borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

 

journals Списания, издавани от ЦМБ

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

Изтегли " Списания 2015 г. - Абонаментен списък "


Към списаниятя

bar337

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar337

 

 

 

 

 

Последно обновяване: 05.06.2015 г.

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Редакционна и издателска дейност
bar555
arrows
Издания на ЦМБ
Книги, издадени от ЦМБ преди настоящата година

bar555
2016 г.  
Rashkov_Rakov_Rheumatol_2016 Практическо ръководство по ревматология  : Допълнение 1 /  Ред. Рашо Колев Рашков . - София : Таурус Адвертайзинг, 2016 . - 22 см

В авторския колектив участват водещи специалисти от Клиниката по ревматология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – София. Всеки от тях е писал по тема, по която е защитил дисертация, или отговаря за базата данни при съответната група болести. Клиниката по ревматология – София, освен че е национална школа и съсредоточава голям научен потенциал, въвежда новите методики,  поддържа нужните контакти с основните научни групи в EULAR и е внедрила методите, споменати в първото допълнение към Практическото ръководство. В нея са придобили специалност всички работещи ревматолози в страната, затова нейна мисия е и създаването на поредната настолна книга  на ревматолога, за да му помага при всеки случай на нужда. (2016 г.)
Pneumologya -Rakovodstvo2016 Ръководство по пневмология и фтизиатрия  /  Ред. Златка Янкова . - София : Централна медицинска библиотека, 2016 . - 375 с. ; 22 см

bar555

2015 г.

Kardiologia 2015

Написана от голям авторски колектив (близо 30 автори) и посветена на покойните създатели на българската кардиологична школа, книгата е предназначена за кардиолози, интернисти и други медицински специалисти, за специализанти и студенти.

КАРДИОЛОГИЯ 2015

Под ред. на проф. д-р Мл. Григоров, дмн Първо издание ЦМБ, МУ - София, 516 с.
НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ ПОНЯТИЯ В КАРДИОЛОГИЯТА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ АНАТОМИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МИОКАРДА
КРАТКА ФИЗИОЛОГИЯ НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА ОСНОВНИТЕ СИМПТОМИ В КАРДИОЛОГИЯТА
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА ГРЪДНАТА БОЛКА ПРИНЦИПИ НА СЪРДЕЧНАТА МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА
МЕТАБОЛИЗЪМ И ИСХЕМИЯ
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
АНАМНЕЗА И ФИЗИКАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪРДЕЧНО БОЛНИ
ОБРАЗНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
НУКЛЕАРНА КАРДИОЛОГИЯ
ИНВАЗИВНИ МЕТОДИ В КАРДИОЛОГИЯТА
МОНИТОРИРАНЕ НА ОСНОВНИ ХЕМОДИНАМИЧНИ ПАРАМЕТРИ
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО (КОРОНАРНА БОЛЕСТ) РИТЪМНИ И ПРОВОДНИ НАРУШЕНИЯ
СЪРДЕЧНА СТИМУЛАЦИЯ И ДИВАЙС ТЕРАПИЯ СИНКОП
СЪРДЕЧЕН АРЕСТ. КАРДИО-ПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРЦЕТО
КАРДИОМИОПАТИИ
ВРОДЕНИ СЪРДЕЧНИ МАЛФОРМАЦИИ
ПРИДОБИТИ КЛАПНИ СЪРДЕЧНИ ПОРОЦИ
БОЛЕСТИ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ
ТУМОРИ НА СЪРЦЕТО
ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНИЯ РИСК ПРИ НЕСЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ. БРЕМЕННОСТ И СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА СЪРЦЕ И СПОРТ
ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА

 

 

Grizhi-2015


М. Александрова, Ив. Стамболова, Г. Чанева, П. Бикова, М. Димитрова, Д. Ламбрева, Н. Василева, А. Терзиева

ГРИЖА ЗА БОЛНИЯ И СЕСТРИНСКА ТЕХНИКА

Първо издание, 2015 г., С., ЦМБ, МУ – София, 208 с.
Учебникът е предназначен за студенти от специалността “Лекарски асистенти”, но може да е от полза и за обучаващите се в специалностите “Медицинска сестра” и “Акушерка”. Учебното помагало е с авторски колектив от преподаватели от Факултет обществено здраве на МУ – София.
Целта на авторите е да се представят основните изисквания и текущите промени в областта на сестринските грижи. Разгледани са функциите и правомощията на лекарските асистенти и ролята им в обгрижването на пациентите.

S-Mladenova-2015

 

С. Младенова

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ “ЗДРАВНИ ГРИЖИ”


Първо издание, 2015 г., С., ЦМБ, МУ – София, 160 с.
Учебникът е предназначен за преподавателите от висшите медицински училища, студентите от регулираната специалност “Управление на здрав-ните грижи”, преподавателите по практика от медицинските колежи и за всички, интересуващи се от проблемите на обучението и образованието на медицински специалисти.

В предложения учебник са представени педагогическите и методическите аспекти на планирането, организирането и провеждането на практическо обучение на студентите, обучаващи се в професионалното напраление „Здравни грижи”. Учебникът ще помогне на преподавателите по практика да прилагат рационални методически подходи, съобразно новите цели и задачи.

Soc-farmacia 2015

 

Г. Петрова, В. Петкова, И. Гетов и др.

СОЦИАЛНА ФАРМАЦИЯ И ФАРМАЦЕВТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Под ред. на Г. Петрова, Трето прераб. и доп. изд., С. , ЦМБ, 552 с.

Учебникът е предназначен за студенти по фармация и специализанти фармацевти. Написан е в съавторство с преподаватели от Фармацевтичните факултети на МУ – София, МУ – Пловдив, и МУ – Варна.
Целта на авторите е да се представят основните изисквания и текущите промени в областта на европейското и българското фармацевтично законодателство. Разгледани са функциите и правомощията на европейските и българските институции в областта на лекарствената регулация, ценообразуването и реимбурсирането на лекарства, финансирането на достъпа до лекарства и организацията на работа във фармацевтичните обекти.

 

MB 2015 kniga


М. Боянов, К. Видинов, М. Гарчева, И. Костадинова, М. Крупев,К. Младенов и В. Чакърски


МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ЩИТОВИДНА, ПАРАЩИТОВИДНИ И СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ, И ШИЙНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ
Ултразвукова, нуклеарномедицинскa, компютър-томографскa и магнитнорезонанснa образна диагностика


Под ред. на проф. д-р М. Боянов, дмн

София, Централна медицинска библиотека – МУ, 2015 г.

Монографията е сборен труд, който отразява комплексността на образната диагностика на ЩЖ, ПЩЖ и шийните лимфни възли. Основно място заема ехографията на шийна област, прилагана от специалиста ендокринолог. Направен е разширен преглед на основни и дидактични аспекти. Използвани са съвременните консенсусни становища по проблема. Допълнително са представени библиографска справка и съответните тълкувания, които разкриват част от най-горещо дискутираните теми. Последователно са разгледани нормалната анатомия и ехографски образ, дифузните и огнищни промени в паренхима на щитовидната жлеза, паращитовидните лезии, шийните лимфни възли. Предложено е и съкратено представяне на българските разработки в разглежданата област, включващи и собствените научни търсения на автора. Включена е отделна глава, посветена на УЗИ при норма и патология на слюнчените жлези. Изложението продължава с данни от съвременната нуклеарна ендокринология – нуклеарномедицински методи за изобразяване на ЩЖ и ПЩЖ. В края е представена и ролята на КТ и МРТ за изобразяване на ЩЖ.

 

Istoria na revmatologiata 2015

А. Тончева, Вл. Кадинов, Д. Димов, Д. Карастатев, Д. Пехливанов, И. Бойкинов, Й. Шейтанов, Зл. Коларов, Н. Николов, П. Солаков, Р. Несторова С. Монов, Ст. Владева, Т. Шивачева, Цв. Петранова

ИСТОРИЯ НА РЕВМАТОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Под редакцията на ЗЛАТИМИР КОЛАРОВ и СИМЕОН МОНОВ

София, Централна медицинска библиотека, 2014

Първият опит за проследяване развитието на ревматологията в България разглежда създаването и дейността на Научно дружество по ревматология и на Научно дружество по остеопороза и остеоартроза – в дати, личности, събития; основаването, работата и състава на Университетските и други специализирани клиники по ревматология; развитието на детската ревматология в България. Описани са научни теми, автори и значими научни трудове в тази област, постиженията, проблемите и бъдещето. Специално внимание е отделено на видни ревматолози, допринесли за развитието на специалността у нас.

 

bar555

Нови книги, издадени от ЦМБ Вижте тук:

bar555

Списания, издавани от ЦМБ

Към нашите списания

bar555

Адрес за контакти:
   Централна медицинска библиотека;    ул. “Св. Г. Софийски” № 1,   1431 София;   
тел. 02 952-23-93

bar555

 

 

Последно обновяване: 07.02.2017 г.

 

 

 

 

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200
bottom line