Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ


bar626

Том 9, 2017

 

Том 9, 2017, № 2

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Е. Иванова и Сн. Михайлова. Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектър - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 3-8.

АВТОРСКИ СТАТИИ

Ж. Русева, М. Милков, Х. Маджова и В. Маджова. Aлтернативни методи за лечение на деца със синдром на нарушено нощно дишане и тонзиларна хипертрофия - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 9-13.

С. Цанков, Т. Веков и Н. Велева. Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на болест на Гоше в България, 2017 - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 14-18.


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков. Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 19-22.

В. Дойчева, Й. Митова, Ж. Донков и Ц. Минчева. Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 23-27.

АВТОРСКИ СТАТИИ

Т. Веков и С. Цанков. Икономическа оценка на безинтерфероновите лекарствени терапии за лечение на хроничен вирусен хепатит С в България, 2017 г. - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 28-34.

В. Ирмов и П. Петров. Информираност на българските жени по отношение на начините за профилактика на инфекциозните заболявания, предавани по полов път - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 35-39.

 

 

bar626ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектър - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 3-8.
Е. Иванова1 и Сн. Михайлова2
1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме. Данните от медицинската литература за имунологичните изследвания, проведени при пациентите с разстройства от аутистичния спектър, разкриват нарушения в клетъчния и хуморалния имунитет, имуноглобулините, серумните нива и генетичните полиморфизми на някои от цитокините, наличието на автоантитела и др.), които вероятно са свързани с предразположеността за развитието на това заболяване, неговото протичане и тежестта на клиничните му симптоми. Усилията на изследователите са насочени към разработването на имунологични биомаркери, които да бъдат използвани за диагностични, терапевтични и прогностични цели при пациенти с разстройства от аутистичния спектър.
Ключови думи: разстройства от аутистичния спектър, имунологични нарушения
Адрес за кореспонденция:Д-р Елена Иванова,  Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровскаq ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София. GSM: 0895472527 е-mail: helen_aivan@abv.bg

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Aлтернативни методи за лечение на деца със синдром на нарушено нощно дишане и тонзиларна хипертрофия - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 9-13. 
Ж. Русева1, М. Милков2, Х. Маджова3 и В. Маджова1
1Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина
2Катедра по протетична дентална медицина и ортодонтия, Факултет по дентална медицина
3Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по дентална медицина -
Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Резюме. Най-високата имунологична активност имат сливиците при деца в ранна и училищна възраст. Със започване на социалния им живот – посещения на детски ясли и училища, инфекции от различни вирусни и бактериални причинители и алергии могат да доведат до патологично разрастване на тонзилите. Приема се, че тонзиларна хипертрофия е уголемяване на небните тонзили 3+ и 4+ степен, установено чрез фарингоскопия. Често срещан при нея е и т.нар. синдром на нарушено нощно дишане като сбор от заболявания, вариращи по тежест от първично хъркане до обструктивна сънна апнея. Основен метод за лечение на тонзиларната хипертрофия е хирургичният – тонзилектомия или тонзилотомия. В последните години все повече се наблюдава негативно отношение на някои родители към оперативното лечение и се увеличава търсенето на алтернативни методи за лечение с недоказан ефект. Представяме пилотно проучване за оценка на научнообоснована физиотерапевтична програма за лечение на тонзиларна хипертрофия и свързаните с нея нарушения на нощното дишане при 32 деца на възраст между 3 и 10 години. Получените данни посочват положителна тенденция на проследяваните параметри, което ни дава основание да смятаме, че приложеното физиотерапевтично лечение е подходящо като алтернативна терапия на хирургичното лечение при често боледуващи деца с тонзиларна хипертрофия.
Ключови думи: лечение на деца, тонзиларна хипертрофия, синдром на нарушено нощно дишане, aлтернативни методи
Адрес за кореспонденция:
Д-р Женя Русева, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина, Медицински университет, ул. "М. Дринов" № 55, 9000 Варна

 

Анализ разход/ефективност на терапевтичните алтернативи за лечение на болест на Гоше в България, 2017 - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 14-18. 
С. Цанков, Т. Веков и Н. Велева
Факултет по фармация, МУ – Плевен
Резюме. Целта на проучването е да се идентифицират и анализират публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на пациенти с болест на Гоше тип 1 (GD1), проведени в други страни; да се моделират разходите и здравните ползи на достъпните в локалната клинична практика терапевтични алтернативи; да се валидират моделираните резултати и да се определят разходно-ефективните терапевтични алтернативи за първа линия терапия в България. Проведеното литературно търсене в базите данни MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library установи 3 съотносими анализа от типа разход/ефективност (cost-effective ness analysis – CEA) на здравните технологии за лечение на пациенти с GD1 – imiglucerase (IMI), velaglucerase (VEL), miglustat (MIG), eliglustat (ELI). За моделиране на разходите и здравните ползи от приложението на терапевтичните алтернативи в България е използван модел на Марков с осем здравни състояния, описващи възможното развитие на заболяването и отразяващи всички вероятности за преход от едно здравно състояние в друго. Времевият хоризонт на модела е до живот. Разходите и ползите са дисконтирани с 5% годишно. Избраната перспектива на модела е здравна от гледна точка на платеца. Резултатите от проведения анализ разход/ефективност показват, че ЕLI доминира IMI с подобна терапевтична ефикасност и значително по-нисък разход за годишна терапия (-207 880 лв.). Освен това ELI е незаменима субстрат-редуцираща терапия при пациенти, при които ензимаместващата терапия е неподходяща и са налице нежелани лекарствени реакции при терапия с MIG.
Ключови думи: болест на Гоше тип 1, разходно-ефективни терапевтични алтернативи/първа линия терапия, субстрат-редуцираща терапия, ензим-заместващата терапия, анализ разход/ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 19-22. 
В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. През последните 10 години броят на заболелите от ВХЕ се увеличи в европейските държави, като се наблюдават различия в отделните географски зони. В този обзор ние проследяваме основните епидемиологични характеристики на ВХЕ, както и серологичните данни в отделните европейски страни. Субтипове 3 е и f на HEV са основните генотипове, изолирани от популацията в Европа. Спорадични случаи от автохтонен (местен) генотип 4 са регистрирани в Испания, Франция и Италия. Боледуват предимно мъже над 50-годишна възраст, като най-честа е субклиничната форма. Фулминантната форма на инфекцията се среща рядко, предимно при бременни жени и се причинява от генотип 3 на вируса.
Ключови думи: вирусна хепатит Е инфекция, хепатитен Е вирус, генотипове, епидемиологични характеристики
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 23-27.
В. Дойчева, Й. Митова, Ж. Донков и Ц. Минчева
Катедра “Епидемиология“, МУ – София
Резюме. Чумата е бактериална зоонозна инфекция, която се предава чрез бълхи. Географското разпространение е много ограничено. Заразяването на човек с патогена Yersinia pestis става чрез заразени бълхи. Чумната инфекция при човека е тежко протичаща инфекция, особено септичната и белодробните форми. Животните – резервоари на бактерия, и социално-икономическите условия определят епидемиологичните характеристики на инфекцията, както и риска за заразяване на хората. Чумата е инфекция, разпространена в бедните региони на Африка, Южна Америка и Азия (Индия), където резервоари са основно домашните мишевидни гризачи, регистрират се спорадични случаи, професионално свързани с работа на открито и в други ендемични региони.
Ключови думи: чума, Yersinia pestis, епидемиологични характеристики, географско разпространение
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Икономическа оценка на безинтерфероновите лекарствени терапии за лечение на хроничен вирусен хепатит С в България, 2017 г. - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 28-34.
Т. Веков и С. Цанков
Факултет по фармация, МУ – Плевен
Резюме. Хроничният хепатит С (ХХС) e социалнозначимо заболяване. Съвременните терапевтични подходи за лечението му се базират на комбинирани безинтерферонови терапии, включващи ombitasvir/ paritaprevir/ritonavir/dasabuvir/ribavirin (OMВ/PAR/RIT/DAS/R), sofosbuvir/ledipasvir (SOF/LED), elbasvir/grazoprevir (ELB/GRA), както и иновативните пангенотипни терапии glecaprevir/pibrentasvir (GLE/PIB), sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (SOF/VEL/VOX), grazoprevir/uprifosbuvir/elbasvir (GRA/UPR/ELB). Целта на представеното изследване е да се съберат и анализират публикувани данни от оценки на здравни технологии за лечение на ХХС, проведени в други страни, както и да се моделират разходите и здрав ните ползи на иновативните пангенотипни терапии в сравнение с другите безинтерферонови терапии SOF/LED, ELB/GRA, OMB/PAR/RIT/DAS/R; да се направи косвено сравнение на терапевтичната и разходната ефективност на алтернативите за лечение на ХХС, базирано на мрежов метаанализ. Резултатите от настоящата оценка на здравни технологии за лечение на ХХС се потвърждават от публикуваните данни от подобни съотносими оценки, провеждани в други страни. В заключение въз основа на направените анализи може да се изтъкне, че в групата на безинтерфероновите терапевтични алтернативи за лечение на ХХС в България GLE/PIB и OMB/PAR/PIT/DAS/R доминират SOF/LED и ELB/GRA с по-добра терапевтична ефикасност и по-ниски разходи за терапевтичен курс.
Ключови думи: хроничен хепатит С, комбинирани безинтерферонови терапии, иновативни пангенетични терапии, оценки на здравни технологии, терапевтична и разходна ефективност
Адрес за кореспонденция: Проф. Т. Веков, e-mail: t.vekov.mu.pleven@abv.bg

 

Информираност на българските жени по отношение на начините за профилактика на инфекциозните заболявания, предавани по полов път - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 35-39.
В. Ирмов1 и П. Петров2
1УМБАЛ „Дева Мария” – Бургас,
2МБАЛ „Ескулап” – Пазарджик
Резюме. При българките броят на жените, заявили, че са запознати в детайли как да се предпазват от инфекциозни болести, предавани по полов път, е недостатъчно висок. Едва 1/4 от всички участнички в проучването са добре запознати с методите и начините за предпазване от полово предавани инфекциозни болести. С повишаване на образоваността на анкетираните се увеличава и относителният дял на жените, съобщили, че познават в детайли начините и средствата за профилактика на инфекциозни болести, предавани по полов път. Установихме влияние на възрастта на анкетираните върху запознатостта им с методите за профилактика на полово предавани инфекциозни болести. Наличието на инфекциозни заболявания в предходната анамнеза на анкетираните също влияе върху познанията им по отношение профилактиката на инфекциозните болести, предавани по полов път.
Ключови  думи: профилактика, грамотност, инфекциозни заболявания, влияние
Адрес за кореспонденция: П. Петров, е-mail: dr.petroff@abv.bg

 

bar626

 

 

 

Последна актулизация: 13.12.2017