Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ОБЗОРИ

bar626

Том 9, 2017 г.

 

2/2017

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Е. Иванова и Сн. Михайлова. Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектър - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 3-8. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


ОБЗОРИ

В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков. Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 19-22. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, Ж. Донков и Ц. Минчева. Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 23-27. (Резюме)

____________________________________________________________________

 

1/2017

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Е. Иванова и П. Манолова-Колева. Някои особености на речевите разстройства и минимални физически аномалии с краниофациална локализация, при пациенти с шизофрения - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 3-8. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ


ОБЗОРИ


В. Дойчева, Й. Митова-Минева, С. Ангелова и Ж. Донков. Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г.- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 13-17. (Резюме)

P. Ганева, Р. Комитова и Й. Сeйменска. Конгенитален зика вирус синдром - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 18-23. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Н. Чумак. Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 24-28. (Резюме)

 

bar626

 

2/2017

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Имунологични нарушения при пациенти с разстройства от аутистичния спектър - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 3-8.
Е. Иванова1 и Сн. Михайлова2
1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска” – София
Резюме. Данните от медицинската литература за имунологичните изследвания, проведени при пациентите с разстройства от аутистичния спектър, разкриват нарушения в клетъчния и хуморалния имунитет, имуноглобулините, серумните нива и генетичните полиморфизми на някои от цитокините, наличието на автоантитела и др.), които вероятно са свързани с предразположеността за развитието на това заболяване, неговото протичане и тежестта на клиничните му симптоми. Усилията на изследователите са насочени към разработването на имунологични биомаркери, които да бъдат използвани за диагностични, терапевтични и прогностични цели при пациенти с разстройства от аутистичния спектър.
Ключови думи: разстройства от аутистичния спектър, имунологични нарушения
Адрес за кореспонденция:Д-р Елена Иванова,  Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровскаq ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София. GSM: 0895472527 е-mail: helen_aivan@abv.bg

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит Е в Европа - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 19-22. 
В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. През последните 10 години броят на заболелите от ВХЕ се увеличи в европейските държави, като се наблюдават различия в отделните географски зони. В този обзор ние проследяваме основните епидемиологични характеристики на ВХЕ, както и серологичните данни в отделните европейски страни. Субтипове 3 е и f на HEV са основните генотипове, изолирани от популацията в Европа. Спорадични случаи от автохтонен (местен) генотип 4 са регистрирани в Испания, Франция и Италия. Боледуват предимно мъже над 50-годишна възраст, като най-честа е субклиничната форма. Фулминантната форма на инфекцията се среща рядко, предимно при бременни жени и се причинява от генотип 3 на вируса.
Ключови думи: вирусна хепатит Е инфекция, хепатитен Е вирус, генотипове, епидемиологични характеристики
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

Съвременни епидемиологични характеристики и разпространение на чумата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 2, 23-27.
В. Дойчева, Й. Митова, Ж. Донков и Ц. Минчева
Катедра “Епидемиология“, МУ – София
Резюме. Чумата е бактериална зоонозна инфекция, която се предава чрез бълхи. Географското разпространение е много ограничено. Заразяването на човек с патогена Yersinia pestis става чрез заразени бълхи. Чумната инфекция при човека е тежко протичаща инфекция, особено септичната и белодробните форми. Животните – резервоари на бактерия, и социално-икономическите условия определят епидемиологичните характеристики на инфекцията, както и риска за заразяване на хората. Чумата е инфекция, разпространена в бедните региони на Африка, Южна Америка и Азия (Индия), където резервоари са основно домашните мишевидни гризачи, регистрират се спорадични случаи, професионално свързани с работа на открито и в други ендемични региони.
Ключови думи: чума, Yersinia pestis, епидемиологични характеристики, географско разпространение
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

____________________________________________________________________________________

 

1/2017

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Някои особености на речевите разстройства и минимални физически аномалии с краниофациална локализация, при пациенти с шизофрения - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 3-8.
Е. Иванова1 и П. Манолова-Колева2
1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София
2Център за психично здраве – Пловдив
Резюме. Минималните физически аномалии (МФА) имат общ ембрионален произход с мозъка. Откриването на дисморфологични белези при пациентите с шизофрения насочва към нарушено развитие на ектодермални структури по време на ембриогенезата. МФА с краниофациална локализация представляват отклонения в ранното развитие на отделни структури в областта на главата, очите, ушите, устата – високо (готическо) небце, и езика, и други. При пациентите с шизофренни психози и МФА се предполагат по-голяма тежест на клиничната картина, по-неблагоприятно протичане, лоша прогноза и евентуални прояви на терапевтична резистентност.
Ключови думи: минимални физически аномалии, високо (готическо) небце, шизофрения
Адрес за кореспонденция: Д-р Елена Иванова; Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София. GSM: 0895472527; е-mail: helen_aivan@abv.bg

 

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Разпространение и епидемиологични характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г.- Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 13-17.
В. Дойчева, Й. Митова-Минева, С. Ангелова и Ж. Донков
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. В настоящия обзор са разгледани епидемиологичните характеристики на HIV инфекцията и СПИН в Европа през 2015 г. Набелязани са тенденциите в разпространението на инфекцията през последните 10 години в отделните географски зони на Европейския регион на СЗО и в страните от ЕС/ЕИЗ. Обобщени са противоепидемичните и профилактичните мероприятия за противодействие на бъдещото разпространение на HIV инфекцията и на СПИН в европейските страни за достигане на стратегическата цел 90-90-90.
Ключови думи: HIV инфекция, СПИН, епидемиологични характеристики
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, СБАЛАГ „Майчин дом“
ет. 6, стая 667, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

Конгенитален зика вирус синдром - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 18-23.
P. Ганева1, Р. Комитова2 и Й. Сeйменска3

1Студент по медицина, Медицински факултет, МУ – Пловдив
2Катедра, „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина”,
Медицински факултет, МУ – Пловдив
3Студент, Факултет по обществено здраве, МУ – Пловдив
Резюме. За разлика от сродните вектор-преносими вируси денга, западен Нил и жълта треска, причиняващи тежки заболявания сред хората, зика вирусът (ZIKV) изплува от неизвестността заради връзката си с конгениталния ZIKV синдром. Масивните епидемии на 2 тихоокеански островa през 2007 г. и 2013 г. се последват от експлозивни епидемични взривове в Латинска Америка през 2015 г. Mикроцефалията, мозъчните калцификати и вентрикуломегалията са най-честите неврологични аномалии, установени досега. Пълният клиничен спектър на конгениталния ZIKV синдром не е напълно разгадан. От първостепенно значение е да се установи дали голямата част експонирани новородени, но без симптоматика, ще развият по-късно отклонения. Лабораторната диагноза в ендемичните страни е предизвикателство поради кръстосаните резултати от другите циркулиращи флавивируси. За контрола на епидемията са необходими подобрен контрол на векторите, бързи тестове за лабораторна диагноза и разработване на ваксина, подходяща за бременни и новородени. Авторите представят проявите на конгениталния ZIKV синдром, поведението при инфектирано дете и принципите на профилактика на ZIKV инфекция.
Ключови думи: зика вирус, конгенитален синдром, микроцефалия
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Радка Комитова; Инфекциозна клиника, УМБАЛ „Св. Георги”, ул. "Пещерско шосе" № 66, 4000 Пловдив; GSM: 0882 495 800

 

Съвременно разпространение и епидемиологични характеристики на xолерата в света - Детски и инфекциозни болести, 9, 2017, № 1, 24-28.
В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Н. Чумак.
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. Холерата е антропонозна чревна инфекция с епидемично и пандемичнo разпространение. Значението ѝ се определя от високата контагиозност, широкото географско разпространение, тежкото клинично протичане и високия леталитет. В настоящия обзор са представени епидемиологичните характеристики и разпространението на холерата в отделните региони на света през последните години. С увеличаване на миграционните потоци от ендемични за холерата региони нараства и опасността от вносни случаи на инфекцията, което налага спазването на строги противоепидемични мерки за контрол и надзор на холерата.
Ключови думи: холера, географско разпространение, епидемиологични характеристики, превенция и контрол
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм; Kатедра „Епидемиология“, СБАЛАГ „Майчин дом“
ет. 6, стая 667, Медицински университет, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София; e-mail: v.doycheva@abv.bg


 


 

bar626


Последна актуализация: 07.03.2018 г.