ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ
1/2014
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ФАКТОРИ, ПОВЛИЯВАЩИ ОБЩУВАНЕТО
МЕЖДУ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР И ГЕРИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ

З. Амбарева, Г. Форева и Р. Асенова
ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Гериатричните пациенти са специфична група, с множество заболявания, което ги прави най-честите пациенти в общата практика. Оптимизиране на общуването би повишило резултата от медико-диагностичните и терапевтичните процедури, както и удовлетвореността на лекарите и пациентите. Цел на настоящото изследване е литературно проучване за извеждане на основни фактори, повлияващи общуването общопрактикуващ лекар–гериатричен пациент. Метод: Насочено търсене в медицинска база данни: Pubmed, с ключови думи: общуване (communication), обща практика (general practice), гериатричен пациент (geriatric patient), за перио­да след 2006 г. Търсенето е ограничено до оригинални статии и литературни обзори на английски език. Извършен е преглед на резюметата при използване на следните критерии за изключване – резюмета, които не се отнасят до пряката комуникация в общата медицинска практика и/или касаят конкретно заболяване. Проучени са общо 97 документа, след прегледа им и прилагането на критериите за изключване са анализирани 16 статии. Изведени са факторите – възраст, пол на пациентите и на лекарите, честота на посещенията, вярвания, здравна култура и брой заболявания при пациентите, емпатията на лекаря и структура на консултацията, които фактори повлияват ефектите от общуването. От направеното проучване, при което бяха намерени ограничен брой публикации по темата, може да се изведе необходимостта от допълнителни изследвания.
Ключови думи: комуникация, гериатрични пациенти, обща медицинска практика

FACTORS INFLUENCING COMMUNICATION
BETWEEN GENERAL PRACTITIONERS AND GERIATRIC PATIENTS

Z. Ambareva, G. Foreva and R. Asenova
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary.  Geriatric patients are a specific group of elderly people with many diseases, making them the most common attendants in general practice. Optimizing communication skills would improve the outcome of medical diagnostic and therapeutic procedures and bring satisfaction to physicians and patients. The aim of this study was to conduct a literature search in order to outline the main factors influencing the communication pattern general practitioner (GP) – geriatric patient. A targeted search for a selected period after 2006 and with the keywords “communication”, “general practice” and “geriatric patients” was performed using the medical database Pubmed. The search was limited to the original articles and reviews in English, using the following exclusion criteria – indirect communication, consultation outside the surgery and/or refer to a specific disease. A total of 97 (ninety-seven) documents were studied. However, after applying the exclusion criteria only 16 (sixteen) articles were analyzed. The factors age, sex of the patient and the doctor, frequency of visits, beliefs, health literacy, multimorbidity, empathy of the physician and structure of the consultation, were the major factors that influenced the effects of communication. In conclusion, the limited number of publications available in the literature imposes the need for further studies on the subject.
Key words: communication, geriatric patient, general practice

ПРАВОТО НА ЖИВОТ И ПАСИВНАТА ЕВТАНАЗИЯ
П. Манчева1, А. Керековска2 и В. Маджова1
1Катедра по обща медицина
2Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Медицински университет – Варна

Резюме. Правото на живот е най-важното от всички социални и правни блага на личността. Ефективното му упражняване предполага не само въздържане от причиняване на смърт, но и позитивни мерки, способстващи за запазването на живота. Направено е проучване на територията на Варненска област с цел изследване на отношението на полиморбидните инвалиди към пасивната евтаназия в контекста на правото на живот. При 49.6% от респондентите евтаназията се приема като зачитане на човешки права (правото на безболезнена и достойна смърт). От животоподдържащо лечение биха се отказали 43.4% от пациентите, ако страдат от неизлечимо заболяване с фатален и мъчителен край. Същевременно 70.5% от полиморбидните инвалиди считат, че тежко и неизлечимо болните хора у нас не се нуждаят от узаконяване на евтаназията, а от качествени палиативни грижи. Отношението на респондентите от нашето изследване към пасивната евтаназия ясно показва липсата на готовност за законодателна промяна, отнасяща се до нейното легализиране.
Ключови думи: пасивна евтаназия, палиативна медицина, полиморбидни инвалиди

THE RIGHT TO LIFE AND PASSIVE EUTHANASIA
P. Mancheva1, A. Kerekovska2 and V. Madjova1
1Department of Family Medicine
2Department of Social Medicine and Public Health Organization
Medical University of Varna

Summary. The right to life is the most important issue among all social and legal goods of personality. Its effective exercising involves not only the refraining from causing death, but also positive actions, contributing to the preservation of life. A survey was conducted on the territory of Varna district aimed at studying the attitude of disabled people to passive euthanasia in the context of the right to life. In 49.6% of the respondents euthanasia was perceived as “respect for human rights” (the right to painless and dignified death). 43.4% of the patients declared they would refuse a life-sustaining treatment if they suffer from an incurable disease with fatal and painful end. At the same time, 70.5% of the disabled people believe that the serious and terminally ill people in Bulgaria do need accessible palliative care of good quality rather than legalization of euthanasia. The attitude of the respondents to the passive euthanasia clearly shows a lack of readiness for a legislative change concerning its legalization.
Key words: passive euthanasia, palliative medicine, polymorbid disabled people

НЕРАВЕНСТВА И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В ЗДРАВЕТО
И ЗДРАВНИТЕ РАЗХОДИ В БЪЛГАРИЯ

П. Попиванов
Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет, МУ – София
Резюме. Здравето е много значим интегрален социален индикатор, сумиращ биологични и социално-икономически фактори. Регулира се от обществените стратегии. Цел на проучването бе разкриване на неравенства и несправедливости на индивидуалното и общественото здраве, като функции на здравните разходи в България. Извърши се вторичен анализ на проведени социални изследвания за самооценка на здравето в България и Европейския съюз за периода 1986-2012 г. (SILC, ESS и др.), както и анализ на други здравни и икономически документи и бази данни. В България се установяват най-ниски публични и най-високи „от джоба“ здравни разходи от страните в Европейския съюз, които с подоходната диференциация в брутния паричен доход и паричния разход за здраве водят до неравенства и несправедливости по отношение на здравето на значителна част от българската популация.
Ключови думи: здравни разходи, самооценка на здравето, несправедливости в здравето, неравенства в здравето

INEQUALITIES AND INEQUITIES IN HEALTH
AND HEALTH-RELATED EXPENDITURES IN BULGARIA

P. Popivanov
Department of Internal Medicine, Medical University – Sofia
Summary. Health is a very important integral social indicator, that incorporates biological and socio – economic factors. It is regulated by public strategies. The aim of the study was to detect the inequalities and inequities of individual and public health as a function of health expenditures in Bulgaria. A secondary analysis of conducted social surveys on self-perceived health in Bulgaria and the European Union for the period 1986-2012, the (SILC, ESS, etc.) was performed as well as analysis of other health and economic documents and databases. It was found that Bulgaria has the lowest public and the highest „out of pocket“ health expenditures among the countries of the European Union, which with the income differentiation regarding gross cash income and cash health expenditures lead to inequalities and inequities with respect to the health of a significant part of Bulgarian population.
Key words: healthcare costs, self-assessment of health, health inequities, health inequalities

ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ МАРКЕТИНГ – РЕФОКУСИРАНЕ ОТ ЛЕКАРЯ
КЪМ ПАЦИЕНТА

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен
Резюме. Представяме изследване на ефективността на програма за обратна връзка от пациентите към лекарите и нейното влияние върху продажбите на лекарствените продукти. Анализирани са удовлетвореността на пациентите от предписаните лекарствени терапии чрез оценяване на промените в здравното състояние и ефективността на лекарствените терапии чрез регистриране на систолното и диастолното артериално налягане преди и след едномесечната употреба на предписаната терапия.
Ключови думи: обратна връзка пациент–лекар, удовлетвореност на пациента, лекарствени терапии, ефективност, лечение

PHARMACEUTICAL MARKETING: REFOCUS FROM DOCTOR TO PATIENT
Т. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. We present a study about effectiveness of the program for feedback from patients to physicians and its impact on sales of medicinal products. The patients’ satisfaction of the prescribed drug therapies and the effectiveness of drug therapy were also analyzed by assessing changes in patients’ health status and by recording systolic and diastolic blood pressure before and after one month of use of the prescribed therapy.
Key words: feedback patient-doctor, patient satisfaction, drug therapies, effectiveness, therapy

ПРОФЕСИОНАЛЕН РИСК ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ЛЕПТОСПИРОЗА
Г. Ганчева, Ц. Дойчинова, М. Карчева и Х. Цветанова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина
Медицински университет – Плевен

Резюме. Лептоспирозата е зооноза, засягаща главно хора с определени професии – земеделци, животновъди, работници от кланици, каналджии, миньори. Нерядко възниква и при развлекателни дейности, свързани с естествени водоизточници. Цел е проучването на професионалния риск от възникване на лептоспироза в Плевенска област. Направен е клинико-лабораторен и епидемиологичен анализ на 100 болни от лептоспироза, лекувани в Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, за 36-годишен период (1976-2011 г.). Проведена е анкета на 35 случайно включени здрави лица, целяща да проучи информираността на населението относно лептоспироза. Средната годишна заболяемост от лептоспироза в Плевенска област през проучвания период е 0.37 %ооо. Преобладават болни в активна възраст (18-59 г.) – 72%; мъже (90%). Налице е лятна сезонност. Специфични епидемиологични фактори има при 88% от болните, с водещо значение на водния фактор (в 57%). Заболяването е свързано с професионални дейности при 14% от болните. Проведената анкета при здрави лица установява пълна липса на информираност относно лептоспироза при 46% от анкетираните. При останалите степента на информираност корелира с образованието. При 37% от анкетираните липсва информираност относно профилактичните мерки. В заключение: заболяемостта от лептоспироза в Плевенска област през проучвания период е ниска, но със сериозен професионален риск. Необходими са активни разяснителни мероприятия сред населението относно начините на заразяване.
Ключови думи: лептоспироза, професионален риск, профилактика

PROFESSIONAL RISK FOR LEPTOSPIROSIS
G. Gancheva, Tz. Doichinova, М. Karcheva and Chr. Tzvetanova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine
Medical University – Pleven

Summary. Leptospirosis is the most widespread zoonosis commonly affecting specific occupational groups, such as farmers, miners, and abattoir and sewer workers. Recreational activities, such as fishing, bathing in rivers and lakes, and water sports also impose risk. The aim of this study was to assess the professional risk for leptospirosis in the region of Pleven. A retrospective cohort study of 100 consecutive patients with leptospirosis, who were treated in the Clinic of Infectious Diseases at the University Hospital “Dr Georgi Stranski” – Pleven was conducted using data collected during the period 1976-2011. Thirty-five healthy individuals were randomly chosen to complete a survey about leptospirosis. The results showed that the mean annual incidence of leptospirosis in the region was low (0.37 %о??). The prevalent age group was eighteen to fifty-nine years old (72%). The highest number of cases was registered during theоо). The prevalent age group was eighteen to fifty-nine years old (72%). The highest number of cases was registered during the summer season and prevalence was higher in males (90%). Exposure to specific risk factors was reported by 88% of the patients and the importance of water as a source of infection was significant (57% of the cases). At professional risk were 14% of the studied cases. Analysis of the answers to the survey revealed a complete lack of knowledge about leptospirosis in 46% of the participants. The rate of knowledge in the remainder correlated with the level of education. Thirty-seven percent of participants showed a lack of knowledge about the prevention of leptospirosis. In conclusion, the incidence of leptospirosis in the region of Pleven for the investigated period was low, but professional risk was significantly high. A strategy to improve the general public’s awareness of the disease is needed with educational efforts especially directed to high-risk occupational groups in order to decrease the risk for leptospirosis. 
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРАНИ ГРИЖИ В ОБЩАТА ПРАКТИКА
Л. Кирева, Г. Форева и Р. Асенова
ФОЗ, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Общата/семейна (О/СМ) медицина е академична и научна дисциплина със собствено обучително и изследователско съдържание, базирана на доказателствата и клиничните дейности, специфично ориентирани към първичната медицинска помощ. Личност-центрирани грижи е ключова компетенция на ОПЛ, която изисква той да се съобразява със средата, в която живее пациентът и се развива неговият здравен проблем; да осъществява консултацията на основата на ефективна взаимовръзка лекар–пациент, като проявява уважение към автономността на пациента; да общува, приоритизира и действа в условията на постигнато сътрудничество с пациента; да предоставя продължителни и непрекъснати грижи. 
Ключови думи: обща медицина, семейна медицина, личност/пациент-центриран грижи

PERSON-CENTRED CARE IN GENERAL PRACTICE
L. Kireva, G. Foreva and R. Asenova
Faculty of Public Health, Medical University – Plovdiv
Summary. General practice/Family medicine is an academic discipline having its own teaching and research content, based on evidence and clinical activities specifically oriented to primary health care. Person-centred cаrе is one of the competences of the general practitioner (GP). According to it, the GP should take into consideration the patient’s environment in which the health problem arises and develops; conduct a consultation based on an effective doctor-patient relationship, showing full respect of the patient’s autonomy; communicate with the patient, give priority to and act under conditions of an achieved cooperation with the patient; provide prolonged and continuous care.
Key words: general practice, family medicine, patient/person-centred care

ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ГРИЖА – НЕУСВОЕНА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

Т. Веков
ФОЗ, МУ – Плевен
Резюме. Целта на проведеното проучване е да се определи сърдечно-съдовият риск чрез измерване на променливите рискови фактори – кръвно налягане, обиколка на талията, индекс на телесна маса, серумен холестерол, кръвна захар, и непроменливите рискови фактори – възраст и пол, в рамките на програма за фармацевтична грижа, предоставена от аптеките. Основният принос на скрининговата програма за определяне на сърдечно-съдовия риск в аптеките е включването на индивиди, които не са посещавали общопрактикуващ лекар през последната година, независимо от причината. Обхващането на тази целева група, по принцип неучастваща в скринингови и профилактични програми в първичната извънболнична помощ, може да намали здравното неравенство, като се идентифицират сърдечно-съдовият риск или заболявания, които в други случаи биха останали недиагностирани. Друго предимство на програмата за фармацевтична грижа е, че тя може да мотивира участието на индивидите в системата на задължителното социално здравно осигуряване. Фармацевтите могат да включват в подобни програми клиентите, които случайно посещават аптеката за други услуги, като скрининговото изследване може да се възприеме като допълнителен източник на безплатно здравеопазване, проявявайки се като мотивиращ фактор. Тези и други неусвоени възможности, които могат да се включат във фармацевтичните грижи, предлагани от аптеките, трябва да бъдат идентифицирани и възнаградени от системата за задължително социално здравно осигуряване с цел разширяване обхвата на профилактичните и превантивни здравни програми и подобряване на ефективността на общественото здравеопазване.
Ключови думи: обществено здраве, неусвоени възможности, фармацевтична грижа

PHARMACEUTICAL CARE – UNTAPPED OPPORTUNITY
TO IMPROVE PUBLIC HEALTH

Т. Vekov
Faculty of Public Health, Medical University – Pleven
Summary. The aim of this study was to determine the cardiovascular risk of random participants enrolled in the program for pharmaceutical care provided by pharmacies, by assessing modifiable risk factors such as blood pressure, waist circumstance, body mass index, serum cholesterol level and blood sugar level, and non-modifiable risk factors, such as age and sex. The main contribution of the screening program was that participants enrolled in it had not visited a general practitioner in the last year regardless of the reason for this. The inclusion of this target group decreases the health inequality in the population, as the cardiovascular risk and diseases that would in other case be left undiagnosed, could be identified. Another advantage of the program for pharmaceutical care was that it promotes the participation of individuals in the system of compulsory social health insurance. Pharmacists may include in such programs clients, who accidentally visit the pharmacy for other reason. The screening program may be perceived as an additional source of free health care and may therefore be a motivating factor. These and other untapped opportunities, which could be implicated in pharmaceutical care provided by pharmacies, should be identified and rewarded by the system of compulsory social health insurance. This would lead to extension of the prophylactic and preventive health programs and would improve the effectiveness of public health.
Key words: public health, untapped opportunities, pharmaceutical care

ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД ПРИ ОСТРИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
Е. Витева
Катедра по неврология, Медицински Университет – Пловдив
Резюме. В този обзор са разгледани актуалните практически насоки за диагностичен и терапевтичен подход при най-често срещаните остри състояния в неврологията: травми, инсулти, епилептични пристъпи, акинетична криза при паркинсонова болест, невроинфекции, миастенна криза, мигренозен пристъп, кластърно главоболие, неврит на n. facialis, невралгия на n. trigeminus, синдром на Guillain-Barrй, остра болка в шията, гърба и кръста с дискогенен произход, световъртеж. Тяхното популяризиране би могло да доведе до подобряване качеството на медицинското обслужване в доболничната помощ – както в общата медицинска, така и в специализираната неврологична практика, а също и в денталната практика
Ключови думи: диагностичен, терапевтичен, подход, остри състояния, неврология

DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC APPROACH TO ACUTE NEUROLOGICAL DISORDERS IN THE GENERAL MEDICAL PRACTICE
Е. Viteva
Department of Neurology, Medical University – Plovdiv
Summary. This review aims to provide a practical guidance for the current diagnostic and therapeutic approaches to the most frequent acute neurological disorders: trauma, stroke, epileptic seizures, akinetic crisis in Parkinson’s disease, neuroinfections, myasthenic crisis, migraine, cluster headache, neuritis of the facial nerve, trigeminal neuralgia, Guillain-Barrй syndrome, acute discogenic neck, back or low back pain, vertigo. We consider that the popularization of this guide might improve the quality of outpatient medical care in the area of general medical practice, neurological practice, and dental practice as well.
Key words: diagnostic, therapeutic, approach, acute disorders, neurology
ОБЗОРИ
REVIEWS

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО
И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО

Г. Георгиев1 и Кр. Казалъкова2
1Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, ВМА – София
2Отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина”,  УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” – София

Резюме. Затлъстяването сред възрастните и наднорменото тегло сред децата и юношите се увеличава от 1980 г. насам както в Съединените щати, Русия, България, така и в почти всички страни по света. Сред възрастните затлъстяването се определя като индекс на телесна маса (ИТМ) над 30 kg/m2. За периода 2003-2004 г. 32.9% от възрастните (20-74 г.) и над 17% от подрастващите от 12 до 19 г. са с наднормено тегло. Затлъстяването варира в зависимост от възрастта, пола и расата. По-високият ИТМ е свързан с повишена честота на редица усложнения, като диабет, сърдечно-съдови заболявания и неалкохолна мастна дегенерация на черния дроб. Заболяването се свързва и с умерено повишен риск за смъртност. Въпреки това нетният ефект от наднорменото тегло, затлъстяването и смъртността е трудно да се определи. Данните сочат, че дори без постигане на идеалното тегло умерената загуба на телесна маса може да е от полза за намаляване на някои рискови фактори. Много проучвания на храненето и поведенчески лечения обаче показват, че поддържането на редуцираното тегло е трудна задача. Социалните и икономическите разходи при опитите за превенция и лечение на този контингент от затлъстели пациенти са високи.
Ключови думи: затлъстяване, епидемиология, здравни разходи, усложнения

EPIDEMIOLOGY AND CONSEQUENCES OF OVERWEIGHT AND OBESITY
G. Georgiev1 and Kr. Kazalakova2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Military Medical Academy, Sofia
2Department of “Physical and Rehabilitation Medicine” UMHATEM “N. I. Pirogov” – Sofia

Summary. As in the United States, in Russia, Bulgaria and almost all countries worldwide, obesity among adults and overweight among children and adolescents has increased since 1980. Among adults, obesity is defined as a body mass index (BMI) of over 30 kg/m2. During 2003-2004, 32.9% of adults (20-74 years) and 17% of adolescents (12-19 years) were overweight. Obesity varies depending on age, sex and race. Higher BMI is associated with the development of many complications, such as diabetes, cardiovascular disease, nonalcoholic fatty liver disease. Obesity is associated with a moderately increased risk of mortality. However, the net effect between overweight, obesity and mortality is difficult to determine. Evidence suggests that even without reaching the ideal weight, moderate weight loss can be beneficial in reducing some of the risk factors. However, many studies on diet and behavioral therapies indicate that the maintenance of the reduced weight is difficult to achieve. Moreover, the effort to prevent and treat obesity imposes a huge social and economic burden. 
Key words: obesity, epidemiology, health expenditure, complications

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти