ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2016

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ОПТИЧЕН МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА
НА ТЕРАПЕВТИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛАЗЕРНОТО ЛЕЧЕНИЕ
ВЪВ ФОТОТЕРАПИЯТА

А. Гизбрехт1, М. Асимов2 и М. Бончева3
1Институт по електроника, БАН – София
2Физически институт,
Беларуска академия на науките – Минск, Беларус
3УНС по клинична лаборатория,
МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна


Резюме. Предложен е нов метод за определяне на ефективността на терапевтичния ефект в лазерната фототерапия. Методът е основан на контрола на локалната концентрация на кислорода в тъканите, допълнително екстрахиран в резултат на фотодисоциацията на оксихемоглобина в кръвоносните съдове под въздействие на лазерното лъчение. Допълнителната оксигенация на тъканите стимулира аеробния метаболизъм на клетките, което води до положителен терапевтичен ефект. Предлаганата методика се основава на измерването на обективни параметри, определящи ефективността на терапевтичното въздействие, и обезпечава висока степен на достоверност и точност.
Ключови думи: дозиметрия, оксихемоглобин, фотодисоциация, лазерна терапия

OPTICAL METHOD FOR DETERMINING THE EFFECTIVENESS
OF THERAPEUTIC EFFECT IN LASER PHOTOTHERAPY

Al. Gisbrecht1, M. Asimov2 and M. Boncheva3
1Institute of Electronics, BAS – Sofia, Bulgaria
2Institute of Physics,
Belarusian Academy of Sciences – Minsk, Belarus
3Education and Research Sector of Clinical Laboratory,
MU "Prof. Dr. Paraskev Stoynov" – Varna

Summary
. Novel method of optical dosimetry based on using the oxygen concentration changes in tissue as feedback signal for optimization therapeutic effect of low-intensity laser radiation is proposed. It is shown that the control over the local concentration of free molecular oxygen in biotissues, combined with the possibility of eliminating the tissue hypoxia by laser radiation, enables one to stimulate the aerobic metabolism of cells and achieve the needed therapeutic effect. Suggested method is based on objective biological parameters and provides possibility of precise determination the therapeutic effect of laser radiation.
Key words: dosimetry, oxyhemoglobin, photodissociation, low-intensity laser radiation

СЪГЛАСИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ С ТЕРАПИЯТА
З. Миткова, М. Манова и Г. Петрова
Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. Много проучвания показват, че пациентите имат различно отношение към предписаната терапия. То може да зависи както от терапевтичния режим, така и от познанията и възможностите на пациента. Доказано е, че при лечението на заболяванията на сърдечно-съдовата система придържането към терапията при пациенти, приемащи няколко монопродукта, и пациенти, приемащи ФДК (фиксирани дозови комбинации), също е различно. Цел на настоящото проучване е сравнение на съгласието с терапията при пациенти, приемащи монопродукти и комбинирани продукти. Проведено е пилотно проучване на съгласието по модела Morisky чрез анкетен метод сред пациенти, приемащи лекарства, действащи върху сърдечно-съдовата система. Резултатите потвърждават, че съгласието при пациентите, приемащи ФДК, е в по-висока степен и при по-голям брой пациенти. Разликата в резултатите, получени при двете групи, не е статистически значима, което потвърждава, че придържането към терапията е комплексен процес, изискващ не само улеснение в терапевтичните режими, но и подобряване на връзката лекар–пациент и фармацевт–пациент.
Ключови думи: съгласие с терапията, придържане към терапията, придържане към терапията при употреба на ФДК, ФДК при сърдечно-съдови заболявания

THE PATIENTS’ ADHERENCE TO THERAPY
Z. Mitkova, M. Manova and G. Petrova
Faculty of Pharmacy, Medical University – Sofia

Summary. Many studies show that patient have different attitudes to a prescribed therapy. Attitude can depend on both therapeutic regimen and the patient’s knowledge and abilities. It is proven that in the treatment of cardiovascular diseases the adherence to therapy of the patients taking several monoproducts and the patients taking fixed dose combinations (FDC) is also different. The aim of the study is to compare the adherence in patients taking monoproducts and combined products. A pilot study on adherence by the Morisky model through survey method in patients taking medications acting on cardiovascular system is performed. The results confirm that adherence in the patients taking FDC is at higher level and with higher proportion of patients. The difference in the results in two groups is not statistically significant which demonstrates that compliance with therapy is a complex process requiring not only facilitation of therapeutic regimens but also improvement of the relations physician–patient and pharmacist–patient.
Key words: adherence to therapy, compliance with therapy, compliance with therapy in use of FDC, FDC in cardiovascular diseases
КОНТРОЛ НА РАЗХОДИТЕ НА РЕИМБУРСИРАНИТЕ ЛЕКАРСТВА
И ПРИМЕРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИТЕ МЕРКИ И ПОЛИТИКИ – ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ (ЧАСТ ІІ)

А. Златарева
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Варна

Резюме. Отделните европейски страни бяха засегнати в различна степен от световната финансова криза, но като резултат всички е трябвало да предприемат мерки за икономии в редица области на политиката си, включително засягащите здравните услуги и лекарствата. От 2008 г. за намаляване на разходите са били взети мерки в цяла Европа, особено в Гърция, Испания, Португалия, Ирландия, Исландия и Балтийските държави. Тези мерки се класифицират като касаещи предлагането и такива, касаещи търсенето. Целта на това проучване е въз основа на търсене в литературните източници да бъде направен теоретичен анализ на видовете мерки и политики, прилагани в отделни държави за ограничаване на обществените разходи за лекарства, както и на реалния ефект от прилагането им за обществените фондове и за самите пациенти.
Ключови думи: лекарствена политика, лекарствени разходи, обществени фондове, реимбурсиране
THE CONTROL ON EXPENSES FOR REIMBURSED DRUGS
AND EXAMPLES OF MOST COMMONLY USED MEASURES
AND POLICIES – THEORETICAL ANALYSIS (PART II)

A. Zlatareva
Faculty of Public Health, Medical University – Varna

Summary. Individual European countries were affected to varying degrees by the global financial crisis, but as a result all had to take austerity measures in many policy areas, including health services and medicines. Since 2008, the cost reduction measures have been taken in Europe, particularly in Greece, Spain, Portugal, Ireland, Iceland and the Baltic countries. These measures are classified as affecting supply and those offering demand. The purpose of this study is to perform a theoretical analysis of the types of measures and policies implemented in some countries to limit public expenditure on drugs, and the real effect of the application of public funds and the patients themselves, based on a literature search.
Key words: medicines policy, costs, public fund, reimbursement
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ
НА ТЕРАПЕВТИЧНАТА ЕФИКАСНОСТ И РАЗХОДНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2 – DPP-4 ИНХИБИТОРИ (DPP-4i), GLP-1 АГОНИСТИ (GLP-1A), THIAZOLIDINEDIONES (TED)

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен

Резюме. Диабет тип 2 е заболяване, характеризиращо се с хипергликемия в контекста на инсулинова резистентност и относителна липса на инсулин, и е около 90% от случаите на диабет. Интензивното (HbA1c < 6%) в сравнение със стандартното понижаване на кръвната захар (HbA1c 7,0-7,9%) не повлиява промени в смъртността и общата преживяемост. Фармакотерапевтичните препоръки предвиждат първа линия монотерапия и втора линия комбинирана терапия с метформин (MET) и сулфанилурейни препарати (SUL). Тези лекарства са генерични, достъпни и напълно реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса у нас. Целта на проучването е да се определят преките разходи за орални лекарствени терапии на диабет тип 2 – DPP-4i, GLP-1a, да се изчисли коефициентът на ефективност на допълнителните разходи и разходите за допълнителна спечелена година, съобразена с качеството на живот (QALY), и създаване на фармакотерапевтично ръководство, базирано на доказателства за сравнителна терапевтична ефикасност и разходна ефективност, за лечение на диабет тип 2 относно прилагането на DPP-4i, GLP-1a. В резултат на направените литературни проучвания и въз основа на фармакотерапевтичните препоръки на National Institute for Health and Care Excellence (NICE), които са съобразени с оценките на здравните технологии и със сравнителни анализи на терапевтичната ефикасност, безопасност и разходна ефективност на лекарствените алтернативи, може да се заключи, че за оптимизиране на терапевтичната ефикасност и разходната ефективност на оралните антидиабетични терапии в България е необходимо въвеждането на фармакотерапевтични препоръки, основани на сравнителни оценки на здравните технологии. В обобщение на настоящия анализ TZD могат да бъдат препоръчани като втора линия на лечение само в случай на непоносимост към SUP или риск от хипогликемия, DPP-4i и GLP-1a не могат да бъдат препоръчани като втора и трета линия, с изключение на EXE при пациенти с ИТМ > 35.
Ключови думи: диабет тип 2, орални антидиабетични терапии, терапевтична ефикасност, разходна ефективност, DPP-4 инхибитори, GLP-1 агонисти, thiazolidinediones
PHARMACOTHERAPEUTIC RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION
OF THERAPEUTIC EFFICIENCY AND COST-EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES – DPP-4 INHIBITORS (DPP-4i), GLP-1 AGONISTS (GLP-1A), THIAZOLIDINEDIONES (TED)

T. Vekov
Faculty of Public Health, MU – Pleven

Summary. Diabetes mellitus type 2 is a disease characterized by hyperglycemia in the context of insulin-resistance and a relative lack of insulin, and is about 90% of cases of diabetes. Intensive (HbA1c < 6%) in comparison with the standard blood glucose lowering (HbA1c 7,0-7,9%) does not affect changes in mortality and overall survival. Pharmacotherapeutic recommendations provide the first line monotherapy and second – combination therapy with metformin (MET) and sulfonylureas (SUL). These drugs are generic, affordable and fully reimbursed by the National Insurance Fund. The aim of this study was to determine the direct cost of oral medicines of diabetes type 2 – DPP-4i, GLP-1a, to calculate the co-efficient of efficiency of the additional costs and additional winning year in terms of the quality of life (QALY) and to provide pharmacotherapy guidance based on the evidence of comparative therapeutic efficacy and cost-effectiveness for the treatment of diabetes type 2 on the application of DPP-4i, GLP-1a. As a result of the literary studies and based on the recommendations of pharmacotherapy National Institute for Health and Care Excellence (NICE), which are consistent with assessments of health technologies and comparative analysis of therapeutic efficacy, safety and cost-effectiveness of medicinal alternatives, it can be concluded that to optimize the therapeutic efficacy and cost-effectiveness of oral antidiabetic therapies in Bulgaria it is necessary to introduce pharmacotherapeutic recommendations based on comparative assessments of health technologies. In summary TZD might be recommended as second-line treatment only in case of intolerance to SUP or risk of hypoglycemia, DPP-4i and GLP-1a couldn’t be recommended as second and third line therapy, with the exception of EXE in patients with a BMI > 35.
Key words: diabetes mellitus type 2, oral antidiabetic therapies, therapeutic efficacy, cost-effectiveness, DPP-4 inhibitors, GLP-1 agonists, thiazolidinediones

СЕРУМНИ НИВА НА TNF-α и IL-1β ПРИ МЪЖЕ И ЖЕНИ С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕ И ПРЕДДИАБЕТ
К. Каменова1, Л. Лазаров1, Г. Богданов1, Т. Ханджиева-Дърленска1, Г. Ставрева3, Д. Пендичева3,
Д. Димитрова2, Р. Методиева1, Г. Добревска1 и Н. Бояджиева1

1Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София
2Медицински университет – Пловдив
3Медицински университет – Плевен


Резюме. Затлъстяването е една от причините за развитие на инсулинова резистентност и захарен диабет тип 2 (ЗД2). В механизмите и на двете патoлогични състoяния (затлъстяване и диабет) се включва ролята на възпаление. Документирано е, че цитокините TNF-α и IL-1β имат роля като провъзпалителни цитокини в механизми на възпалението. И други цитокини се разглеждат при затлъстяване и предиабет, но най-значимо участие в механизмите на затлъстяване имат TNF-α и IL-1β. В допълнение е документирано, че интерлевкин 1 (IL-1) действа като локален медиатор на възпалението, води до оток, придвижване на левкоцитите към огнището, а попаднал в кръвообращението, води до повишена продукция на неутрофилни левкоцити от костния мозък, повлиява отделянето на други възпалителни белтъци (острофазови протеини от черния дроб), повишава разграждането на белтъци в мускулите, повишава телесната температура (треска) чрез действие върху центъра, регулиращ температурата, в хипоталамуса.
Ключови думи: затлъстяване, диабет тип 2, предиабет,
TNF-алфа, IL-1 бета

THE TNF-α И IL-1β SERUM LEVELS IN MEN AND WOMEN
WITH DIFFERENT-DEGREE OBESITY AND PREDIABETES

K. Kamenova1, L. Lazarov1, G. Bogdanov1, T. Handzhieva-Darlenska1, G. Stavreva3, D. Pendicheva3, D. Dimitrova2, R. Metodieva1, G. Dobrevska1 and N. Boyadzhieva1
1Chair of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University – Sofia
2Medical University – Plovdiv
3Medical University – Pleven


Summary. Obesity is one of the reasons for the development of insulin resistance and diabetes mellitus type 2. The mechanisms of both pathological conditions (obesity and diabetes) include the role of inflammation. It is well documented that the cytokines TNF-α and IL-1β play a role as a pro-inflammatory cytokine in mechanisms of inflammation. Other cytokines are also considered in obesity and prediabetes, but TNF-α and IL-1β have most significant participation in mechanisms of obesity. In addition, it is documented that interleukin 1 (IL-1) act as a local mediator of inflammation, leading to edema, movement of the leucocytes to focus, and entering the bloodstream it leads to increased production of neutrophilic leukocytes from the bone marrow, affects the secretion of other inflammatory proteins (acute phase proteins from liver), increases the decay of proteins in muscle, increases body temperature (fever) through an action on the central temperature regulation in the hypothalamus.
Key words: obesity, diabetes mellitus type 2, prediabetes, TNF-α,
IL-1β
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
CASE REPORTS

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТКА С МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ
И ШИЗОФРЕНИЯ

Е. Иванова-Генова1, В. Стоянова1, В. Миланова1, Г. Цветкова2
и Е. Хаджиев2

1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по клинична хематология,
УМБАЛ „Александровска” – София


Резюме. При пациентка на 36 години с коморбидност между остра миелоидна левкемия и параноидна шизофрения беше проведено лечение с рисполепт солуцио до 3 mg дневно. Постигна се подобрение в психичното ѝ състояние, както и съдействие за провеждането на комплексна терапия – хематологична и психиатрична.
Ключови думи: левкемия, шизофрения, антипсихотици

 

A CLINICAL CASE OF THE PATIENT WITH MYELOID LEUKEMIA
AND SCHIZOPHRENIA

E. Ivanova-Genova1, V. Stojanova1, V. Milanova1, G. Tsvetkova2
and E. Hadjiev2

1Clinic of Psychiatry, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia
2Clinic of Hematology, University Multiprofile Hospital
for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia


Summary. In a 36-year-old female patient with comorbidity between Acute myeloid leukemia and Paranoid schizophrenia a treatment with Rispolept solutio of 3 mg daily took place. There was improvement in mental state, as well as assistance for the implementation of complex therapy – hematological and psychiatric.
Key words: leukemia, schizophrenia, antipsychotics
ОБЗОРИ
REVIEWS

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ
Р. Памукова
Катедра "Превантивна медицина", ФОЗ, МУ − София

Резюме. Целта на настоящия обзор е да се проучат честотата и тенденциите в разпространението на захарния диабет и затлъстяването сред населението по света и у нас, да се направи анализ на явлението и да се обосноват прилаганите ефективни превантивни мероприятия за предотвратяване и намаляване на заболяванията. Резултатите показват, че посочените заболявания бележат най-висок темп на нарастване през последните 20 години, с честота на разпространение на захарния диабет, по-висока в Източносредиземноморския и в Американския регион (11% за двата пола) в сравнение с Европейския регион и Западния Пасифик (8-9% за двата пола). Затлъстелите хора по света са се удвоили след 1980 г. Значително по-засегнати от затлъстяване са жените в сравнение с мъжете. Най-високият процент на наднормено тегло е бил открит в групите със средно високи нива на доходи, над 2 пъти по-висок от страните със средно ниски и ниски. Най-бързият растеж на наднормено тегло е бил в групата със средно ниски доходи. За редуциране на основните рискови фактори за посочените заболявания (стрес, нездравословно хранене, по-малко физически натоварвания и др.) се предлага интегрираният подход, при който се прилага комбинация на популационните и високорисковите стратегии, свързващи различни компоненти на здравните системи и насочени към достъп до здравна информация, знания и възпитание, стимулиране на обществено участие и партньорство.
Ключови думи: диабет, затлъстяване, рискови фактори, интегриран подход

DIABETES MELLITUS AND OBESITY – CURRENT ASPECTS
R. Pamukova
Chair of Prevention Medicine, Faculty of Public Health,
Medical University – Sofia


Summary. The aim of the current study is to examine the tendencies and the frequency in the spread of diabetes and obesity in the world population and in Bulgaria; to analyze recent trends and to validate effective prevention methods for reduction and eradication of these diseases. The results demonstrate that the above diseases have increased their growth rate in the last 20 years. The prevalence of diabetes was highest in the Eastern Mediterranean Region and the Region of the Americas (11% for both sexes) and lowest in the WHO European and Western Pacific Regions (8% to 9% for both sexes). The number of obese people in the world has doubled after 1980. The prevalence of obesity is significantly higher in women than in men. The percentage of overweight people in upper-middle-income countries was more than double that of low- and lower-middle-income countries. The highest growth rate of overweight people is in the group of lower-middle-income countries. In order to manage successfully the main risk factors of diabetes and obesity (stress, unhealthy diet, physical inactivity) it is proposed to implement an integrated methodology, which combines risk reduction strategies for populations and individuals at high risk, incorporating different components in health systems orientated towards access to health information, knowledge, education and encouragement of public participation and partnership.
Key words: diabetes, obesity, risk factors, integrated methodology

ВРЪЗКА НА ПАРОДОНТАЛНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ С ОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И СЪСТОЯНИЯ
Т. Болярова
Катедра по пародонтология, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София

Резюме. Пародонтитът е хронична инфекция, която засяга периодонциума, има за резултат прогресивна загуба на аташман и кост. Връзките между пародонтита и атеросклерозата, сърдечно-съдовите, мозъчносъдовите болести, усложненията на бременността, диабета са биологично достоверни и епидемиологично доказани. Пародонтитът се счита за допринасящ (благоприятстващ) фактор за много системни състояния и заболявания, тъй като се определя като дълготраен източник за разпространение на патогенни микроорганизми и възпалителни медиатори, които са фактори в патогенезата на много други заболявания. Това потвърждава нуждата от профилактика и лечение на пародонталните заболявания като условие за превенция и контрол на редица общи заболявания и състояния.
Ключови думи: хроничен пародонтит, сърдечносъдови заболявания, преждевременно раждане, диабет

RELATIONSHIP OF PERIODONTAL DISEASES WITH THE GENERAL DISEASES AND CONDITIONS
T. Bolyarova
Department of Periodontology, Faculty of Dental Medicine, Medical University – Sofia

Summary. Periodontitis is a chronic inflammatory disease affecting periodontium and leading to progressive loss of attachment and bone. The links between periodontitis and atherosclerosis, cardiovascular, cerebrovascular diseases, pregnancy complications, diabetes are biologically reliable and epidemiologically proven. Periodontitis is considered to be contributing factor for many systemic conditions and diseases, as it is defined as lasting source of spread of pathogenic microorganisms and inflammatory mediators that are factors in pathogenesis of a large number of other diseases. This confirms the need for prophylaxis and treatment of periodontal disease as a condition for prevention and control of a number of common diseases and conditions.
Key words: chronic periodontitis, cardiovascular diseases, premature birth, diabetes

СКАРЛАТИНА И БЪБРЕЦИ
И. Тодоров1, Д. Близнакова2 и М. Господинова1
1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, Медицински университет – Варна
2Катедра по детски болести и медицинска генетика,
Медицински университет – Варна


Резюме. Острият постскарлатинозен гломерулонефрит е късно усложненение на заболяването скарлатина и се характеризира с внезапна поява на отоци, хематурия, олигурия и хипертония. В настоящия материал е представена съвременна информация относно честотата на постскарлатинозния гломерулонефрит при деца от различни възрастови групи, сезонната му предилекция, типичната клинична симптоматика, терапевтични мероприятия и профилактични мерки. Постскарлатинозният гломерулонефрит е рядко, но тежко усложнение на скарлатината, поради което неговите клинични белези следва да се познават в детайли, тъй като липсата на адекватно и своевременно лечение води до развитие на хронично бъбречно страдание.
Ключови думи: бета-хемолитичен стрептокок гр. А, скарлатина, гломерулонефрит, нефритен синдром, детска възраст

SCARLET FEVER AND KIDNEYS
I. Todorov1, D. Bliznakova2 and M. Gospodinova1
1Department of Infectious Diseases, Parasitology and Dermatology, Medical University – Varna
2Department of Pediatrics and Medical Genetics,
Medical University – Varna


Summary. Acute post-scarlatinal glomerulonephritis is a late complication of scarlet fever, which is characterized by sudden onset of edema, hematuria, oliguria and hypertension. In the present review we introduce a contemporary data about its frequency, seasonal predominance, typical clinical manifestations, treatment and prevention. Post-scarlatinal glomerulonephritis is rare, but severe complication of scarlet fever. Its clinical features have to be known in details because the lack of adequate and timely started treatment leads to an end stage renal disease. 
Key words: β-hemolytic streptococcus gr. A, scarlet fever, glomerulonephritis, nephritic syndrome, childhood

РОЛЯТА НА ЦИТОКИНИТЕ И ТЕХНИТЕ ГЕНЕТИЧНИ ВАРИАЦИИ
ПРИ ДЕПРЕСИВНИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Е. Иванова-Генова1, Сн. Михайлова2, В. Миланова1 В. Стоянова1 и Цв. Луканов2
1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска” – София


Резюме. Цитокините модулират както клетъчния (Th1), така и хуморалния имунен отговор (Th2). Поддържането на Th1/Th2 баланса е основно изискване за ефективното функциониране на имунната система. Всяко нарушение в тази прецизна система би могло да има значителен ефект върху клиничното протичане на редица заболявания. Генетично обусловеният различен отговор към цитокинова стимулация би могъл да определя силен контрол върху Th1/Th2 баланса и по този начин да рефлектира върху етиологията на различни заболявания. Изследванията в областта на психоневроимунологията дават известно основание да се приеме наличието на депресивен спектър, включващ няколко фенотипа, които вероятно се характеризират със специфични имунологични разлики. Интерес представляват установените в научната литература корелации между нивата на някои цитокини и техните генетични полиморфизми и депресивните симптоми. Резултатите от подобни проучвания не са еднозначни, като това се дължи на хетерогенността на групите с депресия, различните методи за определяне на цитокиновия синтез, приложението на антидепресанти и др. Именно поради това подробен прочит на съществуващата литература би подпомогнал в обобщаването и систематизирането на тази информация. В същото време данните от цитокиновото генетично профилиране биха подпомогнали оценката на риска от развитието на депресия, хода на заболяването и очаквания терапевтичен отговор при лечение с антидепресанти.
Ключови думи: цитокини, генетични полиморфизми и депресия

 

THE ROLE OF CYTOKINES AND THEIR GENETIC VARIATION
IN DEPRESSIVE DISORDERS

E. Ivanova-Genova1, Sn. Mihaylova2, V. Milanova1, V. Stojanova1 and Cv. Lukanov2
1Clinic of Psychiatry, University Multiprofile Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia
2Clinic of Clinical Immunology with Stem Cell Bank, University Multiprofi le Hospital for Active Treatment “Alexandrovska” – Sofia


Summary. Cytokines modulate both the cellular (Th1) and humoral immune response (Th2). Maintaining the Th1/Th2 balance is a fundamental requirement for the effective functioning of the immune system. Any breach in this precise system could have a significant effect on the clinical course of many diseases. Genetically determined different response to cytokine stimulation could determine strong control over Th1/Th2 balance and thus affects the etiology of various diseases. Research in psychoneuroimmunology give a reason to accept the presence of depressive spectrum which includes several phenotypes likely be characterized by specific immunological differences. Interests are identified in the scientific literature correlations between the levels of certain cytokines and their genetic polymorphisms and depressive symptoms. The results of such studies are not conclusive; it is due to the heterogeneity of the groups of depression, various methods for the determination of cytokine synthesis, the use of antidepressants and others. That is why a detailed reading of the literature would assist in the compilation and systematization of this information. At the same time data from cytokine genetic profiling would contribute to the assessment of the risk of developing depression, course of the disease and the expected therapeutic response to antidepressants.
Key words: cytokines, genetic polymorphisms and depression

 

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти