Оригинални статии - Том 12, 2018

BMJ

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 12, 1/2018

Том 12, 2/2018

Том 12, 3/2018

 

arrow Том 12, 1/2018


Епидемиология


Епидемиология и контрол на векторно трансмисивната зооноза туларемия - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 52-60.
Д. Илиева1 и Е. Илиев2

1Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София
2ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните – София
Резюме. В научната п
Ключови думи: туларемия, епидемична верига, серологични изследвания, лисици, чакали
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Даринка Илиева, двм, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, бул. „Пенчо Славейков” № 15 А, 1606 София, e-mail: emd@mail.orbitel.bg

 


 

 

Последно обновяване: 23.01.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а