За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 2009

АРХИВ

1/2009

БОЛЕСТ НА CROHN – ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА КЛАСИФИКАЦИИТЕ

П. Пенчев

Kлиникa по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна” – София

Резюме: Болестта на Крон е хетерогенно, хронично грануломатозно възпаление, локализирано в ГИТ, най-често в терминалния илеум и началната част на дебелото черво. Многообразната фенотипна характеристика на болестта създава изключителни затруднения при изработването на стандартизирани критерии за намиране на корелации с предполагаемите етиологични фактори (генетични и от околната среда), за преценка на еволюцията и за оценка на ефекта от лечението. За тези цели последователно са разработени определени критерии, залегнали в приетите през 1998 г. Виенска класификация и през 2004 г. – Монреалска класификация.

Ключови думи: болест на Крон, Виенска класификация, Монреалска класификация

Адрес за кореспонденция:
Д-р П. Пенчев, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна”,
ул. „Бяло море” № 8, 1527 София, тел. (02)9432519, e-mail: penchev.dr@gmail.com

НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГАМА-ЛЪЧИ В МЕДИЦИНАТА

Ил. Желев¹, Д. Обрешкова², Ек. Петкова³, Л. Пейкова², Р. Семова4 и Ст. Пъпанов¹

1Катедра „Фармакогнозия и фитохимия”, Фармацевтичен факултет,
Медицински университет – Пловдив
2Катедра „Фармацевтична химия”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София
3Медицински колеж при Медицински университет – Пловдив
4Медицински университет – Пловдив

Резюме: Гaма-лъчите са форма на електромагнитно лъчение с много малка дължина на вълната, висока честота и силно йонизиращо действие, получаващи се при радиоактивно превръщане. Действието на гама-лъчите върху микроорганизмите намира приложение за стерилизация в медицината, фармацията, козметичната промишленост. Стерилизацията с гама-лъчи не променя химичната структура на лекарствените вещества.

Ключови думи: гама-лъчи, йонизиращо действие, стерилизация, микробна чистота

Адрес за кореспонденция:
Илия Ж. Славов, Фармацевтичен факултет при МУ, „Братя Бъкстон” № 120, 4004 Пловдив, e-mail: ijelev80@abv.bg
2/2009

СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА РЕВМАТОИДНИЯ АРТРИТ
С ПРОМЕНЯЩИ БОЛЕСТНАТА АКТИВНОСТ СРЕДСТВА

Зл. Коларов
Клиника по ревматология, МУ – София
Резюме: Разгледани са съвременните схващания за целта на лечението на ревматоидния артрит, ползите и недостатъците от приложението на класическите променящи болестната активност препарати (златни соли, Salazopyrin, Methotrexat, антималарици, Methotrexat, D-penicillamin, Leflunomide), възможността за комбиниране между тях и комбинирането им с биологични средства, съвременните индекси и скали за отчитане на болестната активност, настъпването на клинична ремисия, рентгеновата прогресия на болестта. Посочени са резултатите и изводите от клинични проучвания, проследяващи възможността за спиране на лечението с променящите болестната активност средства.

Ключови думи: променящи болестната активност средства, ревматоиден артрит

Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Златимир Коларов, Клиника по ревматология, Медицински университет,
ул. „Урвич” №13, 1612 София, тел. 958-29-27

ПОГЛЕД ВЪРХУ КОНФЛИКТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЩУВАНЕ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА
А. Лукова
Психиатричен сектор, МБАЛСМ „Пирогов”
Резюме: Глобализацията на проблемите в съвременното общество поражда необходимост от търсене на ценности, добродетели и принципи, улесняващи изграждането на етичната страна в поведението и общуването между хората. Моделът на човешките отношения в медицинската практика се основава на идеята за хуманност и лична мотивация за участие на работещите в решаването на задачите на организацията. Разгледани са конфликтите като органична част от живота на хората. Те са ежедневие в организационния живот и съпътстват всяка човешка дейност. Всеки индивид притежава или съзнателно си изработва стратегия за поведение в конфликтна ситуация, като възможностите за общуване зависят от индивидуалните психични характеристики и житейски умения.

Ключови думи: комуникация, конфликт, умения

Адрес за кореспонденция: Д-р Анелия Лукова, Клиника „Токсикология” – Психиатричен сектор, МБАЛСМ „Пирогов”,, бул. „Тотлебен” № 21, 1606 София, тел. 9154409, е-mail: aloukova@yahoo.com
КАРДИОМИОПАТИИ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
ХИПЕРТРОФИЧНА КАРДИОМИОПАТИЯ

Л. Маринов
Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
Резюме: Хипертрофичната кардиопатия (ХКМП) продължава да бъде обект на оправдан интерес от страна на много изследователи. Определението и класификацията на заболяването търпят различни редакции през последните години, защото се смята, че фенотипната експресия на левокамерната хипертрофия би могла да бъде и следствие на други заболявания, особено при децата. Установена е изразена фамилност на заболяването – по автозомен доминантен път с непълна пенетрация. Обобщени са резултатите от някои генетични проучвания през последните години, основните хемодинамични и клинични прояви на заболяването, съвременни диагностични методи и терапевтично поведение.
Ключови думи: хипертрофична кардиомиопатия, фамилност, левокамерна хипертрофия, генни дефекти, дисритмия
Адрес за кореспонденция: Д-р Лъчезар Маринов, дм, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, ул. „Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна, GSM: 0899 67 05 25, e-mail: marrinovs@abv.bg
РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС-СИНДРОМ ПРИ ВЪЗРАСТНИ – СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕЧЕНИЕТО
Р. Анастасова1, В. Захариев2, В. Найденов3
1Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести”, Медицински университет – София
2Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София
3Медицински институт – МВР
Резюме: Статията разглежда основните тенденции в лечението на острия респираторен дистрес-синдром (ОРДС) при възрастни. Обсъждат се новите методи на лечение, като се акцентира върху необходимостта от по-активно и детайлно изучаване на патогенезата, имунологичните и патофизиологичните промени с цел въвеждане на нови подходи в терапията. Обръща се внимание и на етиологията, патофизиологичните и патоанатомичните промени, диагностичните критерии и честотата на ОРДС според клиничния риск.
Ключови думи: ОРДС, диагностични критерии, клиничен риск, лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Ралица Анастасова, КПВБ – Клиника по пулмология, УМБАЛ ”Александровска”,
ул. ”Г. Софиийски” № 1, 1431 София, тел. 92 30 470; 92 30 604, e-mail: ralitza1@yahoo.com
ОКСИДАТИВЕН СТРЕС И АСТМА – ЛЕЧЕНИЕ С АНТИОКСИДАНТИ
Л. Терзиев и В. Цветкова
Сектор „Клинична имунология и алергология”, МУ – Плевен
Резюме: В обзора са представени доказателства, че астмата е заболяване, свързано с хипероксиден стрес. Разгледани са естествените антиоксиданти, ензимни и неензимни, и тяхната локализация. Представени са оксидантите и антиоксидантите, които са налице при развитие на заболяването. Проследени са опитите за разширяване на терапевтичните възможности през последните години с приложение на различни класове антиоксиданти, повлияли благоприятно симптоматиката и морфологията на заболяването. Разгледани са и механизмите за потискане на липидната пероксидация при астмата при използваните антиоксиданти.
Ключови думи: бял дроб, астма, оксидативен стрес, антиоксиданти
Адрес за кореспонденция: Д-р Людмил Терзиев, Клиника по алергология, Медицински университет, ул. „Св. Кли­мент Охридски” № 1, 5800 Плевен, е-mail: luterzi@mail.bg
CONTEMPORARY CONCEPTS ON TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS WITH DISEASE-MODIFYING DRUGS
Zl. Kolarov
Rheumatology Clinic, Medical University – Sofia
Summary. Viewed are the contemporary concepts on the aim of rheumatoid arthritis treatment, benefits and disadvantages of the use of disease-modifying agents (Aurum salts, salazopyrin, methotrexat, antimalarics, D-penicillamine, leflunomide), possibilities for their combined use as well as for combination with biological agents. Presented are modern indices and scales for assessment of disease activity, clinical remission onset and radiographic disease progression. There are shown results and conclusions of clinical studies on the opportunity for cessation of the treatment with disease-modifying drugs.
Key  words: disease-modifying agents, rheumatoid arthritis
Address for correspondence: Prof. Zlatimir Kolarov, MD, Clinic of Rheumatology, Medical University, 13, Urvich Str.,
Bg – 1612 Sofia, tel. +359 2 958-29-27
VIEW OF CONFLICTS AND OPPORTUNITIES FOR COMMUNICATION IN MEDICAL PRACTICE
A. Lukova
Психиатричен сектор, МБАЛСМ „Пирогов”
Summary: Globalization issues in contemporary society call for a search of values, virtues and principles, facilitating the establishment of ethical behavior and elationships between people. Model of human relations in medical practice is based on the idea of humanity and the personal motivation of workers to participate in solving the tasks of the organization. Conflicts are considered an organic part of people's lives. They are accompanying organizational life and every human activity. Each individual has his knowingly mades a strategy of behavior in conflict situations whereas opportunities for communication will depend on the individual psychological characteristics and life skills.
Key words: communication, conflict, skills
Adress for correspondence: Dr. Anelia Loukova, Toxicology Clinic – Psychiatry Sector, MATHEM Pirogov, 21 Totleben Blvd., Bg  1606 Sofia, tel.+359 2 9154409, е-mail: aloukova@yahoo.com
CARDIOMYOPATHIES IN CHILDREN
HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY
L. Marinov
Second Pediatric Clinic, UMHAT „Sveta Marina“ – Varna
Summary: Hypertrophic cardiomyopathy continues to be an object of high interest by many investigators. The definition and classification of the disease underweut different changes in the last few years, due to consideration that the phenotype expression of the left ventricular hypertrophy could be a consequence of other diseases, especially in children. A marked family inheritance is established – autosomal dominant with incomplete penetration. Receut results from genetic trials, the main hemodynamic and clinical findings of the disease and the contemporary diagnostic and therapeutic approaches are summarized.
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, hereditity, left ventricular hypertrophy, genetic defects, arrhythmia
Address for correspondence: Lachezar Marinov, MD, Second Clinic of Pediatrics, UMHAT „Sveta Marina“, 1 Hristo Smirnenski Str., Bg  9010 Varna, GSM: +359 899 67 05 25, e-mail: marrinovs@abv.bg
ADULT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME – CURRENT TREATMENT TENDENCIES
R. Anastasova1, V. Zachariev2 and V. Naydenov3
1Department of Propedeutisc of Internal Diseases, Medical University – Sofia
2Depatment of Social Medicine and Health Management, Medical Univerisity – Sofia
3Medical Institute – Ministry of Interior – Sofia
Summary: The article presents main tendencies in the treatment of the acute respiratory distress syndrome (ARDS). The new treatment methods are discussed with an emphasis on the necessity of a more active and elaborate research on ARDS pathogenesis, immunological and pathophysiological changes in order to introduce new approaches to the therapy. The etiology, pathophysiological and pathoanatomical changes are also viewed as well as the diagnostic criteria and ARDS frequency in terms of the clinical risk.
Key words: ARDS, diagnostic criteria, clinical risk, treatment
Address for correspondence: Ralitsa Anastasova, MD, Department of Propedeutics of Internal Diseases, Clinic of Pulmology,
UMHAT “Aleksandrovska”, 1 Sv. G. Sofiyski Str., Bg 1431 Sofia, tel. +359 2 92 30 470; +359 2 92 30 604, e-mail: ralitza1@yahoo.com
OXIDATIVE STRESS AND ASTHMA – TREATMENT WITH ANTIOXIDANTS
L. Terziev and V. Tsvetkova
Sectoion “Clinical Immunology and Allergology”, MU – Pleven
Summary: Purpose of the current review is to summarize recent evidence demonstrating the important role of oxidative stress in asthma pathogenesis. Natural enzymatic and non-enzymatic antioxidants and their localization are examined. The available oxidants and antioxidants in bronchial asthma are described. All therapeutic possibilities and extending potentialities in last years are followed up including different classes antioxidants and their positive effect on symptoms and morphology of the disease. Mechanisms of lipid peroxidation suppression in patients with asthma by use of antioxidants are considered.
Key words: lungs, asthma, cytokines, antioxidants
Address for correspondence: Lyudmil Terziev, MD, PhD, Clinic of allergology, Medical University, 1 Kliment Ohridski Str.,
Bg  5800 Pleven, е-mail: luterzi@mail.bg
3/2009
ДИЛАТАТИВНА КАРДИОМИОПАТИЯ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Л. Маринов
Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
Резюме: Кардиомиопатиите (КМП) в детската възраст са едни от водещите причини за смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Дилатативните кардиомиопатии са най-голямата група заболявания на сърдечния мускул, като част от тях са фамилно обусловени. Според последната ревизия като кардиомиопатии се описват всички заболявания на миокарда, придружени със сърдечна дисфункция. Терминът дисфункция определя настъпилите механични и електрични нарушения. Кардиомиопатиите се разделят на две групи – със структурни нарушения и без структурни нарушения. Обобщена е информацията от последните години, третираща етиологичните причини за възникване на заболяването и доказаните напоследък различни генни дефекти. Направен е опит за обобщение на основните патогенетични и хемодинамични промени, настъпващи в камерния миокард, клиничното протичане на заболяването, основните диагностични методи, лечението и еволюцията му. КМП са основна причина за извършване на сърдечна трансплантация в детската възраст.
Ключови думи: дилатативна кардиомиопатия, миокардна дисфункция, генни дефекти, сърдечна недостатъчност
Адрес за кореспонденция: Д-р Лъчезар Маринов, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина”,
ул. „Христо Смирненски” 1, 9010 Варна, GSM: ++359 899 67 05 25, e-mail: marrinovs@abv.bg

ОТНОСНО ПРОБЛЕМА СТРЕПТОКОКОВА ИНФЕКЦИЯ И РЕВМАТИЗЪМ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЕТАП
Т. Петкова1 и В. Дойчева2
1Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”,
Медицински университет – Плевен
2Катедра „Епидемиология”, Медицински университет – София
Резюме: От втората половина на ХХ век СЗО координира успешно борбата с острите стрептококови заболявания и ревматизма. За кратък период развитите страни постигат забележителни резултати. С въвеждането на пеницилина се приема, че е възможно ревматизмът да бъде елиминиран като заболяване. В дискусията обаче не се вземат под внимание значителният брой болни и високата смъртност в развиващите се страни. Освен това в страните, свели заболяемостта под възможния биологичен минимум от 4%ооо, елиминацията на ревматизма изисква перманентна пеницилинова профилактика, тъй като рискът от възстановяване на епидемичната заболяемост е реален. Големият брой серологични М-типове на стрептококите от група А и отсъствието на специфична имунопрофилактика потвърждават продължаващата значимост на проблема. За българската ревматология и епидемиология дискусията има значение с оглед поддържането на постигнатата елиминация и стесняването на проблема ревматизъм.
Ключови думи: ревматизъм, стрептококи група А, постстрептококови усложнения
Адрес за кореспонденция: Д-р Таня Петкова, Сектор “Епидемиология, паразитология и тропическа медици­на”, Медицински университет – Плевен,
ул. “Св. Климент Охридски” №1, 5800 Плевен, служ. тел. 064/ 884 269, GSM 0885 33 87 74, e-mail: tanja_1973@abv.bg

ВРОДЕН ДЕФЕКТ НА ГЛИКОЗИЛИРАНЕ ТИП ІА
М. Станчева
Детска клиника, Университетска многопрофилна болница за активно лечение  “Александровска“ – София
Резюме: Вродените дефекти на гликозилирането (CDG) са метаболитни заболявания, дължащи се на нарушено гликозилиране на гликопротеини и гликолипиди. Те са тежки и в повечето случаи мултисистемни заболявания. Най-често е засегната ЦНС. През последните години се отбелязва увеличаване на разнообразието на клиничната картина, с която се манифестира заболяването. Настоящият обзор цели повишаване на информираността на българските лекари за най-честия от дефектите на гликозилиране – CDG тип Ia, предвид възможността за извършване в България на изоелектрично фокусиране на серумен трансферин – основен скринингов метод за откриване на заболяването.
Ключови думи: гликозилиране, генетични дефекти, ЦНС, скринингов метод
Адрес за кореспонденция: Д-р М. Станчева, Детска клиника, УМБАЛ “Александровска”,
бул. ”Г. Софийски” №1, 1431 София, тел.03592 9230 640
4/2009

ЕСКУЛИН – СИНТЕЗ И БИОЛОГИЧНО ДЕЙСТВИЕ
Ив. Пенчева1, Д. Обрешкова1, Ил.  Желев2, Ек. Петкова3, В. Хаджидекова4 и Ст. Пъпанов2

1Катедра „Фармацевтична химия”, Фармацевтичен факултет, МУ – София
2Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив
3Медицински колеж, МУ – Пловдив
4НЦРРЗ – София
Резюме:
Ескулинът е биологичноактивно вещество, подобно на витамин Р, с широко приложение в медицината като чисто вещество, а също и като съставка на 3 български и над 40 европейски лекарствени продукта. Поради това ние представяме обобщено синтеза на ескулин, биологичното му действие, лекарствените продукти, които го съдържат, както и методите за неговия анализ.
Ключови думи: ескулин, биологично действие, методи за анализ
Адрес за кореспонденция: Илия Желев Славов, Фармацевтичен факултет, МУ – Пловдив, ул. „Васил Апри­лов”
№ 15, 4000 Пловдив, e-mail: ijelev80@abv.bg

 

СЪВРЕМЕННА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗАТА ПРИ ДЕЦАТА: T SPOT TB – ДРУГАТА АЛТЕРНАТИВА
С. Велизарова

Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ ”Света София”
Резюме:
Диагностицирането на туберкулозата в детската възраст е много трудно поради малкия брой на децата бацилоотделители. След откриване генома на туберкулозната бактерия се установи, че има само 7-8 протеина, строго специфични за тази бактерия. Това води до откриване през 2000-2005 г. на IGRA (Interferon Gamma Release Assays) – T SPOT, QFT тестове. За периода от 09.2007 до 09.2008 г. бяха изследвани 54 деца с T SPOT TB: 34 деца са с различни форми на туберкулозно заболяване, 11 – с ЛТБИ, и 9 деца са контролна група. Установихме, че новият диагностичен тест T SPOT TB има своето място в етиологичната диагноза на туберкулозата, особено при деца в ранна възраст, без доказано бацилоотделяне. Той се позитивира по-добре във възрастта 4-7 години. Туберкулиновата проба на Манту и T SPOT TB се позитивират почти в еднакъв процент. Бъдещите изследвания с двата IGRA (T SPOT TB, QFT) теста ще създават възможност за корелативни взаимоотношения при диагностиката на туберкулозното заболяване в детска възраст.
Ключови думи:
Адрес за кореспонденция: Д-р Светлана Велизарова, Университетска детска клиника по белодробни болести, СБАЛББ „Света София”, ул. „Акад. Ив. Евст. Гешов” № 17, 1431 София, тел. 80-54-299

 

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
©2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека