ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите

Архив

Издания на ЦМБ

1/2012
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ВТОРИЧНА ПРОФИЛАКТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА
ПРИ МАЛИГНЕНИЯ МЕЛАНОМ В БЪЛГАРИЯ

К. Киров и И. Гаврилова
Клиника по дерматология, СБАЛО – София

Резюме. Първичната и вторичната профилактика на меланома в България не са на необходимото ниво. Основната причина е все още ниската, но покачваща се заболяемост – меланомът не се приема като заболяване, изискващо много активна превенция, а тъй като лекарите много рядко го срещат в практиката си, не са сигурни в диагнозата си. С тази цел проведохме проучване за нивото на вторичната профилактика и възможността за неговото повишаване с помощта на нова схема за профилактика и на телемедицината.

Ключови думи: вторична профилактика, телемедицина, малигнен меланом
SECONDARY PROPHYLAXIS AND TELEMEDICINE
FOR EARLY DIAGNOSIS OF MELANOMA IN BULGARIA

K. Kirov and I. Gavrilova
Clinic of Dermatology, Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology – Sofia

Summary. Primary and secondary prophylaxis of malignant melanoma in Bulgaria is insufficient. The main reason is the still low, but tending to increase incidence of 3.5 per 1oo,ooo persons, compared with the mean incidence of 11 per 1oo,ooo persons in the EU. Both preventive measures and prophylaxis are limited: physicians are not always certain in diagnosing the disease, because they are rarely faced with melanoma in their practice. The goal of our investigation was to determine the current secondary prophylaxis level of melanoma and discuss the possibilities of its raising by introducing a new scheme for prevention of melanoma and implementation of telemedicine in onco-dermatology.

Key words: secondary prophylaxis, telemedicine, malignant melanoma
ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЗАБАВЯНЕТО НА РАННАТА ДИАГНОЗА ПРИ МАЛИГНЕНИЯ МЕЛАНОМ В БЪЛГАРИЯ
Кр. Киров и И. Гаврилова
Клиника по дерматология, СБАЛО – София

Резюме. Малигненият меланом се диагностицира в България в сравнително късен стадий. Една от причините за късна диагноза са психосоциалните фактори сред населението. Обект на настоящото анкетно проучване са 178 пациенти с меланом, лекувани в Клиниката по дерматология, СБАЛО – София. Не се установяват непреодолими психосоциални препятствия за преодоляване на проблема с ранната диагностика. Основна причина за проблема остава неадекватната и недостатъчна здравна просвета на населението.

Ключови думи: малигнен меланом, психосоциални фактори, здравна просвета
PSYCHO-SOCIAL FACTORS INFLUENCING ON DELAED EARLY DIAGNOSIS OF MELANOMA IN BULGARIA
K. Kirov and I. Gavrilova
Clinic of Dermatology, Specialized Hospital for Active Treatment in Oncology – Sofia

Summary. Malignant melanoma is diagnosed at a relatively late stage in Bulgaria. One of the reasons for delayed diagnosis is the psycho-social profile of population. A pilot project was started in 178 melanoma patients treated at the Clinic of Dermatology, National Cancer Center – Sofia. No invincible psychological and social problems were found. The main reason for delayed diagnosis of melanoma is insufficient and inadequate public health education.

Key words: melanoma, psycho-social factors, public health education
СЪСТОЯНИЕ НА ДОБРОВОЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Д. Димитров1, М. Баймакова2 и Г. Попов2
1Военно формирование 34340 – София
2Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, ВМА – София


Резюме. Обект на статията е доброволното здравно осигуряване. Целта е чрез анализ на доброволното здравно осигуряване у нас да се проучат състоянието на сектора и тенденциите в неговото развитие. За постигане на набелязаната цел ще използваме метода на системния анализ, метода на критическия анализ, както и статистическа обработка на данните. Разгледана е нормативната база в областта на здравното осигуряване в Република България и е представен пазарът на доброволно здравно осигуряване. Стига се до извода, че пазарът на доброволно здравно осигуряване в Република България е слабо развит и липсва стратегия за неговото развитие.

Ключови думи: здравно осигуряване, нормативна уредба, пазар
THE STATE OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN BULGARIA
D. Dimitrov1, M. Baymakova2 and G. Popov2
1Military Unit 34340 – Sofia
2Clinic of Infectious, Parasitic and Tropical Diseases, Military Medical Academy – Sofia


Summary. Objective: The aim of this study was to investigate the state and analyze the tendencies in development of voluntary health insurance in Bulgaria. Methods: The methods of system and critical analysis and statistical data processing were used to achieve the study objective. Results: Normative documents in the field of health insurance were examined and correlated to voluntary health insurance market in Bulgaria. Conclusion: Voluntary health insurance market in Bulgaria is poorly developed and there is no strategy for its expansion.

Кey words: health insurance, legal regulations, voluntary health insurance
В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА
HELPING PRACTICE

КОМУНИКАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЧНИЯ МЕНИДЖЪР
Д. Димитров
УМБАЛ „Св. Анна” – София

Резюме. В статията се прави методологичен анализ на необходимостта от комуникационни умения на болничния мениджър. Важна роля играе умението  на мениджъра да мотивира персонала за ефективна дейност. Обосновават се и се систематизират възможните подходи на болничния мениджър за комуникации в трудни ситуации. Най-общо те са два типа – реактивни и проактивни. Болничният мениджър трябва да дава приоритет на проактивните подходи пред реактивните с оглед постигането на пълноценна комуникация със своя екип в интерес на ефективната болнична дейност.

Ключови думи: комуникационни умения, обмен на информация, модел на Маслоу, стимули, мотивация

COMMUNICATION SKILLS IN HOSPITAL MANAGER’S ACTIVITIES
D. Dimitrov
UMHAT „Sv. Anna” – Sofia

Summary. Communication skills are very important in hospital manager’s everyday activities. Manager’s skill to motivate hospital personnel in achieving efficacy is crucial. The author presents grounds and systemizes hospital manager’s approaches for achieving communication in difficult situations. Generally, two types of approaches, reactive and pro-active, are discussed. Hospital manager should give priority to pro-active approaches in order to achieve adequate communication with his team in favor of effective hospital activities.

Key words: communication skills, change of information, Maslow’s model, stimuli, motivation

СКРИНИНГ ЗА АУТИЗЪМ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
Д. Терзиев
Клиника по детска психиатрия „Св. Никола”, УМБАЛ „Александровска”,
Медицински университет – София


Резюме. Навременната диагноза е въпрос от изключително значение за децата с аутизъм и други разстройства от аутистичния спектър и за техните семейства. Това превръща скрининга за тези разстройства в първо ниво от организираната професионална помощ на засегнатите. Най-често използваните, насочени към аутизма скринингови инструменти, са CHAT и MCHAT. Те са показали ползата си, могат лесно да бъдат използвани от семейните лекари и да се интегрират в профилактичните медицински прегледи при много малките деца.

Ключови думи: аутизъм, скрининг, скринингови инструменти, оценка
SCREENING OF AUTISM AND OTHER AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS
D. Terziev
Department of Pediatric Psychiatry "Sv. Nicola", UMHAT “Alexandrovska ", Medical University – Sofia

Summary. The timely diagnosis is of vital importance for children with autism and other autistic spectrum disorders and their families. This makes screening the first level of organized professional assistance to affected individuals. The most commonly used autism-targeted screening instruments are CHAT and MCHAT. They have demonstrated their benefits, are easy to use and can be integrated in prophylactic medical examinations of infants.

Key words: autism, screening, screening instruments, evaluation
ОБЗОРИ
REVIEWS

БЕТА-БЛОКЕРИ ПРИ ПРОБЛЕМНИ ГРУПИ ПАЦИЕНТИ
Е. Манов
КПВБ, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в страните от развития свят. Бета-блокерите са основен клас медикаменти, използвани широко в съвременната кардиологична терапия. При лечението на сърдечно-съдовите заболявания се използват предимно бета-1 високоселективните представители на групата. Страничните им ефекти се обуславят също основно от нивото на тяхната кардиоселективност. Това значително лимитира използването на групата като цяло при пациенти пушачи с ХОББ, при страдащи от захарен диабет ІІ тип, метаболитен синдром и дислипидемии. Тъй като това са големи сърдечно-съдови рискови фактори, пълноценното лечение на тези групи пациенти е от съществено значение за прогнозата им. Около 31% от пушачите развиват коронарен инцидент и 21% – други сърдечно-съдови заболявания, включително и инсулт. Близо 80% от световната популация е с неоптимален липиден профил. Този факт е отговорен за близо 8% от общата смъртност, както и за 40.4 млн. инвалидизирано-стандартизирани години живот. ИБС е разпространена от 2 до 3 пъти по-често при диабетици. Тези епидемиологични данни потвърждават тезата, че пушачите, както и пациентите със ЗД, са най-рисковият контингент, застрашен от сърдечно-съдови заболявания. Необходимо им е пълноценно лечение, а такова без представител на групата на бета-блокерите е невъзможно. За да се минимизира рискът от странични реакции точно при тези групи пациенти, водещото при избора на бета-блокер е неговата селективност. Анализът на фармакодинамичните, както и на фармакокинетичните характеристики на различните представители на групата показва, че бизопролол е най-подходящият и безопасен бета-блокер за лечение на сърдечно-съдови заболявания при рискови контингенти като пушачи, пациенти със захарен диабет, както и при болни с метаболитен синдром поради много високата си бета-1-селективност, добрия профил на безопасност, възможността за еднократен дневен прием, независимо преди или след хранене, както и двойния път на елиминация с възможност за безопасна употреба при бъбречна и чернодробна недостатъчност, без да се коригира дозата му до 10 mg дневно.

Ключови думи: бета-блокери, кардиоселективност, странични ефекти, пушачи, захарен диабет, метаболитен синдром

BETA-BLOCKERS IN PROBLEMATIC PATIENT GROUPS
E. Manov
Clinic of Propaedeutics of Internal Diseases, UMHAT "Alexandrovska", Medical University – Sofia

Summary. Cardiovascular diseases are a leading cause of death in developed countries. Beta-blockers are a major class of drugs with a wide use in modern cardiology. In the treatment of cardiovascular diseases, mostly the highly selective beta-1 representatives of the group are used. Their side effects are due to their level of cardio-selectiveness. This considerably limits the overall use of the group in smoking patients with COPD, in these suffering from type 2 diabetes, metabolic syndrome or dyslipidemias. As these are major cardio-vascular risk factors, efficient treatment of these patient groups is of a crucial importance for prognostics. About 31% of the smokers develop coronary events, while 21% of these develop other cardiovascular diseases, including stroke. Almost 80% of the world population is with a non-optimal lipid profile. This fact is associated with approximately 8% of general mortality rates, as well as 40.4 million standardized disability-adjusted life years. The incidence of IHD is 2 to 3 times higher in diabetic patients. This epidemiologic data confirm the thesis that smokers, as well as diabetic patients are at the highest risk of cardiovascular diseases. They require adequate treatment, but such is impossible without the inclusion of a beta-blocker representative. To minimize the risk of side effects in these groups of patients, the leading key for choosing a beta-blocker is its selectivity. The analysis of pharmacodynamic characteristics of various representatives of the group shows that bisoprolol is the most appropriate and safe beta-blocker for the treatment of cardiovascular diseases in risk groups, such as smokers, diabetic patients and these with metabolic syndrome, due to its high selectiveness, safety profile, diet regimen-independent single daily use and doubled route of elimination enabling its safe administration in cases of renal and hepatic failure without dose adjustment at doses of up to 10 mg daily.

Key words: beta-blockers, cardio-selectiveness, side effects, smokers, diabetes mellitus, metabolic syndrome

НАСОКИ В ПОВЕДЕНИЕТО ПРИ ОСТЪР КОРОНАРЕН СИНДРОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦИЯ НА ST-СЕГМЕНТА
Я. Симова
Отделение по неинвазивна функционална и образна диагностика,
Национална кардиологична болница – София


Резюме. Острият коронарен синдром (ОКС) без елевация на ST-сегмента обхваща група от състояния, придружени от различен риск за възникване на сериозни сърдечно-съдови усложнения: нестабилна ангина пекторис (НАП) и миокарден инфаркт без елевация на ST-сегмента (NSTEMI). Честотата на срещане на ОКС без елевация на ST-сегмента е висока, а смъртността при NSTEMI в дългосрочен план дори надминава тази при миокардния инфаркт с елевация на ST-сегмента. ОКС без елевация на ST-сегмента е една от областите, в които се наблюдава най-голямо развитие по отношение на медикаментозната терапия и стратегическия подход. Обзорът цели да обобщи основните насоки за поведение при НАП /NSTEMI в светлината на публикуваното през 2011 г. Ръководство за поведение на Европейското кардиологично дружество и проведените в България изследвания върху такава популация.

Ключови думи: остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента, стратегии на поведение, насоки
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME WITHOUT ST SEGMENT ELEVATION
I. Simova
Department of Noninvasive Functional and Imaging Diagnostic, National Heart Hospital – Sofia

Summary. Acute coronary syndrome (ACS) without ST segment elevation comprises a group of clinical conditions associated with different levels of risk for serious cardiovascular events, such as unstable angina (UA) and non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI). The incidence of ACS without ST segment elevation is high and the long-term mortality rate of NSTEMI even exceeds this of ST segment elevation myocardial infarction. ACS without ST segment elevation is one of the fields in modern cardiology, where the most extensive development of pharmaceuticals and management strategies is observed. The present review summarizes the main trends in the management of UA / NSTEMI, taking into consideration the Guidelines of the European Society of Cardiology, published in 2011, and Bulgarian studies in this patient cohort.

Key words: Acute coronary syndrome without ST segment elevation, management strategies, guidelines
КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДОБОЛНИЧНАТА РЕВМАТОЛОГИЧНА ПОМОЩ в световната практика
Н. Николов1, М. Панчовска2 и Зл. Коларов3
1Ревматологично отделение, Медицински университет – Плевен
2Катедра „ Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет – Пловдив
3Клиника по ревматология – София


Резюме. Организацията на ревматологичната помощ е важен фактор за осигуряване на качествена здравна услуга на болните с ревматични болести. Тя е един от основните аспекти при оценка на финансовото оптимизиране на здравната система на всяка една държава. Провеждани са голям брой проучвания за създаването на алгоритми за поведение, методология и препоръки за подобряване на работата на специалистите ревматолози и на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), за да се осигури адекватно диагностично и терапевтично поведение при болните и да се подобри колегиалната комуникативост. Целта на обзора е да се анализират различните системи на организация и реализиране на ревматологичната помощ по света, като се отчетат заболяемостта и планирането на финансовите и техническите здравни ресурси. Изложени са основните достижения, слабости и проблеми, свързани с обучението на ОПЛ и на специалистите ревматолози. За да се оцени състоянието на ревматологична помощ в България и да се набележат мерки за привеждане на националното ни здравеопазване към европейските и световните стандарти при диагностицирането и лечението на ревматичните болести, националните резултати са сравнени със световните.

Ключови думи: доболнична ревматология,
ревматични болести, обучение на лични лекари
CLINICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF PRE-HOSPITAL RHEUMATOLOGICAL CARE IN GLOBAL PRACTICE
N. Nikolov1, M. Panchovska2 and Zl. Kolarov3
1 Department of Rheumatology, Medical University – Pleven
2Department " Propaedeutics of Internal Diseases", Medical University – Plovdiv
3Clinic of Rheumatology – Sofia


Summary. Organization of rheumatological care is an important factor for ensuring quality health services in patients with rheumatic diseases. It is a key aspect in assessing the financial optimization of the health system of each country. There have been many studies on development of algorithms of therapeutic behavior, methodology and recommendations for improving performance of specialist-rheumatologists and general practitioners (GPs) to ensure adequate diagnostic and therapeutic conduct for patients and improve collegiate communicativeness. The purpose of this review is to analyze the different systems of organization and realization of rheumatological care in the world, with regard to morbidity rates, financial planning and technical health resources. Reported are the major achievements, shortcomings and problems associated with GPs and specialists training in rheumatology. To assess the state of rheumatological care in Bulgaria, measures to bring our national health care to European and world standards in the diagnosis and treatment of rheumatic diseases are defined and national with global results are compared.

Key words: outpatient rheumatology, rheumatic diseases,
GP training
БОТУЛИНОВ ТОКСИН – КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Н. Войнов
XXV ДКЦ – София

Резюме. В обзора се разглеждат ботулиновият токсин (БТ) – невротоксичен белтък, произвеждан от анаеробния Gram-положителен, спорообразуващ бактерий Clostridium botulinum, неговото приложение и странични ефекти. От откриването си до днес популярността на БТ непрекъснато се увеличава и понастоящем се смята за стандарт в лечението на много нервно-мускулни разстройства в различни органи при човека, а от 1989 г. е и широко прилаган в естетическата медицина. Изминалите 30 години от приложението на препарати на основата на БТ са достатъчни за преценяване на показания, ефекти на лечебно действие, противопоказания, странични действия. Въпреки дългия период на клинично приложение на БТ, при много от заболяванията, предложени в дългия списък нозологични единици в различните клинични дисциплини, невинаги личи точното място на този тип лечение в терапевтичния алгоритъм, рекламират се предимно добрите резултати, което е особено характерно за приложението на Botox в естетическата медицина. Затова в страните, които първи приложиха БТ в клиничната медицина и в козметиката, напоследък се увеличава контролът върху стриктното спазване на показания, дозировки, странични явления. Съвременните литературни данни сигнализират и за сериозни усложнения след лечение с БТ.

Ключови думи: ботулинов токсин, терапевтично приложение, стриктно спазване на показа­ния, дозировки, странични явления
CLINICAL USE OF BOTULINUS TOXIN
N. Voynov
XXV Diagnostic Consulting Center – Sofia

Summary. This review examines Botulinus toxin (BT), a neurotoxic protein, produced by the anaerobic Gram-positive, spore-forming bacterium Clostridium botulinum, its use and side effects. Since its development until present, BT has been continuously increasing its popularity as a medicine and is currently considered as a standard in the treatment of many neuromuscular disorders of various organs in humans. Since 1989, it has been also widely used in aesthetic medicine. The 30 year-application history of BT preparations is sufficiently enough to evaluate their therapeutic effects, contraindications and side effects. Although the long-term clinical use of BT, for many diseases suggested in the long lists of nosological entities of the different clinical disciplines, the exact role of this type of treatment is not always distinguishable in the therapeutic algorithm, as mostly the good results of Botox, particularly in aesthetic medicine, are advertised. Therefore, the countries, where the BT was first implemented in clinical medicine and cosmetics, has recently increased their control over strict indication and dosage observance, and side effects. Current literature data signal of serious complications after treatment with the BT.

Key words: botulinus toxin, therapeutic use, strict indication
and dosage observance, side effects

Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти