Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 НАСТОЯЩО ИЗДАНИЕ


bar626

Том 10, 2018

 

Том 10, 2018, № 1

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

АВТОРСКИ СТАТИИ

М. Бончева, Хр. Маджова и В. Маджова. Промени в окислението на нитрити в слюнката при продължителен прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа при подрастващи със затлъстяване и захарен диабет - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 1, 3-8.

М. Бончева, Хр. Маджова и В. Маджова. Изследване на приема на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху промените в основни хематологични лабораторни параметри при подрастващи пациенти със захарен диабет тип 2 и затлъстяване - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, № 1, 9-14.


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова и Н. Чумак.Епидемичен взрив от Salmonella Agona в Европа, свързан с детско хуманизирано мляко - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 15-17.

Р. Комитова.За биофилмите и инфекциите, които причиняват - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 18-24.

И. Тодоров и М. Господинова.Серумен амилоид А протеин при остри инфекциозни заболявания - - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 25-36.

Б. Борисов и Ст. Линкова.Инфекциозни усложнения на тунелизираните катетри за хемодиализа – видове, диагностика и лечебни стратегии - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 37-43.

Т. Петкова и Ц. Дойчинова.Парвовирусна В19 инфекция и бременност - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 44-48.

 

 

bar626


 


ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

 

АВТОРСКИ СТАТИИ

Промени в окислението на нитрити в слюнката при продължителен прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа при подрастващи със затлъстяване и захарен диабет - Български медицински журнал, 12, 2018, №1, 3-8.
М. Бончева1, Хр. Маджова2 и В. Маджова1
1Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина
2Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
Резюме. Хроничните заболявания при човека увреждат не само целия организъм, но имат отражение и в устната кухина. Затова слюнката се явява важен показател за оценка на състоянието на организма и дава реална представа за промените в него. Цел на настоящото изследване е оценка на оралния статус и някои показатели на оксидативния стрес при подрастващи със затлъстяване и захарен диабет и установяване на промени при някои параметри на слюнката, изследвани с два независими теста за нитритни радикали, преди и след продължителен прием на сок от арония меланокарпа. Изследвана е слюнка на 90 лица, средна възраст 13,95 год. (42 здрави контроли, 25 със захарен диабет, 23 със затлъстяване), с 2 теста: нитрити – Dirui Industrial Co. Ltd и ROSA Test  (Diacron Labs S.R.I), част от панела Caratelli. Проведени са анализи преди приема и 60 дни след  приема на сок от свежи плодове на арония меланокарпа (aronia melanocarpа). Потвърдихме положителна корелация между увеличени метаболити на кислородния оксидативен стрес (азотни радикали) и влошения орален статус (наличие на възпаление) при подрастващи със захарен диабет и затлъстяване, изследвани с два независими теста. Установихме сигнификантно благоприятно повлияване с достигане на 100% оптимални стойности в лабораторните резултати от двата теста, след 60-дневен прием на сок от свежи плодове на арония меланокарпа за изследваните пациенти.
Ключови думи: арония меланокарпа, захарен диабет, орален статус, оксидативен стрес, ROSA, Test, панел Caratelli
Адрес за кореспонденция: Маргаритка Бончева, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, МУ, ул. „М. Дринов” № 55, 9000 Варна, e-mail: mbon@mail.bg

 

Изследване на приема на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху промените в основни хематологични лабораторни параметри при подрастващи пациенти със захарен диабет тип 2 и затлъстяване - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 9-14.
М. Бончева1, Хр. Маджова2 и В. Маджова1
1Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Факултет по медицина
2Катедра по консервативно зъболечение и орална патология, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Варна
Резюме. Изследвано е влиянието на приема на сок от арония меланокарпа върху основните параметри на хематологичния анализ с акцент върху хемоглобина и еритроцитите. Сокът е приеман 60 дни в доза 2 пъти дневно по 50 ml. С хематологичен анализатор Sysmex HP-300 са изследвани промените в броя на еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите, концентрацията на хемоглобина, както и математически изчислените показатели HCT, MCV, MCHC, RDW. Не са установени статистически значими промени в стойностите на хематологичните параметри (р = 0,162). Преди и след приема на сок от арония тези стойности флуктуират в рамките на референтния концентрационен интервал. Обсъжда се благоприятно повлияване на функцията на еритроцитната мембрана и хемоглобина поради доказаните антиоксидатни ефекти на полифенолите, съдържащи се в плодовете на арония меланокарпа, и богатото съдържание на минерали, витамини и микроелементи. Ние препоръчваме ежедневната употреба на сок от плодовете на арония меланокарпа като важна функционална храна при подрастващи с диабет тип 2 и затлъстяване.
Ключови думи: арония меланокарпа, захарен диабет тип 2, еритроцити, хемоглобин
Адрес за кореспонденция: Маргаритка Бончева, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, МУ ул. „М. Дринов” № 55, 9000 Варна, e-mail: mbon@mail.bg

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Епидемичен взрив от Salmonella Agona в Европа, свързан с детско хуманизирано мляко - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 15-17.
В. Дойчева, Й. Митова и Н. Чумак
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. В обзора се описва епидемичен взрив от Salmonella Agona, свързан с консумацията на детско хуманизирано мляко във Франция, започнал през м. август 2017 г. От 11 януари 2018 г. взривът обхваща 39 деца под 1-годишна възраст – 37 във Франция, 1 в Испания и 1 в Гърция. Доказателствата от епидемиологичните проучвания на деца и проследяващите проучвания на храна установяват седем различни марки детско хуманизирано мляко, произведени от една френска компания, като основен фактор на инфекцията.
Ключови думи: епидемичен взрив, Salmonella Agona, детско хуманизирано мляко
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм, Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет, СБАЛАГ „Майчин дом“, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София, e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

За биофилмите и инфекциите, които причиняват - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 18-24.
Р. Комитова
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Mедицински факултет, Медицински университет – Пловдив
Резюме. Бактериите и гъбичките оцеляват в неблагоприятната среда чрез образуване на биофилми. Биофилмът е сложно структуриран консорциум от бактерии, включени в самопродуциращ се матрикс. Бaктериите са толерантни към антибиотици, дезинфектанти и защитата на организма. Биофилм растежът се свърза със значителен брой мутации. Биофилмите се aсоциират с хронични инфекции по медицинските изделия или тъканите и са в основата на 80% от хроничните инфекции. Обзорът е фокусиран върху структурата, образуването и характеристиката на биофилма. Представен е общият подход при медицинските биофилми. Повечето антибиотици имат ограничен ефект срещу биофилм инфекциите, затова са необходими нови терапевтични и профилактични опции.
Ключови думи: бактериални биофилми, биофилм инфекции, атибиотична толерантност, quorum sensing
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Радка Комитова, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“, бул.“Пещерско шосе“ № 66, 4002 Пловдив

 

Серумен амилоид А протеин при остри инфекциозни заболявания - - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 25-36.
И. Тодоров и М. Господинова
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, Медицински университет – Варна
Резюме. Острофазовият отговор представлява неспецифична реакция на организма, която се развива в хода на увреждащи тъканите процеси – травма, възпаление, инфекции. Същността на този тип имунна защита включва промяна в серумните концентрации на определени плазмени протеини, наречени острофазови. Към последните спадат С-реактивен протеин, серумен амилоид А протеин, прокалцитонини др. Целта на авторския колектив е да проучи и изясни ролята на серумния амилоид А протеин като нов маркер, отчитащ остро възпаление, и да анализира мястото му в лабораторната диагностика на инфекциозните заболявания. Проведен е критичен анализ на достъпната литература по посочения проблем. Разгледани са молекулярната структура, експресията, функционалната характеристика и кинетиката на показателя в норма и патология, вкл. при различни инфекциозни заболявания. Резултатите отчитат безспорната роля на серумния амилоид А протеин като сигнификантен маркер за остро възпаление, ранна диагноза и ефективност от проведената терапия. Набелязана е идеята за включването му в задължителния лабораторен минимум при лица с инфекциозни заболявания.
Ключови думи: острофазов отговор, острофазови протеини, имунна защита, амилоид А, С-реактивен протеин, инфекции
Адрес за кореспонденция: Д-р Илиян Тодоров Тодоров, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ ,,Св. Марина‘‘, ул. „Цар Освободител” № 100, 9000 Варна, тел: +359 52 978 710, e-mail: ilio_87@abv.bg

 

Инфекциозни усложнения на тунелизираните катетри за хемодиализа – видове, диагностика и лечебни стратегии - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 37-43.
Б. Борисов и Ст. Линкова
Клиника по нефрология и диализа, Медицински университет – Плевен
Резюме. Броят на болните с хронична бъбречна недостатъчност, лекувани с хемодиализа, нараства ежегодно в световен мащаб. Един от основните фактори, определящ качеството на техния живот, е типът на използвания съдов достъп. Тунелизираните катетри навлизат в медицинската практика след 1987 г. Независимо от препоръките за използването им при до 10% от болните на хемодиализа, относителният им дял нараства през последните 2 декади два-три пъти в страните от Европа, а в САЩ и Канада на тях се пада над 40% от съдовия достъп за хемодиализно лечение. Настоящият литературен обзор има за цел да представи основното усложнение при тяхното използване – катетър-свързаните инфекции. Разгледани са различните видове инфекциозни усложнения, тяхната патогенеза, лабораторната им диагностика и са дадени практически насоки за поведението при всяко от тях.
Ключови думи: хемодиализа, тунелизирани катетри, инфекциозни усложнения
Адрес за кореспонденция: Д-р  Бисер Борисов, Клиника по нефрология и диализа, Медицински университет, бул. "Георги Кочев" № 8А, 5800 Плевен, e-mail: biserugo@abv.bg

 

Парвовирусна В19 инфекция и бременност - Детски и инфекциозни болести, 10, 2018, №1, 44-48.
Т. Петкова и Ц. Дойчинова
Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина”, Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – Плевен
Резюме. Еритема инфекциозум (пета болест, парвовироза В19) е въздушно-капкова инфекция с причинител Parvovirus B19. Заболяването най-често протича доброкачествено в детска възраст. При заразяване на неимунни бременни жени в 10-17% от случаите е доказано вертикално предаване на инфекцията с развитие на тежка анемия, неимунен хидропс или загуба на плода. По данни от проведени серологични проучвания 30-50% от жените в репродуктивна възраст са серонегативни и представляват рискова група за инфектиране с вируса. В условията на липсваща специфична антивирусна терапия и ваксинопрофилактика, за превенция на жените в детеродна възраст е препоръчително провеждане на скрининг за определяне на антитяло-статусa. В обзора са представени съвременните препоръки относно диагностичните подходи и превенцията на заболяването при бременни жени.
Ключови думи: Erythema infectiosum, Parvovirus B19, бременност
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Таня Петкова, дм, Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, ФОЗ, Медицински университет, ул. “Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, e-mail: tanja_1973@abv.bg

 

bar626

 

 

 

Последна актулизация: 02.03.2018 г.