Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЗА СПИСАНИЕТО


bar626

 

Списание "Детски и инфекциозни болести"

Годишнина – X/2018
ISSN: 1313-762Х
; УДК 616-0.53.2; 616.9

Жанров и тематичен обхват: Изданието е подразделено на три рубрики – 1. Детски болести, 2. Ифекциозни болести в детска възраст и 3. Инфекциозни болести – включват се оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ, вкл. неонатология, нефрология, онкология, пневмология и фтизиатрия, ревматология, хематология и хирургия, както и в областта на: ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ВИРУСОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЯ, HIV/СПИН.


Редакционна колегия:


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Доц. д-р А. Анадолийска, д.м.н., научен редактор
Педиатрична клиника по нефрология и диализа, МУ – София, бул. Ив. Е. Гешов № 11, тел. 952-38-40/270;
Д-р Р. Георгиева, д.м., научен секретар
Д-р Д. Илиев, д.м., д-р М. Гайдарова

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Проф. д-р Р. Аргирова, д.м.н., научен редактор
завеждащ лаборатория по ретровируси, Национален център по заразни и паразитни болести, София;
Доц. д-р Р. Комитова, д.м., научен секретар
Доц. д-р М. Тихолова, д.м., Доц. д-р Р. Маркова, д.м.,
Доц. д-р Б. Маркова, д.м., Доц. д-р Л. Андонова, д.м., Д-р П. Рачев


Обзорите и оригиналните статии са представени с резюмета, а рефератите - пълнотекстово в PDF формат. Ако искате да се запознаете с пълния текст на оригиналните публикации, моля, абонирайте се.

Списанието се обработва в БД БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА ЛИТЕРАТУРА


Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg
Стилова редакция и корекция: Д. Танчева; Редакция на англ. резюмета: В. Колев; Страниране О. Маркова
Централна медицинска библиотека; 1431 София, ул. “Св. Г. Софийски” № 1
Реклама: В. Герчева тел.: 0888 282 422, e-mail: vania_gercheva@abv.bg


bar626

 

Journal "CHILD & INFECTIOUS DISEASES"

Editor: Central Medical Library, MU Sofia
ISSN: 1313-762X; УДК 616-0.53.2; 616.9

Contacts: Svetla Tsvetanova; tel. +3592 952 16 45, e-mail: sv.tsvetanova@gmail.com

 

 

Последно обновяване: 02.03.2018 г.