ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2010
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
Г. Форева, Р. Асенова и Л. Деспотова-Толева
Катедра “Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) има утвърдено място при оказване на палиативни грижи (ПГ) в редица европейски страни, Канада, Австралия и САЩ. Целта на изследването е да се проучи мнението на общопрактикуващите лекари у нас по отношение организацията на палиативни грижи. В проучването, проведено с оригинална анкетна карта, участваха тридесет и трима ОПЛ. Преобладават лекарите във възрастовите групи над четиридесет годинии, с лекарски стаж над петнадесет години, с разнообразна квалификация. За статистическата обработка и представяне на първичните данни са използвани алтернативен и графичен анализ. Данните от проучването показват, че 45.5 ± 8.66% от ОПЛ имат повече от десетима пациенти годишно, при които са нужни ПГ. Всички анкетирани ОПЛ смятат, че трябва да съдействат в оказването на ПГ, но 15.2 ± 5.74% от тях заявяват, че ПГ не са тяхно задължение. Почти половината ОПЛ отчитат липсата на координация между тях и другите медицински специалисти, обгрижващи палиативно болни. 2/3 от нуждаещите се пациенти остават в дома си, единствено на грижите на ОПЛ. За формиране на екип и ресурсно осигурени домашни палиативни грижи понастоящем не може да се говори. Според 81.8% ± 5.74% от анкетираните най-подходяща форма биха били специализирани служби по ПГ, които да ги организират в домашни условия и в институции. Въпросът за мястото и ролята на ОПЛ при организацията на ПГ не се обсъжда в обществото и сред медицинската общност. Данните отразяват липсата на организирани ПГ и неустановената роля на ОПЛ и останалите медицински и немедицински специалисти при оказването им.

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, палиативни грижи, организация

G. Foreva, R. Asenova and L. Despotova-Toleva. GENERAL PRACTITIONER’S VIEW ON PALLIATIVE CARE PROVIDING: A PILOT STUDY
Summary: General practitioner (GP) has an approved place in palliative care providing in a number of the European countries, Canada, Australia and the USA. The aim of the study was to investigate GP’s view on the organization of palliative care providing. Thirty-three GPs participated in the survey, realized by an original questionnaire. The physicians over forty years old, with a length of service over fifteen years and various qualifications predominated. The statistical processing and presentation of initial data used alternative and graphic analyses. The study results have shown that 45.5 ± 8.66% of the investigated GPs had more than ten patients yearly who had needed palliative cares. All physicians agreed on their partnership in palliative care providing, except for 15.2 ± 5.74% of them, who declared that palliative care providing was not their obligation. Almost a half of the responders reported a lack of coordination among them and the other medical specialists involved in palliative care providing. Two thirds of the patients in need of palliative care had remained at home under primary care only. Team and equipment for delivery of home palliative care are not actualities in the present health care organization. The most appropriate form of palliative care delivery, according to 81.8% ± 5.74% of the GPs, is a specialized unit, which will enable the coordination between home and health institution palliative care delivery. There is no discussion in the society and medical community on GP’s role and activities in palliative care providing. The collected data reflect the lack of organization and definition of GP’s and other medical and non-medical specialists’ role in palliative care providing.

Key words: general practitioner, palliative cares, organization

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОБОРУДВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА В УРИННИЯ СЕКТОР
М. Шишенков1 и Стр. Генев2
1Катедра „Клинична лаборатория и имунология”, ВМА – София
2Национална здравноосигурителна каса – София
Резюме. Представят се данни от проведени през 2005-2009 г. анкетни проучвания сред лабораторни лекари и лаборанти за оборудването и дейността на уринния сектор. Извявява се, че за четиригодишен период са настъпили подобрения в оборудването, повишение в изискванията на лабораториите към техническия сервиз, както и желание у анкетираните да участват в обучение по тематика за уринни изследвания. Обсъжда се, че част от неудачите при изработването на уринен седимент се дължи на забавяне на изследването, което може да се избегне чрез по-добра организация на работа.

Ключови думи: лабораторни изследвания, анализ на уринен седимент, оборудване, организация

M. Shishenkov and S. Genev. EQUIPMENT AND ACTIVITIES OF THE URINE LABORATORY: A QUESTIONNAIRE STUDY
Summary: Assessment data on equipment and activities in the urine laboratory sector, derived from questionnaires performed in the 2005-2009 period among the laboratory staff (physicians and medical technicians) are presented. An improvement of the technical equipment and a rise in the demands of the laboratory staff in respect to technical services were observed. The medical specialists declared their wish to improve their own professional qualification through participating in training programs on urinalysis. It is suggested, that at least a part of the problems in the urine sediment analysis, is due to a delay in urine sediment examination, which could be avoided through better organization of the working process.

Key words: laboratory examinations, urine sediment analysis, equipment, organization

КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА И НАВИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО ОБЩА МЕДИЦИНА
Р. Асенова1, Г. Петрова2 и Г. Форева1
1Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина”, МУ – Пловдив
2Катедра „Управление на здравните грижи”, МУ - Пловдив
Резюме: Специализацията по обща медицина притежава своя собствена специфика и се характеризира с възможността на общопрактикуващия лекар да получи познания в различни области на медицината. Целта на проучването бе да изследва мнението на общопрактикуващи лекари за контрола и оценяването на познанията им в процеса на придобиването им на специалност по обща медицина в Медицински университет, Пловдив. Бе използвано директното анкетиране на 79 общопрактикуващи лекари, по време на тяхната специализация в периода 2007-2008 г. Резултатите разкриват, че в процеса на специализация по обща медицина, най-често биват използвани класическите форми за контрол и оценка на знанията – писмено и устно изпитване. Съвременните форми на оценяване, като изготвяне на есе и защита на проект, все още не присъстват в практиките по професионално обучение.

Ключови думи: обща медицина, специализация, контрол и оценка на знанията

R. Asenova, G. Petrova and G. Foreva. CONTROL AND ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, SKILLS AND HABITS IN THE PROCESS OF ACQUIRING A SPECIALTY IN GENERAL PRACTICE
Summary: The specialization in General practice has its own specificity and characterizes with the possibility of the general practitioner to acquire knowledge in different areas of medicine. The aim of the study was to investigate general practitioner’s opinion on control and assessment of his/her knowledge in the process of specialization in General practice at the Medical University, Plovdiv. A direct individual questionnaire was used to investigate the opinions of 79 general practitioners during their specialization in General practice for the 2007-2008 period. The results have revealed that in the process of specialization, most commonly, the classical forms of knowledge assessment, written and oral examinations, are used. The contemporary forms of assessing, such as preparation of an essay and defense of a project, are still not available in professional training practices.

Key words: general practice, specialization, control and assessment of knowledge

 

 

В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

HELPING PRACTICE

АЛКОХОЛ: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА, МЕТАБОЛИЗЪМ, ОБЩЕСТВЕНО-ЗДРАВЕН ПОДХОД
А. Лукова
Психиатричен сектор, Клиника по токсикология, МБАЛСМ ”Пирогов” - София
Резюме. Съвременното глобализирано общество се характеризира с кризисни явления в много сфери на обществения живот. Наблюдава се рязка промяна на привичните стереотипи, дестабилизация на финансовото положение и ситуацията на пазара на труда. Тези фактори способстват за загуба на чувството за безопасност значителна част от населението. В търсене на средства за защита от стреса, често се прибягва към прием на алкохол за да се моделира психичното състояние. Описани са метаболизмът, ефектите и консумацията на алкохолни напитки. Обръща се внимание върху обществено-здравните аспекти на проблема алкохол. Заедно с проблемите на околната среда, поведението при прием на психоактивни вещества се превръща в реална заплаха за екологията на личностните ресурси, които имат важно значение за пълноценното функциониране на обществото и по-нататъшните му перспективи.

Ключови думи: алкохол, метаболизъм, ефекти на алкохола, консумация

A. Lukova. ALCOHOL: GENERAL CHARACTERISTICS, METABOLISM, PUBLIC HEALTH APPROACH
Summary: The contemporary globalised society is characterized by crisis phenomena in many spheres of public life. A sharp change in habitual stereotypes and a destabilization in financial and labor market situation are observed. These factors contribute to a loss of the awareness of safety in a significant proportion of the population. In searching for stress relief, alcohol consumption is a common means of correcting personal mental state. The article describes some issues on alcohol consumption, metabolism and impact on organism. Attention is paid to public health aspects of alcohol abuse. Along with environmental issues, individual behaviour under the effect of psychoactive substances, is becoming a real threat to the ecology of personal resources, which are an important factor for the well-being and future prospects of society.

Key words: alcohol, metabolism, effects of alcohol, consumption

УТАИТЕЛ НА ЛИКВОРНИ КЛЕТКИ ЗА ТРАЕН МИКРОСКОПСКИ ПРЕПАРАТ
М. Шишенков1,  К. Костов, Б. Борисова2, Ц. Цанкова2 и Св. Лукова1
1Клинична лаборатория при ККЛИ, ВМА – София
2Ликворологична лаборатория, УМБАЛ „Царица Йоанна” - София
Резюме. Представя се възможността чрез малко преустройство на медицински перфузор и с ползване на рутинен медицински консуматив да се направи утаител за ликворни клетки върху кръгла стъклена шайба вместо предметно стъкло. След изсушаване на въздух и оцветяване по Pappenheim се получават препарати с добро качество. За удобно придвижване на препарата под обектива на микроскопа шайбата се поставя върху обикновено предметно стъкло.

Ключови думи: гръбначномозъчна течност, микроскопски препарат, клетки, утаителен прибор

М. Shishenkov, K. Kostov, B. Borisova, Ts. Tsankova and Sv. Lukova. A CONVENIENT CSF-CELLS SEDIMENTATION DEVICE FOR PREPARATION OF MICROSCOPIC SLIDES
Summary: A modification of a medical infusion device is presented as a convenient method for preparing microscopic slides of cerebrospinal fluid samples for microscopic differentiation of stained liquor cells. The cells are settled on a small glass disc, while the fluid is aspirated slowly through a tube into a 1ml syringe. The preparations are air-dried and stained with May-Gruenwald – Giemsa, according to Pappenheim. During the microscopic examination, the disc is put on a microscopic slide, so enabling the convenient placing of the disc under the objective of the microscope.

Key words: cerebrospinal fluid, microscopic slide, preparation, cells, sedimentation device

ЛЕКАРСКАТА КВАЛИФИКАЦИЯ – ПРОБЛЕМ ИЛИ ПРЕДИМСТВО НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ?
Т. Веков
Български кардиологичен институт
Резюме. Статията представя резултатите от направено проучване за съответствието на лекарската квалификация с качеството на медицинската дейност. Анонимна анкета, съдържаща терапевтични въпроси, свързани с изисквания на медицинските стандарти, и фармакологични въпроси, отнасящи се до приложението на определени лекарствени продукти, е използвана при 550 лекари. Изследването потвърждава хипотезата на автора, че професионалната ква­лификация на лекарите е ниска и това е основната причина за качеството на болничната и доболничната медицинска помощ, липсата на контрол на хроничните заболявания, свръххоспитализациите и високите нива на смъртност и инвалидизация.
Ключови думи: лекарската квалификация, качеството на медицинската дейност

T. Vekov. MEDICAL DOCTOR’S QUALIFICATIONA PROBLEM OR ADVANTAGE OF THE HEALTHCARE REFORM IN BULGARIA
Summary: The article presents the results of a study of the correspondance between medical doctor’s qualification and quality of medical practice. The author used an anonymous questionnaire containing therapeutic questions related to the requirements of medical standards and pharmacological questions related to the application of certain medicines among 550 medical doctors. The study has confirmed the   author's hypothesis that medical doctor’s qualification in Bulgaria is low and results in poor quality of hospital and outpatient medical care, lacking control on chronic diseases, excess number of hospitalizations and high invalidization and mortality levels.
Key words: medical doctors’ qualification, quality of medical practice

ОБЗОРИ
REVIEWS

ХИФЕМА
Х. Благоева и Р. Христова
УМБАЛ „Царица Йоанна”София
Резюме. Посттравматичното натрупване на кръв в предната очна камера е често срещан проблем от общопрактикуващите лекари и офталмолозите. Дори и малка хифема може да е признак на сериозно нараняване, включващо поражения на кръвоносните съдове и различните структури на окото: ириса, зеничния сфинктер, преднокамерния ъгъл, лещата, зонулите, ретината, стъкловидното тяло, зрителния нерв и др. Хифема може да възникне интра- и следоперативно. Липсата на универсална схема за лечение, възможността за рецидивираща хеморагия и вторично повишаване на вътреочното налягане могат да превърнат един на пръв поглед лесно решим проблем в заплашващо зрението състояние с неясна прогноза.

Ключови думи: хифема, травма

 

 

H. Blagoeva and R. Hristova. HYPHEMA
Summary: Post-traumatic accumulation of blood in the anterior chamber is a common challenge encountered by the general practitioners and ophthalmologists. Even a small hyphema can be a sign of major intraocular trauma with associated damage of vascular and other intraocular tissues. Blunt trauma may result in injury of the iris, papillary sphincter, angle structures, lens, zonules, retina, vitreous body, optic nerve and other intraocular structures. Hyphema may also occur intraoperatively or postoperatively. The lack of an ideal therapeutic program, the potential for a relapsing hemorrhage and a secondary increase of the intraocular pressure may turn an eye with an initially favourable visual prognosis into a complex therapeutic problem with a poor outcome.

Key words: hyphema, trauma

 

 

РИСК ЗА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ СРЕД РАБОТНИЦИ ОТ ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА В БЪЛГАРИЯ
Н. Чобанова
Национален център по радиобиология и радиационна защита – София
Резюме. Днес радиационните въздействия (с изключение на радиационните инциденти) са почти изцяло в диапазона на ниските дози и мощности на дозите. Това се отнася и за професионалното облъчване. Съгласно оценките за облъчване на българското население от йонизиращи лъчения годишните индивидуални дози, дължащи се на професионалното облъчване са ниски. В този дозов диапазон са възможни само стохастични ефекти. Подходящ контингент за проучване на възможния риск от рак, свързан с ниски дози йонизиращи лъчения, са работниците в АЕЦ. Основният здравен ефект, който се очаква, са злокачествените новообразувания. Проучването не показва причинна връзка между диагностицираното злокачествено заболяване и професионалното облъчване. Резултатите показват, че получените дози и мощността на дозите са ниски, типични за работниците от АЕЦ.
Ключови думи: риск, злокачествени новообразувания, професионално облъчване, ядрени работници

N. Chobanova. IS THERE A RISK FOR CANCER AMONG THE BULGARIAN NPP WORKERS?
Summary: Presently, radiation exposure (except for this in a radiation accident) is almost entirely within the range of low doses and low dose rates. This refers to the occupational exposure, too. According to the ionizing radiation exposure assessments of the Bulgarian population, the annual occupational individual doses are low. In this dose range, there are stochastic effects only. The most appropriate group for studying the possible cancer risk at low dose radiation is this of the nuclear power plant (NPP) workers. The expected health effect is cancer. The present study has not found a causal relationship between cancer and occupational radiation exposure. The results show that the received doses and dose rates are low and typical for the NPP workers.

Key words: risk, cancer, occupational exposure, nuclear power plant workers

 

 

РОЛЯTA НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПРИ КОНТРОЛА НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
П. Троянова
УМБАЛ „Царица Йоанна” – София
Резюме. През последните години заболяемостта от рак се увеличава, но благодарение на постиженията на медицинската наука значимо нараства и преживяемостта. Общо­прак­ти­ку­ва­щи­те лекари, които в различна степен участват в целия спектър на онкологичната помощ, на­по­следък придобиват все по-важна и значима роля в системата на раковия контрол. На­стоя­щият обзор разглежда значението на първичната медицинска помощ в основните направления на противораковата борба – профилактика, диагностика, лечение, активно наблюдение и па­лиа­тивни грижи, както и потенциалните възможности за разширяване участието на ОПЛ в ин­те­грираната система за онкологични грижи. Съвременните условия изискват задълбочена под­го­товка, ефективна комуникация със мултидисциплинарните екипи и точна организация на пър­вичната медицинска помощ, за да се отговори на предизвикателствата за постигане на по-до­бър контрол на онкологичните заболявания. Участието на общопрактикуващите лекари в то­зи процес става все по-важно и значимо.

Ключови думи: общопрактикуващ лекар, онкологични заболявания, контрол

P. Troyanova. GENERAL PRACTITIONER’S ROLE FOR THE CONTROL OF ONCOLOGIC DISEASES
Summary: In recent years, cancer morbidity has been increasing, but thanks to the achievements of medical science, the survival rate increases too. The GP, who participates to a various degree in the entire spectrum of oncologic care, is playing a more important role in the system of cancer control. This survey has examined the imput of primary care in key areas of anti-cancer fight prevention, diagnosis, treatment, active surveillance and palliative care, as well as the potential opportunities for expanding of GP’s participation in the integrated system for oncologic care. Modern conditions require thorough preparation, effective communication with multidisciplinary teams and precise organization of the primary care, in order to meet the challenge for achieving better control of oncologic diseases. The involvement of GP in this process becomes more important.

Key words: general practitioner, oncologic diseases, control


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти