За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Принципи на терапевтично поведение 2007

АРХИВ

ДИСПНЕЯ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЛАРИНКСА, ТРАХЕЯТА И ГЛАВНИТЕ БРОНХИ -- ЕНДОСКОПСКА ДИАГНОЗА И ПОВЕДЕНИЕ
Д. Костадинов
Бронхологично отделениер СБАЛББ "Св. София"

Резюме: Диспнеята е неизбежен спътник на редица заболявания, като напреднали малигнени заболявания, дегенеративни нервно-мускулни и сърдечно-съдови заболявания, прекомерно затлъстяване, нервно-психични разстройства. Различават се инспираторна, експираторна и смесена диспнея, като е много важно да се разграничава острият от хроничния задух. Острият задух е драматично състояние, което налага спешна диагностика и лечение. Хроничният е по-труден в диференциалнодиагностичен план, защото липсва изразена корелация между обективно отчетеното дихателно усилие и субективните дихателни оплаквания на пациента. Някои заболявания на ларинкса, туморите и стриктурите на трахеята и главните бронхи, аспирацията на чуждо тяло причиняват инспираторен задух, като той може да бъде само при физическо усилие, в покой, но също така и много бързо да доведе до застрашаващо живота състояние – асфиксия. При инхалиране на чуждо тяло задухът настъпва остро и може бързо да предизвика асфиксия. Диагнозата на инспираторния задух от заболявания на ларинкса и трахеята изисква анамнеза, физикално изследване, образна диагностика, ФИД, КГА и ендоскопско изследване. Бързата и точна информация, особено при инспираторен задух, е необходима за непосредствено повлияване на задуха чрез бронхологичното изследване. Това е златният стандарт при диагностика и лечение на диспнеята.

Ключови думи: диспнея, ОББ, ларинкс, трахея, бронхи, клиника, диагноза, ендоскопско поведение

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Димитър Костадинов, СБАЛББ „Св. София”, Бронхологично отделение,
бул. „Акад. Ив. Гешов” № 19, 1431 София, тел. 80-54-215, мобилен: 0898-416-664

 

MORE JOURNALS: Medical Reveiw | General medicine | Cardiovascular diseases | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека