Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЗОРИ

bar626

Том 7, 2015 г.

2/2015

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ


В. Дойчева, И. Попиванов, Ц. Дойчинова и Д. Шаламанов. Антиваксинални движения –  зараждане и развитие - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 3-7. (Резюме)

И. Нацов и Р. Трифонов. Соматоформни разстройства (необясними телесни симптоми)  при деца и подрастващи - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 8-14. (Резюме)

Р. Манафова, Кр. Петрова и Г. Цолова. Изследване на нивото на факторите на риска за здравето  сред ученици на възраст 14-18 г. във Велико Търново  - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 15-20. (Резюме)


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

В. Дойчева и Й. Митова-Минева. Епидемиологични характеристики и разпространение  на вирусни хепатити тип B и C в Европа за периода 2009-2012 г. 21-26. (Резюме)

Н. Янчева. Антиретровирусна терапия при HIV инфекция – механизъм на действие  и токсичност - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 27-33. (Резюме)

В. Велев. Кампилобактериоза - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 34-37. (Резюме)

М. Баймакова. Субфебрилна температура и повтарящо се неясно фебрилно състояние - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 38-42. (Резюме)

 

bar626

 

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Антиваксинални движения –  зараждане и развитие - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 3-7.
В. Дойчева(1), И. Попиванов(2), Ц. Дойчинова(3) и Д. Шаламанов(3)
(1)Медицински университет – София
(2)Военномедицинска академия – София
(3)Медицински университет – Плевен
Резюме. Независимо от постиженията на приложната имунология, съпротивата срещу имунизациите става все по-актуална. Докладът разглежда причините за възникване и утвърждаване на тези движения и обяснява несъстоятелността на концепциите, оспорващи ползите за обществото от масовата имунопрофилактика. Настъпателността на противопоставящите се на имунизациите нараства. Това повишава отговорностите на специалистите от здравната система – епидемиолози, инфекционисти, педиатри и организатори да отстояват още по-убедително възприетата стратегия за имунизация. Днес повече от всякога е наложително да се противодейства на опитите за неглежиране на епидемиологичния контрол със спекулативни твърдения относно страничните ефекти на биопродуктите.
Ключови думи: антиимунизационни движения, зараждане, аргументи
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виктория Дойчева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет - София, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, ст. 667, ул. "Здраве" № 2, 1431 София, тел. 02 9523844; е-mail: v.doycheva@abv.bg

 Соматоформни разстройства (необясними телесни симптоми)  при деца и подрастващи - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 8-14.
И. Нацов(1) и Р. Трифонов(2).
(1)АИСМП по психиатрия – Червен Бряг, Държавна психиатрична болница – Карлуково
(2)АИПМП – Плевен
Резюме. Трансформирането на потиснатите емоции и психологичните конфликти в телесни симптоми е широко разпространен феномен, предизвикващ субективно страдание, проблеми в личностното функциониране. Mедицинската дуалистична онтология обозначава този феномен с термина соматизация. Соматоформните разстройства са хетерогенна група нозологични единици, обединени от склонността да се представят със соматични, но „необясними телесни симптоми”. В работата се представят епидемиологични, етиопатогенетични и клинични данни за необяснимите телесни симптоми при деца и подрастващи, както и проблеми, свързани с тяхната идентификация и оценка
Ключови думи: соматизация, соматоформни разстройства, необясними телесни симптоми
Адрес за кореспонденция: Д-р Иво Нацов, АИСМП по психиатрия, 5980 Червен бряг, е-mail: ivo_nacov@abv. bg

 


Изследване на нивото на факторите на риска за здравето сред ученици на възраст 14-18 г. във Велико Търново - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 15-20.
Р. Манафова(1), Кр. Петрова(1) и Г. Цолова(2)
(1)Регионална здравна инспекция – Велико Търново
(2)Национален център по обществено здраве и анализи
Резюме. Изследването е проведено през 2014 г., в рамките на програмата “Здрави деца в здрави семейства” – детски компонент на СИНДИ, и има за цел да проучи разпространението на някои от основните фактори на риска за здравето на учениците и нивото на техните знания, умения и нагласи за здравословен начин на живот. Обхванати са 706 ученици, на възраст 14-18 години, от 4 училища в община Велико Търново. Проведено е индивидуално интервю по стандартизиран за мрежата на СИНДИ въпросник. Извършено е измерване на артериалното налягане, теглото и ръста на учениците. Резултатите от изследването показват, че всеки шести от изследваните е редовен пушач; ежедневна е консумацията на алкохол при 5.1% от тях; храненето не е здравословно; всеки 3-ти е с ниска двигателна активност. С повишени стойности на артериалното налягане са 9.8% от момчетата и 5.6% от момичетата, с наднормена телесна маса и затлъстяване – съответно 14.2% и 7.2% от тях. Тези резултати налагат продължаването на дейностите за промоция на здравето, профилактика на болестите и осигуряване на среда, утвърждаваща здраве на подрастващите в общината.
Ключови думи: ученици, тютюнопушене, консумация на алкохол, нездравословно хранене, ниска двигателна активност, повишено артериално налягане, затлъстяване
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Г. Цолова, Национален център по общественото здраве и анализи, бул. Акад. Ив. Гешов № 15, 1606 София, тел. 02 8056 201; e-mail: gal@ncpha.government.bg

 


ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

ОБЗОРИ

Епидемиологични характеристики и разпространение на вирусни хепатити тип B и C В Европа за периода 2009-2012 г. - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 21-26.
В. Дойчева и Й. Митова-Минева

Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. В настоящата статия се прави обзор на основните епидемиологични показатели и разпространението на вирусните хепатити В и С в страните от ЕС/ЕИО за периода 2009-2012 г. През този период са регистрирани 64 225 случая но остър и хроничен ВХВ и 30 483 случая на ВХС. Вирусните хепатити са основна причина за цироза и хепатоцелуларен карцином, който се нарежда на трето място по причина за смърт сред раковите заболявания. В Европейският регион на СЗО приблизително 14 милиона души са с хроничен ВХВ и 9 милиона души са с хроничен ВХС. Най-ефективната противоепидемична мярка при ВХВ е ваксинацията и повечето страни от ЕС притежават ваксинационни програми. За ВХВ и ВХС скринингът на лицата с висок риск от заразяване е от решаващо значение, предвид асимптомното протичане на инфекциите. Страните от ЕС трябва да работят съвместно за изпълнение на програмите, така че превенцията на ВХВ и ВХС да стане общественоздравен приоритет.
Ключови думи: хепатит тип В, хепатит тип С, епидемиологични характеристики, разпространение
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виктория Дойчева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет - София, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, ст. 667, ул. "Здраве" № 2, 1431 София, тел. 02 9523844; е-mail: v.doycheva@abv.bg

 


Антиретровирусна терапия при HIV инфекция – механизъм на действие  и токсичност - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 27-33.
Н. Янчева.
Резюме. HIV-1 инфекцията продължава да е глобален проблем поради пандемичния си характер и невъзможността за ерадикация. Приблизително 35 млн. са HIV инфектираните, като 1,34 млн. са починалите през 2014 г. Комбинираната антиретровирусна терапия остава единственото, доказало ефективността си средство за поддържане на живота при HIV инфектирани. В настоящето HIV инфекцията е хронично заболяване със значителна продължителност на живот на пациентите при придържане към подходящата терапия. Съвременните антиретровирусни медикаменти не водят до тежки странични ефекти, но дългосрочният им прием изисква мониториране не само на ефективността на терапията, но и на възможната токсичност. При установена токсичност терапията се променя или се прилага съответната коригираща терапия.
Ключови думи: HIV, комбинирана антиретровирусна терапия, митохондриална токсичност, оксидативен стрес
Адрес за кореспонденция:
Д-р Нина Янчева, Отделение за пациенти с придобита имунна недостатъчност, СБАЛИПБ ”Проф.Ив. Киров”, София, e-mail: dr.yancheva@abv.bg
Кампилобактериоза - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 34-37.
В. Велев
Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МФ, МУ – София
Резюме. В обзора са разгледани историята, етиологията, клиничната картина и методите за диагноза на кампилобактериозата. Обърнато е внимание и на съвременните методи на лечение на инфекцията. Акцентира се върху особеностите на клиничното протичане на чревната инфекция при деца и имуносупресирани болни, разгледана е позицията на автори с различни, често полярни, позиции по отношение на терапията на заболяването.
Ключови думи: кампилобактериоза, диария, макролиди и флуорхинолони.
Адрес за кореспонденция: д-р В. Велев, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“, Медицински университет, бул. „Акад. Ив. Гешов“ 17, 1606 София,
e-mail: velev_md@abv.bg

 


Субфебрилна температура и повтарящо се неясно фебрилно състояние - Детски и инфекциозни болести, 7, 2015, №2, 38-42.
М. Баймакова
Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София
Резюме. Състоянията, при които има фебрилна реакция, но не се покриват критериите за неясно фебрилно състояние (НФС) се обозначават като не-НФС. За улеснение и прецизност на работата причините за тези състояния се групират в известните 5 групи: инфекции, неинфекциозни възпалителни заболявания, неоплазми, разнородни причини и недиагностицирани. Поради преобладаващия доброкачествен ход на болестта, липсата на значими отклонения от лабораторните показатели при тези групи пациенти се провежда по-целенасочен, поетапен и минимален пакет от диагнстични мерки. Друго състояние, отличаващо се от класическата дефиниция за НФС, е повтарящото се НФС. В тази група се включват случаите на редуване на фебрилни с афебрилни периоди. В диференциално-диагностичния план трябва да се подозират наследствени, автоимунни и инфламаторни процеси, които да са причината за фебрилните състояния. Следователно различните фебрилни синдроми обособяват различни групи състояния. Въпреки това категориите етиологични причини са еднакви за всички групи, но алгоритмите им за поведение имат както общи, така и специфични черти на действие.
Ключови думи: персистиращ фебрилитет, повтарящи се фебрилни епизоди
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, ул. Св. Георги Софийски № 3, 1606 София, е-mail: dr.baymakova@gmail.com


bar626


Последна актуализация: 13.06.2016 г.