Оригинални статии - Том 11, 2017

BMJ

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 1/2017

Том 11, 2/2017

Том 11, 3/2017

arrow Том 11, 3/2017

 

Клинична лаборатория

 

Изследване на приема на сок от свежи плодове на арония меланокарпа върху параметри на оксидативния стрес на организма при пациенти със захарен диабет тип 2 - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 42-48.
М. Бончева1, В. Маджова1 и Х. Маджова2

1Катедра "Обща медицина и клинична лаборатория",
2Катедра “Консервативно зъболечение и орална патология”, Медицински университет – Варна
Резюме. Изследвано е влиянието от приема на сок от арония меланокарпа върху оксидативния стрес и антиоксидантната бариера на плазмата при 48 пациенти с диабет тип 2 от различни възрасти. Сокът е приеман 60 дни в доза 3 пъти по 70 ml. Изследвани са промените в панела Caratelli, който включва SHp test, OXY-adsorbent test, LP CHOLOX test, anti-ROMs test, d-ROMs test и BAP test, за оценка на метаболитите на оксидативния стрес и тоталния антиоксидантен капацитет на плазмата. Резултатите показват: силно намаление на реактивните кислородни частици; силно понижение на липидното пероксидиране; умерено покачване на плазмената бариера по отношение действието на тиоловите радикали; значимо положително повлияване на бързите антиоксиданти и по-умерено на бавните. Освен това се наблюдаваха повлияване на антиоксидантната бариера срещу радикали на хипохлорната киселина, макар и по-слабо, както и значимо покачване на биологичния антиоксидантен потенциал на плазмената бариера. Ежедневната добавка в хранителния режим на сок от арония регулира количеството на радикали с оксидативна активност – свободни радикали (ROS). Същевременно се подобрява антиоксидантият капацитет на кръвната плазма. Ние препоръчваме ежедневната употреба на сок от плодовете на арония меланокарпа като важна функционална храна при пациентите с диабет тип 2.
Ключови думи: арония меланокарпа, захарен диабет тип 2, оксидативен стрес, панел Caratelli
Адрес за кореспонденция:
Проф. д-р Маргаритка Бончева, Катедра по обща медицина и клинична лаборатория, Медицински университет, ул. „Професор Марин Дринов“ № 55, 9002 Варна, e-mail: mbon@mail.bg

 

 

arrow Том 11, 2/2017


Клинична лаборатория

Влияние на хроничното професионално лъчево натоварване върху някои биологични показатели на работещи в АЕЦ „Козлодуй”. Статистически анализ и класификация на изследваните лабораторни показатели според степента на диагностичната им значимост- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 22-30.
В. Рангелов, П. Петрунов, М. Христозова, В. Васева и Р. Попов.

Военномедицинска академия – София
Резюме. Приема се, че радиационното въздействие в професионални условия при лица, работещи в атомни централи, е с ниски дози и ниски мощности на дозите. То се характеризира като хронично, протрахирано, нискодозово облъчване. Проведен беше обобщен корелационен и вариационен анализ на изследвания професионален контингент за установяване връзката между възрастта, дозата и трудовия стаж. Кривите на очакваното разпределение на данните бяха изчислени по метода на най-малките квадрати, който е един от най-точните статистически методи. Беше проведено статистическо изследване върху степента на различие на всеки от изследваните показатели спрямо данните за съответната контролна група. Въз основа на статистическия анализ, получихме „Класификация на значимостта” на диагностично най-значимите параметри. Това са 29 показателя, подредени по тегловния коефициент на тяхната значимост, по диагностичната им тежест, по степента на тяхната важност и склонността им да реагират на тази професионална нокса.
Ключови думи: йонизираща радиация, ниски дози, хронично професионално облъчване, АЕЦ, хематологични показатели, здравен мониторинг
Адрес за кореспонденция: Доц. Пламен Петрунов, НИЛ по радиобиология, ВМА, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: p_petrunov@yahoo.co.uk

 

 

Фтизиатрия


Огнища и разпространение на туберкулозата сред детското население в България - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 31-35.
Е. Георгиева.

Университетска детска клиника по белодробни болести, МБАЛББ ”Св София”
Резюме. В настоящия момент 1 900 900 000 души са инфектирани с туберкулоза, от които 8 800 000 ежегодно развиват активно заболяване. Днес туберкулозата отново е проблем и за нашето здравеопазване. Целта на проучването е да се представят огнищата на туберкулозата сред детското население в България. Материал и методи: Ретроспективно проучване (2010-2014 г.) на 945 деца, постъпили за диагностично уточняване и лечение в Университетска детска клиника по белодробни болести към СБАЛББ „Св. София”, в която се хоспитализират 90% от децата с латентна и активна туберкулозна инфекция. Резултати и обсъждане: Най-често заболяването се осъществява след контакт с майката – в 22% от случаите, както и в семейства с повече от един болен – 23,2%. В България най-голям е броят на децата с активна форма на туберкулоза в София-град и София-област – центрове с най-голяма гъстота на населението, и във Враца – част от Северозападна България, при население с много нисък социален статус. Високият относителен дял (16,7%) на установена пререваксинално хиперергична туберкулинова чувствителност – израз на ЛТБИ, дава основание да се приеме недобро ка чество и контрол при провеждането на БЦЖ реимунизацията.
Ключови думи: туберкулоза, детска възраст, огнища
Адрес за кореспонденция: Д-р Елена Георгиева, Университетска детска клиника по белодробни болести, МБАЛББ ”Св. София” , бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" № 19, 1606 София, e-mail: goell@abv.bg

 


Инфектология и епидемиология


Епидемиологична характеристика на вътреболнични взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в България- Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 36-39.
С. Ангелова, Й. Митова-Минева, В. Дойчева, Ц. Минчева, Е. Петрова.

Катедра по епидемиология, МУ – София
Резюме. Целта на настоящото проучване е да се направи епидемиологична характеристика на вътреболничните взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване в България. За периода 2005-2012 г. в лечебните заведения за болнична помощ са регистрирани официално само 4 взрива от класически инфекции с парентерален път на предаване, или това са приблизително 4% от всички съобщени 93 взрива от вътреболнични инфекции в България за периода. Всички официално регистрирани взривове от класически инфекции с парентерален път на предаване са причинени от хепатит С вирус (HCV), като при един от тях едновременно е изолиран и хепатит В вирус (HBV). Взривовете от вирусен хепатит С са възникнали след проведена инфузионна терапия.
Ключови думи: вътреболнични инфекции, взривове, класически инфекции/парентерален път на предаване, HCV, лечебни заведения
Адрес за кореспонденция: д-р С. Ангелова, Катедра по епидемиология, Медицински университет, УАГБ “Майчин дом“, ет. 6, стая 665, ул. “Здраве“ № 2, 1431 София, e-mail: a.svetla.angelova@abv.bg

 


Инфекция на хирургичното място в болнични отделения с хирургичен профил в България, 2016 г. - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 40-44.
Й. Митова1, В. Дойчева1, С. Ангелова1 и В. Воденичаров2

1Катедра по епидемиология; 2Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
МУ – София
Резюме. Инфекцията на хирургично място (ИХМ) е основна клинична форма в отделенията с хирургичен профил. Относителният дял на ИХМ спрямо всички нозокомиални инфекции в отделенията по обща и коремна хирургия в България за 2016 г. е 61,92%. Заболяемостта от ИХМ сред оперираните в различни по профил хирургични отделения (ХО) в България за 2016 г. варира между 0,14% за урологичните и 0,76% в отделенията по обща и коремна хирургия. Относителният дял на повърхностни ИХМ е най-висок в урологичните (95,51%), на дълбоката ИХМ – в ортопедичните отделения (27,82 %) и на ИХМ, засягаща орган и/или кухина – в гръдните ХО (29,79%). E. coli е водещ етиологичен причинител и при повърхностни ИХМ, и при инфекции на органи и кухини в отделенията по обща и коремна хирургия. Staphylococcus aureus е водещият етиологичен причинител на повърхностна ИХМ в гръдните хирургии, кардио- и съдовите ХО и в ортопедични отделения у нас.
Ключови думи: инфекцията на хирургично място, нозокомиални инфекции, разпространение, клинична структура, причинители
Адрес за кореспонденция: д-р Йорданка Митова-Минева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет, ул. Здраве № 2, 1431 София, e-mail:drmitova@mail.bg

 

 

Дискусия

Неясно фебрилно състояние - първи диагностичен алгоритъм за България - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 51-55.
М. Баймакова, Г. Попов, Р. Андонова, В. Ковальова, И. Диков и К. Плочев
Катедра по инфекциозни болести, ВМА – София
Резюме. Неясното фебрилно състояние (НФС) е изключително интересен медицински проблем. Изисква от лекаря задълбочени познания в различни медицински направления – инфекциозни болести, ревматология, онкология, нуклеарна медицина и др. Причините за НФС могат да бъдат над 200 различни заболявания, поради което диагностикума при тези състояния е от съществена важност. Целта на настоящата статия е да се представи първият за България диагностичен алгоритъм на поведение при НФС.
Ключови думи: неясно фебрилно състояние, диагностика, инфекции, неинфекциозни възпалителни заболявания, неоплазми
Адрес за кореспонденция: д-р Магдалена Баймакова, д.м., Катедра по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

arrow Том 11, 1/2017

 

Лазерна терапия


Нелекарствена терапия на розацея. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 36-40.
К. Крахтова1, К. Настев2 и А. Златарева3

1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ, МУ – Варна
2МБАЛ „Скинсистемс”
3Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ, МУ – Варна
Резюме. Основните принципи на нискоинтензивната лазерна терапия са мултифакторно едновременно въздействие на импулсна инфрачервена лазерна радиация, импулсно широколентово инфрачервено лъчение, пулсираща червена светлина и статичното магнитно поле на пациента. Чрез основния лечебен фактор на импулсната монохроматична инфрачервена светлина – тясна лента, последователна в пространството и времето и силно поляризирана  се стимулират кръвообращението, мембранният и клетъчният метаболизъм, активират се неврохуморалните фактори и имунокомпетентните системи, хармонизира се обмяната на веществата. Целта на това проучване е да се докаже лечебният ефект от приложението на нискоинтензивна лазертерапия при повлияване на основните симптоми при пациенти с розацея.
Ключови думи: розацея, нискоинтензивна лазертерапия
Адрес за кореспонденция: Катрин Крахтова, МФ, МУ – Варна, e-mail: dockrahtova@yahoo.com

 


Токсикология


Злоупотреби с наркотични вещества при водачи на ППС от Североизточна България през 2016 г. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 41-44.
Г. Бончев1, Сн. Златева1, П. Маринов1, М. Йовчева1 и Ив. Въжаров2

1Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии,
ВМА – МБАЛ –Варна
2Клиника по вътрешни болести, ВМА – МБАЛ – Варна
Резюме. За периода м. юли–м. декември 2016 г. в Лабораторията по химико-токсикологични изследвания (ЛХТИ) към ВМА – МБАЛ – Варна, от органите на „Пътна полиция” са постъпили 19 заявки за потвърдителен токсико-химичен анализ на биологични проби от водачи на ППС от Североизточна България. С помощта на газхроматографски методи в над 80% от пробите е успешно доказано наличието на наркотични вещества и/или техни метаболити. В много висок дял от
случаите получените резултати напълно съвпадат с предварителните показания на техническите средства, използвани от органите на МВР. Химичната експертиза посочва водещата честота на амфетаминовите злоупотреби (общо 67% от положителните проби), следвани от марихуаната (15%) и опиатите (12%). Обърнато е внимание на драстичния дял поливалентни интоксикации – при 3 от всеки 4 случая на злоупотреба е налице комбиниран прием на две или повече наркотични вещества.
Ключови думи: наркотични вещества, пътна полиция, Закон за движение по пътищата, Наредба № 30, шофьори на ППС
Адрес за кореспонденция: Георги Бончев, ВМА – МБАЛ, ул. „Христо Смирненски“ № 3, 9000 Варна, e-mail: toxilab.varna@abv.bgОпазване на общественото здраве

 

Проблемът бисфенол А в България – първи проучвания. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1 45-51.
Св. Чавдарова, Т. Баракова и Т. Врабчева

Национален център по обществено здраве и анализи
Резюме. Бисфенол А (ВРА) е химично вещество, използвано основно в производството на поликарбонатни пластмаси, епоксидни смоли и като неполимерна добавка към други пластмаси. Поликарбонатите, произведени от бисфенол А, обикновено имат добра оптична чистота, устойчиви са на удар и са еластични при стайна и по-ниска температура. Това ги прави идеални при направата на различни продукти за употреба: бебешки шишета за хранене, съдове за микровълнови печки, съдове за съхраняване на храни, бутилки и контейнери за минерална и обикновена вода. Бисфенол А се използва и за покритие на вътрешната страна на металните кенчета за храни и напитки. Покритието е необходимо за предпазване от корозия на кенчетата и от замърсяване на храните и напитките с разтворени метали. Помага също за предпазване на консервираните храни от бактериално замърсяване, запазвайки качеството и вкуса на хранителните продукти. Интересът към бисфенол А се дължи на факта, че е съединение, което се свързва с естрогенните рецептори, поради което се счита, че е „endocrine disruptor”. Известна е неговата токсичност по отношение на репродуктивната и нервната система. Основната цел на настоящата разработка бе да се направят първи проучвания за България относно специфичната миграция на бисфенол А. Изследвани бяха поликарбонатни контейнери за вода, безалкохолни напитки, съхранявани в метални кенчета с епоксидно покритие, и бебешки шишета за хранене и чаши. Беше използван HPLC метод с FL детекция.
Ключови думи: бисфенол А, миграция, поликарбонатни пластмаси, епоксидни покрития
Адрес за кореспонденция: Св. Чавдарова, Национален център по обществено здраве и анализи, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15, 1431 София, тел.: 02/8056391, e-mail: t.vrabcheva@ncpha.government.bgЕпидемиология


Епидемиология и контрол на векторно трансмисивната зооноза туларемия - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 52-60.
Д. Илиева1 и Е. Илиев2

1Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт – София
2ЦУ на Българска агенция по безопасност на храните – София
Резюме. В научната публикация се разглеждат съвременни данни за векторно трансмисивната зооноза туларемия. Чрез схематично представяне на епидемичната верига на туларемията са идентифицирани резервоарите и векторите за разпространение на инфекцията. Големият брой разнообразни преносители създава възможности за заразяване на различни видове животни (диви и домашни). Появата и разпространението на заболяването може да доведе до сериозни преки и косвени икономически загуби за животновъдството, а серопозитивните животни – носители на причинителя на туларемия, създават риск за здравето на хората.
Ключови думи: туларемия, епидемична верига, серологични изследвания, лисици, чакали
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Даринка Илиева, двм, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт, бул. „Пенчо Славейков” № 15 А, 1606 София, e-mail: emd@mail.orbitel.bg

 


 

 

Последно обновяване: 06.02.2018 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а