За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 3/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

 

ПАТОГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ НА ЕОЗИНОФИЛНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ БРОНХИАЛНА АСТМА
А. Спасова
СБАЛББ „Света София”

Резюме: Изучаването на бронхиалната астма като хронично възпалително заболяване доведе до разработването на методи за мониториране на възпалителния процес. Еозинофилната клетка има основна роля в еозинофилното възпаление. Контролът на протеините, които се освобождават от еозинофилите при тяхната активация, има информационна роля. Еозинофилният катионен протеин (ECP) се използва за диагностика на бронхиална астма като прогностичен показател при „свиркащите” кърмачета, маркер за експозиция на алерген, за оценка на резултатите от провокационни тестове и за тежестта на астмата, за контрол на ефекта от лечението, както и за проследяване на контролиращото лечение. Въпреки това комплексността на алергичното възпаление задължава да се вземат предвид редица фактори, които възпират в очакванията за информативността на ЕСР.

Ключови думи: бронхиална астма, еозинофилна клетка, еозинофилен катионен протеин
Адрес за кореспонденция: Д-р А. Спасова, СБАЛББ „Света София“, бул. "Акад. Ив. Гешов" 17, 1431 София

ХИСТОПАТОЛОГИЧНИЯТ ВИД И ЛИМФОВАСКУЛАРНАТА СЪДОВА ИНВАЗИЯ НА ТУМОРА КАТО ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев
Клиника "Гинекология", МБАЛ "Св. Анна" – Варна
Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински университет – Варна


Резюме: Хистологичният тип, параметралната инвазия и ЛВСИ (лимфоваскуларната съдова инвазия) са едни от прогностичните фактори за преживяемост при рак на маточната шийка. През последните години честотата на ендоцервикалния аденокарцином се е повишила. Съобщава се за увеличение на аденокарцинома в 13 европейски страни. Тези тумори обикновено възникват в ендоцервикалния канал и диагнозата често се забавя. Прогностичната важност на аденокарцинома като хистологичен тип е много противоречива. ЛВСИ е прогностичен фактор, който влияе върху общата и свободната от заболяване преживяемост. Лимфоваскуларната съдова инвазия представлява наличие на туморни клетки в кръвоносните и лимфните съдове.

Ключови думи: рак на маточната шийка, прогностични фактори, цервикален аденокарцином, лимфоаваскуларна съдова инвазия
Адрес за кореспонденция: Д-р Елис Исмаил, Kлиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна“, бул. "Цар Освободител" 100А, 9000 Варна, тел: 052/ 821 255, e-mail: elibet@abv.bg

БИОПСИЯТА НА СЕНТИНЕЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ КАТО ХИРУРГИЧЕН
МЕТОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИМФНИ МЕТАСТАЗИ

Е. Исмаил и Я. Корновски
Клиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна” – Варна
Катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински университет – Варна


Резюме: Биопсията на сентинелни лимфни възли е метод, чрез който посредством специално маркиране могат да бъдат открити и изследвани лимфни възли, които са първите по пътя на лимфното дрениране и метастазиране. В някои случаи те дават информация за метастатичния статус на целия лимфен басейн. Те се наричат сентинелни (стражеви). Сентинелната лимфна биопсия при рак на маточната шийка се използва за намаляване на усложненията от тотална лимфна дисекция.

Ключови думи: сентинелни лимфни възли, рак на маточната шийка, лимфно оцветяване
Адрес за кореспонденция: Д-р Елис Исмаил, Kлиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна“, бул. Цар Освободител 100А, Варна, тел: 052/ 821 255, e-mail: elibet@abv.bg

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕНДОСКОПСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КОЛОРЕКТАЛНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ
Е. Тошева, А. Йонков, Д. Буланов, С. Бонев, В. Стоянов, Н. Кандиларов, П. Токов и В. Димитрова
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София


Резюме: Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна група тумори, които се развиват в различни локализации и имат общата способност да продуцират вазоактивни пептиди и хормони. Те произхождат от клетките на дифузната невро-ендокринна система (ДНЕС) и могат да бъдат разположени навсякъде в тялото, но са основно съсредоточени в гастроинтестиналната и дихателната система. В предходните години препоръките на European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS) бяха, че всички НЕТ на колона следва да бъдат лекувани чрез сегментна колектомия и регионална лимфаденектомия, по подобие на аденокарциномите. Препоръките на ENETS от 2012 г. предлагат като вариант за лезии под 2 cm тяхното ендоскопско ексцизиране чрез полипектомия или ендоскопска мукозна резекция. През последните години, с навлизането в практиката на усъвършенствани ендоскопски методи като ЕСД и ТЕМС, все повече се налага мнението, че ендоскопска резекция следва да бъде прилагана при всички полипи с размери < 1 cm, както и при такива с размери между 1 и 2 cm, когато не съществуват неблагоприятни прогностични признаци за метастазиране.

Ключови думи: невроендокринни тумори, ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска субмукозна дисекция
Адрес за кореспонденция: Е. Тошева, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ "Александровска", ул. "Пенчо Славейков" № 52, 1431 София

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАБОЛЯЕМОСТ
А. Въткова
Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина
и обществено здраве”, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”


 „Както древните, така и съвременните общества са проявявали мудност в разпознаването и контрола на здравните рискове, свързани с работата. Сигерист (1943), медицински историк, ни казва, че историята на развитието на професионалното здраве ще ни помогне да разкрием факторите, които имат участие – тези, които задържат, и тези, които ускоряват развитието и така дават възможност на съвременното общество да действа по-интелигентно и да павира пътя към бъдещето”.
Ричард Шилинг

Резюме: В статията се прави кратък исторически преглед на професионалната заболяемост, което дава представа за това как през различните етапи от развитието на човечеството са се променяли както естеството, така и условията на труд. Паралелно с това е еволюирало и човешкото съзнание по отношение на вредностите и рисковете за здравето, свързани с човешкия труд. Създават се такива международни организации като ILO (Международна организация по труда – МОТ) и ICOH (Международна комисия по професионално здраве – МКПЗ). Усилията са насочени към подобряване условията на труд и правилно обучение на работещите за спазване правилата на безопасност при работа. Това, от една страна, води до укрепване и опазване на човешкото здраве, от друга страна – повишава производителността на труда.

Ключови думи: исторически преглед, професионална заболяемост, професионално здраве, превантивни мерки, приемлив риск
Адрес за кореспонденция: Албена Въткова, Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве", Медицински фактултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
ул. "Козяк" № 1, 1407 София

AСОЦИИРАНА С БРЕМЕННОСТТА ТРОМБОТИЧНА МИКРОАНГИОПАТИЯ И ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА
М. Любомирова
Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” – София

Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP синдром, острата чернодробна стеатоза на бременността (AFLP) и тромботичната тромбоцитопенична пурпура (TTP) най-често се усложняват с ОБУ. Тези заболявания са диагностични предизвикателства пред клинициста. В статията се обсъждат клиничните и лабораторните характеристики, патофизиологията и лечението на тези три условия, с особено внимание към бъбречните прояви. Наложително е заболяванията да се разграничат, за да се предприемат съответните терапевтични решения, които могат да бъдат животоспасяващи за майката и плода. Обикновено AFLP и HELLP се подобряват след родоразрешението, а за ТТП плазмафереза ​​е първа линия на лечение, като бъбречното възстановяване е проблемно и майчината смъртност остава все още висока.

Ключови думи: бременност, остра бъбречна увреда, тромботична тромбоцитопенична пурпура

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
©2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека