За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Оригинални статии 2011

АРХИВ

 

1/2011
РАЗРАБОТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА МЕТОД С ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕЧНА ХРОМАТОГРАФИЯ (HPLC) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА UV ФИЛТЪР 4-METHYLBENZYLIDENE CAMPHOR В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ (ПРИ САМОСТОЯТЕЛНО И ПРИ СЪВМЕСТНО ПРИСЪСТВИЕ С OCTOCRYLENE, OCTYL METHOXYCINNAMATE И OCTYL SALICYLATE, КАКТО И С ФИЗИЧНИТЕ УЛТРАВИОЛЕТОВИ ФИЛТРИ ZINC OXIDE И TITANIUM DIOXIDE)
А. Тачев, Д. Чохаджиева и Н. Василева
Национален център по опазване на общественото здраве към МЗ – София


Резюме: Отсъства референтен метод за определяне на ултравиолетовия (UV) филтър 4-Methylbenzylidene Camphor в слънцезащитни козметични продукти. Целта на проучването е разработване и валидиране на HPLC метод за определяне на UV филтър 4-Methylbenzylidene Camphor в козметични продукти (при самостоятелно и при съвместно присъствие с Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate и Octyl Salicylate, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide). Разработен и валидиран е HPLC метод за определяне на UV филтъра 4-Methylbenzylidene Camphor в слънцезащитни козметични продукти, който е приложим както при самостоятелно, така и при съвместно присъствие с Octocrylene, Octyl Methoxycinnamate и Octyl Salicylate, както и с физичните UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide. Методът се основава на ефективно разделяне от хроматографската колона на UV филтрите по техните времена на задържане, при съвместно присъствие в козметичния продукт и последващо количествено определяне на всеки UV филтър спрямо калибровка на сертифицирано сравнително вещество по метода на външния стандарт. Проведени са общо 58 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: линейност от 0,25 μg/cm3 до 100 μg/cm3 (от 0,13 дo 50,00%); граница на откриване (LOD) – 0,05%; граница на определяне (LOQ) – 0,15%; работен обхват от 0,30 μg/cm3 до 100 μg/cm3 (0,15 до 50,00%); повторяемост – при 3% на 4-Мethylbenzylidene Сamphor – стандартно отклонение (SD) – 0,0602%; възпроизводимост – при 3% на 4-Мethylbenzylidene Сamphor – относително стандартно отклонение (RSD) – 2,10%, в условия на повторяемост; аналитичен добив при концентрация на 4-Мethylbenzylidene Сamphor в козметичния продукт 1% – 98,20% (95,00-106,00%), при 2% – 99,00% (95,00-103,00%) и при 3% – 97,90% (95,00-103,30%),. Разработеният и валидиран HPLC метод за определяне на UV филтър 4-Methylbenzylidene Camphor в слънцезащитни козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост и може да бъде използван при контрола на слънцезащитните козметични продукти.
Ключови думи: ултравиолетови филтри, слънцезащитни продукти, валидиране, концентрация
Адрес за кореспонденция: Антон Колев Тачев, бул. „Иван Евст. Гешов” № 15, 1431 София, България,
е-mail: а.tachev@ncphp.government.bg
ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА T SPOT TB – КРИТЕРИЙ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОТИВОТУБЕРКУЛОЗНАТА ТЕРАПИЯ
С. Велизарова и А. Спасова
Университетска детска клиника по белодробни болести, СБАЛББ ”Света София”


Резюме: Целта на настоящото проучване е да се определи ефективността на T SPOT TB при деца, страдащи от туберкулоза, в хода на туберкулостатична терапия. В Университетската детска клиника по белодробни болести са проследени 40 деца с различни форми на първична туберкулоза. Децата са били изследвани с TST и T SPOT TB в началото и след три месеца от туберкулостатичната терапия. В началото на лечението 7,5% от децата са имали отрицателен тест на TST, 22,5% – нормергичен, и 72,5 бяха с хиперергия. Във втория тест няма отрицателни, но нормергичните се увеличиха до 47.5%, а хиперергичните намаляха до 52.5%, което убедително доказва, че туберкулостатичното лечение води до десенсибилизация на организма. При първия T SPOT TB тест отрицателни бяха 25% и позитивни 75%, докато при втория тест отрицателни бяха 27,5% срещу 72,5% положителни. В T SPOT TB теста няма разлика преди и след лечението, което съответства на по-висока степен на специфичност на теста.
Ключови думи: туберкулоза, деца, лечение, T SPOT TB, IGRAs тестове, TST, нормергия, хиперергия, kappa – непараметричен анализ за съотношение между два теста
Адрес за кореспонденция: С. Велизарова, Университетска детска клиника по белодробни болести, СБАЛББ ”Света София”, бул. ”Акад. Иван Гешов” № 17, София 1431, тел.: 8054299, GSM: 0899423231, е-mail: velizarovasv@gmail.com

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАРОТИТНА ИНФЕКЦИЯ
М. Карчева
Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, МУ – Плевен


Резюме: През последното десетилетие в редица страни, в които се прилага специфична имунопрофилактика срещу епидемичен паротит, се регистрира подем на заболяемостта. Цел на настоящото проучване е да се установят и анализират епидемиологични характеристики в протичането на епидемичния паротит в няколко области в Северна България за периода 2000-2008 г. За проучения период епидемичният паротит запазва цикличността в протичането на епидемичния процес. В междуепидемичен за страната период на ниска заболяемост заболяемостта в проучваните области съответства на стойностите, средни за страната – периода 2002-2004 г. При епидемичен подем в страната в отделни области се наблюдава покачване на заболяемостта над средните стойности (през 2005 г. при средна за страната заболяемост 7,8‰оо в област Ловеч е 154,4‰оо), а в други заболяемостта е по-ниска от средната за страната (през 2007 г. при средна за страната 69,2‰оо в област Силистра е 1,3‰оо). Епидемичният процес протича с по-голям интензитет в градовете – 67% от регистрираните случаи. С клинично проявени форми на заболяването боледуват предимно мъже – 64%. Заболяемостта по възрастови групи се измества към по-горните групи. Най-засегната възрастова група общо за проучените области е 10-14 г. с общ брой заболели – 840 (42%), последвана от възрастова група 15-19 г. – 698 (34%). Наблюдаваните тенденции са сходни с eпидемиологичната ситуация в други европейски страни.
Ключови думи: епидемичен паротит, епидемичен процес, динамика
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Карчева, Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Медицински университет, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел.: +359 64 884 269, e-mail: milena_karcheva@abv.bg

ОТНОСНО ПРОГРАМАТА ЗА ЛИКВИДАЦИЯ НА МОРБИЛИ В БЪЛГАРИЯ
Б. Халова1, Й. Митова2, К. Бацерова3 и П. Георгиев2
1Столична РИОКОЗ – София
2Катедра по епидемиология, МУ – София
3РИОКОЗ – Пловдив


Резюме: В края на 20-и век Европейското регионално бюро на СЗО препоръча на всички страни да включат в националните си програми задачата за ликвидация на болестта морбили до 2010 година. Теоретичните основи на тази научно-практическа формулировка произхождаха от това, че болестта е антропоноза, с универсално разпространение, няма здраво заразоносителство, има 100% контагиозен индекс и изгражда пожизнен естествен имунитет. При тези характеристики една масова специфична профилактика може да премахне третото звено в епидемичния процес (т.е. възприемчивото население) в глобален мащаб. Очакваните резултати се получиха във всички страни, включително и в нашата.
Ключови думи: морбили, епидемиология на болестта, противоепидемични мерки, масова имунизация, Национална програма за ликвидация на морбили и вродена рубеола
Адрес за кореспонденция: Проф. П. Георгиев, Катедра по епидемиология, МУ, СБАЛАГ „Майчин дом”,
ул. „Здраве” № 2, 1431 София, тел.: 9523844

ТРАНСУРЕТРАЛНА РЕЗЕКЦИЯ ПРИ ИНВАЗИВЕН ПРЕХОДНОКЛЕТЪЧЕН КАРЦИНОМ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР
Ц. Генадиев
Клиника по урология, УБ „Лозенец” – София

Резюме:
Анализираме резултатите от трансуретрална резекция при 12 пациенти с мускулоинвазивен преходноклетъчен карцином на пикочния мехур стадий Т2а до Т4N0M0. Възрастта на пациентите е от 62 до 78 години. При всички е приложена адювантна лъчетерапия, а при част от случаите и химиотерапия. Представяме хирургичните резултати и преживяемостта на пациентите за 5-годишен период.
Ключови думи:
трансуретрална резекция, мускулоинвазивен преходноклетъчен карцином, пикочен мехур, адювантна терапия
Адрес за кореспонденция:
доц. д-р Цветин Генадиев, Клиника по урология, УБ „Лозенец”,
ул. Козяк 1, 1407 София, e-mail: genadievi@abv.bg

ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА АКРИЛАМИД В ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Т. Врабчева1, В. Христова-Багдасарян1, Ж. Тишкова1, Х. Петкова-Хенауи1 и Л. Димитрова2
1Национален център по опазване на общественото здраве – София
2РИОКОЗ – Пловдив


Резюме:
Акриламид (АА) се образува в реакцията на Maillard от редуциращи захари като глюкоза и фруктоза и аминокиселината аспарагин, като температури над 120ºС благоприятстват този процес. Той е класифициран от Международната агенция по изучаване на рака като потенциален канцероген (група 2А). Разработен е GC/MS метод за анализ на акриламид, основаващ се на извличане на АА с вода от различните видове хомогенизирани хранителни продукти, последващо бромиране на водния екстракт, екстрахиране на получения 2,3-дибромпропанамид (2,3-DBP) с етилацетат и GC-MS анализ на концентрирания екстракт. При условията на хроматографския процес нестабилният 2,3-DBP претърпява дехидробромиране и се превръща в стабилно монобромно производно 2-бромпропенамид (2-BP), което се доказва масспектрално. Използван е метод на абсолютната калибровка. Линейният диапазон е в концентрационни граници от 170 до 5000 µg/kg. Границата на откриване (LOD) за съдържание на АА е 100 µg/kg, a границата на количествено определяне (LOQ) е 170 µg/kg. Методът е приложен за определяне на АА в проби от 10 категории храни, описани като рискови за съдържание на АА в EC. Най-нисък е аналитичният добив за проби от прахообразни хранителни продукти (какао, мляно кафе) – приблизително 51%, а най-висок – при картофен чипс – 92%. Относителното стандартно отклонение (RSD) варира между 5,2 и 17,6% в зависимост от матрицата. Съдържание на АА се установи в 18 броя проби, които съставляват 40% от всички изследвани проби. Най-високо е съдържанието на АА в пробите от картофен чипс (620-2384 µg/kg), пържени картофени кюфтета – средна стойност 652 µg/kg, и пържени картофи – средна стойност 410 µg/kg. Проби от хляб, бисквити, детски храни на зърнена основа се характеризират с нива от < 100 µg/kg до 200 µg/kg. Над откриваемия минимум от 100 µg/kg не се установи съдържание на АА в пробите от различни видове хляб, макарони, кускус, детски пюрета и млечни каши, бланширани картофи и някои видове кафе. Получена е висока стойност за АА в лечебен кафе-заместител на ечемична основа (887 µg/kg). Продукти, подложени на високотермична обработка, като пържени картофи, картофен чипс и др., показват високи нива на АА, като тези резултати съответстват на докладваните в СЗО за аналогични продукти.
Ключови думи:
акриламид, картофи, бисквити, хлебни изделия, кафе, замърсители, GC/MS метод
Адрес за кореспонденция:
Гл. ас. инж. Валентина Багдасарян, дб, Секция „Химически замърсители и добавки в храни”, Национален център по опазване на общественото здраве, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15, 1431 София,
тел.: 02 8056375, GSM: 0898 56 42 85, e-mail: v.hristova@ncphp.government.bg

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БРЕМЕННИ ЖЕНИ
П. Гацева1, С. Харизанова1, В. Атанасова1, Р. Василева1, А. Александрова1, Е. Димитракова2
и Б. Комитов2

1Катедра по хигиена, екология и епидемиология
2Клиника по акушерство и гинекология
Медицински университет – Пловдив


Резюме:
Извършено е проучване върху хранителното поведение на 40 бременни жени от Пловдив и Пловдивска област. За целите на проучването е ползвана оригинална анкетна карта, съставена от авторите. Резултатите показват, че са налице пропуски в храненето на бременните жени, което е рисков фактор както за тяхното здраве, така и за правилното развитие на плода. Отправени са конкретни препоръки към анкетираните жени с цел подобряване на хранителното им поведение по време на бременността и превенция на неблагоприятните последици за плода.
Ключови думи:
хранене, бременни, хранително поведение
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р П. Гацева, дм, Катедра по хигиена, екология и епидемиология, Медицински университет, бул. ”В. Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, тел:. 032/602-543, e-mail: gatseva_p@mail.bg

РАННИ ПОСТОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ СЛЕД ЕНДОСКОПСКИ АСИСТИРАНА И КОНВЕНЦИОНАЛНА ЦИСТЕКТОМИЯ ПРИ РАДИКУЛАРНИ КИСТИ НА ЧЕЛЮСТИТЕ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ
П. Печалова1 и А. Бакърджиев2
1Катедра по лицево-челюстна хирургия, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив
2Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив


Резюме:
Проучването е проведено върху 80 пациенти с радикуларни кисти на челюстите, разделени в две групи. Първата група обхваща 46 лица, оперирани по стандартната методика за енуклеация по метода на Partsch ІІ. Втората група се състои от 34 лица, претърпели ендоскопски асистирана цистектомия. Отчитат се болката и отокът на 24-тия, 72-рия постоперативен час и при отстраняване на конците (между 7-и и 10-и ден). Ендоскопски асистираната цистектомия е по-малко травматичен метод за енуклеация на радикуларни кисти в сравнение с енуклеацията по метода на Partsch ІІ и се характеризира с по-слабо изразени постоперативна болка и оток.
Ключови думи: ендоскопия, радикуларна киста, ранни резултати

Адрес за кореспонденция:
Д-р Петя Печалова, Катедра и клиника „Лицево-челюстна хирургия”,
УМБАЛ „Свети Георги”, Медицински университет, бул. “Пещерско шосе” № 66, ІV етаж, 4000 Пловдив,
GSM: 0898 468 498, e-mail: pechalova@abv.bg

2/2011

ТРУДНАТА БОРБА СРЕЩУ “ДРЕБНАТА ШАРКА” МОРБИЛИ
 Хр. Одисеев1, Т. Димитрова2 и В. Дойчева2
1Национален център по инфекциозни и паразитни болести – София
 2Катедра по епидемиология, Медицински университет – София

Резюме: В статията се разглеждат ефективността на морбилните ваксини, ваксиналните стратегии за борба с морбили, идеята за глобална елиминация на заболяването в Европа и в глобален мащаб. Интерес представлява епидемиологичният феномен на т.нар. вносно морбили, който засегна и България през последните години. Основната причина за емергенцията (завръщане отново) и появата на заболявания от морбили в много държави от Европа е ниският имунологичен статус сред населението. Значителна част от заболелите са неимунизирани срещу морбили. След тях следват еднократно ваксинираните и в най-малък процент са засегнати двукратно ваксинираните. Установяват се нетрадиционни характеристики при епидемичния процес на вносното морбили. СЗО определя основните принципи за борбата срещу инфекцията и отправя настойчиви призиви към държавните институции за оказване на материална, кадрова и организационна помощ в изпълнението на глобалната програма за елиминация на морбили.
Ключови думи: морбили, ваксинални стратегии, елиминация на морбили, феномен на вносното морбили
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Т. Димитрова, дм, Катедра по епидемиология, Университетска акушеро-гине­ко­логична болница "Майчин дом", ет. 6, кабинет 668, ул. „Здраве” 2, 1431 София, тел.: 952 38 44,
e-mail: tod.dimitrova@mail.bg

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА НА КОКЛЮША В БЪЛГАРИЯ (1921-2010 г.)
Й. Митова1, Н. Рибарова1 и Б. Халова2
1Катедра по епидемиология, МУ – София
2СРИОКОЗ

Резюме: Коклюшът е остра заразна болест, причинена от Bordetella pertussis. В предимунизационния период коклюшът е повсеместно епидемично разпространено заболяване с висока възприемчивост и висок леталитет. С въвеждането на ваксинопрофилактиката в България през 1957 г. се наблюдава моделиране на епидемичния процес: снижаване на заболяемостта и рязко намаляване на броя или липса на смъртни случаи – през 50-те години на ХХ век заболяемостта е 175,9 на 100 000 население, за периода 1961-1970 г. – 51,8%ооо, през 90-те години – 0,7%ооо. През първото десетилетие на настоящото столетие заболяемостта от коклюш в България е 2,65%ооо. Най-засегнатата възрастова група е под 9 години.
Ключови думи: коклюш, предимунизационен период, ваксинопрофилактика, заболяемост
Адрес за кореспонденция: Д-р Й. Митова, Катедра по епидемиология, Медицински университет – София, ул. ”Здраве” № 2, УАГБ ”Майчин дом”, ет. 6, стая 670, 1431 София, e-mail: drmitova@mail.bg

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ И КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ НА СКАРЛАТИНАТА В ПЛЕВЕНСКИ РЕГИОН
Т. Петкова1, Ц. Дойчинова1, Д. Шаламанов1, С. Козарова2 и Б. Бонев2
1Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Медицински университет – Плевен

2РИОКОЗ – Плевен

Резюме: През последните няколко десетилетия скарлатината се характеризира с по-леко клинично протичане и по-ниска интензивност на епидемично разпространение. За целта на изследването е извършен ретроспективен анализ по документални данни на 49 пациенти, хоспитализирани в Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, през периода 2000-2010 година. Резултатите от проучването показват, че скарлатината, подобно на останалите въздушно-капкови инфекции, засяга основно детската възраст; 84,34% от хоспитализираните болни са до 14 години. Разпределението по месеци сочи два пика на повишена заболяемост – през месец октомври, което е свързано със сформирането на колективите в началото на учебната година, и през месец март, което е нова тенденция през последните години. Съвременната скарлатина се характеризира с преобладаване на леките (30,61%) и среднотежките форми (55,10%), тежките клинични форми са 14,29%. Усложнения са установени при 10,20% от хоспитализираните пациенти – бронхопневмония при 6,12%, бронхит при 4,08%.
Ключови думи: скарлатина, стрептококови инфекции
Адрес за кореспонденция: Д-р Таня Петкова, гл. асистент, Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”, Медицински университет, ул. “Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, GSM 0885 33 87 74,
e-mail: tanja_1973@abv.bg

ОЦЕНКА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА ИЗМЕРВАНИЯТА С РОТАЦИОНЕН ТРОМБЕЛАСТОМЕТЪР ROTEM®
А. Станчева1, Л. Ламбрева2 и К. Цачев2
1Университетска болница ”Лозенец”, Централна клинична лаборатория – София, България
2Катедра по клинична лаборатория и имунология, Медицински университет – София, България

Резюме: Ротационният тромбеластометричен метод ROTEM® дава възможност за хемостазно мониториране на коагулационната и фибринолитичната активност. Оценката на аналитичната надеждност на ротационната тромбеластометрия е особено важна за адекватната интерпретация на резултатите и надеждното им клинично приложение. Целта на изследването е да се извърши оценка на неопределеността на измерванията с ротационен тромбеластометричен анализатор ROTEM®. При определяне на невъзпроизводимост в серия с цитратна кръв за тестове INTEM, EXTEM и FIBTEM (CT, CFT, MCF и α-ъгъл) на един измервателен канал, на четири измервателни канала и на три апарата ROTEM® са установeни несигнификантни разлики (p < 0,05) и CV ≤ 7,9%. Определена е значимо по-добра невъзпроизводимост в серия с цитратна кръв (CV 5,9%) в сравнение с цитратна плазма (CV15,6%). Намерена е добра недостоверност при отчитане обхвата на неопределеност. Контролният материал показва приемлива невъзпроизводимост в серия (CV11,4%). Невъзпроизводимостта е добра до шестия час от вземане на пробата. Определените при използване на цитратна кръв аналитични характеристики на ротационния тромбеластометричен метод ROTEM® позволяват неговото прилагане за клинични и научноизследователски цели.
Ключови думи: ротационна тромбеластометрия ROTEM®, аналитична надеждност
Адрес за кореспонденция: д-р Ася Станчева, Централна клинична лабораторя, Университетска болница “Лозенец”, ул. “Козяк” № 1, 1407 София, e-mail: assiastancheva@yahoo.com

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОМПЛЕКСНА ФУНКЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО ПРИ ПАЦИЕНТИ СЛЕД ФРАКТУРА НА ДИСТАЛНИЯ РАДИУС
Д. Вачева1 и А. Мирчева2
1Клиника по физикална и рехабилитационна медицина при УМБАЛ „Д-р Г. Странски” – Плевен
2Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт”,
Медицински университет – Плевен

Резюме: Във връзка с проучване и отчитане на ефекта от прилагането на трудови дейности при рехабилитацията на пациенти след фрактура на дисталния радиус съставихме тест, който да включва познати и рутинни изследвания за функционалното състояние на горния крайник: визуалноаналогова скала на болката, гониометрия, мануално мускулно тестуване, видове захвати и дейности от ежедневния живот, а общият брой точки (максимално 100) дава обективна представа за възстановяването на пациенти с травми и заболявания на горния крайник. В проучването са обхванали 106 пациенти с фрактура на дисталния радиус (разпределени в контролна и експериментална група), които провеждат комплексна рехабилитационна програма, включваща: подводна гимнастика, кинезитерапия, трудотерапия, нискочестотно импулсно поле и интерферентни токове, като участниците от контролната група не провеждат лечение с трудови дейности. Най-високо функционално възстановяване показват пациентите от експерименталната група без усложнение с увредени доминантни крайници, малко под границата на „отлично” възстановяване. Най-съществено е подобрението в резултатите при пациентите с усложнение от експерименталната и от контролната група с увредени доминантни крайници, което може да се обясни с по-тежкото им състояние непосредствено след сваляне на имобилизацията.
Ключови думи: дистален радиус, рехабилитация, фрактура, функционална оценка
Адрес за кореспонденция: Кинезитерапевт Данелина Вачева, дм, Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, УМБАЛ „Д-р Георги Странски” – Плевен, тел.: 064/ 886-186; 0888 77 03 55, е-mail: danelina@abv.bg

ДОКАЗВАНЕ И КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АЛАНТОИН В КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ
А. Тачев
Национален център по опазване на общественото здраве – София

Резюме: Алантоинът намира широка употреба в разнообразни козметични продукти – подхранващи и защитни кремове, тоалетни млека и емулсии, шампоани и балсами за коса, препарати против изпотяване, лосиони и балсами за след бръснене и др. Възстановява необходимия воден баланс на кожата. Способства за естествената регенерация на клетките на кожата след продължително излагане на слънце. Подхранва, омекотява и успокоява кожата. Фиксира тена, прави го по-равномерен и красив. Попива бързо, оставяйки приятно охлаждащо чувство. Осигурява перфектна грижа след слънчеви бани, свива порите, видимо придава на кожата мек, сияен и младежки вид. В публикуваните като референтни методи за проверка на състава на козметичните продукти (Приложение № 10 на Наредба № 36) не фигурират методи за определяне на алантоин в козметични продукти. Това налага разработването на метод за нуждите на контрола. Разработен е достъпен спектрофотометричен метод за определяне на алантоин в козметични продукти, основаващ се на взаимодействието на алантоина с фенилхидразинхидрохлорид, при което се образува фенилхидразон. Той се окислява от калиев ферицианид и се получава съединение с вишневочервен цвят, което се спектрофотометрира при дължина на вълната 520 nm. Проведени са общо 28 изпитвания, на базата на които са изведени параметрите на метода: граница на откриване (LOD) – 0,01%; граница на определяне (LOQ) – 0,02%; повторяемост – при 0,30% добавка на алантоин в базисен козметичен продукт с хомогенна вискозна консистенция – SD – 0,0082%; възпроизводимост – при 0,30% добавка на алантоин в базисен козметичен продукт с хомогенна вискозна консистенция – RSD в условия на повторяемост – 2,86%; аналитичен добив при концентрация на алантоин в козметичния продукт 0,20% – 94,20% (90,00-100,00%), при 0,40% – 97,08% (95,00-100,00%). Разработеният спектрофотометричен метод за определяне на алантоин в козметични продукти е бърз, с добра чувствителност, точност и възпроизводимост, не изисква сложна и скъпа апаратура и може лесно да бъде използван при контрола на козметичните продукти.
Ключови думи: козметични продукти, повторяемост, възпроизводимост, алантоин
Адрес за кореспонденция: Антон Колев Тачев, бул.  „Иван Евст. Гешов” 15, 1431 София,
е-mail: a.tachev@ncphp.government.bg

СЪВРЕМЕННИ АКЦЕНТИ НА ТРУДОВОМЕДИЦИНСКОТО ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
Р. Николова1 и С. Данев2
1Секция “Физиология и психология”, Национален център по опазване на общественото здраве – София
2Медея – София

Резюме: Взаимодействието на компонентите здраве и безопасност при работа зависи от функционирането на системата – оптимално функционално състояние и превенция на здравното състояние, и ефективно изпълнение на трудовата дейност, състояща се от диференцирани трудови задачи. Освен европейската стратегия в областта на функциониране на системата по здраве и безопасност, която осигурява оптималното функционално състояние и здравен статус, съхранение на безопасността при работа и поддържане на адекватен перформанс за изпълнение на трудовата дейност, институциите, работещи в тази област, осъществяващи научноизследователски проучвания, поставят акцент на превантивните стратегии, необходими за оптимизиране на функционалното състояние и здравен статус, на подобряване на условията за изпълнение на трудовата дейност и на повишаване културата на работещите в резултат от провеждащото се обучение за оптимизиране на здравния статус и съхранение на безопасността при работа.
Ключови думи: функционално състояние, здраве и безопасност при работа, перформанс, функционална диагностика, превенция
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Ружа Николова, Секция „Физиология и психология”, Национален център по опазване на общественото здраве, ул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 15, 1431 София, тел.: 80-56-207

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИ В ТЮТЮНЕВАТА И ЦИГАРЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ НА БАЗАТА НА АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
М. Ляпина и Е. Воденичаров
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, МУ – София

Резюме: Цел на настоящото проучване е да се оцени здравното състояние на работещи в тютюневата и цигарена промишленост въз основа на заболяемостта с временна неработоспособност (ЗВН) за 2008 и 2009 г. Показателите на ЗВН се оценяват като много високи и за двете проучени години, независимо от тенденцията за снижаването им през 2009. Очертаните рискови контингенти са жените, работещите във възрастовата група до 45 г., работещите, ангажирани с тютюнопреработването и производството на цигари, групата на често и дълбго боледуващите лица. Основните групи заболявания, обуславящи ВН, са: болестите на дихателната система, на нервната и на костно-мускулната система, болестите на органите на кръвообращението, на храносмилателната система. На базата на направената оценка може да се предположи водещото значение на специфичните фактори на работната среда при формирането на ЗВН, но за по-категорични изводи са необходими по-продължителни наблюдения.
Ключови думи: здравно състояние, работници, тютюнева и цигарена промишленост, заболяемост с временна неработоспособност
Адрес за кореспонденция: Гл. ас. д-р М. Ляпина, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, МУ – София, бул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” 15, тел.: 02/9152109

3/2011

ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА КЛИНИЧНИ ЩАМОВЕ HELICOBACTER PYLORI КЪМ METRONIDAZOLE, TINIDAZOLE, CLARITHROMYCIN И AZITHROMYCIN
Л. Боянова, Г. Гергова и И. Митов
Катедра „Медицинска микробиология”, Медицински университет – София
Резюме: Цел на настоящото проучване беше да се определи чувствителността на Helicobacter pylori към два макролида и два нитроимидазола. Чувствителността на 19 щама H. pylori към Metronidazole, Tinidazole, Clarithromycin и Azithromycin беше изследвана с метод на серийните разреждания в агар (МСРА), а тази на 134 щама към макролидите беше проучена с метода на ограничените разреждания в агар (МГС). Резистентност към нитроимидазолите беше намерена в 26.3% от проучените с МСРА 19 щама. Въпреки че съвпадението на резултатите според категориите между Metronidazole и Tinidazole беше 100%, това според стойностите на МПК беше по-слабо (73.7%). МПК на Clarithromycin бяха по-ниски от тези на Azithromycin върху 6 (31.6%) щама. Резултатите показаха по-висока МПК90 на Azithromycin (2 mg/l) спрямо Clarithromycin (0.5 mg/l). Макролидът Clarithromycin имаше малко по-висока активност от Azithromycin, изразена като по-ниски МПК към 16% от щамовете и според категориите на чувствителност върху 11.9% от щамовете с МГС. В заключение, резистентността на H. pylori към Azithromycin беше по-висока с около 5-8% в сравнение с тази към Clarithromycin с МСРА и МГС. Разликата, макар и слаба, е важна за ерадикационния успех. Резултатите показват сходна до малко по-добра активност на Tinidazole спрямо Metronidazole и малко по-висока активност на Clarithromycin спрямо Azithromycin, като последната е потвърдена със субоптимална ерадикация с Azithromycin в две наши проучвания.

Ключови думи: Helicobacter pylori, резистентност, Clarithromycin, Azithromycin, Metronidazole, Tinidazole

Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Людмила Боянова, Катедра по медицинска микробиология, Медицински университет, ул. “Здраве” № 2, 1431 София, тел.: 02 91 72 730, е-mail: l.boyanova@hotmail.com; l.boyanova@lycos.com

НОВИ АСПЕКТИ В АНТИБИОТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИРУРГИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ
Ц. Велинов1, Д. Буланов2 и Т. Кантарджиев1
1Отдел „Микробиология”, Национален център по заразни и паразитни болести – София
2Катедра „Обща и оперативна хирургия”, Медицински университет – София

Резюме: Даптомицин е цикличен липопептид с широк спектър на действие, насочен главно срещу Грам-положителните бактерии. Показанията за използването му в практиката са усложнени инфекции на кожата и кожните придатъци, както и сепсис, причинен от чувствителни към антибиотика бактерии, включително и десностранен ендокардит. В проучването сме изследвали in vitro активността на това съединение срещу клинични щамове от стафилококи и ентерококи, събрани от медицински центрове в Националната референтна лаборатория "Контрол и мониториране на антибиотичната резистентност" към НЦЗПБ. Изледването на чувствителността е извършено на 100 неповтарящи се клинични изолата от различни медицински центрове в страната, чрез използване на агар микродилуционния метод, според инструкциите на Clinical and Laboratory Standards Institute. Всички щамове S. aureus имат минимална инхибиторна концентрация (МИК) ≤ 1 mg/l за даптомицин. При тестването на щамове E. faecium най-високата стойност на МИК за даптомицин бе 2 mg/l (МИК50 под 0,5 mg/l), докато при E. faecalis и Е. аvium най-високата стойност бе 1 mg/l. Даптомицин показа отлична in vitro активност срещу тестваните клинични изолати на стафилококи и ентерококи и е отлична терапевтична алтернатива при лечението на инфекции, причинени от метицилин-резистентни стафилококи и ванкомицин-резистентни ентерококи. Понастоящем в България 50% от бактериалните инфекции на кожата и подкожието, инфекциите, свързани с оперативна намеса, както и септичните състояния, се причиняват от Грам-положителни микроорганизми. Водещи причинители са S. aureus, коагулазонегативните стафилококи и ентерококите. Daptomycin е с висока активност срещу широк спектър полирезистентни микроорганизми, като метицилин-резистентен Staphylococcus aureus и ванкоцимицин-резистентни ентерококи, за които има много малко терапевтични алтернативи.

Ключови думи: Daptomycin, минимална инхибиторна концентрация, хирургични инфекции, сепсис, метицилин-резистентен Staphylococcus aureus, ванкомицин-резистентни ентерококи

Адрес за кореспонденция: Н.с. І ст. д-р Цветан Велинов д.м., Национална референтна лаборатория “Kонтрол и мониториране на aнтибиотичната резистентност”, Отдел „Микробиология”, Национален център по заразни и паразитни болести, бул. “Янко Сакъзов” 26, 1504 София, тел.: 02/944 69 99, вътр. 312, е-mail: tzv@mail.bg

НОЗОКОМИАЛНИ ПНЕВМОНИИ В ХИРУРГИЧНИ И ИНТЕНЗИВНИ ОТДЕЛЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ, 2000-2010 Г.
Й. Митова1, Н. Рибарова1 и М. Минев2
1Катедра по епидемиология, МУ – София
2Второ хирургично отделение, Клиника по обща и коремна хирургия, V МБАЛ – София

Резюме: Нозокомиалните пневмонии (НП) заемат второ място в структурата по клинична локализация на всички вътреболнични инфекциозни усложнения и са водеща клинична форма в интензивните отделения. Етиологичната структура на нозокомиалните пневмонии (2000-2010 г.) в хирургични и интензивни отделения (ХО и ОИТР) в България показва водещата роля на Gram (-) неферментативни бактерии – Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp. Честотата на възникване на НП в ОИТР е 20-25 на 1000 лекувани пациенти, докато в ХО – 1 на 1000 оперирани болни развива тази клинична форма. Водещо място в етиологичната структура на нозокомиалните пневмонии в ОИТР и ХО заема P. aeruginosa съответно с 30,67% и 20,24%. При 96,81% от НП в ОИТР има доказан етиологичен причинител, което облекчава терапията при пациенти с тази тежка нозокомиална клинична форма.

Ключови думи: нозокомиални пневмонии, хирургични отделения, интензивни отделения, етиологична структура, диагностика

Адрес за кореспонденция: Д-р Й. Митова, Катедра по епидемиология, Медицински университет, ул. ”Здраве” № 2, УАГБ ”Майчин дом”, ет. 6, стая 670, 1431 София, e-mail: drmitova@mail.bg

РОЛЯТА НА MORAXELLA CATARRHALIS В ЕТИОЛОГИЯТА НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Р. Гергова1, П. Минчев2, М. Дикова3, С. Гергов4, Р. Меламед4 и И. Митов1
1Катедра „Медицинска микробиология”, МУ – София
2Клиника „Детска пулмология”, СБАЛББ „Св. София”
3Детска клиника, СБАЛ по ортопедия „Б. Бойчев” – София
4Клиника „Глава и шия”, СБАЛ по онкология – София

Резюме:
За да се определи ролята на М. сatarrhalis в етиологията на респираторните инфекции в България за петнадесетгодишен период (1996-2010 г.), бяха анализирани резултатите от изследвания на 4060 пациенти, разпределени по възраст, пол, здрави и с различна локализация на инфекцията. М. catarrhalis беше доказана като етиологичен агент при деца на възраст 0-7 г. в над 30% и при възрастни над 60 г. в близо 26%. Носителството от здрави деца в предучилищна възраст беше към 20%, докато от здрави възрастни почти не се изолираше. Доказваше се предимно при болни деца с диагнози: rhinosinuitis, rhinopharyngitis, adenoiditis. Участваше често (65%) в етиологията на хронична обструктивна белодробна болест при възрастни. При две трети от случаите заболелите бяха мъже. Наблюдаваше се есенно-зимна сезонност. В повече от половината случаи моракселата беше самостоятелен етиологичен агент. Когато беше в микробна асоциация, най-често се кооперираше с H. influenzae, по-рядко с някой от видовете S. pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes. Продукцията на бета-лактамази от български изолати М. catarrhalis в близо 100% налага терапията на инфекцията да се провежда с устойчиви на ензима бета-лактамни средства.

Ключови думи: Moraxella catarrhalis, респираторни инфекции, вирулентност, резистентност

Адрес за кореспонденция: Д-р Райна Гергова, Катедра „Медицинска микробиология”, МУ, ул. „Здраве” 2, 1431 София, тел.: 0887 940 996, e-mail: renigergova@mail.bg

СЪВРЕМЕННА ТЕРАПИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗНИЯ МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
С. Велизарова и А. Спасова
Университетска детска клиника по белодробни болести
СБАЛББ ”Св. София”

Резюме: Туберкулозният менингоенцефалит е най-тежко протичащата форма на извънбелодробна туберкулоза. Той представлява специфичен възпалителен процес, засягащ меките мозъчни обвивки на централния и гръбначния мозък. За периода 2005-2010 година в клиниката са лекувани 10 деца с туберкулозен менингоенцефалит, от които 7 момичета и 3 момчета. От тях 5 деца са били на възраст 0-3 години, 1 дете в обхвата от 4-7 години и 4 деца от възрастовата група 8-16 години. Четири от децата са имали тесен битов контакт с туберкулозно болни – бацилоотделители. Изходът от заболяването при 2 деца от наблюдаваната група бе с екзитус, 5 от децата бяха с децеребрационна ригидност, трофични нарушения по кожата и невъзможност за гълтане, 3 от децата бяха изписани с подобрение с леко изоставане в нервно-психичното развитие. Успехът от лечението на туберкулозния менингоенцефалит зависи от ранната етиологична диагноза, правилно провежданото лечение не по-късно от 21-вия ден от установяване на съответната симптоматика и от квалификацията и опита на лекуващия лекар в специализирано здравно заведение.

Ключови думи: туберкулозен менингоенцефалит, деца, терапия

Адрес за кореспонденция: С. Велизарова, Университетска детска клиника по белодробни болести, СБАЛББ ”Света София”, бул. ”Акад. Иван Гешов” № 17, тел.: 8054299, GSM: 0899423231, e-mail: velizarovasv@gmail.com

КЛИНИЧНА СИМПТОМАТИКА НА СТАЦИОНАРНА НОЩНА СЛЕПОТА ПРИ ФАМИЛИЯ С АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНО УНАСЛЕДЯВАНЕ
К. Коев1, С. Чернинкова2, И. Търнев2, Р. Георгиев1 и Р. Кънева3
1Клиничен център по спешна медицина, Медицински университет – София
2Катедра по неврология, Университетска “Александровска болница” – София
3Катедра по медицинска химия и биохимия и Център по молекулна медицина, МУ – София

Резюме: Целта е да се изследва клиничната симптоматика на стационарна нощна слепота при 13 болни от една фамилия с автозомно-доминантно унаследяване. Методите на изследване са определяне на зрителната острота, периметрия с Humphrey периметър, ЕРГ, флуоресцеинова ангиография, изследване на цветното зрение с Farnsworth Hue-28 тест и аномалоскоп IF-2 Tommey. При 12 болни намерихме следните симптоми: двустранно симетрично редуцирана зрителна острота до 0,1, двустранно “тунеловидно” зрително поле, ретини в норма без формиране на пигментни струпвания. Едно дете на 2 г. не е изследвано поради малката възраст. ЕРГ изследване показа при всички минус негативна ERG – 20-30 микроволта, отведена от цяло зрително поле при скотопични условия с редуцирана амплитуда, както на "a"-, така и на "b"-вълна, удължено кулминационно време с 30 ms на b-вълна. При Farnsworth Hue-28 теста и аномалоскопията се установи тританопия. Представена е фамилия от 13 болни от три поколения с данни за стационарна нощна слепота с непрогресиращ ход.

Ключови думи: retinitis pigmentosa, конгенитална стационарна нощна слепота, флуоресцеинова ангиография, автоматизирана периметрия, зрителна острота

Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Красимир Коев, Клиничен център по спешна медицина, МУ, ул. „ Св. Г. Софийски” 1, 1431 София

ЕФИКАСНОСТ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА АМНИОТИЧНА МЕМБРАНА ВЪРХУ РОГОВИЧНАТА ПОВЪРХНОСТ ПРИ АНУЛАРЕН АБСЦЕС НА РОГОВИЦАТА С ПРЕДЕН УВЕИТ
К. Коев1 и Р. Георгиев2
1Клиничен център по спешна медицина, Медицински университет – София
2Очна клиника, УМБАЛ „Александровска” – София

Резюме: Целта е да се определи ефектът на трансплантация на амниотична мембрана на пациент с ануларен абсцес със стромален дефект на роговицата и преден увеит. През месец май 2010 г. е извършена трансплантация на амниотична мембрана на пациент с ануларен абсцес със стромален дефект на роговицата и иридоциклит. Обективно се наблюдаваше смесена инекция преципитати по ендотела на роговицата, хипопион в предната камера с ниво 4 mm, наличие на задни синехии, опацитати в стъкловидното тяло VOD = pplc. Амниотичната мембрана се намираше върху корнеята. Един месец след трансплантацията на амниотичната мембрана се наблюдава значително подобрение, епителизация на роговицата, затваряне на стромалния дефект, резорбция на хипопиона, преципитатите по ендотела и опацитатите в стъкловидното тяло, частично наличие на задни синехии VOD 0,04. Три месеца след трансплантацията се наблюдаваше полупрозрачна левкома, овладян възпалителен процес, наличие на единични задни синехии с р VOD 0,3. Амниотичната мембрана има изразен антивъзпалителен ефект, може с успех да се използва при тежки възпалителни процеси с ануларен абсцес с дефект на роговицата и предни увеити.

Ключови думи: Трансплантация на амниотична мембрана, ануларен абсцес, стромален дефект, преден увеит

Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Красимир Коев, дм, Клиничен център по спешна медицина, МБАЛ „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, e-mail: k0007@abv.bg

4/2011

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРИЕМАНЕТО ОТ ЗДРАВИ ЖЕНИ НА ОНКОПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ ЧРЕЗ ПЛАСТИКИ С ЛОКАЛНИ ЛАМБА
В. Молов¹, И. Трайков¹, Б. Хаджиев¹, И. Дойчинов² и П. Тимонов²
¹Клиника по изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия,
Медицински университет – Пловдив
²Отделение по съдебна медицина, Медицински университет – Пловдив

Резюме: Проучване сред популацията на здравите жени за нагласите и очакванията към онкопластичната хирургия по повод рак на гърдата носи няколко съществени ползи. Тази група от потенциални пациентки, но неболедуващи от заболяването, носи обективност, трудно постижима в група от боледуващи от рак жени. Тази група е мерител за нивото на информираност на жените за възможностите, ползите и рисковете от прилаганите нови форми на лечение на заболяването. Цел на проучването е да се оцени влиянието на възрастта, образованието, социалната принадлежност и семейното положение върху приемането на избрани онкопластични модели от здрави жени. В експериментална студия върху труп и чрез компютърно моделиране са разработени девет онкопластични модела, базирани на пластики с локални ламба. Те са оценявани в мултимедийно анкетно проучване, базирано на диагностичната скала на Likert. Жените на възраст до 30 г. не са подготвени да приемат не само онкопластична хиругия, но и въобще хирургия на гърдата по повод на неопластично заболяване. Изборът на типа хирургично лечение в тази група е отговорност изцяло на хирурга. Най-високо възприеман е онкопластичният модел в групата жени на възраст 30-49 г. Нашите изследвания показват, че е необходимо активно обучение на здравите, незасегнати от РМЖ жени с цел изграждането на т.нар. breast cancer behavior. Онкопластичната хирургия е желан и очакван модел на хирургичен подход за лечението на рака на млечната жлеза. Възрастта и образованието на здравите жени са фактори с най-голямо влияние при оценка на онкопластичните модели, базирани на пластики с локални ламба. Триизмерният компютърноаниматорен модел е ефективен при изучаване на очакванията и възприятията на здрави жени от онкопластичната хирургия. Необходимо е активно обучение на здравите жени както по отношение на рака като заболяване, така и по отношение на различните възможности за лечение.
Ключови думи: онкопластична хирургия, пластика с локални ламба, рак на гърдата
Адрес за кореспонденция: В. Молов, Клиника по изгаряне, пластично-възстановителна и естетична хирургия, Медицински университет – Пловдив, e-mail: oncoplasticsgbg.@abv.bg

ТЪКАННА ЕКСПРЕСИЯ И СЕРУМНО НИВО НА YKL-40 ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ГЪРДАТА
В. Узунова1, А. Учиков1, К. Муржев1, Г. Присадов1, Е. Порязова2 и М. Казакова3
1Клиника по гръдно-коремна хирургия
2Катедра по обща патология
3Катедра по медицинска биология
Медицински университет – Пловдив

Резюме: YKL-40 е нов биомаркер, чиито биологични функции не са напълно проучени. Целта на проучването е да се изследват серумното ниво на новия биомаркер YKL-40 и тъканната му експресия при доброкачествените заболявания на гърдата и да се намери корелация между тях. Изследвани са 100 пациенти с доброкачествени заболявания на гърдата, както и контролна група пациенти с карцином. Установява се явна корелация между тъканната експресия на YKL-40 и серумното му ниво и тя е характерна за отделните групи доброкачествени заболявания. Изследването на този маркер подпомага диагностиката и следоперативното проследяване на пациентите със заболявания на млечната жлеза.
Ключови думи: YKL-40, млечна жлеза, доброкачествени заболявания, серумно ниво, тъканна експресия
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Узунова, Клиника по гръдно-коремна хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”, бул. „Пещерско шосе” 66, 4002 Пловдив, тел.: 032/264170 (317), GSM: 0885 351 884

ЛАПАРОСКОПСКАТА РАДИКАЛНА ПРОСТАТЕКТОМИЯ – ПЪРВИ 60 СЛУЧАЯ В НАШАТА ПРАКТИКА
Цв. Генадиев
Клиника по урология,
Университетска болница “Лозенец”

Резюме: Представяме първите 60 случая на лапароскопска радикална простатектомия при карцином на простатата. За периода март 2005-август 2010 година 60 последователни пациенти бяха подложени на лапароскопска радикална простатектомия в нашата клиника. Извършихме лапароскопска трансперитонеална радикална простатектомия при 23-ма мъже и ендоскопска екстраперитонеална радикална простатектомия при 37 мъже. Резултатите от първите 60 случая са насърчителни. Следващи случаи са необходими за усъвършенстване на оперативната техника и онкологичните резултати, както и повишаване качеството на живот на оперираните пациенти.
Ключови думи: България, начален опит, лапароскопска радикална простатектомия
Адрес за кореспонденция: Цветин Генадиев, Клиника по урология, Университетска болница “Лозенец”, ул. "Козяк" 1, 1407 София, teл: +359 2 9607669, e-mail: genadievi@abv.bg

ОЦЕНКА НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИ В ТЮТЮНЕВАТА И ЦИГАРЕНА ПРОМИШЛЕНОСТ НА БАЗАТА НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЕРИОДИЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
М. Ляпина и Е. Воденичаров
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, МУ – София
Резюме: Целта на настоящото проучване е да се направи оценка на здравното състояние на работещи в тютюневата и цигарена промишленост при експозиция на специфичните за този тип предприятия фактори на работната среда, на базата на резултатите при периодичните медицински прегледи. Установена е висока честотата на работещите със заболявания. Тя е характерна за почти всички групи работещи и нараства с увеличаване на възрастта и продължителността на общия и специалния им трудов стаж. Диагностицирани са заболявания от няколко основни групи – болести на дихателната система, болести на органите на кръвообращението, болести на нервната система и др. При работещите, непосредствено ангажирани с обработката на тютюна, хроничните заболявания на дихателната система и алергичните заболявания на горните дихателни пътища са значително по-чести. Честотата на заболявания сред работещите, свързани с преработка на тютюна, е по-висока в сравнение с тази на заетите в спомагателните звена. Може да се допусне в голяма степен влиянието на факторите на работната среда при формирането ù.
Ключови думи: здравно състояние, работници, тютюнева и цигарена промишленост, периодични медицински прегледи
Адрес за кореспонденция: Е. Воденичаров, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, МУ, бул. „Акад. И. Е. Гешов” 15, 1606 София, тел.: 92-30-416

ПОЛОВО-ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЪБИТЕ, ЗАСЕГНАТИ ОТ РЕТЕНЦИЯ
Ц. Цветанов1, Н. Петрова2, Р. Чолакова1, Т. Сбиркова1 и А. Бакърджиев1
1Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина,
Медицински университет – Пловдив
2Катедра по социална медицина и обществено здраве, Секция по медицинска статистика
и информатика, Факултет по обществено здраве, Медицински университет – Пловдив

Резюме: Ретенцията представлява задържане пробива на зъбите. Тя може да бъде пълна (completa), когато зъбът лежи изцяло в костта, и непълна (incompleta), когато част от коронката му е пробила. Такива зъби се обозначават като ретинирани (retinens) и съответно полуретинирани (semiretinens). Целта на научното изследване е установяване на разпределението на зъбите, засегнати от ретенцията, и полово-възрастовата структура на изследвания контингент за доказване на централната тенденция и нивото на ретенция. Изследвани са 1050 лица на възраст от 7 до 83 години. Използван е анкетният метод. Анкетната карта съдържа въпроси, корелиращи помежду си. За локализацията на патологията е приложена образна диагностика. Резултатите от обработката на данните показаха честота на ретенция 13,7% от извадката. Във възрастовата група 21-30 години относителният дял на ретинираните зъби е най-висок – 51.39%. При изследване на локализацията е установено, че долните трети молари най-често ретинират, следвани от горните трети молари, на трето място се подреждат горните канини.
Ключови думи: ретенция на зъбите, честота на ретенция
Адрес за кореспонденция: Д-р Цветан Цветанов, Катедра по орална хирургия, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, бул. „ Христо Ботев“ 3, 4000 Пловдив, тел.: 0898-32-53-32

РОЛЯТА НА КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ В ЛЕЧЕБНАТА И ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ НА БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Д. Шопов
СБПФЗАЛ “Д. П. Кудоглу” – Пловдив
Резюме: Болниците са медицински и финансови институции, извършващи особен вид услуги – здравни. Целта на проучването е да се добие ре­ална представа за потребностите от лабораторна диагнос­тика в една средно голяма болница (СБПФЗАЛ “Д. П. КУДОГЛУ” – Пловдив) чрез анализ на дела на лабораторна ди­агностика в разходите на болницата, процента възнаграждение на работещите в клиничната лаборатория, броя и ди­намиката на извършените изследвания с оглед мониториране на лабо­раторната ефективност.
Ключови думи: клинична лаборатория, параклинични изследвания, пациенти, диагностика, финансови резултати
Адрес за кореспонденция: Д-р Димитър Шопов, дм, СБПФЗАЛ “Д. П. Кудоглу”, бул. „Цариградско шосе” 108, 4000 Пловдив, тел.: 032/887-805-900, e-mail: shopov_d@abv.bg

ПРОУЧВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИЯ СЪСТАВ НА НЯКОИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ГЛЮКОЗАМИН
И. Караманчева1, В. Петкова2 и К. Андреевска3
1Катедра „Органична химия”, Департамент „Химични науки”, Химикотехнологичен
и металургичен университет – София
2Катедра “Организация и икономика на фармацията”, Фармацевтичен факултет, МУ – София
3Катедра „Фармацевтични науки”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – Пловдив

Резюме: Глюкозаминът е вещество, което се намира в човешкия организъм. Нужен е за производството на глюкозаминогликан, основна структурна единица за изграждането и възстановяването на хрущяла и други значими тъкани. Глюкозаминът се продава също и под формата на лекарствени продукти и хранителни добавки в аптеките и дрогериите. Съществува различие в количествения състав на хранителните добавки на българския пазар. Ето защо целта на проучването е да се оцени количественият състав на някои хранителни добавки, съдържащи глюкозамин, чрез използването на UV-VIS спектрофотометрия.
Ключови думи: глюкозамин, хранителни добавки, UV-VIS спектрофотометрия
Адрес за кореспонденция: Илияна Караманчева, Департамент „Химични науки”, Химикотехнологичен и мета­лур­гичен университет, бул. "Св. Климент Охридски" 8, 1756 София, тел: 02 8163 116, e-mail: ilyanakaramancheva@abv.bg

 
ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека