ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ
1/2013

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНАТА

ORGANIZATION OF MEDICINE

НАРАСТВАЩА РОЛЯ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
В УПРАВЛЕНСКИЯ ПРОЦЕС

Д. Димитров
МБАЛ „Св. Анна” – София
Резюме. В съвременните условия специфични предизвикателства на променящата се среда провокират повишен интерес към стандартите за управленска компетентност и способности. Те са неотменим ефективен инструмент за управлението на човешките ресурси в здравеопазването и за отговор на въпросите: Какво вършат мениджърите? Какво и как трябва да го вършат? Как и за какво трябва да се учат? Реалността в България досега показва не само ниско ниво на управленска компетентност, но и липса на всякакви идеи и инициативи за оценка и одит на тази компетентност. В досегашната дейност на Изпълнителната агенция по медицински одит (ИАМО) преобладава контролът и оценката изключително на производствената клинична дейност (пропуски и грешки в диагностика и лечение на отделни пациенти). Наложително е медицинският одит да се обособи като по-цялостна система, която по необходимост да обхване и процеса на одит на мениджърската компетентност на различни нива в здравната система и в частност в лечебните заведения. Реализирането на такъв подход ще бъде в интерес на по-високата ефективност на управленския процес в цялата национална здравна система.
Ключови думи: стандарти, управленска компетентност, цялостна система, одит на управленската компетентност

INCREASING ROLE OF COMPETENCY STANDARDS IN THE PROCESS
OF MANAGEMENT

D. Dimitrov
UMHAT Sv. Anna" – Sofia
Summary. Modern challenges of a changing healthcare environment provoke an increased interest in managerial competency standards and abilities. They are an effective tool in the process of management and provide answers to the questions: “What do managers do? How should they proceed? How and what should managers learn?” Reality in Bulgaria shows not only a low level of managerial competence, but also a lack of ideas and initiatives for evaluation and audit of this competence. The Executive Agency Medical Audit currently monitors exclusively medical care services for providing quality medical care, i.e. acts as a clinical audit. It is imperative that a more comprehensive medical audit shoued be developed for monitoring of managerial competency at the different levels of health system and at the hospital level.
Key words: standards, managerial competency, comprehensive system, audit of managerial competence

ПРОБЛЕМИ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА МОТИВАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Д. Димитров
МБАЛ „Св. Анна” – София
Резюме. Мотивацията на медицинския персонал има много аспекти. Според нас важно е да разграничаваме ранна и късна мотивация на персонала, които имат своите специфики. Ранната започва с предварителните мотиви за избор на медицинската професия и с ориентация за специалност в първите години след дипломирането. Късната мотивация е при медицинските професионалисти със значителен стаж. Здравният мениджър е отговорен за реализиране на професионалните възможности на младия лекар и следователно за неговия професионален статус, развитие и перспективи. За да се привличат в лечебните заведения високо мотивирани, отговорни и квалифицирани млади лекари, е необходимо прилагането на т.нар. корпоративна култура. Тя е стратегически инструмент за подбор на персонал, ориентиран към общите цели на болницата, способен за инициативно и иновационно поведение, за ефективна вътрешна и външна комуникация. Тази политика предполага непрекъснато обновяване и постоянна адаптация на лекаря към динамичните условия на работната среда и към конкретната организация на медицинския труд. Актуална задача на здравния мениджър е планиране кариерата на младите лекари от страна на ръководството и изграждане на траен интерес в лекаря към самоусъвършенстване и израстване в професионалната му кариера. Индивидуалната работа е също така условие за по-добра професионална удовлетвореност и повишаване мотивацията на младите лекари. Необходима е програма за професионално развитие и кариера в здравеопазването, която да изпълнява мотивираща роля и да реши два генерални проблема на мениджмънта на човешките ресурси – постигане на общите цели на здравната организация и удовлетворяване индивидуалните потребности на работещия персонал.
Ключови думи: стил на управление, медицински персонал, мотивация, индивидуални нужди, професионална кариера

PROBLEMS OF PROFESSIONAL MOTIVATION IN HEALTH CARE
D. Dimitrov
MHAT “Sv. Anna” – Sofia
Summary. Motivating medical staff is already a requirement for the management style, it is an inherent, necessary and indispensable structural element of modern and future health organization at all levels. The health Manager is responsible for the implementation medical staff professional abilities, for her/his professional status and development prospects. To this end she/he must focus her/his attention on professional and moral-psychological qualities of the staff, thus specifically and positively influencing staff-members’ motivations. There is a need of a program for professional development and career in healthcare, which will play a motivating role and will solve two general problems of human resource management: achievement of common goals of the health organization and meeting the individual staff-members’ needs.
Key words: management style, medical staff, motivation, individual needs, professional career

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

МЕТОДОЛОГИЧЕН ПОДХОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИКО-СОЦИАЛНО
ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПАЦИЕНТИТЕ

Е. Насева1 и М. Гърдева2
ФОЗ, Медицински университет – София
2Специализирана болница по кардиология – Ямбол

Резюме. Набирането на данни за мнението и проблемите на пациентите често се смята за лесно, евтино и бързо. В действителност формирането на извадка, при която изводите и заключенията, получени от проучването, могат да бъдат отнесени към цялата съвкупност, е трудоемко и скъпо. Получаването на качествена и вярна информация може да се осъществи и чрез типологична извадка сред отзовалите се пациенти, което осигурява известна рандомизация.
Ключови думи: пациенти, проучване, извадка

METHODOLOGICAL APPROACH FOR CONDUCTING A MEDICAl SOCIAL
INQUIRY AMONG PATIENTS

E. Nasseva1 and M. Gardeva2
1Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
2Specialized Hospital in Cardiology – Yambol

Summary. Collecting data about patient opinions and problems is considered easy, cheap and fast. In fact, the sapmling approach, which ensures that conclusions of a study can be extrapolated to the whole population, is hard and expensive. Obtaining of qualitative and reliable data is also realizable through a typological convenience sampling among the patients, which ensures certain randomisation.
Key words: patients, research, study sample

ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЗДРАВНАТА РЕФОРМА
И ПРЕПОРЪКИ ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Д. Петрова
Факултет по обществено здраве, МУ – София
Резюме. Общественото недоверие към здравната система се увеличава в резултат на засилващите се негативни фактори и липсата на здравнополитически решения по изключително важни въпроси – финансиране на болничната помощ, актуална лекарствена политика, повишаване на качеството и др. При проведено социологическо проучване сред 1342-ма пациенти за развитието на здравната система и резултатите от здравната реформа бе констатирано следното: 1) здравната система предлага добро ниво (66,79%) на достъпност до здравни грижи, една от причините за което е разрастващото се индуцирано търсене на болнична медицинска помощ; 2) пациентите оценяват негативно (61,3%) качеството на медицинската помощ; 3) негативното отношение по въпроса с качеството води до недоверие на пациентите към здравните заведения (51,93%). Най-важните препоръки на пациентите за подобряване на здравеопазването у нас са: подобряване на взаимоотношенията лекари–пациенти, повишаване на контрола върху качеството и подобряване на организацията на лекарския труд.
Ключови думи: здравна реформа, резултати, оценка на пациентите, социологическо проучване
PATIENTS’ EVALUATION OF THE HEALTH REFORM RESULTS
AND MANAGEMENT RECOMMENDATIONS

D. Petrova
Faculty of Public Health, MU – Sofia
Summary. Public suspicions to the health care system are rising with increasing the negative factors and the lack of health-related political decisions on essential issues, such as hospital care financing, adequate drug policy, improving the quality of delivered medical services, etc. In a sociological study of the health care system development and the health reform results, involving 1342 patients, the following conclusions were drawn: 1) the health care system offers a good level (66.79) of access to medical care; the increasing level of induced search for hospital medical care is one of the reasons for this; 2) the patients evaluate negatively (61.3%) the quality of the delivered medical care; 3) negative opinions on medical care quality result in rising of patients’ suspicions to health care institutions (51.93%). The most important patients’ recommendations for improving the Bulgarian health system include: improvement of physician-patient relations, increased control on delivered medical services and improvement of physicians’ labor organization.
Key words: health care reforms, outcomes, patient evaluation, sociological study
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ
И БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ

Е. Насева и Д. Щерева
ФОЗ, Медицински университет – София
Резюме. Смъртта е естествен, биологичен и неизбежен процес. Но терминът “детска смъртност” плаши. Намаляването на детската смъртност поставя пред здравеопазването ни като приоритетни задачите за правилното физическо и психично развитие на кърмачетата, за рационалното им хранене и за борба със специфичните за тази възраст заболявания. Въпросът за постоянното увеличаване на броя на изкуствено хранените деца е много сериозен в настоящия момент, тъй като това увеличава рисковете от алергии, адипозни дистрофии и хипотрофии, които могат да доведат до алергичен шок и други фатални последици. Това увеличава рисковете от влошаване на генетичния фонд на нацията.
Ключови думи: детска смъртност, брутен вътрешен продукт, обществено здраве
STUDY OF THE RELATION BETWEEN INFANT MORTALITY
AND GROSS DOMESTIC PRODUCT

E. Nasseva and D. Shtereva
Faculty of Public Health, Medical University – Sofia
Summary. Death is a natural, organic and inevitable process. But the term “infant mortality” scares. Reducing child mortality poses priority tasks to our health care system, such as correct physical and mental development of infants, rational nutrition and control over these age-specific diseases. The question of the increasing number of bottle-fed children is very serious at present, as this increases the risk of allergies, adipose dystrophies and hypotrophy, which can lead to allergic shock and other fatal consequences. This increases the risk of deterioration of the genetic pool of the nation.
Key words: infant mortality, gross domestic product, public health

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ОСТРИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ
С ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ
ЗА ПЕРИОДА 2009-2011 Г.

Ю. Раденкова-Саева
Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” – София
Резюме. Злоупотребата с дроги е сред най-важните социално-медицински феномени, пред които е изправено обществото ни днес. Целта е да се проучи честотата на острите екзогенни интоксикации с психоактивни вещества (ПАВ), както и комбинираните интоксикации в Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, за периода 2009-2011 г.; да се характеризира видът на ПАВ; да се представи разпределението на пациентите по пол и възраст; да се анализират епидемиологичните данни – разпространение, динамика, тенденции. Извършено е ретроспективно проучване на постъпилите в приемен токсикологичен кабинет и хоспитализираните в Клиниката по токсикология на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” пациенти по повод остри интоксикации с психоактивни вещества за 3-годишен период – 1.1.2009-31.12.2011 г. Резултатите от проучването показват: 1) Намалява броят пациенти с остри отравяния с хероин, но се увеличава честотата на интоксикации с марихуана, амфетамини и кокаин. 2) Най-висока честота на отравянията с психоактивни вещества се установява през 2011 г. Преобладават мъжете. Най-голям е броят на болните във възрастовата група 19-25 години и 26-35 години. 3) При комбинираните отравяния най-висока честота се установява през 2011 година. Преобладават мъжете. Най-голям е броят на болните във възрастовия диапазон – 19-25 години.
Ключови думи: остри екзогенни интоксикации, психоактивни вещества, хероин

TRENDS IN THE PREVALENCE OF ACUTE INTOXICATIONS
WITH PSYCHOACTIVE SUBSTANCES: A RETROSPECTIVE ANALYSIS
FOR THE PERIOD 2009-2011

J. Radenkova-Saeva
Department of Toxicology, UMHATEM “N. I. Pirogov” – Sofia
Summary. The socio-medical phenomenon of drug abuse remains among the most critical issues facing our society today. The aim of the study was to investigate the incidence of acute intoxications with psychoactive substances (PAS), as well as combined intoxications at the Clinic of Toxicology, UMHATEM “N. I. Pirogov“ during the period 2009-2011, to characterize the type of PAS, to present the distribution of patients by sex and age; to make an analysis of epidemiological data - distribution, dynamics, trends. The records of the Toxicology Clinic, Emergency Hospital “N.I.Pirogov” were reviewed retrospectively for all intoxications with psychoactive substance during a 3-year period – from January 1, 2009 to December 31, 2011. The results of the study show the following: 1) A decrease in heroin intoxication was shown, however an increase in marijuana, amphetamines and cocaine poisoning was observed during this 3 years period. 2) The highest incidence of intoxications  with psychoactive substances was found in 2011. The men predominate over the women. The largest age group was 19-25 years old and 26-35 years old. 3) With the mixed poisoning, the highest incidence was found in 2011. The men predominate over the women. The largest age group was 19-25 years old.
Key words: acute exogenous intoxications, psychoactive substances, heroin

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ИРИТАТИВНИЯ БРОНХООБСТРУКТИВЕН СИНДРОМ
Св. Дерменджиев1 и Р. Стефанов2
1 Секция по професионални заболявания, Втора катедра по вътрешни болести, МУ – Пловдив,
Отделение по nрофесионални заболявания и алергология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив
2Катедра „Социална медицина и обществено здраве”, Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив

Резюме. Иритантите са изключително многобройна и разнородна в химично отношение група от вещества, които имат дразнещо действие върху кожата и лигавиците. Редица иританти оказват въздействие върху респираторния тракт, като предизвикват бронхиална обструкция. Целта на настоящото изследване е да се проучи ролята на субстанции с иритативно действие за отключване или екзацербация на бронхиалната обструкция. Обект на проучването са 102-ма пациенти, хоспитализирани в Сектора по алергология за двегодишен период (от 01.04.2007 г. до 01.04.2009 г.) с респираторни симптоми. Резултатите показват, че при 71 от хоспитализираните за съответния период пациенти са налице респираторни прояви. Бронхиалната обструкция се провокира както от вече известни фактори (физически усилия, студен въздух, дразнители като цигарен дим и др.), така и от някои сравнително нови и недокрай проучени в практиката и литературата вещества, за които все още иритативното действие е дискусионно. Анализът на данните от изследването разширява обема знания върху респираторната професионална патология, като насочва вниманието както на специалистите, така и на общопрактикуващите лекари към непрекъснато разширяващия се диапазон от вещества, провокиращи бронхиална обструкция. Някои от тези вещества са вече известни иританти, а за други иритативният механизъм на действие следва да се подозира при обсъждане на професионалната етиология на бронхиалната  обструкция.
Ключови думи: иританти, професионална експозиция, бронхообструктивен синдром

ACTUAL ASPECTS OF BRONCHO-OBSTRUCTIVE SYNDROME due to irritants
S. Dermendziev1 and R. Stefanov2
1Section of Occupational Diseases, Second Department of Internal Diseases, MU – Plovdiv
Department of Occupational Diseases and Allergology, UMHAT "Sv. Georgi" – Plovdiv
2Department of Social Medicine and Public Health, Faculty of Public Health, MU – Plovdiv

Summary: Irritants are an extremely large and heterogeneous in chemical terms group of substances that have irritating action on skin and mucosas. Many irritants influence respiratory tract causing bronchial obstruction. The aim of the study was to explore the role of the substances with irritative action for the occurrence and exacerbation of bronchial obstruction. 102 patients with respiratory symptoms hospitalized in the Sector of Allergology during two-year period (from 1 April 2007 till 1 April 2009) were studied. Results showed that respiratory manifestations were present in 71 patients. Bronchial obstruction is provoked by both the known factors (exercise, cold air, irritants as tobacco smoke, etc.) and some relatively new and not fully examined in practice and literature substances, which irritative action is still controversial. Analysis of the study results enlarges the volume of knowledge of occupational respiratory pathology drowning the attention of both the specialists and GPs to the increasingly larger range of the substances, which provoke bronchial obstruction. Some of these substances are already known irritants but the irritative mechanism of the other should be suspected when the professional etiology of bronchial obstruction is discussed.
Key words: irritants, occupational exposition, broncho-obstructive syndrome
ДИАРИЕН СИНДРОМ И ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕNTERIC ECOL
Хр. Цветанова, Г. Ганчева, Т. Петкова и Ц. Дойчинова
Катедра по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, МУ – Плевен
Резюме. Съвременната медицина все по-често включва пробиотици в лечението на острите чревни инфекции с оглед по-леко протичане и съкращаване на болничния престой. Цел на настоящото проучване е да се установи ефектът на Enteric Ecol върху продължителността на диарийния синдром. Направено е сравнително проспективно проучване на 48 пациенти с чревни инфекции с приложен Enteric Ecol (гр. А) и контролна група от 46 пациенти с диариен синдром без приложение на Enteric Ecol (гр. Б), лекувани в Клиника по инфекциозни болести на УМБАЛ – Плевен. Относителните дялове на болните с продължителна диария преди хоспитализацията, наличие на патологични примеси от слуз и кръв и изразена дехидратация са достоверно по-високи в група Б. При 60,42% от болните в група А Enteric Ecol е включен в първия ден след започване на диарийния синдром. На втория ден дневният брой на изхожданията е намалял под три и водният баланс е възстановен при 38% от болните. Enteric Ecol повлиява благоприятно възстановяването от остра диария при деца и възрастни.
Ключови думи: диариен синдром, чревни инфекции, Enteric Ecol
ENTERIC ECOL EFFECT ON DIARRHEA
C. Tsvetanova, G. Gancheva, T. Petkova and T. Doichinova
Department of Infectious Diseases, Epidemiology, Parasitology and Tropical Medicine, Medical University – Pleven
Summary. Probiotics are more frequently used for the treatment of acute gastrointestinal infections in recent years. Our aim was to study the effect of Enteric Ecol on the diarrhea in gastrointestinal infections. Material and methods: A comparative prospective study was conducted among 48 patients with acute gastrointestinal infections and administered Enteric Ecol (group A) and in a control group of 46 patients with diarrhea and absent administration of Enteric Ecol (group B). All patients were treated at the Clinic of Infectious Diseases at University Hospital – Pleven. Results: The prevalence of cases with prolonged diarrhea before admission, pathological admixtures and marked dehydration was significantly higher in group B. Enteric Ecol was administered from the first day after admission in 60.42% of the patients in group A. The number of defecations was decreased and the fluid balance was recovered one day after initiation of the treatment with Enteric Ecol in 38% of the cases. Conclusion: Enteric Ecol has a favorable effect on the diarrhea in gastrointestinal infections.
Key words: diarrhea, gastrointestinal infections, Enteric Ecol
ОБЗОРИ
REVIEWS

РАЗВИТИЕ НА ТЕКТОРИАЛНА МЕМБРАНА В КОРТИЕВИЯ ОРГАН
Е. Иванов и Св. Пенчева
Катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология”, МУ – Плевен
Резюме. Обзорът е посветен на многостранната роля на текториалната мембрана (ТМ) при обработката на сигнала в кохлеята на бозайниците. Ние дискутираме динамичните механични особености на структурата като механична система с няколко степени на свобода и как нейните различни начини на движение могат да доведат до възбуждение на рецепторната клетка. Опи-сана е ролята на ТМ в разпределяне на енергията по дължината на кохлеарните подразделения и как тази енергия достига до вътрешните рецепторни клетки. По време на развитието на организма организацията на стереоцилиарните снопчета преминава през драстични промени, от подобни на микровили новопоявяващи се стереоцилии до стъпаловидно подреждане на формация с форма на ‘W’. Текториалната мембрана има важна роля в определянето на способността на ухото да установи и анализира навлизащата акустична информация. Все още не е напълно ясна нейната роля, но се предполага, че тя подпомага преодоляването на вискозните сили и може да усилва и изостря механичната настройка на сензорните клетки.
Ключови думи: кортиев орган, membrana tectoria, ултраструктура, развитие

DEVELOPMENT OF CORTI’S ORGAN TECTORIAL MEMBRANE
E. Ivanov and Sv. Pencheva
Department of Anatomy, Histology, Cytology and Biology, MU – Pleven
Summary. This review presents results that reveal the multiple roles of tectorial membrane in active signal processing in the mammalian cochlea. We discuss the dynamic mechanical properties of the tectorial membrane as a mechanical system with several degrees of freedom and how its different models of movement can lead to hair-cell excitation. The role of tectorial membrane in distributing energy along the cochlear partition and how it channels this energy to the inner hair cells are described. During development, the organization of the stereociliary bundles undergoes drastic changes from the microvilli-like nascent stereocilia to the ‘W’ formation of the step-like arrangement of the adult form. The tectorial membrane (TM) is widely believed to play an important role in determining the ear’s ability to detect and resolve incoming acoustic information. While it is still unclear precisely what that role is, the TM has been hypothesized to help overcome viscous forces and thereby sharpen mechanical tuning of the sensory cells.
Key words: organ of Corti, tectorial membrane, ultrastructure, development


Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти