ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

Брой 1/2008
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

КОНКУРЕНЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
М . Иванова¹ , Е . Караславова ² и С . Туфкова ³

¹Катедра „ Управление на здравните грижи и обща медицина ”, МУ – Пловдив
² Секция „ Медицина на бедствените ситуации ”,
Катедра „ Социална медицина и здравен мениджмънт ”, МУ – Пловдив
³ Клиника по токсикология и професионални заболявания , УМБАЛ „
Св . Георги”
Резюме . Навлизането на пазарните отношения в сферата на здравеопазването, в това число и в първичната медицинска помощ , създаде предпоставки за въвеждане на конкурентен подход в дейността на медицинските организации . Прилагането на конкурентния механизъм в различните търговски отрасли е разбираемо . Когато е отнесен обаче към сферата на здравните услуги , този механизъм невинаги се оценява еднозначно . Основата , върху която в последно време перспективно се осмислят същността и етичните аспекти на пазара , е единството на конкуренция и сътрудничество при него . Целта на настоящото изследване е да се проучи отношението на общопрактикуващите лекари към конкуренцията и сътрудничеството помежду им в условията на частната практика и да се очертаят етичните насоки на тези отношения . По метода на пряка индивидуална анонимна анкета са обхванати 221 фамилни лекари от няколко общини в страната. Според лекарите на обща медицинска практика професионализмът, удовлетвореността на пациентите и по-високото качество на предлаганите медицински услуги са основните показатели за успех в пазарните условия. Медиците изразяват позитивна оценка на конкуренцията в здравеопазването, определяйки я по - скоро като необходима, отколкото като нежелателна . По-възрастните и с по-голям трудов стаж респонденти са на мнение , че в пазарни условия и при конкурентни отношения да си морален, невинаги е печеливша позиция. Средното ниво на сътрудничество между фамилните лекари е оценено като добро. Лекарите, които са получавали по-често съдействие от колегите си, дават и по-висока оценка на сътрудничеството помежду им .

Ключови думи: пазар на здравни грижи , първична здравна помощ , общопрактикуващи лекари , конкуренция , сътрудничество

COMPETITION AND COLLABORATION UNDER MARKET HEALTH CARE CONDITIONS: THE VIEW OF GENERAL PRACTITIONERS
M. Ivanova, E. Karaslavova and S. Tufkova.

Summary. The market relations coming into the health care sphere, including the primary health care, created prerequisites for introducing a competitive approach in the medical organization activities. The application of the competitive mechanism in the various trade sectors is fully understandable, however related to the health services sphere it is not always estimated unambiguously. The nowadays base used for the perspective considering the matter of the market ethical aspects is the unity of competition and collaboration. The purpose of the present study is to examine the attitude of general practitioners towards the competition and collaboration among them under the conditions of the private practice and to outline the ethical directions in these relations. By the method of the direct anonymous questionnaire, 221 family physicians from different municipalities in the country were included. According to the physicians of the general medicine practice, professionalism, patients' satisfaction and the higher quality of the medical services appear to be the key indicators for success under the market conditions. The physicians estimated positively the competition in the healthcare sector considering it rather necessary than undesirable. The elder and more experienced respondents expressed their opinion that to be moral under market conditions and competitive relations is not always the winning position. The average collaboration level among the family physicians was estimated as good. Those of the physicians who had frequently experienced cooperation by their colleagues estimated highly the collaboration among them.

Key words: health care market, primary health care, general practitioners, competition, collaboration

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПАСИВНОТО ТЮТЮНОПУШЕНЕ СРЕД ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ГРАД СОФИЯ
А . Манолова и Г . Цолова

Национален център за опазване на общественото здраве
Резюме. Цигареният дим (environmental tobacco smoke – ETS) е един от водещите замърсители на въздуха в затворени помещения . Доказано е , че ETS експозицията в детска възраст води до редица негативни здравни ефекти , засягащи най-вече дихателната система. Настоящото изследване има за цел да оцени пре - и постнаталната ETS експозиция при децата от предучилищна възраст в град София , както и връзката на тютюнопушенето с образователния статус на родителите . Обект на изследването са 1000 деца от 12 случайно подбрани детски градини. Използвана е българската адаптация на въпросника АТ S-DLD-78-С (детски компонент) , попълнен от родителите на децата , включващ въпроси за тютю ­ нопушенето на родителите и други членове на семейството по време на бременността и в настоящия момент), както и за образователния статус на анкетираните родители . Резултатите от проучването показват , че родителите и близките на 72.4% от децата пушат и са пушили над 5 цигари дневно у дома през целия живот на детето. По време на бременността 42.3% от майките са продължили да пушат, а при 47.6% от случаите, майката е била пасивна пушачка през цялата бременност. Данните сочат , че преобладаващата част от родителите пушачи са със средно или средно специално образование , докато повече от половината от непушачите са с висше образование (P < 0.001). В заключение трябва да подчертаем , че получените от нас резултати показват изключително високата ETS експозиция в предучи ­ лищна възраст, както и актуалността и значимостта на проблема за общественото здраве ­ опазване . Интервенционните стратегии за контрол на тютюнопушенето трябва да бъдат широко ­ обхватни и да включват както елементи на обществена политика, изискваща правителствена и законодателна намеса , така и мерки , осъществявани чрез здравните професионалисти и широка мрежа от общински и непра ­ вителствени структури .

Ключови думи : тютюнопушене , деца , родители , експозиция на цигарен дим

PREVALENCE OF PASSIVE TOBACCO SMOKING AMONG PRESCHOOL CHILDREN
IN SOFIA

А . Manolova and G. Tzolova

Summary. Environmental tobacco smoke (ETS) is among the leading pollutants of indoor air. It has been proven that ETS exposure in childhood causes a number of negative health effects affecting mainly the respiratory system. This survey aims to assess pre- and postnatal ETS exposure of preschool children from Sofia and the relationship between tobacco smoking and parents' educational status. The survey covered 1000 children from 12 randomly selected kindergartens. The Bulgarian adaptation of the questionnaire АТ S-DLD-78- С (child component) was used and was completed by the children's parents. It included questions concerning tobacco smoking by the parents and other family members (during pregnancy and at present) and the educational status of the inquired parents. The results showed that the parents and close relatives of 72.4% of the children smoked and had smoked more than 5 cigarettes daily at home during the overall life of the child. During pregnancy, 42.3% of the mothers had continued to smoke and in 47.6% the mother was a passive smoker during the pregnancy. The data showed that the prevailing part of the parents-smokers had secondary school or secondary specialized education while more than half of the non-smokers were university graduates (P < 0.001). In conclusion, it should be outlined that the obtained results reveal extremely high ETS exposure in preschool age and the relevance and importance of the issue for public health. The intervention strategies for tobacco control should by comprehensive and should incorporate elements of public policy requiring governmental and legal intervention as well as measures implemented through health professionals and a wide network of community and non-governmental structures.

Key words: tobacco smoking, children, parents, environmental tobacco smoke exposure

ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ДЕЦА С ДНЕВНА И НОЩНА ЕНУРЕЗА
К. Казалъкова

Секция по урология , Сектор Физиотерапия , МБАЛСМ ” Пирогов ”
Резюме . Авторката проследява ефективността от физиотерапевтичното лечение при деца с дневно и нощно напикаване . Лекувани са 48 деца с дисфункция на екскреторната система . Анализирани са причините и е търсено успешното прилагане на физикалната терапия , за да се реши този социален проблем .

Ключови думи : дневна и нощна енуреза , деца , физикална терапия

PHYSICAL THERAPY IN TREATMENT OF CHILDREN WITH DIURNAL AND NOCTURNAL ENURESIS
K. Kazalakova

Summary. The author traced the effectiveness of physical therapy use in children with diurnal and nocturnal enureris. 48 children with dysfunction of the urinary excretion system were treated. The causes have been analyzed and it is searched for the successful application of physical therapy to solve this social problem.

Key words: enuresis, child, physical therapy

EНЗИМНИ АНТИОКСИДАНТИ И ХЕРОИНОВА ИНТОКСИКАЦИЯ
С . Туфкова¹ , Е . Караславова ² и М . Иванова 3

1 Клиника по токсикология , УМБАЛ “ Св . Георги ” ,
2 Секция „ Медицина на бедствените ситуации ” ,
Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт , МУ - Пловдив
3 Катедра по управление на здравните грижи и обща медицина , МУ – Пловдив
Резюме . Физиологичната антиоксидантна система е многостепенна . Основна роля за клетъчната защита играят ензимните антиоксиданти супероксид дисмутаза ( SOD), глутатион пероксидаза ( GPx) и каталаза ( САТ ), които формират първичната антиоксидантна защита . Тези ензими елиминират директно ток ­ сич ­ ни ­ те реактивни метаболити на кислорода . Целта на проучването е изследване на ензимните антиоксиданти SOD и GPx при пациенти с остра хероинова интоксикация . Чрез проспективно лонги ­ тудинално проучване са изследвани 33 - ма пациенти със среднотежка и тежка степен на отравяне . Ензимните антиоксиданти са изследвани чрез тест - набор на фирмата RANDOX ( Великобритания ), клиничнохимичен анализатор Konelab 60I, KONE ( Финландия ) . Установяват се данни за статистически значимо понижение на ензимната анти ­ оксидантна активност на SOD и GPx при хероиновите отравяния , без те да корелират с тежестта на острата интоксикация .

Ключови думи : ензимни антиоксиданти / остро екзогенно отравяне , ензимни антиоксиданти / хероинови интоксикации

ENZYMIC ANTIOXIDANTS AND HEROIN INTOXICATION
S. Tufkova, E. Karaslavova and M. Ivanova

Summary. The physiological antioxidant system is a multilevel one. The main role for the cell protection is played by the enzymic antioxidants such as superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase ( САТ ), which form the primary antioxidant protection. These enzymes directly eliminate the toxic reactive metabolites of oxygen. The aim of this study is the research of the enzymic oxidants SOD and GPx in patients with acute heroin intoxication. Through prospective longitudinal research 33 patients have been examined with moderate and severe intoxication. The enzymic oxidants passed a test of the RANDOX company ( Great Britain ), Clinical chemical analyzer Konelab 60I, KONE ( Finland ). Data for a statistically significant decrease of the antioxidant activity of SOD and GPx in cases of heroin intoxication have been established without them being in correlation with the severity of the acute intoxication.

Key words: enzymic antioxidants/acute exogenic intoxication, enzymic antioxidants/heroin intoxications

ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 25-64 г . В ЗОНИТЕ НА ПРОГРАМА СИНДИ
Г . Цолова , Н . Василевски и А . Гудев 1

Национален център по опазване на общественото здраве
1 Кардиологична клиника , МБАЛ „ Царица Йоанна ”
Резюме . Нездравословното хранене е един от големите рискови фактори за възникване на редица тежки хронични болести: сърдечно - съдови , онкологични , болести на обмяната и др . Изследването на този рисков фактор , наред с другите , е поредното в рамките на програма СИНДИ – България . Обхванати са 9646 лица , на възраст 25-64 год ., избрани случайно от 6 демонстрационни зони ( В . Търново , Добрич , Кърджали , Ловеч , Ст . Загора , Ямбол ). Резултатите показват , че хранителните навици и седмичната кратност на консумация на основни хранителни продукти от населението в зоните не отговарят на съвременните препоръки и изисквания за здравословно хранене . Половината от анкетираните не закусват сутрин ; недостатъчна е консумацията на мляко и млечни продукти , месо , варива , както и на плодове и зеленчуци . Висока е консумацията на хляб , сол , тестени и сладки храни . Получените резултати доказват необ ­ ходимостта от активиране на интервенционните дейности , насочени към населението в зоните , за повишаване на знанията за здравословно хранене и за изграждане на умения за здравословен избор на храни .

Ключови думи : рискови фактори , хранителни навици , храни , седмичен хранителен режим

NUTRITION OF THE POPULATION AGED 25-64 IN CINDI PROGRAMME ZONES
G. Tsolova, N. Vasilevski and A. Gudev

Summary. Inadequate nutrition is one of the substantial risk factors for occurrence of a number of chronic diseases: cardiovascular, cancer, metabolic diseases etc. The present study of this risk factor together with other factors is a sequential one within CINDI Programme – Bulgaria . The study covers 9646 individuals aged 25-64 randomly selected from 6 demonstration zones (V. Tarnovo, Dobrich, Kardzhali, Lovech, St. Zagora, Yambol ). The results show that nutritional habits and weekly rate of consumption of basic dietary products by the population in the zones do not correspond to the current recommendations and requirements for healthy nutrition. Half of the inquired individuals do not have breakfast; there is inadequate consumption of milk and dairy products, meat, pulse, fruits and vegetables; the consumption of bread, bakery, confectionery and salt is high. The obtained results prove the necessity of increased intervention activities focused on population zones, on improving the knowledge on healthy nutrition and promoting skills for healthy food choice.

Key words: health risk factors, nutritional habits, weekly food intake

ОБЗОРИ
REVIEWS

ДЕЛЪТ НА МЕДИЦИНСКОТО ОБЛЪЧВАНЕ В ОБЩОТО ЛЪЧЕВО НАТОВАРВАНЕ
НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ

А . Ягова

Национален център по радиобиология и радиационна защита – София
Резюме . Медицинското облъчване с диагностична цел е един от основните източници на надфоново облъчване на населението . Една от задачите на радиационната защита е намаляването на дела на медицинското облъчване в общото облъчване на населението с йонизиращи лъчения чрез обосноваване на изследването и оптимизация на радиационната защита .

Ключови думи: медицинско облъчване , лъчево натоварване , обосноваване , оптимизация

THE PART OF THE MEDICAL EXPOSURE IN TOTAL RADIATION BURDEN
OF THE BULGARIAN POPULATION

A. Yagova

Summary. Medical exposure for diagnosis is one of major sources of population exposure in excess of background. One of purposes of the radiation protection is reducing the part of the medical radiation exposure in the total exposure of the population to ionizing radiation by justification of medical exposute and optimization of the radiation protection.

Key words: medical exposure, radiation burden, justification, optimization

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР ПРИ ВЪЗРАСТНИ ПАЦИЕНТИ С МИКРОСКОПСКА ХЕМАТУРИЯ
В . Маджова , В . Тодорова 1 и Св . Христова

1 Клиника по нефрология , Катедра по обща медицина и клинична лаборатория ,
Медицински университет – Варна
Резюме . При p утинното изследване на урина при възрастни индивиди нормално се o ткриват незначителен брой еритроцити . Наличието на по - малко червени кръвни клетки в седимента , т. нар. “ микрохематурия ” (МХ), често се среща в общата медицинска практика . Асимптомната МХ варира в широки граници в различните проучвания – от 0,19 до 21%. При повече от 10% от възрастните пациенти обаче , макар и инцидентна , тя може да се асоциира с неопластично заболяване на уринарния тракт . Липсата на точни и ясни насоки по отношение на подхода на общопрактикуващия лекар ( ОПЛ ) след диагностицирането на МХ го затруднява при вземането на правилното решение : дали да изпрати пациента на специалист ; какъв лекар да избере – нефролог или уролог ; дали сам да наблюдава болния и колко дълго ; какви изследвания може да препоръча на болния и т . н . В статията се посочват съвременните ключови препоръки при диагнос ­ тицирането на МХ в амбулаторни условия , най - честите причини за нея и се дава алгоритъм на поведение на ОПЛ при възрастни пациенти с МХ .

Ключови думи : препоръки , поведение , диагностика , общопрактикуващ лекар , възрастни пациенти , микроскопска хематурия

RECOMMENDATIONS FOR GENERAL PRACTITIONERS' BEHAVIOR TO ADULT PATIENTS WITH MICROSCOPIC HEMATURIA
V. Madzova, V. Todorova and Sv. Hristova.

Summary. The routine urine assessment in adult individuals finds normally insignificant number of erythrocytes. The presence of a few red blood cells in the sediment, so called “microhematuria” (MH) is often found in general medical practice. Asymptomatic MH varies widely in different studies from 0,19% up to 21%. In more than 10% in adult patients, the incidental MH may be associated with a neoplastic disease of the urinary tract. The lack of precise and clear guidelines for general practitioner's approach after diagnosing MH embarrasses him in making the right decision: whether to refer the patient to a specialist; what doctor to choose – nephrologist or urologist; whether to trace the patient alone and how long; what examinations to recommend to the patient etc. The article presents the contemporary key recommendations in diagnosing the MH in ambulatory practice, the most common reasons for it and an algorithm of general practitioner's behavior in adult patients with MH.

Key words: recommendations, behavior, diagnosing, general practitioner, adult patients, microscopic hematuria

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА УЧИЛИЩНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Ст . Шпангенберг

Национален център по опазване на общественото здраве
Резюме . Установени са редица проблеми , свързани със здравното обслужване на учениците . Конста ­ тираните пропуски , допуснати по обективни и субективни причини , както и данните за повишаване на общата заболяемост сред децата и учениците , доведоха до широкото обсъждане от специалистите по детско здравеопазване на въпроса за връщането на училищните лекари . Приетите промени в Закона за здравето не дават отговор на редица нерешени въпроси , свързани с училищното здравеопазване . За целта се предлага провеждането на кръгла маса и workshop по проблемите на училищното здравеопазване с цел оформяне на обобщено становище за подобряване качеството и ефективността на здравното обслужване на учащите се у нас .

Ключови думи : здравно обслужване , училищно здравеопазване , заболяемост

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF SCHOOL HEALTH CARE
St. Spangenberg
Summary. Numerous problems have been revealed concerning health care focused on schoolchildren. The established shortcomings occurring because of objective and subjective causes and the evidenced increased total morbidity rate of children and schoolchildren provoked a comprehensive discussion among specialists in child health care on the problem of reinstating school doctors. The adopted modifications of the Health Law do not provide responses to a number of unsolved problems associated with school health care. To address those problems, the authors propose round table discussions and a workshop aiming to formulate a unified statement about improvement of the quality and effectiveness of health services for schoolchildren in Bulgaria .

Key words: health services, school health care, morbidity rate

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ И СИМПТОМАТИКА НА HIV ИНФЕКЦИЯТА И СИНДРОМА
НА ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ КАТО СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Г . K. Максимов

Студент в Медицински факултет , Медицински университет – София
Резюме . Човешкият имунодефицитен вирус (HIV) e причинител на синдрома на придобитата имунна недостатъчност ( СПИН ). Предава се само чрез биологични течности по 3 начина : по полов път , чрез заразена кръв / плазма и от майка на новородено дете . Това става след проникването на HIV в строго определена клетка гостоприемник , експресираща по повърхността на клетъчната мембрана специ ­ фичните маркерни молекули CD4 и CD8 или корецепторите CCR5 и CXCR4. От официалното откриване на вируса през 1983 г . до днес около 70 млн . души по света са се заразили с него , като около 30 млн . от тях вече са починали . В България броят на регистрираните серопозитивни е около 724 души , като около 298 от тях са починали . От съществено значение е добре да се познава клиничната симптоматика на HIV ин ­ фекцията с цел ранна и правилна диагностика , която би могла да подобри и повиши качеството на живот на серопозитивния , да забави максимално еволюцията към СПИН или да отхвърли евентуални съмнения за настъпила или предстояща инфекция . Клиничните прояви на HIV инфекцията и СПИН най - често са : белодробни , неврологични , храносмилателни , чернодробно - жлъчни ( различни от вирусните хепатити ), дерматологични , хематологични , офталмологични , нефрологични , ревматологични , сарком на Капоши , агресивни лимфоидни пролиферации , туберкулоза , атипични микобактериози , цито ­ мегаловирусна инфекция , коинфекция с hepatitis B virus и hepatitis C virus, фунгийни и психиатрични . Симптомите на примоинфекцията настъпват от 10- ия ден до шестата седмица след заразяването , след което от ­ звучават и инфектираното лице навлиза в латентен период , оставайки вирусоносител . Примоинфекцията може да протече симптомно или асимптомно . От съществено значение за специалистите и за хората като цяло е добре да познават клиничната симптоматика на HIV/ СПИН и да прилагат правилна и качествена превенция .

Ключови думи : HIV инфекция , СПИН , клинична симптоматика , терапия

CLINICAL ASPECTS AND SYMPTOMATOLOGY OF HIV INFECTION AND AIDS AS SOCIALLY IMPORTANT DISEASES
G. K. Maksimov

Summary. Human immunodeficiency virus (HIV) is the causative agent of acquired immune deficiency syndrome (AIDS). It is transmitted only by biological fluids in three ways: through sexual contact, through infected blood/plasma and from mother to a newborn child. This occurs after penetration of HIV into a strictly defined host cell that expresses on the cell membrane surface the specific marker molecules CD4 and CD8 or the coreceptors CCR5 and CXCR4. Since the official discovery of the virus in 1983 till now, about 70 million people all over the world are infected with it, whereas about 30 million of them are already dead. In Bulgaria , the number of the registered seropositive subjects is about 724, and 298 of them are dead. It is of substantial significance to know well the clinical symptomatology of HIV infection in order to achieve early and correct diagnostics which could improve and enhance the quality of life of the seropositive subject, to slow down the evolution to AIDS or to reject any suspicions for present or future infection. The clinical manifestations of HIV infection are mostly pulmonary, neurological, gastroenterological, hepatobiliary (other than viral hepatitides), dermatological, hematological, ophthalmologic, nephrological, rheumatological, Kaposi's sarcoma, aggressive lymphoid proliferations, tuberculosis, mycobacterioses, cytomegalovirus infection, coinfection with hepatitis B virus and hepatitis C virus, fungal and psychiatric. Primary infection symptoms occur between the 10th day and the sixth week after infection, thereafter they disappear and the infected person enters into a latent period remaining a virus carrier. The primary infection can have symptomatic or asymptomatic course. There is of significant importance not only for the specialists on all fields of knowledge, but also for people in general to be aware of the clinical symptoms of HIV/AIDS and to apply correct and qualitative prevention of this insidious disease.

Key words: HIV infection, AIDS, clinical symptomatology, therapy


ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти