НОВИ КНИГИ

Информация

- 1 -

35885 

Георгиева, Емилия

   Приложение на базите данни и електронните информационни системи в лабораторната практика - състояние и перспективи / Емилия Георгиева . - София : Стено, 2017 . - 127 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-221-094-6 

  

Сист. No: 13247

Философия

Обществени науки

Естествени науки

Медицина

- 2 -

III 24951 

Kumar & Clark's Clinical medicine  / Parveen Kumar, Michael Clark . - 9. ed. . - Edinburgh : Saunders, Elsevier, 2017 . - 27 cm

   Дар от Асоциацията на студентите медици
   http://studentconsult.com 

   ISBN 978-0-7020-6601-6 

   

   

  

Сист. No: 18409

- 3 -

III 24976 

Винарова, Живка

   Медицина за немедици / Живка Винарова . - София : Арт Етърнал Дистрибушън, 2017 . - 392 с.

   

   ISBN 978-619-1`91-409-8 

  

Сист. No: 2880

- 4 -

35872 

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  /  Ред. Захарий Александров Кръстев, Тодор Шипков . - София : Мединформ, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7164-09-1 

   

   

  

Сист. No: 18544

Анатомия. Хистология. Ембриология. Цитология

- 5 -

35797 

Vankov, V. et al.

   Topographic anatomy : A textbook for medical and dental students / V. Vankov, K. Ichev . - Sofia : Steno, 2017 . - 187 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-449-909-9 

  

Сист. No: 18329

Физиология

- 6 -

III 24977 

Costanzo, Linda S.

   Physiology / Linda S. Costanzo . - 6 ed. . - Philadelphia : Saunders, Elsevier, 2018 . - 29 см

   

   ISBN 978-0-323-47881-6 

   

   

  

Сист. No: 3900

- 7 -

35847 

Тестове по физиология  : За студенти от професионално направление "Здравни грижи" /  Ред. Боряна Русева . - Плевен : Изд. ц-р МУ-Плевен, 2017 . - 25 см

   

   ISBN 978-954-756-205-9 

   

   

  

Сист. No: 1160

Биохимия на човека

- 8 -

III 24980 

Ferrier, Denise R.

   Biochemistry / Denise R. Ferrier . - 7 ed. . - Baltimore : Wolters Kluwer, 2017 . - 27 cm . -  (Lippincott's Illustrated reviews)

   
   http://thepoint.lww.com/activate 

   ISBN 978-1-4963-6354-1 

   

   

  

Сист. No: 9282

Хигиена на хранене

- 9 -

35881 

Димитрова, Диана

   Затлъстяване и диетолечение / Диана Димитрова . - София : Авангард Прима, 2016 . - 198 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-092-2 

  

Сист. No: 18568

Гимнастика. Физическа култура

- 10 -

35880 

Димитрова, Диана

   Физическа активност и здраве : Физическата активност като средство за превенция на заболяванията / Диана Димитрова . - София : Авангард Прима, 2014 . - 187 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-266-7 

  

Сист. No: 18567

Здравеопазване. Социална медицина

- 11 -

35895 

Въведение в специалността здравен мениджмънт  / Ралица Златанова - Великова, Златица Петрова, Антония Янакиева, Борянка Веселинова Борисова . - София : ФОЗ - МУ, София, 2018 . - 199 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7452-00-6 

  

Сист. No: 197

- 12 -

35842 

Икономика на здравеопазването  / Тихомира Златанова, Цветалина Петрова-Готова, Николай Попов, Доротея Щерева-Тзуни . - София : Горекс Прес, 2017 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-616-271-7 

   

   

  

Сист. No: 18525

- 13 -

35863 

Наръчник за управление на човешките ресурси в хосписа  : Самиздат, 2017 . - 44 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-652-030-2 

  

Сист. No: 12735

- 14 -

III 24974 

Петрова, Златица и др.

   Здравна политика, управление на ресурсите и качеството на медицинските дейности : Сборник лекции / Златица Петрова, Тодор Черкезов . - София : ФОЗ - МУ, София, 2017 . - 213 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-92967-8-5 

  

Сист. No: 1857

- 15 -

35894 

Цонев, Петър

   Етюди за здравето / Петър Цонев . - София : Art Eternal Cinema ltd., 2017 . - 398 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-191-423-4 

  

Сист. No: 2703

Фармакология

- 16 -

35867 

Terziivanov, Dimiter et al.

   Clinical pharmacology / Dimiter Terziivanov, Ivanka Atanasova . - Sofia : Sv. Kliment Ohridski University Press, 2017 . - 23 cm

   

   ISBN 978-954-07-4310-3 

   

   

  

Сист. No: 13640

Физиотерапия

- 17 -

35854 

Попова, Даниела и др.

   Кинезитерапия при често срещани неврологични заболявания / Даниела Попова, Мариела Филипова, Таня Мегова . - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2017 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-00-0104-3 

   Част 1

   

  

Сист. No: 6850

Диагностика

- 18 -

III 24979 

Bickley, Lynn S. et al.

   Bates' guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi . - 12 ed. . - Philadelphia : Lippincott : Williams & Wilkins, 2017 . - 29 cm

   
   http://thepoint.lww.com/activate 

   ISBN ISBN: 0-7817- 

   

   

  

Сист. No: 9023

- 19 -

III 24965 

Current medical diagnosis & treatment 2017  /  Ed. Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee . - 56 ed. . - New York : Lange/McGraw-Hill, 2017 . - 26 cm

   

   ISBN 978-1-25-958511-1 

   

   

  

Сист. No: 18468

- 20 -

78785 

Donnelly, Lane F.

   Fundamentals of pediatric imaging / Lane F. Donnelly . - 2. ed. . - Philadelphia : Elsevier, 2017 ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-323-41619-1- 

  

Сист. No: 18310

- 21 -

35829 

Боянов, Михаил и др.

   Тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна, паращитовидни жлези и шийни лимфни възли / Михаил Боянов, Дениз Бакалов . - София : Централна медицинска библиотека, 2017 . - 223 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9318-81-4 

  

Сист. No: 18438

- 22 -

35872 

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  /  Ред. Захарий Александров Кръстев, Тодор Шипков . - София : Мединформ, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7164-09-1 

   

   

  

Сист. No: 18544

- 23 -

35872 

Клиничната лаборатория и клиничната медицина  /  Ред. Захарий Александров Кръстев, Тодор Шипков . - София : Мединформ, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-7164-09-1 

   

   

  

Сист. No: 18544

Терапия. Интензивна терапия. Профилактика

- 24 -

III 24965 

Current medical diagnosis & treatment 2017  /  Ed. Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee . - 56 ed. . - New York : Lange/McGraw-Hill, 2017 . - 26 cm

   

   ISBN 978-1-25-958511-1 

   

   

  

Сист. No: 18468

- 25 -

III 24984 

Harrison's pulmonary and critical care medicine  /  Ed. Joseph Loscalzo . - 3. ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 631 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-259-83580-3 

  

Сист. No: 18540

- 26 -

78830 

Rogers' handbook of pediatric intensive care  /  Ed. Wynne E. Morrison, Kristen L. Nelson McMillan, Donald H. Shaffner . - 5. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . - 725 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4963-4753-4 

  

Сист. No: 21173

- 27 -

35822 

Гаврилов, Веселин

   Кардиопулмонална ресусцитация : Учебник / Веселин Гаврилов ; Ред. Надежда Николова Гаврилова, Емилия Райчева . - София : Сити Клиник, 2017 . - 76 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-90644-1-2 

  

Сист. No: 18428

- 28 -

35843 

Кънчев, Давид

   Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система : Монография / Давид Кънчев . - София : Самиздат, 2016 . - 349 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-160-581-1 

  

Сист. No: 21171

Спешна медицина

- 29 -

78829 

Current diagnosis & treatment : Emergency medicine  /  Ed. C. Keith Stone, Roger L. Humphries . - 8 ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 1055 p. ; 23 cm

   

   ISBN 987-0-07-184061-3 

  

Сист. No: 3676

Вътрешни болести

- 30 -

35848 

Вътрешни болести  /  Ред. С. Тишева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Плевен : ИЦ "МУ-Плевен", 2016 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-756-203-5 

   Част 1

   

  

Сист. No: 1336

Болести на сърце и сърдечно-съдова система

- 31 -

III 24970 

Harrison's cardiovascular medicine  /  Ed. Joseph Loscalzo . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 749 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-259-83574-2 

  

Сист. No: 18527

- 32 -

35887 

Йотов, Йото

   Вариабилност на артериалното налягане / Йото Йотов . - София : Медицински университет - Варна, 2017 . - 174 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-619-221-093-9 

  

Сист. No: 18585

- 33 -

35891 

Остра и хронична сърдечна недостатъчност  /  Ред. Елина Трендафилова, Борислав Георгиев . - София : Арбилис, 2017 . - 446 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-24-0 

  

Сист. No: 3413

- 34 -

35892 

Сърдечна недостатъчност - диагностика и терапия  /  Ред. Бранимир Каназирев, Борислав Георгиев . - София : Арбилис, 2017 . - 311 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7063-23-3 

  

Сист. No: 18594

- 35 -

35871 

Търновска-Къдрева, Румяна С.

   Кардиология : Основен курс / Румяна С. Търновска-Къдрева . - София : Самиздат, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9633-06-01 

   

   

  

Сист. No: 18542

- 36 -

35871 

Търновска-Къдрева, Румяна С.

   Кардиология : Основен курс / Румяна С. Търновска-Къдрева . - София : Самиздат, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-9633-06-01 

   

   

  

Сист. No: 18542

- 37 -

35841 

Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания, 2016  /  Ред. Борислав Георгиев . - София : Арбилис, 2017 . - 525 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7036-21-9 

  

Сист. No: 18522

Болести на дихателни органи. Оториноларингология

- 38 -

III 24984 

Harrison's pulmonary and critical care medicine  /  Ed. Joseph Loscalzo . - 3. ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 631 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-259-83580-3 

  

Сист. No: 18540

Болести на храносмилателната система. Стоматология

- 39 -

III 24968 

Harrison's gastroenterology and hepatology  /  Ed. Dennis L. Kasper . - 3 ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 768 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-259-83584-1 

  

Сист. No: 18496

- 40 -

35849 

Стойков, Димитър

   Остър панкреатит / Димитър Стойков . - Плевен : Изд. ц-р МУ-Плевен, 2017 . - 157 с. ; 22см

   

   ISBN 978-954-756-207-3 

  

Сист. No: 1841

Болести на кръвотворните органи и лимфната система

- 41 -

A IV 1619 

Rodak, Bernadette F. et al.

   Clinical hematology atlas / Bernadette F. Rodak, Jacqeline H. Carr . - St. Louis : Elsevier, 2017 . - 275 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-323-32249-2 

  

Сист. No: 17761

- 42 -

35803 

Герчева-Кючукова, Лиана Тодорова

   Хронични миелопролиферативни неоплазии : Диагностични, класификационни и терапевтични предизвикателства на отрицателните за Филаделфийска хромозома (и еквивалентите и BCR/ABL) хронични миелопролиферативни неоплазии / Лиана Тодорова Герчева-Кючукова . - Плевен : Пейчински - Г. Илиев, 2016 . - 191 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8479-34-9 

  

Сист. No: 18375

Болести на ендокринна система. Метаболитни болести

- 43 -

III 24966 

Harrison's endocrinology  /  Ed. J. Larry Jameson . - 4. ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 597 p.

   

   ISBN 978-1-259-83572-8 

  

Сист. No: 14979

Урология. Болести на бъбреци. Андрология

- 44 -

III 24985 

Harrison's nephrology and acid-base disorders  /  Ed. J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo . - 3 ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 337 p.

   

   ISBN 978-1-259-83578-0 

  

Сист. No: 18541

- 45 -

35852 

Младенов, Димитър Динков и др.

   Доброкачествена простатна хиперплазия / Димитър Динков Младенов, Антоанета Иванова Младенова . - София : Фондация "Урология", 2017 . - 586 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 4920

- 46 -

35851 

Смилов, Ненчо Петров

   Диагностика на простатния карцином / Ненчо Петров Смилов ; Ред. Д. Младенов . - София : Фондация "Урология", 2017 . - 388 с. ; 24 см

   Дар от авторите

   ISBN 987-619-7121-18-6 

  

Сист. No: 1327

- 47 -

III 24989 

Шишков, Димитър

   Деривация на урината / Димитър Шишков . - София : ДЕМАКС АД, 2017 . - 254 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-479-046-2 

  

Сист. No: 10434

Кожни болести и болести на съединителна тъкан

- 48 -

35886 

Павлов, Стоян

   Патогенеза на псориатичната болест / Стоян Павлов . - Варна : Медицински университет - Варна, 2017 . - 163 см ; 25 см

   

   ISBN 954-619-221-085-4 

  

Сист. No: 18584

Болести на опорно-двигателния апарат

- 49 -

III 24983 

Harrison's rheumatology  /  Ed. Antony S. Fauci, Carol A. Langford . - 4. ed= . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 345 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-259-83627-5 

  

Сист. No: 18539

Болести на нервната система. Психически болести

- 50 -

III 24967 

Harrison's neurlogy in clinical medicine  /  Ed. Stephen L. Hauser, Andrew Josephson . - 4. ed. . - New York : McGraw -Hill, 2017 . - 928 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-259-83586-5 

  

Сист. No: 18495

- 51 -

III 24986 

Titianova, Ekaterina

   Textbook of nervous diseases : General neurology /  Ed. Ekaterina Titianova . - Sofia : Sv. Kliment Ohridski University Press, 2017 . - 263 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-954-07-4314-1 

  

Сист. No: 18547

- 52 -

35888 

Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова

   Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира / Мариана Димитрова Арнаудова-Жекова . - Варна : Медицински университет - Варна, 2017 . - 174 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-619-221-065-6 

  

Сист. No: 18586

- 53 -

35855 

Джелинек, Джордж

   Преодоляване на множествената склероза : Доказана седемстъпкова възстановителна програма / Джордж Джелинек . - София : Кибеа, 2017 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-474-780-0 

   

   

  

Сист. No: 7057

- 54 -

35857 

Шотеков, Пенко

   Ботулинов невротоксин : Клинично приложение / Пенко Шотеков . - София : Marker Arts & Medicart Nova, 2017 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-90070-9-9 

  

Сист. No: 8219

Гинекология. Акушерство

- 55 -

35883 

CO2 - лазерна колпоскопска гинекологична хирургия в амбулаторни условия  : Практическо ръководство за специалисти акушер-гинеколози и онкогинеколози /  Ред. Илия Карагьозов . - София : Аджъбадем сити клиник - Токуда болница, 2017 . - 60 с. ; 23 cm

   

   ISBN 978-954-91648-7-9 

  

Сист. No: 18569

- 56 -

35882 

Бечев, Благовест

   Лапароскопска миомектомия / Благовест Бечев . - Варна : Медицински университет - Варна, 2017 . - 127 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-221-083-0 

  

Сист. No: 12358

- 57 -

35840 

Д-р Георги Атанасович

   Маточна хеморагия, свързана с отлепването на плацентата, наблюдавана в последната фаза на бременността и по време на акуширане : Теза за докторат по медицина, представена и защитена на 17юни 1848 г. в Парижкия факултет по медицина /  Състав. Мария Тошева, Георги Атанасович . - София : Рива, 2017 . - 110 с. ; 21 см

   Дар от д-р Мария Тошева

   ISBN 978-954-320-603-5 

  

Сист. No: 12527

- 58 -

35875 

Ковачев, Стефан

   Вагинална екосистема : Вагинални инфекции - диагнозая и лечение / Стефан Ковачев . - София : ИК ЗИП, 2017 . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9369-40-3 

  

Сист. No: 18548

Хирургия

- 59 -

78823 

Current diagnosis & treatment : Surgery  /  Ed. Gerald M. Doherty . - 14 ed. . - New York : Lange/McGraw-Hill, 2015 . - 24 cm

   

   ISBN 978-1-25-925516-8 

   

   

  

Сист. No: 18467

- 60 -

35850 

Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия, експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика  : Национална конференция по хирургия с международно участие, 31 май - 2 юни 2017, гр. Плевен /  Ред. Дамян Дамянов . - Плевен : Изд. ц-р МУ-Плевен, 2017 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-756-209-3 

  

Сист. No: 1924

Очни болести

- 61 -

35868 

Kazakova, Dida

   Practical manual for medical students in ophtalmology / Dida Kazakova . - Sofia : Sv. Kliment Ohridski University Press, 2017 . - 70 p. ; 23 i;

   

   ISBN 978-954-07-4259-5 

  

Сист. No: 18537

Педиатрия

- 62 -

78830 

Rogers' handbook of pediatric intensive care  /  Ed. Wynne E. Morrison, Kristen L. Nelson McMillan, Donald H. Shaffner . - 5. ed. . - Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 . - 725 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4963-4753-4 

  

Сист. No: 21173

Спортна медицина

- 63 -

35878 

Мазнев, Иван

   Внезапна сърдечна смърт при спортисти / Иван Мазнев . - София : НСА Прес, 2017 . - 142 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-718-479-4 

  

Сист. No: 18555

Медицински и стоматологични материали

История на медицината и здравеопазването

- 64 -

35896 

Константинов, Никола

   Насоки в здравната политика на България (1912-1929) / Никола Константинов . - София : Фабер, 2017 . - 296 с.

   

   ISBN 978-619-00-0695-4 

  

Сист. No: 223

- 65 -

35853 

Към историята на академичното медицинско образование в България  /  Състав. Минчо Георгиев, Алексей Алексеев . - София : Св. Георги Победоносец, 2017 . - 482 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7283-12-9 

  

Сист. No: 6924


 Индекс по АВТОРИ

Atanasova, Ivanka 16 
Bickley, Lynn S. 18 
Carr, Jacqeline H. 41 
Clark, Michael 2 
Costanzo, Linda S. 6 
Doherty, Gerald M. 59 
Donnelly, Lane F. 20 
Fauci, Antony S. 49 
Ferrier, Denise R. 8 
Hauser, Stephen L. 50 
Humphries, Roger L. 29 
Ichev, K. 5 
Jameson, J. Larry 43 44 
Josephson, Andrew 50 
Kasper, Dennis L. 39 
Kazakova, Dida 61 
Kumar, Parveen 2 
Langford, Carol A. 49 
Loscalzo, Joseph 25 31 38 44 
McMillan, Kristen L. Nelson 26 62 
McPhee, Stephen J. 19 24 
Morrison, Wynne E. 26 62 
Papadakis, Maxine A. 19 24 
Rodak, Bernadette F. 41 
Shaffner, Donald H. 26 62 
Stone, C. Keith 29 
Szilagyi, Peter G. 18 
Terziivanov, Dimiter 16 
Titianova, Ekaterina 51 
Vankov, V. 5 
Алексеев, Алексей 65 
Арнаудова-Жекова, Мариана Димитрова 52 
Атанасова, Иванка 16 
Атанасович, Георги 57 
Бакалов, Дениз 21 
Бечев, Благовест 56 
Борисова, Борянка Веселинова 11 
Боянов, Михаил 21 
Ванков, В. 5 
Винарова, Живка 3 
Гаврилов, Веселин 27 
Гаврилова, Надежда Николова 27 
Георгиев, Борислав 33 34 37 
Георгиев, Минчо 65 
Георгиева, Емилия 1 
Герчева-Кючукова, Лиана Тодорова 42 
Дамянов, Дамян 60 
Джелинек, Джордж 53 
Димитрова, Диана 9 10 
Златанова - Великова, Ралица 11 
Златанова, Тихомира 12 
Ичев, К. 5 
Йотов, Йото 32 
Казакова, Дида 61 
Каназирев, Бранимир 34 
Карагьозов, Илия 55 
Ковачев, Стефан 58 
Константинов, Никола 64 
Кръстев, Захарий Александров 4 22 23 
Кънчев, Давид 28 
Мазнев, Иван 63 
Мегова, Таня 17 
Младенов, Д. 46 
Младенов, Димитър Динков 45 
Младенова, Антоанета Иванова 45 
Павлов, Стоян 48 
Петрова, Златица 11 14 
Петрова-Готова, Цветалина 12 
Попов, Николай 12 
Попова, Даниела 17 
Райчева, Емилия 27 
Русева, Боряна 7 
Смилов, Ненчо Петров 46 
Стойков, Димитър 40 
Терзииванов, Димитър 16 
Титянова, Екатерина 51 
Тишева, С. 30 
Тошева, Мария 57 
Трендафилова, Елина 33 
Търновска-Къдрева, Румяна С. 35 36 
Филипова, Мариела 17 
Цонев, Петър 15 
Черкезов, Тодор 13 14 
Шипков, Тодор 4 22 23 
Шишков, Димитър 47 
Шотеков, Пенко 54 
Щерева-Тзуни, Доротея 12 
Янакиева, Антония 11 
Янева, Румяна 12 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Bates' guide to physical examination and history taking 18 
Biochemistry 8 
Clinical hematology atlas 41 
Clinical pharmacology 16 
CO2 - лазерна колпоскопска гинекологична хирургия в амбулаторни условия 55 
Current diagnosis & treatment : Emergency medicine 29 
Current diagnosis & treatment : Surgery 59 
Current medical diagnosis & treatment 2017 19 24 
Fundamentals of pediatric imaging 20 
Harrison's cardiovascular medicine 31 
Harrison's endocrinology 43 
Harrison's gastroenterology and hepatology 39 
Harrison's nephrology and acid-base disorders 44 
Harrison's neurlogy in clinical medicine 50 
Harrison's pulmonary and critical care medicine 25 38 
Harrison's rheumatology 49 
Kumar & Clark's Clinical medicine 2 
Physiology 6 
Practical manual for medical students in ophtalmology 61 
Rogers' handbook of pediatric intensive care 26 62 
Textbook of nervous diseases 51 
Topographic anatomy 5 
Ботулинов невротоксин 54 
Вагинална екосистема 58 
Вариабилност на артериалното налягане 32 
Внезапна сърдечна смърт при спортисти 63 
Въведение в специалността здравен мениджмънт 11 
Вътрешни болести 30 
Деривация на урината 47 
Диагностика на простатния карцином 46 
Доброкачествена простатна хиперплазия 45 
Етюди за здравето 15 
Затлъстяване и диетолечение 9 
Здравна политика, управление на ресурсите и качеството на медицинските дейности 14 
Икономика на здравеопазването 12 
Кардиология 35 36 
Кардиопулмонална ресусцитация 27 
Кинезитерапия при увреда на периферната нервна система 28 
Кинезитерапия при често срещани неврологични заболявания 17 
Клиничната лаборатория и клиничната медицина 4 22 23 
Към историята на академичното медицинско образование в България 65 
Лапароскопска миомектомия 56 
Маточна хеморагия, свързана с отлепването на плацентата, наблюдавана в последната фаза на бременността и по време на акуширане 57 
Медицина за немедици 3 
Наръчник за управление на човешките ресурси в хосписа 13 
Насоки в здравната политика на България (1912-1929) 64 
Остра и хронична сърдечна недостатъчност 33 
Остър панкреатит 40 
Патогенеза на псориатичната болест 48 
Патофизиологични, клинико-диагностични и терапевтични аспекти на делира 52 
Преодоляване на множествената склероза 53 
Приложение на базите данни и електронните информационни системи в лабораторната практика - състояние и перспективи 1 
Сърдечна недостатъчност - диагностика и терапия 34 
Тестове по физиология 7 
Тънкоиглена аспирационна биопсия на щитовидна, паращитовидни жлези и шийни лимфни възли 21 
Усложнения на конвенционалната, лапароскопската и роботизираната хирургия, експертиза при хирургични случаи, достигащи до съдебната практика 60 
Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания, 2016 37 
Физическа активност и здраве 10 
Хронични миелопролиферативни неоплазии 42 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Acid-Base Imbalance - handbooks 44 
Anatomy, Regional - handbooks 5 
Bacterial Proteins 54 
Biochemistry - handbooks 8 
Biography 57 
Biopsy, Fine-Needle 21 
Bladder Neoplasms - surgery 47 
Botulinum Toxins - therapeutic use 54 
Bulgaria 64 
Cardiopulmonary Resuscitation 27 
Cardiovascular Diseases 32 33 35 36 
Cardiovascular Diseases - diagnosis 37 
Cardiovascular Diseases - handbooks 31 35 36 
Cardiovascular Diseases - therapy 34 37 
Child - handbooks 26 62 
Clinical Laboratory 1 
Clinical Medicine - handbooks 2 
Colposcopy 55 
Critical Care - handbooks 25 38 
Death, Sudden, Cardiac 63 
Delirium 52 
Diagnosis 18 20 21 
Diagnosis - handbooks 19 24 
Diagnostic Imaging - infancy and childhood 20 
Diet Therapy 9 
Digestive System Diseases 39 40 
Education, Medical - history 65 
Emergencies 27 
Emergency Medicine 27 
Emergency Medicine - handbooks 29 
Emergency Treatment 27 
Endocrine System Diseases - handbooks 43 
Eye Diseases - handbooks 61 
Gastrointestinal Diseases - handbooks 39 
Genital Diseases, Female 58 
Gynecologic Surgical Procedures 55 56 
Health 10 15 
Health Care Economics and Organization 12 
Health Policy 14 64 
Health Promotion 15 
Heart Diseases 33 35 36 
Heart Failure, Congestive 33 
Hematologic Diseases 42 
Hematologic Diseases - atlases 41 
Hematologic Neoplasms 42 
Hospice Care - manpower 13 
Hospice Care -organization and administration 13 
Hypertension 32 
Information Systems 1 
Intensive Care - handbooks 26 62 
Internal Medicine - handbooks 30 
Intraoperative Complications - congresses 60 
Kidney Diseases - handbooks 44 
Kinesiology, Applied 17 28 
Laboratory Techniques and Procedures 4 22 23 
Laparoscopy 56 
Laparoscopy - adverse effects - congresses 60 
Limph nodes 21 
Liver Diseases 39 
Management 11 
Medical Errors - congresses 60 
Medical History Taking 18 
Medicine 3 
Medicine - handbooks 2 4 22 23 
Mental Disorders 52 
Motor Activity 10 
Multiple Sclerosis - therapy 53 
Myeloproliferative Disorders - diagnosis 42 
Myeloproliferative Disorders - therapy 42 
Myometrium - surgery 56 
Neck 21 
Neoplasms - diagnosis 46 
Nervous System Diseases 53 
Nervous System Diseases - handbooks 50 51 
Nervous System Diseases - rehabilitation 28 
Nervous System Diseases - therapy 17 54 
Obesity 9 
Obstetrics 57 
Parathyroid Diseases - diagnosis 21 
Peripheral Nervous System Diseases - rehabilitation 28 
Pharmacology, Clinical 16 
Physical Examination 18 
Physiology - handbooks 6 
Physiology - tests 7 
Postoperative Complications - congresses 60 
Prostatic Diseases 45 
Prostatic Diseases - diagnosis 46 
Prostatic Hyperplasia 45 
Prostatic Neoplasms - diagnosis 46 
Psoriasis 48 
Public Health 11 12 
Public Health - history 64 
Public Health Administration 13 14 
Quality of Health Care 14 
Respiratory Tract Diseases - handbooks 25 38 
Resuscitation 27 
Rheumatic Diseases - handbooks 49 
Skin Diseases 48 
Sports Medicine 63 
Surgical Procedures, Operative - congresses 60 
Surgical Procedures, Operative - handbooks 59 
Therapy 17 28 
Therapy - handbooks 19 24 
Thyroid Diseases - diagnosis 21 
Urinary Diversion 47 
Urologic Diseases 45 
Urologic Diseases - diagnosis 46 
Urologic Surgical Procedures 47 
Uterine Hemorrhage 57 
Vagina - microbiology 58 
Vaginal Diseases 58 
Vascular Diseases 32 
Акушерство 57 
Алкално-киселинен дисбаланс - учебници 44 
Белодробни болести - учебници 25 38 
Биографии - на лекари 57 
Биопсия, тънкоиглена 21 
Биохимия - учебници 8 
Ботулинов токсин - лечебно приложение 54 
Бъбреци - болести - учебници 44 
България 64 
Вагина - болести 58 
Вагина - микробиология 58 
Вътрешни болести - учебници 30 
Генитални болести - жени 58 
Гинекологична хирургия 55 56 
Двигателна активност 10 
Делириум 52 
Деца - учебници 26 62 
Диагностика 18 20 21 
Диагностика - учебници 19 24 
Диагностика, образна 20 
Диагностика, образна - деца 20 
Диетотерапия 9 
Ендокринни болести - учебници 43 
Затлъстяване 9 
Здраве 10 15 
Здравен мениджмънт 11 
Здравеопазване 11 12 
Здравеопазване - история 64 
Здравеопазване - организация и управление 13 14 
Здравна икономика 12 
Здравна политика 14 64 
Здравни грижи - качество 14 
Интензивни грижи - деца 26 62 
Интензивни грижи - учебници 26 62 
Интраоперативни усложнения - конгреси 60 
Информационни системи - в здравеопазването 1 
История на заболяването 18 
Кардиопулмонална ресусцитация 27 
Кинезитерапия 17 28 
Клинична лаборатория 1 4 22 23 
Клинична медицина - учебници 2 
Клинично изследване 18 
Кожни болести 48 
Колпоскопия 55 
Лапароскопия 56 
Лапароскопия - усложнения - конгреси 60 
Лимфни възли 21 
Медицина 3 
Медицина - учебници 2 4 22 23 
Медицински факултет - София - история 65 
Миелопролиферативни заболявания - диагностика 42 
Миелопролиферативни заболявания - терапия 42 
Миометриум - хирургия 56 
Мултиплена склероза - терапия 53 
Нервна система - анатомия - учебници 50 
Нервна система - болести 53 
Нервна система - болести - рехабилитация 28 
Нервна система - болести - терапия 17 54 
Нервна система - болести - учебници 51 
Образование, медицинско - история 65 
Очни болести - учебници 61 
Панкреас - болести 40 
Панкреатит, остър 40 
Паращитовидни жлези - болести - диагностика 21 
Периферна нервна система - болести - рехабилитация 28 
Пикочен мехур - тумори - хирургия 47 
Промоция на здравето 15 
Простата - болести 45 
Простата - болести - диагностика 46 
Простата - тумори - диагностика 46 
Простата - хиперплазия 45 
Протеини, бактериални 54 
Психични разстройства 52 
Псориазис 48 
Реанимация 27 
Ревматични болести - учебници 49 
Следоперативни усложнения - конгреси 60 
Смърт, внезапна, сърдечна 63 
Спешна медицина 27 
Спешна медицина - учебници 29 
Спешна терапия 27 
Спешни състояния - учебници 25 38 
Спортна медицина 63 
Стомашно-чревни болести - учебници 39 
Съдови болести 32 
Сърдечна недостатъчност 33 
Сърдечна недостатъчност - диагностика 34 
Сърдечна недостатъчност - терапия 34 
Сърдечно-съдови болести 32 33 35 36 
Сърдечно-съдови болести - диагностика 34 37 
Сърдечно-съдови болести - терапия 34 37 
Сърдечно-съдови болести - учебници 31 35 36 
Сърце - болести 33 35 36 
Сърце - болести - диагностика 34 
Сърце - болести - терапия 34 
Сърце - болести - учебници 35 36 
Терапия 17 28 
Терапия - учебници 19 24 
Топографска анатомия - учебници 5 
Тумори - диагностика 46 
Урина - деривация 47 
Урологична хирургия 47 
Урологични болести 45 
Урологични болести - диагностика 46 
Учебни заведения, медицински - история 65 
Фармакология, клинична 16 
Физиология - тестове 7 
Физиология - учебници 6 
Хематологични болести 42 
Хематологични болести - атласи 41 
Хематологични тумори 42 
Хеморагия, маточна 57 
Хипертония 32 
Хирургични грешки - конгреси 60 
Хирургия - конгреси 60 
Хирургия - учебници 59 
Хосписни грижи - организация и управление 13 
Хосписни грижи - човешки ресурси 13 
Храносмилателна система - болести 39 40 
Черен дроб - болести 39 
Шия 21 
Щитовидна жлеза - болести - диагностика 21