Head

 

spisanie Detski i infektsiosni

Издател:
Централна медицинска библиотека ®, МУ - София

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБЗОРИ

bar626

Том 5, 2013 г.

2/2013

ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
ОБЗОРИ

И. Тодоров, Д. Близнакова И М. Господинова. ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И БЪБРЕЦИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 15-22. (Резюме)

 


ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ И БЪБРЕЦИ. - ДЕТСКИ И ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, 5, 2013, № 2, С. 15-22.
И. Тодоров(1), Д. Близнакова (2) и М. Господинова(1)

(1)Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, МУ – Варна
(2)УНС „Детски и инфекциозни болести”, Факултет по дентална медицина, МУ – Варна
Резюме. Цитомегаловирусът принадлежи към семейството на херпес-вирусите. Състои се от ДНК, капсид и липопротеинова обвивка. Разпространен е по целия свят, но най-често се изолира от бол ни в развиващите се страни. Според данни на Центъра за контрол и превенция на болестите (CDC) между 50 и 80% от хората в САЩ са заразени с този вирус още преди достигане до четиридесетго дишна възраст. Боледуват лица от всички възрастови групи. Веднъж попаднал в организма на човек, вирусът остава в латентно състояние доживот. Повторно заболяване възниква рядко, обикновено при случаи на потисната имунна система – най-често след трансплантация на бъбрек. Връзката между CMV и бъбреците се демонстрира от съвременни клинични проучвания, които сочат, че той е честа причина за развитие на нефрит като конгенитална инфекция или за възникване на състояния като мембранозен нефрит, нефротичен синдром и мезангиална склероза. Целта е да се повиши диагностичното мислене на лекарите за евентуална цитомегалия, причинила бъбречните проблеми или отхвърлянето на бъбречния трансплантат при съответния пациент. Представени са литературни справки за: честотата на цитомегалията при болни, независимо от възрастовата им група, и за вероятността CMV да бъде етиологичен фактор на заболявания като мембранозен неф рит, нефротичен синдром и мезангиална склероза. При болните, участвали в представените клинични проучвания, специфичното антивирусно лечение води до стихване на всички симптоми. Направени са следните изводи: 1. Зачестяват случаите на цитомегалия у лица от всички възрастови групи. 2. Съществува неоспорима връзка между инфекцията с CMV и бъбречните заболявания. 3. CMV е основна причина за неясно фебрилно състояние и отхвърляне на трансплантата при бъбречнотрансплантирани болни. 4. CMV е най-честата причина за възникване на конгенитален интерстициален нефрит при деца, родени от серопозитивни майки.
Ключови думи: цитомегаловирус, цитомегалия, бъбречна трансплантация, нефрит, лечение
Адрес за кореспонденция: И. Тодоров, Катедра по инфекциозни болести, епидемиология и тропическа медицина, Медицински университет - Варна, 9000 Варна.

 

bar626


Последна актуализация: 07.03.2014 г.