CML-logo

           Central Medical Library

                  Medical University - Sofia

bar550

Publications about CML activities

 1.  Сурчева, Ж., Л. Тачева, К. Бисерова и Н. Папукчиева Мултимедийните продукти и обучението в медицинския университет - резултати и впечатления от МУ - София - Социална медицина, VIII, 2000, № 2, 37-39.

2. Някои резултати от анкетното проучване върху качеството на услугите в ЦМБ - 2001 г.

3. Сурчева, Ж., Г. Венкова, Т. Ламбова и И. Александров   Уеб-страницата на  МУ София – стъпка към виртуалното информационно осигуряване   Социална медицина, 10, 2002, № 2, 36-37.

4. Akhil Abhijnhan,  Zhenya Surcheva, Judy Wright, Clive E. Adams (2007)
Searching a biomedical bibliographic database from Bulgaria: the ABS database
Health Information and Libraries Journal 24, (3), 200–203
.


arrow-blue Мултимедийните продукти и обучението в медицинския университет - резултати и впечатления от МУ - София

Автори: Ж. Сурчева, Л. Тачева, К. Бисерова, Н. Папукчиева;
Адрес на авторите: Отдел "Комплексно информационно осигуряване" при ЦМБ; МУ-София.
Източник: сп. Социална медицина,VIII, 2000, № 2, 37-39.

Резюме: Представени са данни от изследване нагласата на студентите и специализантите по отношение на въведените в МУ София нови информационни технологии. Респонденти са били потребителите от Централна Медицинска Библиотека, която (през 1997 г.)  разполага със 17 мултимедийни продукта по медицински дисциплини.
     Резултатите показват, че отношението към тях като цяло е позитивно. Най голяма популярност в момента имат мултимедийните продукти за нормална и патологична анатомия и за фундаменталните клинични дисциплини. 67.9% от запитаните ги оценяват като по-ефективни от достъпните им учебници, а според 85.7% те са подпомогнали подготовката им по съответния предмет. Въпреки езиковата бариера, инструкциите за ползване се разбират от 75% от респондентите, а най-често използваните модули са текста, фотосите на клинични единици и образната диагностика. Резултатите на това изследване бяха полезни за оптимизиране дейността на отдела по комплексно информационно осигуряване. Отбелязва се, че по-нататъшното популяризиране на мултимедиите изисква както включването им в програмата за обучение, от една страна, така и по-активната рекламана дейност, от друга.


Ключови думи: Мултимедии; Медицинско образование-методи; Обучение чрез компютър.

 


arrow-blue Някои резултати от анкетното проучване върху качеството на услугите в ЦМБ (2001 г.)

През април 2001 беше проведено анкетно проучване на мнението на потребителите за качеството на обслужването в ЦМБ. Изследването беше анонимно, на входа на библиотеката бяха предоставени анкетни карти и кутия, в която участващите да поставят своя отговор. От 200 въпросника, в продължение на 3 седмици бяхя попълнени и върнати 141 – възвръщаемост 70.5%.

От всички отговорили жените са 56 (39.7%), а мъжете – 85 (60.3%). Разпределението на анкетирането според възрастта им е както следва: “до 25 г.” - 58.6% или 82 лица, между 25 и 40 г. вкл. – 29.3% или 41 лица и над 40 год. – 12.1% или 17 лица (N=140).
Социалният статус на участниците се разпределя така: студенти – 91 лица или 65%, преподаватели и медицински специалисти: 38 лица или 27.1% ( тук се включват 7 преподаватели – 5% и 31 медицински специалисти - 22.1% от всички отговорили) и 11 други специалисти – 7.9% (N=140)

Честотата  на посещенията може да се проследи в таблицата по-долу:

Таблица 1.

Честота на посещенията   Брой лица  Процент
Посещават ежедневно
23   
16.5%
Посещават няколко пъти седмично
76
71.2%
Посещават няколко пъти месечно
30
21.6%
Посещават по-рядко   
10
  7.2%
Общо 139 отговорили
   

Налице е статистически значима зависимост между статуса и честотата на посещенията в ЦМБ:
хи-квадрат=8.592, p<0.0001, Contingency Coef.= 0.605, Cramer’s V= 0.38, N=139.

Най-често ползваните от потребителите услуги са представени в Таблица 2 и Таблица 3.

Таблица 2.

Най-често ползвана услуга   Брой лица  Процент от всички анкетирани
Електронна поща
28
19.9%
Други възможности на ИНТЕРНЕТ
40
28.4%
Базите данни в компютърната зала 
15
10.6%
Информационни услуги чрез отдел КИО
   6
  4.3%
Издания на периодичния печат
44
31.2%
Монографични издания, книги и учебници
102
72.3%

 

Таблица 3.

Най-често ползвана услуга  Студенти % Преподаватели % Мед. специалисти % Други специалисти %
Електронна поща
24.2
14.3
16.10
-
ИНТЕРНЕТ - други възможности
35.2
28.6
19.4
-
Бази данни в ЦМБ
7.7
14.3
12.9
27.3
Услуги на отдел КИО
1.1
28.6
6.5
  9.1
Периодичен печат 
11
85.7
61.3
63.6
Книги, монографии и учебници
78
57.1
67.7
54.5

Налице са статистически значими зависимости между статуса и изпозваемостта на услугите на отдел КИО и на периодичния печат – те се ползват по-активно от преподавателите и специалистите.
(За използваемостта на услугите на отдел КИО хи-квадрат=13.427, p<0.01, Contingency Coeff.= 0.295, Cramer’s V= 0.309, N=6 и за използваемостта на периодиката хи-квадрат=61.309, p<0.0001, Contingency Coeff.= 0.55, Cramer’s V= 0.466, N=43.

Оценката за количеството и качеството на предоставяната в ЦМБ информация според цялата група анкетирани е както следва (Таблица 4.):

Таблица 4.           

Оценка на количеството и качеството на информацията   Брой лица  Процент
Достатъчна
24
17,0%
Задоволителна    
70
49.6%
Недостатъчна
33
23.4%
Не може да прецени 
14
9.9%
Общо 141 лица
   

 Като цяло прави впечатление, че 66.7% или над две трети от анкетираните дават добра оценка на количеството и качеството на информацията в библиотечните фондове. Интересно е да се проследи отношението на респондентите към количеството и качеството на информацията и към отделните качества на обслужването според техния статус - оказва се, че са налице разлики в оценките на представителите на различните (според статуса) респонденти.  Налице е статистическа зависимост между статуса  и удовлетвореността им от качеството на услугите – при студентите нивото на удовлетворение е най-ниско, което индицира както типичния за възрастта им критицизъм, така и реалните проблеми, с коите те се сблъскват твърде често в библиотеката, а именно: бавна Интернет връзка и невъзможност да ползват нови учебници у дома - хи-квадрат=35.095, p<0.0001, Contingency Coeff.= 0.446, Cramer’s V= 0.288, N=141.

На въпроса кои качества на обслужването би следвало да се подобрят, отговорите на анкетираните се разпределят както следва: ( Таблица 5.)

Таблица   5.

Качества на обслужването, които се препоръчва да бъдат оптимизирани:   Брой лица  Процент от всички респонденти
Бързина на обслужването
57
40.4%
Точност на обслужването
21
14.9%
Учтивост при обслужването
42
29.8%
Друго качество
15
10.6%
Общо дали отговор 135 лица
   

Подобряване на бързината на обслужването препоръчват 50 студента (54.9% от посочилите необходимостта), 1 преподавател (14.3%), 5 медицински специалиста (16.1%) и 1 лице друг специалист (9.1%)р N=57. Тук трябва да се вземе предвид, че под "бързина" голяма част от отговорилите разбират бързина на Интернет връзката. Налице е статистически значима зависимост между статуса и неудовлетворението от бързината на обслужването: хи-квадрат=22.714, p<0.0001, Contingency Coeff.= 0.372, Cramer’s V= 0.401, N= 57. Няма статистически значими зависимости между статуса и желанието за оптимизиране на точността, учтивостта или други качества при обслужването.

Въпреки, че част от респондентите изразяват задоволство от работата на библиотеката, основни проблеми в работата на ЦМБ през периода на допитването според анкетираните са били:
- недостигът на нови учебници;

- бавната Интернет-връзка;

- копирането на документи

- старата материална база и разположението на Библиотеката в близост с РТБ.

- организацията по заемането на различни издания за ползване у дома.

Част от тях вече са намерили своето разрешение, докато при други това предстои.
 
 

Във връзка с резултатите от проучването бяха предприети следните мерки за оптимизиране условията за работа на посетителите в ЦМБ:

 • Инсталирани бяха нови, по-мощни компютри;
 • В компютърната зала е осигурен електронен достъп до някои по-рано абонирани печатни издания на списания;
 • Създаден бе нов дизайн на библиотечните каталози и  възможност за достъп до тях през ИНТЕРНЕТ;
 • В новата Web страница на библиотеката есъздадена възможност за връзка към множество  тематично подредени списъци на Web адреси. В него потребителите могат да открият:
  • Достъп до адреси на български медицински страници, някои от които предлагат и борси за лекарски труд;
  • Достъп до адреси на големи медицински бази данни;
  • Адреси, осигуряващи безплатен достъп до MEDLINE;
  • Адреси на пълнотекстови списания на свободен достъп;
  • Конгресна информация;
  • Информация за стипендии;
  • Страници за студенти и др.

 

 

arrow-red През 2007 г. е направено ново изследване върху организацията на работата в библиотекатат и качеството на библиотечното обслужване. Резултатите от него ще бъдат публикувани наскоро на тази страница.

arrow-red Akhil Abhijnhan,  Zhenya Surcheva, Judy Wright, Clive E. Adams (2007)
Searching a biomedical bibliographic database from Bulgaria: the ABS database. -
Health Information and Libraries Journal 24, (3), 200–203.

To the fulltext of the publication - PDF formatTo the top

Back to the page "Library structure and activities"
bar550
Webmaster: Central Medical Library, MU Sofia