European Information Network - Ethics in Medicine and Biotechnology EURETH.NET

 

Dissertations

bar long

New Titles have been added!

Title Location
buton smal Dimitrova, S. M. Informiranoto saglasie v medicinskata praktika - etichni proceduri. Dissertacia. Stara Zagora, Thrakiiski Univerasitet, 2002, 143 s.: ill.; 30 cm.
Eng title: Dimitrova, S. M. Informed consent in medical practice - ethical procedures. Dissertation. St. Zagora, Thracian University, 2002, 143 p.

Key Words: Dissertations, academic; Informed consent--ethics; Human rights; Physician-patient relations--ethics; Interprofessional relations--ethics.

Central Medical Library, MU Sofia

Signature
BUL 1 Dir 4671

buton smal Stoytcheva, M. G. Medico-etichni aspekti na formiranetona meditsinskite sestri. Disertacia. Sofia, MU, 1997, 141 s.: s. il.; 30 cm.

Eng title: Stoytcheva, M. G. Medical and ethical aspects of nurses' professional formation Disertation. Sofia, MU, 1997, 141 p.

Key Word: Dissertation, academic; Ethics, nursing--education; Nursing process--ethics; Professional Competence--standards; Career mobility.

Central Medical Library, MU Sofia

Signature
BUL 1 Dir 4234

buton smal Vouchkov, S. M. Paternalismat - teoretichni aspekti i prakticheski izmerenia v medicinata: Disertacia. Sofia, MU, 1997, 141 s.: s. il.; 30 cm.

Eng title: Vouchkov, S. M. Paternalism - theoretical aspects and practical dimensions in medicine. Dissertation. Sofia, Medical University, 1997, 141 p.

Key words: Dissertations, academic; Paternalism--ethics; Ethical theory; Philosophy, medical; Ethics, medical; Physician-patient relations--ethics; Interprofessional relations--ethics.

Central Medical Library, MU Sofia

Signature
BUL 1 Dir 4411

Status 01.03.2005

bar long

 

Dissertations on "Bioethics, Medical Ethics and Medical Legislation" 2005-2010

Title Location

buton smal Александрова, Силвия Стоянова    Организационни и етични проблеми и тенденции на развитието на хосписните/палиативните грижи в България : Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Силвия Стоянова Александрова . - Плевен, 2008 . - 60 с. ; 20 см

1. Социална медицина - дисертации 2. Палиативни грижи - дисертации 3. Етика, медицинска - дисертации 4. Хосписни грижи - дисертации 5. Social Medicine - dissertations 6. Palliative Care - dissertations 7. Ethics, Medical - dissertations 8. Hospice Care - dissertations 

Central Medical Library, MU Sofia

Signature
Дир. 5282
buton smal Асенов, Асиан Веселинов   Анестезиологично-правни проблеми при отнемане на съзнанието : Дисертация за присъждане на научна и образователнастепен "Доктор" / Асиан Веселинов Асенов .  - София,  2005.  - 136 с. ; 30 см + Автореферат

1. Анестезиология - дисертации 2. Етика, медицинска - дисертации 3. Анестезия - етика - дисертации 4. Грешки, медицински - правни аспекти 5. Anesthesiology - dissertations 6. Anesthesia - ethics - dissertations 7. Ethics, Medical - dissertations 8. Medical Errors - legislation and jurisprudence 9. Informed Consent - dissertations 10. Информирано съгласие - дисертации 
Central Medical Library, MU Sofia

Signature

Дир. 4990
buton smal Иванова, Йорданка Борисова   Анализ и оценка на дейността на етичните комисии в здравеопозването : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Йорданка Борисова Иванова . - София, 2006 . - 160 с. ; 30 см + Автореферат

1. Етика, медицинска - дисертации 2. Здравеопазване - организация и управление - дисертации 3. Ethics, Medical - dissertations 4. Public Health Administration - dissertations 
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 5033
buton smal Калканова, Весела Трифонова   Социално-медицински и медико-етични идеи в литературни произведения на Арчибалд Кронин, Антон Павлович Чехов, Фернанду Намора, Аксел Мунте и Димитър Димов : Дисертация за присъждане на учебната и научна степен "Доктор" / Весела Трифонова Калканова . - София, 2005 . - 181 с. ; 30 см + Автореферат

1. Социална медицина - дисертации 2. Етика, медицинска - дисертации 3. Social Medicine - dissertations 4. Ethics, Medical - dissertations
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 5167
buton smal Михайлова-Алакиди, Ванина Кръстева   Здравословното остаряване - медико-етични и рехабилитационни аспекти : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди . - София, 2008 . - 177 с. ; 30 см + 177 с.

1. Здравеопазване - дисертации 2. Социална медицина - дисертации 3. Етика, медицинска - дисертации 4. Рехабилитация - дисертации 5. Стареене - дисертации 6. Качество на живот - дисертации 7. Public Health - dissertations 8. Social Medicine - dissertations 9. Ethics, Medical - dissertations 10. Rehabilitation - dissertations 11. Aging - dissertations 12. Quality of Life - dissertations 
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 
5299
buton smal Сарандев, Атанас Иванов   Етика на лекарствената политика при диабетна невропатия : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Атанас Иванов Сарандев . - София, 2007 . - 156 с. ; 30 см + Автореферат

1. Здравна икономика - дисертации 2. Социална медицина - дисертации 3. Етика, медицинска - дисертации 4. Диабетна невропатия - дисертации 5. Диабетна невропатия - фармакотерапия - дисертации 6. Social Medicine - dissertations 7. C5-MUSCULOSKELETAL DISEASES 8. Ethics, Medical - dissertations 9. Diabetic Neuropathies - dissertation 10. Diabetic Neuropathies - drug therapy - dissertations 11. Лекарства - употреба - дисертации 12. Drug Utilization - dissertations 13. Health Policy 14. Здравна политикa
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 5201
buton smal Спасов, Любомир Димитров   Състояние и перспективи на трансплантацията на органи в българското здравеопазване - организационни и етични аспекти : Дисертация за присъждане на научна и образователна степен "Доктор" / Любомир Димитров Спасов . - София, 2007 . - 142 с. ; 30 см + Автореферат

1. Здравеопазване - организация и управление - дисертации 2. Социална медицина - дисертации 3. Трансплантация - дисертации 4. Трансплантация - етични проблеми - дисертации 5. Органи - трансплантация - етични проблеми - дисертации 6. Органи - трансплантация - дисертации 7. Трансплантация, органна вж Органи - трансплантация 8. Public Health Administration - dissertations 9. Social Medicine - dissertations 10. Transplantation - dissertations 11. Organ Transplantation - dissertations 12. Transplantation - ethics - dissertations 13. Organ Transplantation - ethics - dissertations
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 5186
buton smal Стоименова, Асена Христова   Проучване на основните промени в лекарствената регулация в България и влиянието им върху достъпа и разпространението на лекарствата : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / St. Kraeva . - София, 2006 . - 181 с. ; 30 см.

1. Фармация - дисертации 2. Фармация - организация и управление - дисертации  3. Законодателство, фармацевтично - дисертации 4. Лекарства - контрол - дисертации 5. Pharmacy - dissertations 6. Pharmacy - organization and administration - dissertations 7. Drug and Narcotic Control - dissertations  8. Legislation, Drug - dissertations  9. България 
Central Medical Library, MU Sofia


Signature
Дир. 5116

Status 10.02.2011

bar long

 

Back to "Bulgarian Institutions and Publications"

Webmaster:® Central Medical Library, MU Sofia