Бюлетин КНИГИ, ЗАКУПЕНИ ПО ПРОЕКТ НА М-ВО НА КУЛТУРАТА '08