Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЗОРИ

bar626

Том 6, 2014 г.

2/2014

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

Ив. Кожухаров, Ж. Ничев, Ст. Лазаров, А. Кънева и М. Цонзарова. Кардиостимулация в детската възраст - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 3-7. (Резюме)

Кардиостимулация в детската възраст - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №2, с. 3-7.
Ив. Кожухаров(1), Ж. Ничев(1), Ст. Лазаров(2), А. Кънева(3) и М. Цонзарова(3)

(1) Отделение "Кардиостимулация" към Кардиологична клиника
(2) Отделение по детска кардиохирургия
(3) Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница – София
Резюме: В обзора са разгледани историята и характерните особености на кардиостимулацията в детската възраст при първичните имплантации и смените в зависимост от използваните импланти. Акцентира се на вродения и придобит АV блок в етиологично отношение, ролята на типа стимулация и въвежданите импланти. Обсъждат се основните достъпи на имплантация – хирургичен и инвазивен, с предимствата и недостатъците на използваните при тях импланти. Обзорът разкрива зависимостта на преживяемостта от някои основни фактори: 1. Антропометрични – възраст и тегло. 2. Фактори, свързани с имплантите – тип РМ и електроди. 3. Фактори, свързани с оперативната дейност – праг на стимулация, честота на стимулация, достъпи. Имплантацията на постоянни кардиостимулатори в детската възраст е сложна екипна дейност между кардиолози, кардиохирурзи, педиатри и специалисти по кардиостимулация, изискваща диференциран и индивидуален подход за всеки отделен случай. Основен фактор при избор на РМ и електрод са теглото и възрастта на детето. Предиктори на риска за реимплантация на РМ и електрод са: теглото на детето до 20 kg, възрастта от 0 до 60 месеца, хирургичният достъп с имплантиране на епикарден униполярен електрод с активна фиксация и абдоминална локализация. Рисков фактор по отношение намаления живот на РМ е и високият праг на стимулация, както и високата честота на стимулация.
Ключови думи: постоянна кардиостимулация, имплантация, смяна, детска възраст, тегло, електрод – епикарден, ендокарден, достъп, рискови фактори
Адрес за кореспонденция: Д-р Ивайло Кожухаров, Отделение „Електрокардиостимулация”, Кардиологична клиника, МБАЛ – НКБ, Ул. „Коньовица” № 65, 1309 София, тел. +3592 9217 153 ; e-mail: ivokozhuharov@mail.bg

 

bar626

 

1/2014

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

З. Русева-Славянова, Р. Гергова и И. Митов. Вирулентност и чувствителност към антимикробни средства на Streptococcus pyogenes -- aктуално състояние на проблема - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 22-33. (Резюме)

В. Дойчева, Й. Митова, Н. Чумак и С. Ангелова. Епидемиологични характеристики и надзор на салмонелозите и шигелозите в Европа (2011-2012 г.) - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 34-39. (Резюме)

Т. Петкова. Варицела -- епидемиологичен надзор и ваксинопрофилактика - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 40-44. (Резюме)

 

Вирулентност и чувствителност към антимикробни средства на Streptococcus pyogenes -- актуално състояние на проблема - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 22-33.
З. Русева-Славянова, Р. Гергова и И. Митов

Катедра „Медицинска микробиология”, Медицински факултет, Медицински университет -- София
Резюме: Streptococcus pyogenes е причинител с актуална роля в съвременната инфекциозна патология, но с недостатъчно проучени механизми на патогенност. Богатият и сложен набор от фактори за вирулентност са обект на интензивни проучвания през последните години за разработване на методи за типиране и епидемиологично маркиране на щамовете. Нарастващата макролидна резистентност като индиректен фактор на вирулентността налага нуждата от проследяване и изучаване на механизмите с положителен ефект върху клиничната практика и терапията на стрептококовите инфекции. Въвеждането на ваксини срещу Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae в детска възраст освобождава място за развитие на S. pyogenes в назофаринкса и допълнително води до повишаване на заболяемостта от стрептококови инфекции.
Ключови думи: Streptococcus pyogenes, инфекции, фактори на вирулентност, резистентност
Адрес за кореспонденция: З. Русева-Славянова, Катедра „Медицинска микробиология”, Медицински факултет, Медицински университет -- София, ул. "Св. Г. Софийски" №1.

 

Епидемиологични характеристики и надзор на салмонелозите и шигелозите в Европа (2011-2012 г.) - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 34-39.
В. Дойчева, Й. Митова, Н. Чумак и С. Ангелова

Катедра ”Епидемиология”, Медицински университет -- София
Резюме: Салмонелозите са зоонози -- инфекции, предавани директно или индиректно от животните на човека. Най-честите симптоми при човека включват повишена температура, диария и коремни болки. От хранителните продукти най-често заразени със салмонела са яйцата и птичето месо. Човек се заразява при консумация на заразена храна. Безопасността на месото и други храни се по­стига чрез топлинната им обработка, а добрата хигиена намалява риска от заразяване чрез контаминирани храни. Салмонелозата е втората най-разпространена чревна бактериална инфекция в страните от ЕС/ЕИП. През 2011 г. заболяемостта от салмонелози в страните от ЕС/ЕИП е 20,4 на 100 000 население. Шигелозите се причиняват от бактерии от род Shigella, който включва няколко вида патогени, като човек е единствен техен резервоар и източник. Заразяването става по фекално-орален механизъм, директно от човек на човек или чрез заразени храни и вода. Заразяващата доза е много ниска. Наблюдава се и заразяване по сексуален път при мъже, правещи секс с мъже, честа причина за възникване на взривове в редица страни. Превантивните мерки се основават на добрата лична и комунална хигиена. През 2011 г. заболяемостта от шигелози в Европа е 1,61 на 100 000 население.
Ключови думи: салмонелози, шигелози, епидемичен взрив, епидемиологичен надзор
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р В. Дойчева, Катедра ”Епидемиология”, Медицински университет -- София
e-mail: v.doycheva@abv.bg


Варицела -- епидемиологичен надзор и ваксинопрофилактика - Детски и инфекциозни болести, 6, 2014, №1, с. 40-44.
Т. Петкова
Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина”, Медицински университет -- Плевен
Резюме: Варицелата е остра дихателна антропоноза, заемаща водещо място в острата инфекциозна патология в страната. В обзора са представени обобщени данни на EUVAC.NET и НЦОЗА относно епидемиологичния надзор върху варицелата в Европа и България. Разгледани са съвременните препоръки на СЗО, ECDC и CDC за ваксинопрофилактиката на заболяването.
Ключови думи: варицела, епидемиологичен надзор, варицелна ваксина
Адрес за кореспонденция: Д-р Таня Петкова, Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, медицинска паразитология и тропическа медицина”, Медицински университет -- Плевен, e-mail: tanja_1973@abv.bg

 

bar626


Последна актуализация: 25.05.2015 г.