Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ

Настоящо издание

razdelitel


Том 54, 2018

1'2018

 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

bullet

ОБЗОРИ

В. Боева-Бангьозова, М. Мухтаров, К. Енева и М. Панайотова. Зоонозни аспекти на аскаридозата при хора - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,5-9.
Кр. Коев. Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на Goldenhar - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 10-13.
Д. Димитрова, Т. Стоева и Р. Марковска. Enterobacter cloacae: механизми на антибиотична резистентност - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,14-22.
Б. Борисов, Ст. Линкова и К. Недялков. Стеноза на артерио-венозната анастомоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 23-28.

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Т. Вълков, Ж. Христова, К. Калинов, И. Еленков и М. Тихолова. Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на острите инфекции на ЦНС - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 29-33.
Е. Алексиев, М. Николова, М. Кондева, Л. Виденова и П. Станимиров. Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част II. Коморбидност и мускулно-скелетна функция и психичен статус - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 34-40.
Т. Веков. Фармакоикономически анализ на приложението на атипичните антипсихотици за лечение на шизофрения в България - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 41-45.
Л. Пекова, П. Парушева, Св. Чакъров и М. Фъртунова. Психо-емоционален профил на пациенти с НІV/СПИН - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,46-50.
Н. Джерманова-Темелкова, К. Пейчева-Цончева, П. Попиванов, Е. Насева, G. Achzet и Ц. Танкова. EMPA-THY Bulgaria I  - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 51-60.

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М. Николова, Д. Василиу, Ж. Христова, Л. Шемелекова, Ц. Василева, М. Крупев, Ал. Кирилов, Р. Кръстева и Б. Богов. Остра бъбречна недостатъчност след прием на нестероидни противовъзпалителни средства -- значение на екипния подход за диагнозата и лечението - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 61-64.
П. Кръстев, Хр. Ангелов, Ф. Абединов, П. Николов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова и Г. Начев. Руптура на коронарна артерия в условията на ОМИ със ST-T-елевация при възрастен пациент - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 65-69.
В. Велев. Семейна спорадемия от внесена трихоцефалоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 70-72.

 


bar

 

bullet ОБЗОРИ

Зоонозни аспекти на аскаридозата при хора - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 5-9.
В. Боева-Бангьозова(1), М. Мухтаров(2), К. Енева(3) и М. Панайотова(4)
(1)Медицински университет -- София, (2)Гастроентерологично отделение, Многопрофилна болница за активно лечение -- Кърджали, (3)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет -- Пловдив, (4)Катедра по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора
Резюме: Аскаридозата е най-честата геохелминтоза, която засяга от 0,8 до 1,22 млрд. души по света. Причинява се от един от двата чревни нематода -- Ascaris lumbricoides, известен като детски глист, при хората и Ascaris suum, който е характерен за свинете. Морфологично двата вида са сходни, могат да причинят кръстосани инвазии и затова активно се обсъжда тяхната таксономична принадлежност. Аскаридозата е зоонозна паразитоза, когато се разпространява при използване на свинска тор в растениевъдството, но в повечето ендемични области се предава от заразени хора. С развитието на молекулярно-епидемиологичните методи през последните години се натрупаха нови данни за зоонозните аспекти на аскаридозата при хората. В този обзор авторите обобщават публикуваните в световната литературата случаи на зоонозна аскаридоза при човека и разглеждат ролята на свинете като източник на инвазията за хората. Досега в България няма съобщени случаи на зоонозна аскаридоза при хора.
Ключови думи: аскаридоза, аскарис, зооноза, инвазия
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виолина Генова Бангьозова-Боева, дм, е-mail: violin1987@abv.bg

 

Съвременни аспекти и очни прояви при синдрома на Goldenhar - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 10-13.
Кр. Коев
Клиника по офталмология, Катедра по спешна медицина, Медицински университет -- София
Резюме: В обзора е представен синдромът на Goldenhar, за който са характерни асиметричните малформации на лицето, очите и ушите, а също така и прешленни аномалии. Данните сочат честота между 1 на 3000 и 1 на 25 000 живородени деца. Представени са малформациите от страна на очите, епибулбарен дермоид, колобома, микрофталм. По-рядко се наблюдават сърдечни, бъбречни, неврологични, анални, гръбначни дефекти. В 85% от случаите малформациите на лицето, очите и ушите се едностранни, но и при пациентите с двустранни аномалии тяхната тежест е отчетливо асиметрична. Етиологията на този синдром остава неясна и е спорадичнаThe etiology of this disease has remained unclear;. Лечението налага индивидуален подход към всеки отделен пациент и включване на екип от различни специалисти.
Ключови думи: епибулбарен дермоид, колобома, аномалии на ушите, аномалии на лицето, аномалии на прешлените
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Красимир Коев д.м., Катедра по спешна медицина, Медицински университет, ул.“ Бяло море“ № 8, 1527 София, тел. 0896291020, е-mail: k00007@abv.bg

 

Enterobacter cloacae: механизми на антибиотична резистентност - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 14-22.
Д. Димитрова(1), Т. Стоева(1) и Р. Марковска(2)
(1)Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет -- Варна, (2)Катедра по медицинска микробиология, Медицински университет -- София
Резюме:
В последните години значението на Enterobacter cloacae като причинител на вътреболнични инфекции непрекъснато нараства. Като опортюнистичен микроорганизъм той се асоциира с разнообразни заболявания предимно при имунокомпрометирани пациенти, като най-чести са бактериемиите, пневмониите, вкл. свързани с механична вентилация, инфекциите на кожа и меки тъкани, интраабдоминалните и уроинфекциите. През последната декада научният интерес към E. cloacae се засилва успоредно с тенденцията за увеличаване нивата на придобитата му резистентност към някои утвърдени в клиничната практика антибиотици. В настоящата обзорна статия са представени детайлно специфичните генетични механизми на резистентност в E. cloacae към най-често използваните антимикробни лекарствени средства (бета-лактамни антибиотици, флуорохинолони, аминогликозиди и глицилциклини), както и данни за разпространеността им в различни географски региони.
Ключови думи: Enterobacter cloacae, антибиотици, механизми на резистентност
Адрес за кореспонденция:
Д-р Д. Димитрова; Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет, ул. “Марин Дринов” 55, 9001 Варна, тел. 052 978 615, e-mail: dobromira.dimitrova.9@gmail.com

 

Стеноза на артерио-венозната анастомоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 23-28.
Б. Борисов(1), Ст. Линкова(1) и К. Недялков(2)
(1)Клиника по нефрология и диализа, Медицински университет -- Плевен, (2)Клиника по хирургия, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Артерио-венозната анастомоза (АВА) е основният постоянен съдов достъп, използван за лечението с хемодиализа на болните с терминална бъбречна недостатъчност. Цел на настоящия обзор е да обобщи становищата на различни автори, свързани с промените в съдовата хемодинамика след конструирането на анастомозата, патогенезата на съдовата стеноза и тромбоза в тази зона. Разгледани са съвременните методи за лечението на фистулната стеноза и са споделени нашите становища, свързани с някои аспекти на този сериозен проблем.
Ключови думи: артерио-венозна анастомоза, стеноза, тромбоза, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Бисер Борисов, д.м., Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ “Д-р Георги Странски”, ул. “Георги Кочев” № 8А, 5800 Плевен, e-mail: Biserugo@abv.bg

 

bullet

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

Особености в клиничното протичане и етиологичната диагноза на острите инфекции на ЦНС - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 29-33.
Т. Вълков(1, 2), Ж. Христова(3), К. Калинов(4), И. Еленков(1, 2) и М. Тихолова(5)
(1)Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ -- София, (2)СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ -- София, (3)Централна клинична лаборатория, УМБАЛ “Александровска” -- София, (4)НБУ -- София, (5)Изпълнителна агенция „Медицински одит”
Резюме: Цел: Проследяване и анализ на основни клинични и клиничнолабораторни характеристики при хоспитализирани болни с инфекция на ЦНС. Етиологично доказване на диагнозата в материал от ликвор. Материал и методи: Проследени са основните клинични и клиничнолабораторни характеристики на 116 пациенти, хоспитализирани с невроинфекции в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“ -- София, за петгодишен период (2011-2016 г.). Използвани са клинични, клиничнолабораторни, серологични и молекулярнобиологични методики. Резултати: Изразен начален токсико-инфекциозен синдром се установява при 107 (92.2%) болни, на фона на който се разгръщат най-честите неврологични отклонения: симптом на вратна ригидност -- 100 болни (86.2%), симптом на Керниг -- 72 болни (61.1%), промени в сухожилно-надкостните рефлекси -- 113 болни (97.4%). Определена е яснотата на съзнанието по скалата на Glasgow. Етиологичната диагноза е поставена при общо 59 (51%) от пациентите. При 57 (49%) пациенти причинител не се доказа. Сред бактериалните причинители водещо място заема пневмококът -- при 10 болни (10.8%). От вирусните причинители най-чести са херпесните вируси -- при 14 болни (18.7%), следвани от ентеровирусите -- 12 болни (16%), и грипните вируси -- 10 болни (13.3%). Обсъждане и изводи: От доказаните етиологично причинители, водещо място заемат херпесните вируси сред вирусните причинители и пневмококът сред бактериалните. Считаме, че при съчетанието от остро начало на заболяването, фебрилитет, главоболие и вратна ригидност е наложително провеждането на лумбална пункция с цел потвърждение или отхвърляне на диагнозата невроинфекция. Основен фактор, определящ тежкото протичане на заболяването, е ниската оценка на яснотата на съзнанието по скалата на Glasgow. Бактериалните менингити са с по-тежък клиничен ход. Сред вирусните невроинфекции грипните менингоенцефалити са с най-тежко протичане, следвани от тези с херпес-вирусна етиология. Съвременните диагностични критерии за невроинфекции изискват поставяне на микробиологичната диагноза само в материал от ликвор. Заключение: Въпреки огромния напредък в диагностиката и лечението на невроинфекциите на съвременния етап, те поставят редица нерешени проблеми.
Ключови думи: невроинфекции, менингити, менингоенцефалити, ликворна диагностика
Адрес за кореспонденция: Д-р Трифон Вълков, e-mail: trifon_heim@abv.bg

 

Коморбидност и функционални последици при оперативно лечение на злокачествените заболявания в лицево-челюстната и шийната област. Част II. Коморбидност и мускулно-скелетна функция и психичен статус - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 34-40.
Е. Алексиев(1, 2), М. Николова(3), М. Кондева(1, 2), Л. Виденова(1, 2) и П. Станимиров(1, 2)
(1)Катедра Орална и лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина, МУ -- София, (2)Клиника по лицево-челюстна хирургия, УМБАЛ „Александровска“ -- София, (3)Катедра по вътрешни болести, МУ -- София
Резюме: Пациентите със злокачествени заболявания в лицево-челюстната (ЛЧО) и шийната област често са с усложнен коморбиден статус, оказващ влияние върху лечебния и рехабилитационния период. Целта на настоящото изследване е да установи самостоятелното влияние на коморбидния статус върху функционалните последици от оперативното лечение при пациенти със злокачествени заболявания в ЛЧО и шията. Изследвани са мускулно-скелетната функция и психичният статус на пациентите предоперативно и постоперативно. Не се установи корелация между коморбидния статус на пациентите и тежестта на постоперативните функционални последици, засягащи мускулно-скелетната система. Установява се положителна корелация между коморбидността и нивото на постоперативната психична морбидност.
Ключови думи: коморбидност, функционални последици, хирургично лечение, злокачествени заболявания, лицево-челюстна област
Адрес за кореспонденция: Д-р Евгений Алексиев, Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, ул. „Св. Г Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: dr_aleksiev@yahoo.de

 

Фармакоикономически анализ на приложението на атипичните антипсихотици за лечение на шизофрения в България - Медицински преглед, 54, 2018, № 1, 41-45.
Т. Веков
Факултет по фармация, МУ -- Плевен
Резюме: Проведено е литературно търсене на публикувани данни от фармакоикономически оценки на лекарствени терапии за лечение на шизофрения, което об­хваща периода януари 2006-декември 2017 г., с цел моделиране на бъдещи разходи и здравни ползи на атипичните антипсихотици, използвани в клиничната практика в България и косвено сравнение на терапевтичната и разходната ефективност на алтернативите за лечение на шизофрения, базирано на мрежов метаанализ. Резултатите от фармакоикономическия анализ са представени като инкрементално съотношение (ICER) на допълнителни разходи (делта costs) и допълнителни здравни ползи (делта QALY) на алтернативните атипични антипсихотични терапии. Анализът води до изводите, че olanzapine (OLA) и quetiapine (QUE) доминират aripiprazole и risperidone с по-добра терапевтична ефикасност и по-ниски разходи за годишна терапия. Cariprazine е разходно неефективна терапия в сравнение с всички други алтернативи от групата на атипичните антипсихотици за лечение на шизофрения в България, като ICER варира в границите 41 760-157 190 лв./QALY. OLA и QUE имат сходна терапевтична и разходна ефективност.
Ключови думи: шизофрения, атипични антипсихотици, фармакоикономически оценки, анализ разход/ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Тони Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

Психо-емоционален профил на пациенти с НІV/СПИН - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,46-50.
Л. Пекова(1, 2), П. Парушева(1, 2), Св. Чакъров(2) и М. Фъртунова(2)
(1)Катедра по хигиена, инфекциозни болести и епидемиология, Медицински факултет, Тракийски университет -- Стара Загора, (2)Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ -- Стара Загора
Резюме: Хората, живеещи с НІV/СПИН (ХЖХС) са подложени на психически стрес заради естеството на заболяването си. Те променят поведението и мисленето си поради изолация и неразбиране от страна на обществото. Цел на настоящото проучване е да се направи литературен обзор на психо-емоционалния профил на ХЖХС и да се съпостави с този на пациентите с НІV/СПИН, които се лекуват в Клиниката по инфекциозни болести (КИБ) с дейности по НІV/СПИН към УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ -- Стара Загора. Поставен е акцент върху тяхната осведоменост за естеството на заболяването, психичното им състояние, очакванията и личностовите промени. Обхванати са 17 пациенти с НІV/СПИН на възраст от 35 до 57 години, 3 жени и 14 мъже, като е използван методът на анкета, състояща се от 12 въпроса. Обработка на получените резултати е извършена с методите на дескриптивната статистика на програма SPSS v.14. Проучените ХЖХС осъзнават, страдат и се борят срещу стигмата от страна на обществото, вярват, че могат да бъдат полезни и искат да намерят своето място в него. Те са доволни от медицинското обслужване в КИБ. В заключение, ХЖХС заслужават особено внимание. Благодарение на съвременните методи на лечение и подкрепата на цялото общество те могат да преодолеят усещането си за тотална непълноценност.
Ключови думи: хора с НІV/СПИН, психо-емоционален профил, стигма
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Лилия Пекова, е-mail: pe_kova@abv.bg

 

EMPA-THY Bulgaria I - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,51-60.
Н. Джерманова-Темелкова(1), К. Пейчева-Цончева(2), П. Попиванов(1), Е. Насева(3), G. Achzet(4) и Ц. Танкова(5)
(1)Отделение по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания, УМБАЛ “Александровска” -- София, (2)Медицински отдел, Boehringer Ingelheim, клон България, (3)Факултет по обществено здраве, Медицински университет -- София, (4)Медицински отдел, Boehringer Ingelheim, Регионален център Виена, (5)Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология и геронтология, МФ, МУ -- София
Резюме: EMPA-THY Bulgaria е част от международния проект EMPA-THY (EMbracing PATients and pHYsicians perception of type 2 diabetes -- an evaluation of disease risks, treatment goals and expectations from modern oral antidiabetic medications). В България EMPA-THY се проведе като два отделни проекта: EMPA-THY Bulgaria I и II с вътрешни регистрационни номера 170326 и 170705 -- само с участието на лекари. В EMPA-THY Bulgaria I, проведен в периода м. май-м. юни 2017 г., бяха анкетирани 83 специалисти ендокринолози. Проектът бе дейност, различаваща се от клинично изпитване (Non-Trial Activity) и се осъществи чрез попълване на въпросник. Изследваха се възприятията на българските ендокринолози по отношение на захарен диабет тип 2 -- оценка на рисковете, свързани със заболяването, и очакванията от съвременните антидиабетни терапии. Обработката на данните се проведе със статистически пакет SPSS версия 20. Проектът EMPA-THY Bulgaria I установи, че: 1) българските ендокринолози възприемат захарния диабет тип 2 като сърдечно-съдов риск; 2) основната им терапевтична стратегия е контрол на заболяването, насочен към избягване на усложненията му; 3) в България 67% от пациентите със захарен диабет тип 2 на перорално лечение, преминаващи месечно на преглед при ендокринолог, са с установено сърдечно-съдово заболяване; 4) лечението на заболяването означава едновременен контрол и на въглехидратната обмяна, и на сърдечно-съдовите рискови фактори (отговор, посочен от 81,9% от анкетираните); 5) ендокринолозите в България са добре запознати, убедени и мотивирани за приложението на емпаглифлозин в лечението на захарен диабет тип 2 (отговор, посочен от 96,4% от анкетираните).
Ключови думи: EMPA-THY Bulgaria, емпаглифлозин, захарен диабет тип 2, сърдечно-съдов риск
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Пламен Попиванов, д.м., Отделение по клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Св. Георги Софийски“ № 1, 1431 София, тел. 02 9230 528, e-mail: ppopivanov@abv.bg

 

bullet

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Остра бъбречна недостатъчност след прием на нестероидни противовъзпалителни средства -- значение на екипния подход за диагнозата и лечението - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,61-64.
М. Николова, Д. Василиу, Ж. Христова, Л. Шемелекова, Ц. Василева, М. Крупев, Ал. Кирилов, Р. Кръстева и Б. Богов
Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет -- София
Резюме: Острата бъбречна недостатъчност (ОБН) е едно от по-редките усложнения на лечението с нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) в терапевтични дози. В подобни случаи обикновено е налице остър алергичен тубулоинтерстициален нефрит или подлежаща недиагностицирана миеломна болест. От особено значение за ранната диагноза и навременното лечение на пациента са екипният подход и съвместните диагностични и терапевтични усилия на клинициста, рентгенолога и лабораторния лекар. Представяме случай на миеломна болест, доказана по повод развитие на остра бъбречна недостатъчност след прием на ниски терапевтични дози НСПВС във връзка с артралгии и костни болки.
Ключови думи: остра бъбречна недостатъчност, НСПВС, миелом, диагноза, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Николова, Клиника по нефрология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, e-mail: milena_i_dani@abv.bg

 

Руптура на коронарна артерия в условията на ОМИ със ST-T-елевация при възрастен пациент - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,65-69.
П. Кръстев(1), Хр. Ангелов(1), Ф. Абединов(2), П. Николов(3), Д. Трендафилова(1), Ю. Джоргова(1) и Г. Начев(1)
(1)Клиника по инвазивна кардиология, УМБАЛ „Св. Екатерина“ -- София, (2)Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Св. Екатерина“ -- София, (3)Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Георги“ -- Пловдив
Резюме: Коронарната руптура (перфорация) е едно от редките и животозастрашаващи усложнения по време на перкутанна коронарна интервенция, която може да доведе до натрупване на хемодинамично значим перикарден излив. Честотата на този вид усложнение варира от 0,2% до 0,5%. Стандартна терапия при коронарната перфорация е спешно хирургично лечение, свързано с поставяне на перикарден дрен и дрениране на перикардния излив. С развитието и напредъка на нови технологии в интервенционалната кардиология, каквито са покритите стентове и койлове за емболизация, много от случаите на коронарна перфорация се третират в катетеризационната лаборатория без необходимост от хирургична интервенция. Ето защо във всяка катетеризационна лаборатория, особено без кардиохирургичен център, е необходимо наличието на покрити стентове и опитен оператор, готов да се справи с този вид усложнение. В описания клиничен случай представяме и анализираме честотата, причините, клиниката и метода на интервенционално лечение при коронарна перфорация. Перфорацията беше успешно покрита и запечатана от имплантирането на политетрафлуороетилен стент-графт.
Ключови думи: коронарна артериална руптура, покрит стент, интервенционално лечение, политетрафлуороетилен стент-графт
Адрес за кореспонденция: Д-р Пламен Кръстев, Кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул. „П. Славейков“ № 53А, 1431 София, e-mail: plamenkr@mail.bg

 

Семейна спорадемия от внесена трихоцефалоза - Медицински преглед, 54, 2018, № 1,70-72.
В. Велев
Детска клиника, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет -- София
Резюме: Трихоцефалозата е антропонозна геохелминтоза; причинява се от нематоди Trichocephalus trichiurus, които са широко разпространени както в тропика и субтропика, така и в страните с умерен климат. Проучено е заболяването при петчленно семейство -- двама родители, момиченце на 1 год. и две момичета близначки на 3 г., поради диагностични затруднения и неуспешно лечение след завръщането им от Италия. Използвани са макроскопски и микроскопски паразитологични диагностични методи, изследване на ПКК и ДКК. Макроскопски се установи, че имагиналните форми са на Trichocephalus trichiurus, по-късно диагнозата се потвърди и чрез обогатителни методи. И при трите деца се наблюдаваше лекостепенна хипохромна анемия, а най-малкото беше с еозинофилия 9%. Беше назначено лечение с Albendazol по 10 mg/kg за по 5 дни при всички членове на семейството. Всяко съмнение за чревна инфекция трябва да се съпровожда и с паразитологично изследване на фецес, а всяко паразитологично изследване за чревни паразити трябва да се прави трикратно, като се съчетават нативни и обогатителни методи.
Ключови думи: трихоцефалоза, чревни паразити, Albendazol
Адрес за кореспонденция: Д-р Валери Велев, дм, e-mail: velev_md@abv.bg

 

 

 

Последна актуализация: 15.01.2018 г.

 

 

 

razdelitel

 

 

сп. "Медицински преглед"
Централна медицинска библиотека
ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София
тел./факс 952-23-93
е-mail: iveta_miteva@abv.bg

© МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД 2003

Организационен секретар, стилова редакция и корекция И. М и т е в а,
П
оддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а

Медицински университет - София
, Централна медицинска библиотека

 

 
Начало Настоящо издание Архив Обзори Оригинални статии Казуистика Писма За авторите Редакционна колегия Контакти Към ЦМБ