За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Оригинални статии 3/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

ТЕСТВАНЕ И ПРЕМЕДИКАЦИЯ НА ПОДБРАНИ ПАЦИЕНТИ С АЛЕРГИИ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ С ЙОДНИ КОНТРАСТНИ ВЕЩЕСТВА

Л. Терзиев, В. Цветкова-Вичева, М. Ненова и Хр. Дарданова
Отделение „Алергология” , УМБАЛ „д-р Г. Странски” – Плевен

Резюме: Докладвани са 71 пациенти, подлежащи на контрастно изследване с йонни йод-съдържащи вещества, разделени в две групи: I, включваща 51 подбрани пациенти, с анамнеза за медикаментозна алергия, и II група от 20 пациенти без подобна анамнеза, използвани като контроли. На всички пациенти е направена кожно-скарификационна проба с контрастното вещество, отчетена на 20-ата минута. Шест пациенти (11.8%) от първата група и един (5%) от контролите са дали положителни резултати. Те са изключени от изследването и са предложени алтернативни методи за изследване. На останалите е проведена премедикация между един и три дни преди изследването, включваща комбинирано приложение на кортикостероиден препарат и Н-1 антихистаминов блокер. Нито един от тези пациенти не е развил странична реакция към използваното йонно йод-съдържащо контрастно вещество. Считаме, че подробната анамнеза за налични рискови фактори за развитие на странични реакции към контрастните вещества и предварителното тестване на пациентите с контрастното вещество ще позволят изключването на застрашените, а премедикацията със стериоди и Н-1 антихистаминови препарати ще намали до минимум възможното развитие на странични реакции.

Ключови думи: йодни контрастни вещества, тестване, премедикация
Адрес за кореспонденция: д-р Людмил Терзиев, дм, Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски“ № 1, 5800 Плевен, е-mail: luterzi@mail.bg

ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПЕКТРОСКОПИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКА НА СПИНОЦЕЛУЛАРНИ КАРЦИНОМИ НА КОЖАТА
Е. Павлова1, П. Троянова2 и Е. Борисова3
1МДЦ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”,
2УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ”,
 
3Институт по електроника – БАН

Резюме: Флуоресцентната спектроскопия е модерен диагностичен метод, който се основава на флуоресценцията – свойството на веществата и тъканите да излъчват светлина при възбуждането им със светлинни кванти. Поради променения метаболизъм на туморните клетки и специфичните концентрации на някои вещества в тях флуоресцентните им спектри се различават значително от тези на здравата тъкан. Целта на проучването е да се анализират възможностите за приложение на автофлуоресцентната спектроскопия за диагностика на спиноцелуларните кожни карциноми (СЦК). Нас­тоящото проучване обхваща 37 случая със спиноцелуларни карциоми, при които е проведено спектрално измерване и са определени флуоресцентните спектри. Сравнени са измерените показатели, характеризиращи спектрите на здравата кожа, СЦК и базоцелуларните карциоми (БЦК). Анализът на флуоресцентните спектри не намира промени във формата, а в интензитета на флуоресцентния сигнал на СЦК спрямо здравата кожа и спрямо БЦК. СЦК, независимо от степента на диференциация, се характеризират с флуоресценция с висок интензитет и със зелена светлина. При тези тумори се наблюдава висок интензитет на флуоресцентния сигнал, дори по-висок от този на околната здрава кожа. Получените резултати показват, че съществува статистически значима корелация между немеланомните кожни карциноми и особеностите на флуоресцентните им спектри, както и сигнификантна разлика между спектралните особености на СЦК, БЦК и здравата кожа. Следователно флуоресцентната спектроскопия може да се използва за диагностика на СЦК, както и за разграничаването им от БЦК.

Ключови думи: флуоресцентна спектроскопия, флуоресцентен спектър, спиноцелуларен карцином, базоцелуларен карцином
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Петранка Троянова, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ” , ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, тел.: 0888 876 482, факс: 9432144

ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА СЕРУМНИЯ ЕСР КАТО МАРКЕР ЗА АЛЕРГИЧНО ВЪЗПАЛЕНИЕ
ПРИ ДЕЦА С РЕСПИРАТОРНИ АЛЕРГОЗИ

А. Спасова
СБАЛББ „Света София“

Резюме: Ранната диагностика и лечение на децата с алергичен ринит (AР) са от значение при осигуряване на по-високо качество на живот и спиране на прогресията до астма. Това изследване има за цел да се оцени ефективността на определянето на серумните нива на ECP при деца с респираторни алергии. В нашето изследване 50 пациенти с клинична картина на алергичен ринит са разпределени в следните три групи: група 1 – деца с алергичен ринит (n = 15, 30%), група 2 – деца с неалергичен ринит (n = 12, 24%) и група 3 – неалергичен ринит с еозинофилия синдром (n = 23, 46%). При всеки пациент е изследван ЕСР в серум, кожно-алергични проби, еозинофилия в назален секрет и общ IgE. Серумните нива на ECP бяха измерени чрез имунна методика (Pharmacia CAP). При пациентите с астма и ринит има по-високи стойности на общ IgE спрямо тези само с алергичен ринит. Няма статистически значима разлика в нивата на ECP между трите групи, въпреки че средната концентрация на ECP е по-висока при астматиците с алергичен ринит. Установихме, че степента на алергичното възпаление при алергичния ринит с астма може да повлияе на серумните нива на ECP.

Ключови думи: алергичен ринит при деца, бронхиална астма при деца, бронхиална хиперреактивност, бронхоспазъм
Адрес за кореспонденция: Д-р А. Спасова, СБАЛББ „Света София“, бул. "Акад. Ив. Гешов" 17, 1431 София

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЧЕРНОДРОБНИТЕ ХЕМАНГИОМИ
А. Тасева и В. Тасев
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ “Александровска” – София,
Медицински университет – София


Резюме: Хемангиомите са най-честите доброкачествени тумори на черния дроб. Все по-честото им идентифициране с усъвършенстващите се образни методи за изследване постави с нова актуалност въпроса за поведението към тях. Липсата на ясни критерии за оценка на патологичния процес затруднява решението “какво да се прави”. След като анализирахме опита си, си поставихме за цел да изработим и предложим на вниманието на хирургичната аудитория критерии за клинико-анатомична класификация, които да спомогнат в решението за поведението към хемангиомите на черния дроб. Анализът и изводите, които направихме, са въз основа на опита на Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия на УМБАЛ “Александровска“ – София – 101 оперирани болни за периода 01.01.1995–20.03.2013 г., както и данни от литературата. Предложени са критерии със съответна индексация, групирани в класификационна схема. Предложената класификация считаме, че дава възможност за систематизиране на клиничните случаи и има пряко отношение при формирането на актуални показания за поведение към хемангиомите – изчаквателно (под наблюдение) или хирургично лечение.

Ключови думи : хемангиом , черен дроб , класификация
Адрес за кореспонденция: Д-р А. Тасева, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ “Александровска”, бул. "Пенчо Славейков" 52, 1431, София, тел.: 02 9230 262, e-mail: annataseva85@gmail.com

KЛЕТКИ, ИЗОЛИРАНИ И КУЛТИВИРАНИ ОТ ГЛИОБЛАСТОМА МУЛТИФОРМЕ,
ИМАТ ПРИЛИКИ С МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ

К. Тумангелова-Юзеир1, Е. Найденов3, Е. Иванова-Тодорова1, Ц. Младенова1, С. Начев4,
М. Мурджева2 и Д. Кюркчиев1

1МДЛ по клинична лаборатория и имунология,УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ – София
2Секция по молекулярна имунология, ИБИР, БАН
3Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Катедра по неврохирургия, МУ – София
4Лаборатория по клинична патология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, Катедра по неврохирургия, МУ – София


Резюме: Глиобластома мултиформе е най-често срещаният и най-агресивен мозъчен тумор, като средната преживяемост при това заболяване е 9-12 месеца. Съвременните изследвания показват, че туморът вероятно произхожда от популации на неврални стволови клетки, които са генетично увредени по начин, който ги трансформира в туморни стволови клетки. Тези клетки, наред с другите си свойства, могат да потискат имунната система. Мезенхимните стволови клетки са фибробластоподобни, мултипотентни и имат способност да се самообновяват и да се диференцират в мезодермални клетъчни линии. Известно е също така, че те имат имуносупресивен ефект, като действат както пряко върху ефекторните клетки, така и индиректно – върху клетки, регулатори на имунния отговор. При използването на методи на клетъчно култивиране, флоуцитометрия и ELISA нашите резултати показаха сходства между клетъчна култура от мултиплен глиобластом и мезенхимни стволвови клетки по отношение на експресия на маркери и секреция на цитокини, от което може да се предполага и подобие в механизмите на супресия на иунната система.

Ключови думи: глиобластома мултиформе, имунна регулация, мезенхимни стволови клетки, неврални стволови клетки, туморни стволови клетки
Адрес за кореспонденция: Калина Тумангелова-Юзеир, МДЛ по клинична лаборатория и имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, бул.”Акад. Иван Гешов” 15, 1431 София, тел.: +359 2 8527046, e-mail: kullhem000@gmail.com

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека