ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2009
АВТОРСКИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

СРАВНЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА МЕТАБОЛИТНИЯ СИНДРОМ
СРЕД ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛАЦИЯ

Ж. Бонева1, М. Боянов2, П. Йовчевски3 и Я. Асьов4
1Отделение по ендокринология – МИ МВР – София
2Клиника по ендокринология – МБАЛ “Александровска”
3Отделение по нефрология – МИ МВР
4Медицински университет – София
Резюме. Метаболитният синдром е главният рисков фактор за сърдечно-съдова болестност. В това проучване сравнихме разпространението на метаболитния синдром, използвайки двете последни дефиниции: на International Diabetes Federation и на National Cholesterol Education Programme – Adult Treatment Panel III, сред група от българската популация. Проведохме крос-секционно проучване при 289 индивиди, на възраст от 20 до 78 години. Обиколката на талията, артериалното налягане, HDL-C, триглицеридите и кръвната захар бяха измерени по стандартните методи. В проучването общото разпространение на метаболитния синдром беше по-високо според дефиницията на IDF – 68.46%, в сравнение с дефиницията на ATP III – 64.42% (p=0.009). Въпреки различията обаче коефициентът kappa беше 81%, което показва голяма степен на съгласуваност между двете дефиниции.

Ключови думи: метаболитен синдром, разпространение, дефиниция

COMPARISON OF THE PREVALENCE OF METABOLIC SYNDROME
IN A BULGARIAN POPULATION SAMPLE

Zh. Boneva, M. Boyanov, P. Yovchevski and Y. Assyov.
Summary. The metabolic syndrome is a major risk factor for cardiovascular disease. In this study, we estimated the prevalence of metabolic syndrome using the definitions proposed by the International Diabetes Federation (IDF) and National Cholesterol Education Programme, Adult Treatment Panel III, and compared the results obtained from the two definitions in a sample of a Bulgarian adult population. We conducted a cross-sectional study among 289 adults aged from 20 to 78 years. Waist circumference, blood pressure, and blood levels of HDL-cholesterol, triglycerides, and glucose were measured according to standard methods.The prevalence of metabolic syndrome according to the IDF definition was higher than the one defined according to the ATP III definition – 73.7% and 68.4% respectively (p = 0.009). Despite the differences, Kappa coefficient was 81% which shows a high degree of concordance between both definitions.   

Key words: metabolic syndrome, prevalence, definition

ОЦЕНКА НА БЕЛТЪЧНИЯ ПРИЕМ В ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА И ЮНОШИТЕ
В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОД НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕХОД

Д. Байкова и С. Петрова
НЦООЗ
Резюме. Досегашните епидемиологични проучвания на хранителния прием на учениците у нас в годините на икономически преход не установяват особено тревожни констатации по отношение на белтъчния прием. Целта на настоящото проучване е да се установи съществува ли риск от дефицити и дисбаланси по отношение приема на белтък и консумацията на белтъчни храни при изследваните подгрупи ученици, общо за страната и по градски и селски региони. Получените резултати показват, че среднодневният прием на белтък (групови величини) при всички деца и юноши в ученическа възраст (7-19 год.) общо за страната и по градски и селски региони съответства на референтните стойности (ФН, 2005.). Белтъкът доставя 11.2-12.0% от общата енергийна стойност на храната за деня. Рискът от неадекватен белтъчен внос, оценен на база под 100% от съответните препоръчителни стойности, сочи, че от 12 до 55% от изследваните деца и юноши в ученическа възраст приемат по-малко от съответните за възрастта и пола им препоръчителни количества белтък. Най-висок е този процент при девойките на възраст 18-19 год. При всички ученици най-високо е постъплението на белтък от групата на зърнените храни (37-44%), следван от месото и месните продукти (20-24%) и млякото и млечните произведения (11-16%). Учениците от селските райони консумират статистически значимо по-ниско количество белтък от животински произход в сравнение с тези в градовете. Наложителни са интервенционни активности за подобряване и балансиране на хранителния прием на белтък при учениците на възраст от 7 до 19 год.

Ключови думи: белтък, прием, количество, хранителни източници, възрастова група 7-19 години, ико­но­ми­чески преход

EVALUATION OF NUTRITIONAL PROTEIN INTAKE IN BULGARIAN CHILDREN
AND ADOLESCENTS IN A PERIOD OF ECONOMIC TRANSITION

D. Baykova and S. Petrova.
Summary. Physiological protein demands usually adequately reflect on preferences for choice of protein foods. Deficits and disbalances are mostly found in the quality (biological value) of consumed protein sources. The results of previous epidemiological studies of Bulgarian schoolchildren dietary intake in the years of economic transition did not suggest alarming findings associated with protein intake. The aim of the present study is to establish whether there is a risk of deficiencies and disbalances related to protein intake and consumption of protein foods for the studied schoolchildren subgroups at national level and by urban/rural regions. The results showed that the average daily protein intake (group values) for all children and adolescents in school age (7-19 years) at national level and by urban/rural regions corresponds to the referent values (Physiological Norms, 2005). Protein contributes 11.2-12.0% of the total energy value of the daily diet. The risk of inadequate protein intake assessed by 100% of the respective recommended average dietary intake shows that the prevalence of the children and adolescents with protein intake below the recommended average amount is in the range from 12 to 55%. The highest percentage is established in the girls 18-19 years of age. All schoolchildren report the highest protein intake from the group of cereals (37-44%) followed by meat and meat products (20-24%) and milk and dairy products (11-16%). Schoolchildren from rural regions consume statistically significant smaller amounts of animal proteins compared to their mates from urban regions. The conclusion is that a propriate interventional activities have to be implemented in order to improve and balance the protein intake of schoolchildren aged 7-19 years.

Key words: protein intake, amount, food sources, schoolchildren, transition period

ХРОНИЧНА ХЕПАТИТ С-ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И ЛИМФОМИ
Д. Петрова1, Е. Хаджиев2, Св. Христова3, Е. Наумова4,
А. Михайлова, А. Цветанска5 и К. Чернев1
1КПВБ, Клиника по гастроентерология,
2Клиника по хематология,
3Катедра по патологична анатомия,
4Централна лаборатория по клинична и трансплантационна имунология, МБАЛ „Александровска”,
6Вирусологична лаборатория, Институт по педиатрия,
Медицински Университет – София
Резюме. При 8.8% от болните с хронична НСV инфекция се установяват В-клетъчни неходжкинови лимфоми. Те се срещат по-често при по-възрастни жени, заразени чрез кръвопреливане в миналото. Честотата на лимфомите достига 17.6% при болните с криоглобулини, докато при тези без криоглобулини тя е 3.5% и не се различава значимо от наблюдаваната в общата популация. Пациентите с криоглобулини следва да се проследят за развитие на В-клетъчен неходжкинов лимфом, особено при наличието на лимфаденомегалия, изразена спленомегалия, намален брой на В-лимфоцитите от флоуцитометричния анализ и съпътстващи автоимунни феномени.

Ключови думи: хепатит С, лимфом, криоглобулини

CHRONIC HEPATITIS C VIRUS INFECTION AND LYMPHOMA
D. Petrova, E. Hadhiev, Sv. Hristova, Е. Naumova, А. Мihaylova,
А. Tsvetanska and К. Chernev.
Summary. Non-Hodgkin’s B-cell lymphomas were found in 8.8% of patients with chronic HCV infection. Non-Hodgkin’s B-cell lymphomas were predominantly found in older women, who were infected by blood transfusions in the past. The prevalence of lymphomas increased to 17.6% in the cryoglobulin-positive patients, whereas in the cryoglobulin-negative ones their prevalence (3.5%) did not differ significantly from the prevalence of lymphomas in the general population. The HCV patients with cryoglobulins should be seek for the development of lymphoma, especially in the presence of lymphadenomegaly, extreme splenomegaly, low B-lymphocyte count, and autoimmune phenomena.

Key words: hepatitis C, lymphoma, cryoglobulins

ОСОБЕНОСТИ НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПРОЦЕС НА ПАРОТИТА В ОБЛАСТ РАЗГРАД 2000-2008 ГОДИНА
М. Карчева1, Н. Вълканова2 и Й. Николова3
1Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен
2Катедра „Инфекциозни болести, дерматовенерология, тропически болести и епидемиология”, МУ – Варна
3Дирекция „Надзор на заразните болести”, РИОКОЗ – Разград
Резюме. Целта на проучването е да се установят особеностите в протичането на епидемичния процес при заболяването паротит в област Разград. Проведено е ретроспективно проучване на заболелите от епидемичен паротит в областта за периода 2000-2008 година. Използвана е информация от отчети на РИОКОЗ – Разград. Резултатите показват, че се наблюдава периодичност в разпространението на заболяването. През 2005/2006 г. е налице епидемия в областта, която обхваща всички общини. Епидемичният процес запазва своите характеристики.

Ключови думи: епидемичен паротит, епидемичен процес

M. Karcheva, N. Valkanova and Y. Nikolova. CHARACTERISTICS OF PAROTITIS EPIDEMICA IN RAZGRAD REGION 2000-2008
Summary. The aim of the study is to establish the epidemiological characteristics of parotitis epidemica in Razgrad district. We investigated patients with parotitis epidemica from 2000 to 2008 (first six months). The used information for morbidity was collected from epidemiological investigation documents in that period. The results showed that infection keeps its periodicity. In 2005/2006, epidemic with high morbidity was observed.

Key words: parotitis epidemica, epidemic process

МЕНИДЖМЪНТ НА РИСКА И КЪМПЛАЙЪНС ПРИ ЛИЦА, ПРЕЖИВЕЛИ ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ
М. Дякова
Факултет по обществено здраве, Медицински университет – София
Резюме. Успешният мениджмънт на рисковите фактори и на сърдечно-съдовия риск при пациент, преживял остро сърдечно-съдово заболяване, и неговото възстановяване изискват комплексни и продължителни интервенции в сравнение с преките рeхабилитационни мероприятия и медикаментозна терапия. Успехът на изхода от заболяването зависи също така и от осигуряване на съгласието и сътрудничеството на пациента за спазване на предписаното лечение и препоръки, т.нар. къмплайънс. Настоящото проучване изследва мениджмънта на сърдечно-съдовия риск и къмплайънса на лица, преживели ОМИ. Методиката включва телефонно интервю на 114 случайно подбрани лица, преживели остър сърдечно-съдов инцидент с давност повече от 1 година, в периода 2005-2006 г. Събраната информация обхваща: здравното състояние на интервюираните, тяхната работоспособност, оплаквания, къмплайънса относно предписаната медикаментозна и немедикаментозна терапия, промените в стила на живот, периодичността на профилактичните прегледи и получената информация от лекуващия лекар и фармацевта. Получените резултати разкриват непълноценно възстановяване и нарушена работоспособност при анкетираните лица; липса на целенасочена и дългосрочна профилактика на ССЗ и на обучение в здравословен стил на живот; недостатъчна информация от лекуващия лекар (ОПЛ/кардиолог) и фармацевта; липса на целенасочено здравно образование и обучение. Оценката на здравното състояние и начина на живот на лица, преживели ОМИ, разкрива недостатъчни здравни знания и слаб къмплайънс на пациентите при спазване на първоначално назначената терапия.

Ключови думи: къмплайънс, кардиоваскуларен риск, мениджмънт, остър миокарден инфаркт, профи­лактика, рехабилитация, стил на живот

M. Dyakova. CARDIOVASCULAR RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE IN PATIENTS, SURVIVING ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
Summary. The successful cardiovascular risk management in patients, surviving an acute coronary incident (acute myocardial infarction-AMI), and their complete recovery require complex and sustained interventions, not only adequate medication and rehabilitation procedures. It also requires the agreement and cooperation of the patient in following the prescribed treatment and recommendations, e.g the compliance of the person. The presented cross-sectional study investigated the management of cardiovascular risk and the compliance of people, who survived AMI. The information was gathered through a telephone interview of 114 randomly selected patients, having AMI more than a year ago in the period 2005-2006. The data comprised: health status of the interviewed, their complaints and ability to work (disability), compliance with prescribed medication and lifestyle therapy, changes in lifestyle, prophylactic check-ups and received information from their physician and pharmacist. The results from the study revealed incomplete recovery of the respondents, different levels of disability, lack of sustainable cardiovascular prevention activities and healthy lifestyle education. The health information and knowledge of the patients as well as their compliance with treatment and given advices were insufficient.

Key words: compliance, cardiovaacular risk, management, acute myocardial infarction, prevention, rehabilitation, lifestyle

ПСИХОКЛИМАТЪТ В БОЛНИЧНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Д. Шопов1, Б. Торньова2 и Е. Райкова2
1МБАЛ – Хасково, 2Катедра “Управление на здравни грижи”
Медицински университет – Пловдив
Резюме. Като част от цялостното медицинско обслужване осигуряването на качество в предлаганата болнична помощ е важен фактор и притегателна сила за обслужваните пациенти. Качествените медицински услуги имат голямо значение за изграждането на оптималната маркетингова политика на болницата. Значим фактор за повишаване качеството на медицинската помощ е психоклиматът в болничните отделения. Той включва редица компоненти, свързани с една основна цел – създаване на оптимални условия от физическа и психична гледна точка, както за потребителите на болничната услуга, така и за осигуряващите тази услуга. Целта на статията е да се направи оценка на някои от базовите елементи на психоклимата (междуличностни отношения и общуване) в терапевтичните отделения на многопрофилна болница за активно лечение според гледната точка на медицинския персонал – лекари и специалисти по здравни грижи. Обект на наблюдение са шест отделения с терапевтичен профил в МБАЛ – Хасково. Проучено е мнението на лекари и медицински сестри, работещи в тях. Резултатите показват, че цялостната оценка на психоклимата в терапевтичните отделения, дадена от лекарите и медицинските сестри, може да бъде определена като ”добра”.

Ключови думи: психоклимат, качество на болничното обслужване, междуличностни отношения

THE PSYCHO-CLIMATE IN HOSPITAL WARDS AS A FACTOR FOR QUALITY IMPROVEMENT OF MEDICAL CARE
D. Shopov, B. Tornyova and E. Raykova.
Summary. As a part of the complete medical services, quality assurance in the offered hospital care is an important factor. High-quality medical services have a great impact developing the optimal marketing policy of the hospital. A significant factor for improving the quality of medical care is the psycho-climate in the hospital wards. It includes a number of components, related to one main goal – creating optimal conditions for users as well as for providers of medical services. The purpose of the authors is to assess some basic elements of the psycho-climate (interpersonal relations and communication) in the therapeutic wards of a Multiprofile Hospital of Active Treatment according to the point of view of the medical staff – doctors and nurses. The subject of observation are six wards of therapeutic profile in Multiprofile Hospital of Active Treatment – Haskovo. The opinion of doctors and nurses working in those wards, has been studied. The results show that the psycho-climate in the therapeutic wards is evaluated by doctors and nurses as „good”.

Key words: psycho-climate, quality of medical care, interpersonal relations

ОБЗОРИ
REVIEWS

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И НА АВИДИТЕТА НА АНТИТЕЛАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАДИЯ НА КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 2 В АЗЕРБАЙДЖАН
А. М. Ефендиев, Г. И. Азизова и Г. Р. Хюсейнова.
Резюме. Целта на изследването е да се оценят някои биохимични и имунни показатели, като IgA, IgM, IgG, CIC, фагоцитарния индекс, Т-лимфоцити, както и авидитета на антителата при пациенти със захарен диабет (ЗД) тип 2. Всички пациенти (n = 57) са разделени на 3 групи в зависимост от нивото на гликемията и продължителността на заболяването: в стадий на компенсация, субкомпенсация и декомпенсация. Определено е и нивото на гликирания хемоглобин (Hb1Ac) като биохимичен маркер. Имунологичните показатели – IgA, IgM, IgG, CIС, авидитетът на антителата, са определени при пациентите и при контролната група, включваща 20 здрави лица. Стойностите на имуноглобулините и на циркулиращите имунни комплекси са увеличени, а броят на фагоцитите е намален във всички стадии на заболяването. Стойностите на високоавидните антитела при диабетиците са намалени – те са съответно 74, 52 и 27%, докато при здрави са 95%. Обратно, наблюдават се повишени нива на нискоавидни антитела – респективно 26, 48 и 73% (5% при контролите).Тези показатели доказват нарушения във функцията на антителата при ЗД и пряката зависимост на нивото на структурните промени от тежестта на заболяването.

Ключови думи: диабет, авидитет на антителата, циркулиращи имунни комплекси, Т-лимфоцити

STUDY OF SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS AND ANTIBODY AVIDITY DEPENDING ON COMPENSATION LEVEL IN TYPE 2 DIABETES PATIENTS IN AZERBAIJAN
A. M. Efendiyev, G. I. Azizova and G. R. Huseynova
Azerbaijan Medical University
Biochemistry Department, Baku AZ1078
Summary. Aim of the study was to evaluate some biochemical and immune parameters, such as IgA, IgM, IgG, CIC, phagocytic index, T-lymphocytes, as well as avidity of antibodies in type 2 diabetes patients. All patients (n = 57), depending on the level of glycemia and disease duration, were divided into 3 groups: in a stage of compensation, subcompensation and decompensation. As a biochemical marker, the level of glycated hemoglobin (Hb1Ac) was also determined. Immunological parameters – IgA, IgM, IgG, CIC, antibody avidity were measured in the patients and in a control group including 20 healthy subjects. Immunoglobulins and circulating immune complex values increased and phagocytic number decreased in all three stages of the disease. Also value of high-avid antibodies in diabetes mellitus (DM) patients decreased – it was 74, 52 and 27% respectively, whereas in healthy subjects it was 95%. Conversely, increased amount of low-avid antibodies was observed – 26, 48, 73% respectively (5% in controls). These parameters prove antibody folding disorders in DM and show that level of conformational changes directly depends on disease severity.

Key words: diabetes; antibody avidity; circulating immune complex; T-lymphocytes


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти