ОБЩА МЕДИЦИНА
GENERAL MEDICINE

 
За списанието Настоящ брой Контакти Към авторите Архив

1/2006
ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

ORIGINAL ARTICLES

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКИПИТЕ ОТ ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПОМОЩ
Цв. Валентинова
Катедра “Обща медицина”, Медицински университет - Плевен
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се дефинират основните показатели, които характеризират работата на една група като екип. Въз основа на направения литературен обзор по проблема могат да бъдат оформени две групи показатели, които да се използват за оценка на състоянието и развитието на един екип. Първата група са показатели, характеризиращи организацията на екипната работа - съществуване на обща цел, разпределяне на екипните роли със създаване норми на екипна организация и най-вече оформяне на стила за вземане на общи решения в групата. Втората група показатели определят характера на установените междуличностни взаимоотношения в екипа: характер на вътрегруповите комуникации, критични дискусии, стил за решаване на конфликти и като резултат - обособения социално-психологичен климат в групата.
INDEXES FOR TEAM WORK'S DEVELOPMENT IN PRIMARY HEALTH CARE
Ts. Valentinova
Summary
. The aim of this research is to define the basic indexes for team work assessment. According to literature , two groups of indexes evolve. The first group are indexes about team work organization such as: common aim, group roles and norms for work organization, decision making style. Second group are indexes about interpersonal relationships in the team such as: communications in group, critical discussions and forming the socio-psychological climate.

Key words: ambulatory care/organization and administration; physician's practice patterns/organization and administration; family practice/organization and administration; primary health care; patient care team (source: MeSH)
НОВИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ПРЕВАНТИВНАТА МЕДИЦИНА В УСЛОВИЯТА НА ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА
Р. Асенова, Ж. Христов и Г. Иванов
Катедра “Обща медицина”, Медицински университет - Пловдив
Резюме. Превантивната медицина е сборно понятие, което включва три групи специфични дейности - промоция на здравето, профилактика на заболяванията и протекция. Превантивната медицина цели намаляване на честотата на заболяванията, предотвратяване на преждевременната смъртност, увеличаване на продължителността на живота на хората и намаляване на тежестта на физическите, психичните и социалните ефекти, които предизвикват заболяванията, включително и преждевременна инвалидност. От всички области на здравеопазването общата медицинска практика е най-подходяща за извършването на дейностите, свързани с превенцията.
NEW HORIZONS OF PREVENTIVE MEDICINE IN CONDITIONS OF GENERAL PRACTICE R. Asenova, J. Hristov and G . Ivanov
Summary .
Preventive medicine is a complex concept including three groups of specific activities – health promotion, disease prevention and protection. Preventive medicine aims at reducing frequency of the diseases, as well as at preventing premature mortality, increasing life expectancy and reducing the burden of physical, psychic and social effects that provoke diseases including disability. Of all the elements of public health, general practice is the most suitable for performing prevention activities.

Key words : preventive medicine; family practice (source: MeSH)
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ АСПЕКТ НА ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Л. Деспотова-Толева
Медицински университет - Пловдив
Резюме. Научните изследвания в областта на палиативната медицина в детската възраст са terra nova - практически непознати, в нашата страна, а и в световната специализирана литература те са по-малко в сравнение с проучванията в останалите области на медицинското търсене. Знанията относно палиативните и терминалните грижи, както и възможностите за провеждането на подобни проучвания също са ограничени и недостатъчни. Ето защо е необходимо и важно нашите лекари и бъдещите специалисти по палиативна медицина да бъдат съответно обучени и подготвени не само за своята клинична работа, но и за провеждането на необходимите и толкова важни научни изследвания в тази нова и непозната за българ­­ската медицина област.
THE SCIENTIFIC ASPECT OF PEDIATRIC PALLIATIVE MEDICINE
L. Despotova-Toleva.
Summary . Scientific investigations in the field of pediatric palliative medicine are in fact terra nova – practically unknown in our country. Worldwide they are relatively not enough known compared with the amount of investigations in other medical topics. Knowledge about palliative and terminal care as well as the opportunities for conducting research in this area are also limited and insufficient. For this reason, it is necessary to educate and train our physicians properly not only for their everyday clinical work but also for doing research in this new and important topic for the Bulgarian medicine.

Key words: palliative care; child (source: MeSH)
НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ДОСТЪПА НА ПАЦИЕНТИ ДО ПЪРВИЧНАТА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Д. Димитрова, Ж. Христов и Н. Иванова
Катедра “Обща медицина”, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Достъпът до първичната медицинска помощ влияе силно върху потреблението на здравни услуги и в този смисъл върху крайната ефективност на здравната система. Проучването е пилотен етап от научно изследване на факторите, свързани с достъпността на първичната медицинска помощ. Беше проведено анкетно проучване, с полуструктуриран въпросник сред общопрактикуващи лекари, подбрани по доброволен признак. Получените данни показват, че в голяма степен съществуват ограничения в достъпността, свързани с географското разположение на практиките, условията за физически достъп в сградите и условията в чакалните и работните помещения, както и проблеми, свързани с липсата на системи за предварително планиране на посещенията, неспазване на графиците и др., което често води до струпване на пациенти.
SOME ACCESS PROBLEMS TO PRIMARY HEALTH CARE
D. Dimitrova, Zh. Hristov and N. Ivanova.
Summary . The access to primary health care to a great extent influences the use of health services and eventually the effectiveness of the health care system. Described is a pilot study of the accessibility factors in primary health care. A convenience sample of 39 general practitioners was surveyed by means of a semi-structured questionnaire. The data obtained revealed that there were limitations in primary health care access concerning geographic, spatial and accommodation factors as well as problems with the lack of appointment systems and non-observance of consultation appointments leading to queues and waste of time.

Key words: ambulatory care/organization and administration; family practice/organization and administration; health services accessibility (source: MeSH
ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ
ЗА РЕФОРМАТА В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Р. Златанова и Т. Златанова
Катедра по здравен мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет - София
Резюме. С въвеждането на новите организационни форми в здравеопазването общопрактикуващият лекар (ОПЛ) е централна фигура в системата на първичното здравно обслужване. Целта на настоящата статия е да покаже мнението на ОПЛ за реформата в първичната извънболнична медицинска помощ. Проведохме анкетно проучване на 409 ОПЛ от цялата страна през месец март 2005 г. Търсени са отговори за необходимостта им от специфични знания и умения в новите условия на работа и удовлетвореността им от реформата.
A STUDY OF GENERAL PRACTITIONERS' OPINION OF THE REFORM IN THE PRIMARY HEALTH CARE SYSTEM
R. Zlatanova and T. Zlatanova.
Summary . With the implementation of the new organizational forms in health care, the general practitioner (GP) becomes a central figure in the system of primary health care. The aim of this article is to show the GPs' opinion of the reform in primary health care. We gave a questionnaire to 409 GPs throughout the country in March 2005. We concentrated our questions on their needs of specific new knowledge and skills in respect of the reform and their satisfaction with it.

Key words: attitude of health personnel; family practice/organization and administration; physicians, family; evaluation studies (source: MeSH)
ОТРАЖЕНИЕ В ДЕТСКОТО СЪЗНАНИЕ НА РОЛЯТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
Р. Асенова
Катедра “Обща медицина”, Медицински университет - Пловдив
Резюме. Промоция на здравето е една от важните области на превантивната медицина и е неделима част от дейността на общопрактикуващия лекар (ОПЛ) . Целта на проведеното проучване беше да установи как децата в начална училищна възраст възприемат участието на ОПЛ за формирането на здравословен хранителен и двигателен режим при тях. Беше проведено пряко интервю и измерване на антропометрични показатели – ръст и тегло , на 387 деца на възраст от 7 до 9 години (І, ІІ, ІІІ клас) от Пловдив. Резултатите показаха , че превантивната дейност на ОПЛ е осъзната при половината от децата. Според мнението на проучените деца ОПЛ заема втора позиция във формирането на рационален хранителен и двигателен режим след тази на родителите.
GPs ROLE FOR PREVENTION OF OBESITY IN CHILD'S CONSCIOUSNESS
R . Asenova
Summary. Health promotion is an important area of preventive medicine and is an imperative part of the activity of the GP. The aim of the study was to establish how the children in the age of primary school appreciate the participation of the GPs in forming their healthy diet and physical activities. Direct interview was conducted, as well as measuring of the anthropometrical indicators – height and weight of 387 children from Plovdiv city at the age of 7 to 9 years (1-3 class). It was established that the preventive activities of GPs were understood by half of the children. GPs are ranked second by the children after their parents in forming healthy diet and regime of physical activities.

Key words: physician patient relation; obesity/prevention and control; health promotion (source: MeSH)
УРИНЕН СЕДИМЕНТ. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИ. РЕШЕНИЯ
С МОДЕРНИ СРЕДСТВА

М. Шишенков 1 и С. Генев 2
1 V МБАЛ – София, 2 НЗОК - София
Резюме. Авторите представят резултатите от проучването на състоянието на проблема уринен седимент в рутинната лабораторна дейност. Доказва се наличието на недостатъчно съответствие между резултатите на различни изпълнители ( r = + 0.74) . Определят се фактори с негативно отражение върху надеждността на изследването, като недостатъчната стандартизация на технологията, разликите в подготовката на лаборантите, ползването на амортизирана техника. Анализира се разходът на време в отделни етапи на технологичния процес. Представят се нови технологични решения, с които се повишава надеждността на приготвяне на препарати от уринен седимент, пести се работно време и труд, а се намаляват производствените вредности.
URINE SEDIMENT. PROBLEM IDENTIFICATION AND THE MODERN WAYS
TO SOLVE THEM

M. Shishenkov and S. Genev.
S
ummary . The authors show the results of studying the status of the ‘urine sediment problem” in the routine laboratory work. They prove insufficient correlation between the results of different technicians – r = + 0,74. Factors with negative influence on the reliability of the sediment analysis are determined – unsufficient standardisation of technology, differences in the qualification of technicians, use of exhausted laboratory equipment. The time intervals used in separate parts of the technologic process are analyzed. New technologies are discussed, which help to improve the reliability of preparation work of urine sediments , manual work and time are saved. They also improve the professional environment conditions.

Key words : urinalysis (source: MeSH)

ДИАГНОСТИЧНИ, КЛИНИЧНИ И СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХРОНИЧНАТА ТРИХИНЕЛНА ИНВАЗИЯ
П. Атанасова 1 , М. Стойчева 2 , М. Семерджиева 3 и Н. Чалъкова 1
1 Катедра по неврология, 2 Катедра по инфекциозни болести,
3 Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт,
Медицински университет - Пловдив
Резюме. Трихинелозата е паразитна зооантропоноза, предизвикана от нематоди от рода Trichinella . Клиничната диагноза е трудна, тъй като липсват патогномонични симптоми. България е една от страните, които понастоящем са с най-висока болестност от трихинелоза. Представени са клиничните, епидемиологичните и електромиографските находки на взрив от трихинелоза през зимата на 2004 г. в Пловдив. Проучването включва 22-ма пациенти – 12 жени и 10 мъже, на средна възраст 44.63 ± 3.71 год. Семейните лекари са основните фигури в превенцията на това заболяване. Най-ефективните мерки за предпазване от трихинелоза са образоване на населението и ефективен ветеринарен контрол.

CHRONIC TRICHINOSIS – DIAGNOSTIC AND CLINICAL ASPECTS
P. Atanassova, M. Stoycheva, M. Semerdjieva and N. Chalakova .
Summary. Trichinosis is anthropozoonosis caused by a nematode belonging to the genus Trichinella. Due to the lack of pathognomonic symptoms, clinical diagnosis is difficult. Bulgaria is one of the countries that currently has the highest prevalence of human trichinosis. Clinical, epidemiological and electromyographic features of an outburst of trichinosis, that occurred during the winter о f 2004 in Plovdiv, were presented. The study involved 22 patients – 12 women and 10 men women, mean age 44 . 6 3 ±3.7 1 years. General practitioners are key players in prevention of trichinosis. The most effective means of prevention are education of consumers and efficient veterinary control.

Key words: trichinosis; Trichinella/pathogenicity; electromyography (source: MeSH)

КАЗУИСТИКА
CASE REPORT
ПЪЛЕН А V БЛОК, УДЪЛЖЕН QT ИНТЕРВАЛ И КАМЕРНИ ДИСРИТМИИ ТИП TORSADE DE POINTES : АНАЛИЗ НА ТЕРАПЕВТИЧНОТО ПОВЕДЕНИЕ ПрИ СЛУЧАЙ С КЛИНИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ
Р. Добрев 1 , Г. Христов 2 и С. Стефанов 3
1 Клиника по диагностика и лечение на ритъмните и проводни нарушения -
Национална кардиологична болница - София
2 Клиника по детска кардиология и детски болест, Национална кардиологична болница - София
3 Клиника по кардиология и интензивно лечение, Университетска болница “Г. Странски” – Плевен
Резюме. Комбинацията от пълен А V блок при деца със синдром на удължен QT интервал (наследствен или придобит) е сравнително рядко състояние, което представлява сериозен интерес, тъй като клинично може да се изяви с животозастрашаващи аритмии: камерна тахикардия (VТ), камерно мъждене (VF), torsad е de point е ( TdP ). Представяме 20-годишно клинично проследяване при такъв случай, започнал от ранна детска възраст, както и анализ на терапевтичното поведение.
COMPLETE AV BLOCK, LONG QT SYNDROME AND VENTRICULAR ARRHYTHMIAS TYPE TORSADE DE POINTES: ANALYSIS OF THE THERAPEUTIC APPROACH IN A CASE WITH MORE THAN 20 YEARS FOLLOW-UP
R . Dobrev , G . Christov and S . Stefanov .
Summary . Combination of complete AV block with long QT syndrome (inherited or acquired) in children is a relatively rare condition, but it is of serious clinical importance, because it may be presented by life-threatening arrhythmias: ventricular tachycardia (VT); ventricular fibrillation (VF) and “torsade de pointes” (TdP). We present such clinical case with onset of clinical manifestations in early childhood and a 20-year follow-up with analysis of the therapeutic management strategy.

Key words: heart block; long QT syndrome; torsades de pointes; cardiac pacing, artificial; amiodarone; propranolol (source: MeSH)
ОБЗОРИ
REVIEWS
АВТОМАТИЧНИ ВЪНШНИ ДЕФИБРИЛАТОРИ И СЪВРЕМЕННО ПОВЕДЕНИЕ
ПРИ ВНЕЗАПНА СЪРДЕЧНА СМЪРТ

Д. Смилкова 1 и Г. Христов 2
1 Кардиологична клиника, Университетска болница “Лозенец” - София
2 Клиника по детска кардиология и детски болести, Национална кардиологична болница - София
Резюме . Внезапната сърдечна смърт (ВСС) е нерешен социален и медицински проблем. В обзора са разгледани значимостта на проблема и основните правила за кардиопулмоналната ресусцитация. Важна роля при предотвратяването на ВСС има ранната дефибрилация. Напоследък все повече в практиката навлизат автоматичните външни дефибрилатори ( automated external defibrillators - AED ) и вече има натрупани доказателства за ползата им при превенцията на ВСС.

AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS AND THE MODERN APPROACH TO SUDDEN CARDIAC DEATH
D. Smilkova and G. Hristov.
Summary . Sudden cardiac death (SCD) is a still unsolved big social and medical problem. In this review we present the importance of the problem and basic rules in the cardiopulmonary resuscitation. A key role in the treatment of SCD plays the early defibrillation. Recently, many patients with SCD were saved using automated external defibrillators (AED) and there is evidence for efficacy and safety in patients at high risk.

Key wordes : death, sudden, cardiac/prevention and control; automated external defibrillators (source: MeSH)

НОВИ ПОДХОДИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПРЕДСЪРДНОТО МЪЖДЕНЕ . ВРЕМЕ ЛИ Е ДА РЕВИЗИРАМЕ РЪКОВОДНИТЕ ЛИНИИ ?
Ж. Ничев 1 , В. Трайков 1 , Т. Балабански 2 , Б. Динов 3 , М. Протич 3 и И. Кожухаров 1
1 Отделение по електрокардиостимулация,
2 Отделение “Електрофизиологична лаборатория”, Клиника по диагностика и лечение на ритъмните и проводни нарушения
3 Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница - София
Резюме . Предсърдното мъждене е най-честата аритмия в клиничната практика. След публикуваните през 2001 г. ръководни линии за аритмиите се натрупаха много нови данни, които биха могли да доведат до значителни промени в поведението при лечението на ПМ. Обзорът представя някои от новите насоки в лечението на тази аритмия. Разгледани са ролята на катетърната аблация и нейната ефикасност, мястото на АСЕ инхибиторите и ангиотензин-рецепторните блокери, както и нов антикоагулант за перорално приложение от групата на директните тромбинови инхибитори, който проучванията посочват като надеждна алтернатива на антагонистите на витамин К. Представени са и резултатите от проучванията, даващи предимство на контрола на камерната честота пред антиаритмичната профилактика на рецидивите
NOVEL STRATEGIES FOR THE TREATMENT OF ATRIAL FIBRILLATION. IS IT TIME TO REVISE THE GUIDELINES?
J . Nichev, V . Traykov, T . Balabanski, B . Dinov, M . Protich and I. Kojuharov.
Summary . Atrial fibrillation is the most common tachyarrhythmia in clinical practice. A significant number of new studies regarding this arrhythmia has emerged since the publication of the latest guidelines for its management in 2001. New data might lead to a considerable change in the management of atrial fibrillation. This review presents the most recent data regarding some new directions in the treatment of this arrhythmia. Among the topics considered in the article are catheter ablation and its efficacy, the role of ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers in the treatment of atrial fibrillation as well as a new oral anticoagulant belonging to the group of direct thrombin inhibitors which is pointed out by several studies as a viable alternative to vitamin K antagonists. Another issue that is addressed are the results of some studies showing the advantage of rate control over the rhythm control strategy.

Key words: atrial fibrillation; catheter ablation; angiotensin-converting enzyme inhibitors; angiotenzin II type 1 receptor blockers (source: MeSH)

ЦМБ
Медицински преглед Scripta periodica
Сърдечно-съдови заболявания
Сестринско дело
Български медицински журнал
Copyright © 2007-2009 За списанието Настоящ брой Към авторите Контакти