borderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200  
шдз350
arrows-menue
Търсене в електронния каталог
arrows-menue
е-Библиотека (вътрешни потребители)
arrows-menue
е-Библиотека (външни потребители)
bottom350
шдз350
Inboxes Eлектронен репозиториум на ЦМБ, МУ София
bottom350
шдз350

NALIS-Logo
Своден каталог НАБИС
Достъп до записи от 17 академични библиотеки в България!

bottom350

arrows-red
ЗАЩО ДА ПУБЛИКУВАТЕ В СПИСАНИЯТА НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА

 

Отдел “Научна медицинска информация” е наследник на Центъра за информация по медицина (Център за научна медицинска информация), създаден през 1964 г. – първоначално на пряко подчинение на Министерството на народното здраве и социалните грижи, а впоследствие – част от структурата на Медицинска академия (днес Медицински университет); от 1993 г. – към Централна медицинска библиотека. В Отдела работят висококвалифицирани служители – лекари (с проверена езикова грамотност) и филолози (познаващи медицинската терминология). 43-годишната традиция в обработването на медицински текстове: преводи, рефериране, научна, стилова и библиографска редакция, корекция и предпечатна подготовка, прави звеното уникално в областта на превеждането и издаването на специализирана научна медицинска литература. В периода след 1989 г., когато се преустанови съществуването на повечето отраслови центрове за научна информация в България, а държавните издателства западаха или се ликвидираха, Центърът увеличи както броя на издаваните списания и книги, така и тиражите, и качеството им (семантично и полиграфско). Тенденцията, установяваща се през последните 10 год. в областта на издаването на медицински сборници и списания, показва типично пазарния уклон към печеливши, бързо произвеждащи се научно, езиково и библиографски неиздържани публикации. Масово и безплатно се разпространяват издания от типа рекламно-информационни дайджести, които обслужват по-скоро интересите на фармацевтичните компании, отколкото реалните нужди за четене и публикуване на медицинската общност.
За лекарите, работещи в структурите на медицинските университети в София и страната, нуждаещи се от публикации и от цитати за професионалното си утвърждаване и развитие, е естествен стремежът да търсят изява на страниците на доказано научни, редовно излизащи, авторитетни списания на ниво университетска медицина.
Заглавията от каталога на ЦМБ са познати на няколко поколения български лекари. Те са многопрофилни или тясноспециализирани  научни медицински списания за оригинални научни разработки – статии, казуистика, обзори, и за реферативна информация. В тях се представят и различни материали в рубрики като “В помощ на практиката”, „Дискусии в науката”, тематични доклади от научни форуми, консенсуси на научни медицински дружества  и др.
Списанията са включени с идентификационен код (ISSN) в международната система за регистрация на периодичните издания. Оригиналните публикации са придружени от резюмета и ключови думи и на английски език, което позволява включването им в чуждестранни информационни системи за рефериране (EMBASE/Excerpta Medica, Medline и др.).
Изискванията към авторите са стандартните за българската научна медицинска периодика. В редакционните колегии участват изтъкнати български медицински специалисти. Всеки материал, постъпил за публикуване, се рецензира.
Предпечатната подготовка, включваща стилова и библиографска редакция, терминологичен контрол, корекция и форматиране, се извършва от служители на Отдел „Научна медицинска информация” към ЦМБ – МУ, в рамките на рутинните им служебни задължения. Отстраняването на неизбежните в творческия процес грешки от семантично, езиково и техническо естество от рецензенти, редактори и коректори е съвкупност от високоспециализирани и отговорни процеси в полза на авторите.
Прецизното стандартизирано представяне на пристатийните библиографски описания, както и включването на всички оригинални публикации в база данни „Българска медицинска литература”, позволяват точно и бързо предоставяне на публикационни и цитатни справки за нуждите на авторите.

Ивета Митева
ръководител на Отдел
„Научна медицинска информация”

bar337

 


Абонаментен списък - 2014

Изданията на ЦМБ са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

Заглавие

Перио-дичност

Годишен
абонамент в лв.

1. Acta Medica Bulgarica  (на англ. език)
Списанието е включено в Global Health Journals Database

2

20

2. Акупунктура

2

14

3. Български медицински журнал

3

30

4. Детски и инфекциозни болeсти

2

16

5. Ендокринни заболявания

3

21

6. Медицински мениджмънт и здравна политика

4

28

7. Медицински преглед Списанието е включено в Global Health Journals Database

6

48

8. Неврология и психиатрия

2

14

9. Обща медицина
Списанието е включено в Excerpta Medica Databasе и в DB Scopus

4

32

10. Сестринско дело Списанието е включено в Global Health Journals Database

3

24

11. Съвременна стоматология

3

30

12. Сърдечно-съдови заболявания
Списанието е включено в Global Health Journals Database

3

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отдел Научна медицинска информация при ЦМБ се издават и списанията на българските научни дружества по нефрология, ревматология, кардиология и на Българската асоциация по ултразвук в медицината.

bar337

Талон за абонамент


Име ............................  Презиме .................................. Фамилия ...........................................
Селище ........................................................
Община  ....... .....................................................
ул. .......................................................................
. №.......... вх......... ет........ ап.........

Моля да бъдем абонирани за списание ...............................................................................
Стойността на абонамента за 2014 г. е преведен с
пощенски запис №........................................ от ......................................................... или по сметка ЦМБ – IBAN BG 31 BPBI 7940 3163 9820 01,
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ, BIC код: BPBIBGSF,
ЕИК 8313857370087.

Заявител:  . . . . . . . .                Директор: . . . . . . . . .
Гл. счетоводител: . . . . .
(при лични заявки)                      (при служебни заявки)

Изтегли "Каталог на изданията и талон за абонамент - 2014 г."

bar337

Авторите, предлагащи публикации за нашите издания трябва да ги подготвят  съобразно следните изисквания:

arrows-red Изисквания към авторите

 

arrows-red Условия за реклама
 


Към Рекламната оферта

bar337

 

 

bar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalbar-verticalфьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140фьи140bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10bar10  
  Редакционна и издателска дейност
bar555
arrows
Издания на ЦМБ

Новоиздадени книги

Book Clin-TBC

П. Минчев, П. Василева, Д. Костадинов, Б. Богов, А. Алексиев, З. Спасова,  М. Цонзорова, К. Праматаров, Е. Бачийска, Св. Велизарова.

Клинична туберкулоза. Под ред. на проф. д-р Петко Минчев. С., Централна медицинска библиотека, 2013, 348 с.

В монографията са представени етиопатогенеза, имунологични феномени, съвременна диагностика, международни стандарти за грижи при туберкулоза, белодробни и извънбелодробни форми, принципи на съвременна противотуберкулозна терапия, проблем латентна туберкулозна инфекция, MDR и XDR туберкулоза, и специфична имунопрофилактика на заболяването..
Предназначена е за специалистите по пневмология и фтизиатрия, по инфекциозни, вътрешни и  детски болести, за общопрактикуващите лекари, за специализиращите в тези области, за лекарите от другите специалности, както и за студентите по медицина.

Списания, издавани от ЦМБ

Нашите списания са научни, рецензирани, редактирани по същество, библиографски и езиково

 

Публикации на автори от МУ - София, издадени в предишни броеве на наши списания (с над 3-годишна давност), можете да видите в пълен текст в РЕПОЗИТОРИУМА НА ЦМБ. Провете тук:

 

spisaniya
Acta Medica Bulgarica (на англ. език)
Списанието е включенов CABI: Global Health Database
Годишнина – ХХХІX/2012
ISSN   0324-1750
Към уеб-страницата на списанието

Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 2-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg
Български медицински журнал
ISSN: 1312-2193
Годишнина – VI/2012
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Обща медицина
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase и в Scopus
ISSN: 1311-1817
Годишнина – XІV/2012
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Медицински преглед -
многопрофилно научно издание за оригинални публикации

Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase
ISSN: 1312-2193
Годишнина – XLVІII/2012
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Ивета Митева, тел. 2-952-23-93, e-mail: iveta_miteva@abv.bg

Акупунктура
Годишнина – ХIV/2012
ISSN  1311-2759
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Васил Колев, д.ф., тел. 2-952-23-42, e-mail: vasil_kolev@abv.bg

Детски и инфекциозни болести
Годишнина – ІV/2012
ISSN: 1313-762Х
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Ендокринни заболявания
Годишнина – ХLI/2012
ISSN  0324-1475
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Мира Ванкова, тел. 2-952-05-16, e-mail: miravankova@abv.bg

Медицински мениджмънт и здравна политика
Годишнина – ХLІII/2012
ISSN  1312-0336
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Цветан Спасов, тел. 2-952-23-42, e-mail: spatsov@abv.bg

Неврология и психиатрия
Годишнина – ХLІII/2012
ISSN  1311-6584
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Цветан Спасов, тел. 2-952-23-42, e-mail: spatsov@abv.bg

Сестринско дело
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase
Годишнина – ХLIV/2012
ISSN  1310-7496
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg

Съвременна стоматология
Годишнина – ХLІII/2012
ISSN  1310-8999
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: д-р Цветан Спасов, тел. 2-952-05-09, e-mail: spatsov@abv.bg

Сърдечно-съдови заболявания
Списанието е включено в CABI: GlobalHealthDatabase
Годишнина XLІII/2012
ISSN 0204-6865
Към уеб страницата на списанието

Организационен секретар: Светла Цветанова, тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg

razdelitel-horizontal
arrows
СПИСАНИЯ НА БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА, ИЗДАВАНИ ОТ ЦМБ

Българска кардиология
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Дружеството на кардиолозите в България
Годишнина – ХVІ/2010
ISSN  1310-7488
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания, в т.ч. интервенционна кардиология и кардиохирургия. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика, нови разработки и методи, клинични изследвания и резултати, актуални проблеми, чуждестранен опит, рецензии, клинични изследвания върху лекарства, ръководства на Европейското дружество по кардиология, съобщения на Дружеството и др.
Редакционна колегия: Главен редактор: Проф. Д. Раев, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести, МБАЛ "СВ. АННА", Ул. Д. Моллов № 1, 1750 София, e-mail: draevbg56@abv.bg
Организационен секретар: Светла Цветанова тел. 2-952-16-45, e-mail: svetlamu@mail.bg

Диагностичен и терапевтичен ултразвук
Издава Българската асоциация по ултразвук в медицината
Годишнина – ХVІІІ/2010 г.
ISSN: 1310-1153
Жанров и тематичен обхват: представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, хематолози, физиотерапевти, гастроентеролози, уролози и др. В него се публикуват научни обзори и оригинални български статии, казуистика, свързани с ултразвуковата диагностика, както и  резюмета от конгреси и конференции на Българската асоциация по ултразвук в медицината.
Редакционна колегия: Главен редактор: проф. Н. Григоров, д.м.н., Университетска болница „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море”тел. 846 33 31, ultrasound.bg@gmail.com

Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 2-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Нефрология, диализа и трансплантация
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Българското дружество по нефрология
Годишнина – ХVІ/2010
ISSN  1312-5257
Жанров и тематичен обхват: отразява проблемите, постиженията и новостите в областта на диагностиката и лечението на бъбречните заболявания, в т.ч. диализа и трансплантация. Съдържа оригинални статии, литературни обзори и казуистика.
Редакционна колегия: Главен редактор: доц. Р. Робева, Ръководител на Клиника по терапия на вътрешните болести и нефрология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, бул. „Акад. Ив. Гешов” 15, 1431 София, тел. 851-08-46.

Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 2-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg

Ревматология
Списанието е включено в EMBASE/ExcerptaMedicaDatabase
Издава Научното дружество по ревматология
Годишнина – ХVІІІ/2010
ISSN  1310-0505
Жанров и тематичен обхват: отразява развитието на ревматологичната наука и свързаните с нея специалности, затова представлява интерес за широк кръг медицински специалисти: интернисти, имунолози, невролози, ортопеди-травматолози, физиотерапевти, гастроентеролози и др. Публикуват се научни обзори и оригинални български статии, резюмета от конгреси и конференции на Научното дружество по ревматология, както и рецензии за новоизлезли книги.
Редакционна колегия: Главен редактор: доц. Р. Стоилов, д.м., Клиника по ревматология, МУ – София, ул. „Урвич” № 13, 1612 София, тел. 858-50-86.

Организационен секретар: Веселка Цъклева, тел. 2-952-05-09, e-mail: v_tzakleva@abv.bg

bar555

Адрес за контакти:
   Централна медицинска библиотека
   ул. “Св. Г. Софийски” № 1,   1431 София
   тел. 02 952-23-93

bar555

 

 

Последно обновяване: 10.09.2014 г.

Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia

 

 

 

 

  borderborderborderborderborderbordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200bordur200
bottom line