За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 2013

АРХИВ

1/2013

АСТМА И БРЕМЕННОСТ – МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ
Л. Терзиев
Сектор „Клинична имунология и алергология“, МУ – Плевен

Резюме: В представения обзор се разглеждат основните групи медикаменти, използвани за лечение на астма при бременни, кортикостероиди, инхалаторни и системни, бета-агонисти с кратко и удължено действие, антивъзпалителни, антихистамини, деконгестанти и други. Представена е информация относно ефектите им върху плода при бременни. Показани са категориите за безопасност, към които се причисляват, и основните дневни дози на най-често използваните медикаменти.

Ключови думи: астма, бременност, кортикостероиди, бета-агонисти, антивъзпалителни средства, деконгестанти

НЯКОИ НОВИ ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ В ЕПИДЕМИОЛОГИЯТА НА ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ
В. Монев1, И. Попиванов2, Т. Петкова3, Н. Богданов2, Ц. Цветанов2, Ц. Дойчинова3, Д. Шаламанов3 и В. Дойчева4
1Национален център по заразни и паразитни заболявания
2Военномедицинска академия – София
3Медицински университет – Плевен
4Медицински университет – София


Резюме: Развитието и усъвършенстването на епидемиологичната теория и практика утвърждава нови понятия и дефиниции. За това допринася също и взаимодействието на епидемиологията с медикобиологични, медикоклинични и медикосоциални научни дисциплини, както и с някои немедицински науки. На съвременния етап определено влияние заслужават въпросите по биологичното оръжие и биологичната защита. Обзорът разглежда пълните дефиниции на следните понятия, категории и дейности, които навлязоха в съвременната епидемиология и заменят или допълват някои от масово използваните термини: инфект-контрол, пест-контрол, инсект-контрол, родент-контрол, постекспозиционна профилактика, outbreak management, outbreak control, емергентни инфекции, медицина на пътуващите, биологично оръжие, биологичен
агент, биотероризъм, биологична защита, идентификация на биологичен агент.

Ключови думи: период, дефиниция, епидемиология, инфекциозни болести, биологично оръжие, биологична защита

ФАРМАКОЛОГИЧНИ И МЕТАБОЛИТНИ ЕФЕКТИ НА ТИРОНАМИНИТЕ
Д. Гавраилова
Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет – София

Резюме: Тиронамините са биологично активни метаболити на тиреоидните хормони, които могат да играят роля в модулацията на ефектите на тиреоидните хормони или да действат като ендогенни регулатори на други обменни процеси. Получени са данни за това, че йодираният 3-йодтиронамин – Т1АМ (в по-малка степен нейодираният тиронамин – Т0АМ), оказват влияние на сърдечно-съдовата и централната нервна система, а също и на обмяната на веществата.

Ключови думи: тиронамини, нейодиран тиронамин (Т0АМ), йодиран 3-йодтиронамин (Т1АМ), синтез, фармакологични ефекти, метаболитни ефекти, рецептор-свързан G-протеин (GPCR), двойноенергийна абсорбциометрия (DEXA)

ХЕМАНГИОМИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ
ЧАСТ II. ЛЕЧЕБНИ АСПЕКТИ

А. Тасева
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ “Александровска”
Медицински университет – София


Резюме: Чернодробните хемангиоми са най-честите доброкачествени тумори на черния дроб, обикновенно малки и неподлежащи на лечение. В поведението към пациентите с големи хемангиоми има редица противоречия. Усложнените с консумативна коагулопатия хемангиоми и тези с тежки, често животозастрашаващи симптоми и усложнения обикновенно подлежат на хирургично или на друг тип лечение. В този обзор представяме различните индикации и методи за лечение на големите чернодробни хемангиоми – транскатетърна артериална емболизация, лигиране на чернодробни съдове, склеротерапия, хирургични процедури – енуклеация и различни типове на чернодробни резекции. Дискутира се и въпросът за интраоперативния васкуларен контрол.

Ключови думи: черен дроб, хемангиом, лечение

БЪРНАУТ СИНДРОМ – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, СЪЩНОСТ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Ст. Харизанова и Т. Търновска
Катедра „Хигиена и екомедицина”, ФОЗ, Медицински университет – Пловдив

Резюме: Целта на представения литературен обзор е да се направи преглед на основните исторически данни, определенията, същността и известните факти за последствията от бърнаут синдром. Литературните данни показват, че липсва единство в мненията за това състояние както по отношение на дефиницията, така и по отношение на характеристиката му. Необходими са по-нататъшни задълбочени проучвания върху проявите на бърнаут синдрома в различни професионални направления.

Ключови думи: бърнаут синдром, определения, причини, симптоми

2/2013

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
Е. Стоянова1, М. Мурджева1 и С. Кюркчиев2, 3
1Секция „Молекулярна имунология”, Институт по биология и имунология на размножаването,
БАН – София
2Институт по репродуктивно здраве
3СГБАЛ „Д-р Щерев“, ТБ БулГен – София


Резюме: Регенеративната медицина е насочена към създаването на подходящи условия, при които липсващи или увредени тъкани и клетки да бъдат частично или напълно възстановени. Стволовите клетки със своите значителни способности за самообновяване и диференциация вече са намерили място в медицинската практика. Големите надежди за лечение с ембрионални стволови клетки изглеждат нереални поради възникналите морални и етични ограничения. Появилите се неотдавна в научната литература съобщения за конструиране на индуцирани плурипотентни стволови клетки, които притежават съществени характеристики на ембрионалните, възвръща увереността, че стволовите клетки ще намират все по-широко приложение в бъдеще. Нарастващият брой публикации за стволови клетки и тяхното участие в процеса на възстановяване на увредени клетки или тъкани е доказателство, че използването им за лечение ще промени коренно съществуващата медицинска практика.

Ключови думи: стволови клетки, ембрионални стволови клетки, индуцирани плурипотентни стволови клетки, мезенхимни стволови клетки, унипотентни стволови клетки, регенеративна медицина, клинично приложение

СЪВРЕМЕННИ МИКРОЧИПОВИ ДНК ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА
С. П. Хаджидекова
Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме: ДНК микрочиповите методи са високопроизводителни технологии, които намират все по-голямо приложение в медицината и молекулната биология. Новите микрочипови ДНК платформи позволяват изследване на хиляди гени едновременно или сравнение на генната експресия от две различни тъканни проби. С напредъка в развитието на технологиите се разработват различни технически платформи с нарастваща резолюция, даваща възможност за анализ на промени в единични гени. Принципът на микрочиповата сравнителна геномна хибридизация (СГХ) се базира на конкурентната хибридизация на белязани с различни флуоресцентни багрила тествана и контролна ДНК върху картирани и секвенирани геномни клонове, фиксирани върху твърд носител под формата на микрочипове. В зависимост от целите на анализа микрочиповете се класифицират като експресионни, генотипизиращи, метилационни, CNVs чипове, ChIP-on-chip. Тази техника все още е в начален стадий и обещава да направи революция в идентифицирането на гени, участващи в развитието на различни заболявания.

Ключови думи: микрочипови технологии, генетична диагноза

ЗНАЧЕНИЕ НА АНТИОКСИДАНТИТЕ ГЛУТАТИОН И L-2-OXOTHIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID ПРИ АСТМА
И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ
С ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева
Сектор “Клинична имунология и алергология”, МУ -Плевен

Резюме: Направена е характеристика на един естествен неензимен антиоксидант, глутатион. Изчерпването на глутатион в организма е свързано с редица заболявания, невродегенеративни, белодробни, вирусни и др. Описани са неговият синтез, разпространението му в организма и неговите функции, свързани с детоксикация на ксенобиотици, чистене на свободни радикали и модулиране на клетъчни процеси. Представени са някои от прекурсорите на цистеина (скорост-лимитиращ фактор за синтеза на глутатион) с акцент върху L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid (ОТС). Показано е приложението му в in vitro и in vivo изследвания с цел възстановяване на намалените запаси от глутатион при заболявания като интоксикация с етанол, цисплатин-предизвикани бъбречни уреждания и особено – при бронхиална астма. Авторите цитират свои резултати, получени върху експериментален модел на животинска астма, които потвърждават благоприятния ефект на ОТС върху маркери на възпаление, липидна пероксидация и антиоксидантна защитна система в белите дробове.

Ключови думи: астма, глутатион, L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid

ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЯ НА МАНГАН ПОРФИРИНИТЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОВОКИРАНИ ОТ ОКСИДАТИВЕН СТРЕС
Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева
Сектор “Клинична имунология и алергология”, Катедра „Клинична лаборатория,
клинична имунология и алергология”, МУ – Плевен


Резюме: В обзора са разгледани манган мезопорфирините, представители на една от групите антиоксиданти. Дадени са характеристиките на някои от най-типичните представители на тази група – MnTBAP, MnTE-2-PyP и MnTnHex-2-PyP, тяхното разпределение в организма, токсичност, полуживот и свойства. Докладвани са положителните им ефекти при различни заболявания, провокирани от оксидативен стрес, в т.ч. бронхиална астма, белодробна фиброза, невродегенеративни заболявания, инсулт, диабет, карцином, състояние след лъчетерапия. Показан е и ползотворният ефект на два от препаратите (MnTE-2-PyP и MnTnHех-2-PyР) върху възпалението, липидната пероксидация и някои от основните звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове на мишки в животински модел на астма, наблюдаван от авторите в техни експерименти.

Ключови думи: антиоксиданти, манган мезопорфирини, MnTE-2-PyP, MnTnHех-2-PyР

МЯСТО НА СЕЛЕНА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ТИРЕОИДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д. Гавраилова
Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме: Селенът (Se) е минерал от основно значение за човешкото здраве. Много от неговите физиологични роли са свързани с присъствието му в селенопротеините, известни със своите антиоксидантни свойства. Няколко проучвания изследват потенциалните положителни ефекти от добавката на Se при заболявания на щитовидната жлеза, характеризиращи се с повишени нива на водороден прекис и свободни радикали (автоимунен хроничен тиреоидит, болест на Грейв). Тези проучвания предоставят доказателства, че добавката на Se води до увеличаване на антиоксидантната ензимна дейност и може да намали възпалителния процес на щитовидната жлеза. С оглед на това се предполага, че Se би могъл да има терапевтична роля при автоимунните заболявания на щитовидната жлеза.

Ключови думи: селен, селеноензими, щитовидна жлеза, автоимунни тиреоидни заболявания

AСОЦИИРАНА С БРЕМЕННОСТТА ТРОМБОТИЧНА МИКРОАНГИОПАТИЯ И ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА
М. Любомирова
Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” – София

Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP синдром, острата чернодробна стеатоза на бременността (AFLP) и тромботичната тромбоцитопенична пурпура (TTP) най-често се усложняват с ОБУ. Тези заболявания са диагностични предизвикателства пред клинициста. В статията се обсъждат клиничните и лабораторните характеристики, патофизиологията и лечението на тези три условия, с особено внимание към бъбречните прояви. Наложително е заболяванията да се разграничат, за да се предприемат съответните терапевтични решения, които могат да бъдат животоспасяващи за майката и плода. Обикновено AFLP и HELLP се подобряват след родоразрешението, а за ТТП плазмафереза ​​е първа линия на лечение, като бъбречното възстановяване е проблемно и майчината смъртност остава все още висока.

Ключови думи: бременност, остра бъбречна увреда, тромботична тромбоцитопенична пурпура

ОБЗОР НА ХИРУРГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ КОЛЕКТОМИЯ И ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ
Е. Живков, П. Токов, Р. Тодоров, В. Попов, Л. Симонова и В. Солункин
Клиника по обща, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

Резюме: От много години пред хирурзите стои проблемът с разрешаването на чревния пасаж в операциите при отстраняване на голяма част или на цялото дебело черво заедно с ректума. От една страна, стои необходимостта от определен обем на резекцията, а от друга – качеството на живот на пациентите, претърпели такава операция. В статията се опитваме да направим обзор на техниките, еволюцията им, както и на предимствата и недостатъците при прилагането им. Направен е анализ на усложненията.

Ключови думи: проктоколектомия, илеоанална анастомоза, резервоарна стома

3/2013

ПАТОГЕНЕТИЧНИ ФАКТОРИ НА ЕОЗИНОФИЛНОТО ВЪЗПАЛЕНИЕ ПРИ БРОНХИАЛНА АСТМА
А. Спасова
СБАЛББ „Света София”

Резюме: Изучаването на бронхиалната астма като хронично възпалително заболяване доведе до разработването на методи за мониториране на възпалителния процес. Еозинофилната клетка има основна роля в еозинофилното възпаление. Контролът на протеините, които се освобождават от еозинофилите при тяхната активация, има информационна роля. Еозинофилният катионен протеин (ECP) се използва за диагностика на бронхиална астма като прогностичен показател при „свиркащите” кърмачета, маркер за експозиция на алерген, за оценка на резултатите от провокационни тестове и за тежестта на астмата, за контрол на ефекта от лечението, както и за проследяване на контролиращото лечение. Въпреки това комплексността на алергичното възпаление задължава да се вземат предвид редица фактори, които възпират в очакванията за информативността на ЕСР.

Ключови думи: бронхиална астма, еозинофилна клетка, еозинофилен катионен протеин
Адрес за кореспонденция: Д-р А. Спасова, СБАЛББ „Света София“, бул. "Акад. Ив. Гешов" 17, 1431 София

ХИСТОПАТОЛОГИЧНИЯТ ВИД И ЛИМФОВАСКУЛАРНАТА СЪДОВА ИНВАЗИЯ НА ТУМОРА КАТО ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕЖИВЯЕМОСТ ПРИ РАК НА МАТОЧНАТА ШИЙКА
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев
Клиника "Гинекология", МБАЛ "Св. Анна" – Варна
Катедра „Акушерство и гинекология“, Медицински университет – Варна


Резюме: Хистологичният тип, параметралната инвазия и ЛВСИ (лимфоваскуларната съдова инвазия) са едни от прогностичните фактори за преживяемост при рак на маточната шийка. През последните години честотата на ендоцервикалния аденокарцином се е повишила. Съобщава се за увеличение на аденокарцинома в 13 европейски страни. Тези тумори обикновено възникват в ендоцервикалния канал и диагнозата често се забавя. Прогностичната важност на аденокарцинома като хистологичен тип е много противоречива. ЛВСИ е прогностичен фактор, който влияе върху общата и свободната от заболяване преживяемост. Лимфоваскуларната съдова инвазия представлява наличие на туморни клетки в кръвоносните и лимфните съдове.

Ключови думи: рак на маточната шийка, прогностични фактори, цервикален аденокарцином, лимфоаваскуларна съдова инвазия
Адрес за кореспонденция: Д-р Елис Исмаил, Kлиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна“, бул. "Цар Освободител" 100А, 9000 Варна, тел: 052/ 821 255, e-mail: elibet@abv.bg

БИОПСИЯТА НА СЕНТИНЕЛНИТЕ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ КАТО ХИРУРГИЧЕН
МЕТОД ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ЛИМФНИ МЕТАСТАЗИ

Е. Исмаил и Я. Корновски
Клиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна” – Варна
Катедра „Акушерство и гинекология”, Медицински университет – Варна


Резюме: Биопсията на сентинелни лимфни възли е метод, чрез който посредством специално маркиране могат да бъдат открити и изследвани лимфни възли, които са първите по пътя на лимфното дрениране и метастазиране. В някои случаи те дават информация за метастатичния статус на целия лимфен басейн. Те се наричат сентинелни (стражеви). Сентинелната лимфна биопсия при рак на маточната шийка се използва за намаляване на усложненията от тотална лимфна дисекция.

Ключови думи: сентинелни лимфни възли, рак на маточната шийка, лимфно оцветяване
Адрес за кореспонденция: Д-р Елис Исмаил, Kлиника „Гинекология“, МБАЛ „Св. Анна“, бул. Цар Освободител 100А, Варна, тел: 052/ 821 255, e-mail: elibet@abv.bg

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЕНДОСКОПСКОТО ЛЕЧЕНИЕ НА КОЛОРЕКТАЛНИ НЕВРОЕНДОКРИННИ ТУМОРИ
Е. Тошева, А. Йонков, Д. Буланов, С. Бонев, В. Стоянов, Н. Кандиларов, П. Токов и В. Димитрова
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет – София


Резюме: Невроендокринните тумори (НЕТ) са хетерогенна група тумори, които се развиват в различни локализации и имат общата способност да продуцират вазоактивни пептиди и хормони. Те произхождат от клетките на дифузната невро-ендокринна система (ДНЕС) и могат да бъдат разположени навсякъде в тялото, но са основно съсредоточени в гастроинтестиналната и дихателната система. В предходните години препоръките на European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS) бяха, че всички НЕТ на колона следва да бъдат лекувани чрез сегментна колектомия и регионална лимфаденектомия, по подобие на аденокарциномите. Препоръките на ENETS от 2012 г. предлагат като вариант за лезии под 2 cm тяхното ендоскопско ексцизиране чрез полипектомия или ендоскопска мукозна резекция. През последните години, с навлизането в практиката на усъвършенствани ендоскопски методи като ЕСД и ТЕМС, все повече се налага мнението, че ендоскопска резекция следва да бъде прилагана при всички полипи с размери < 1 cm, както и при такива с размери между 1 и 2 cm, когато не съществуват неблагоприятни прогностични признаци за метастазиране.

Ключови думи: невроендокринни тумори, ендоскопска мукозна резекция, ендоскопска субмукозна дисекция
Адрес за кореспонденция: Е. Тошева, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ "Александровска", ул. "Пенчо Славейков" № 52, 1431 София

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО И ИЗУЧАВАНЕТО  НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗАБОЛЯЕМОСТ
А. Въткова
Катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина
и обществено здраве”, Медицински факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”


„Както древните, така и съвременните общества са проявявали мудност в разпознаването и контрола на здравните рискове, свързани с работата. Сигерист (1943), медицински историк, ни казва, че историята на развитието на професионалното здраве ще ни помогне да разкрием факторите, които имат участие – тези, които задържат, и тези, които ускоряват развитието и така дават възможност на съвременното общество да действа по-интелигентно и да павира пътя към бъдещето”.
Ричард Шилинг

Резюме: В статията се прави кратък исторически преглед на професионалната заболяемост, което дава представа за това как през различните етапи от развитието на човечеството са се променяли както естеството, така и условията на труд. Паралелно с това е еволюирало и човешкото съзнание по отношение на вредностите и рисковете за здравето, свързани с човешкия труд. Създават се такива международни организации като ILO (Международна организация по труда – МОТ) и ICOH (Международна комисия по професионално здраве – МКПЗ). Усилията са насочени към подобряване условията на труд и правилно обучение на работещите за спазване правилата на безопасност при работа. Това, от една страна, води до укрепване и опазване на човешкото здраве, от друга страна – повишава производителността на труда.

Ключови думи: исторически преглед, професионална заболяемост, професионално здраве, превантивни мерки, приемлив риск
Адрес за кореспонденция: Албена Въткова, Катедра "Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве", Медицински фактултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
ул. "Козяк" № 1, 1407 София

AСОЦИИРАНА С БРЕМЕННОСТТА ТРОМБОТИЧНА МИКРОАНГИОПАТИЯ И ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА
М. Любомирова
Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” – София

Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP синдром, острата чернодробна стеатоза на бременността (AFLP) и тромботичната тромбоцитопенична пурпура (TTP) най-често се усложняват с ОБУ. Тези заболявания са диагностични предизвикателства пред клинициста. В статията се обсъждат клиничните и лабораторните характеристики, патофизиологията и лечението на тези три условия, с особено внимание към бъбречните прояви. Наложително е заболяванията да се разграничат, за да се предприемат съответните терапевтични решения, които могат да бъдат животоспасяващи за майката и плода. Обикновено AFLP и HELLP се подобряват след родоразрешението, а за ТТП плазмафереза ​​е първа линия на лечение, като бъбречното възстановяване е проблемно и майчината смъртност остава все още висока.

Ключови думи: бременност, остра бъбречна увреда, тромботична тромбоцитопенична пурпура

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
©2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека