За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 2008

АРХИВ

Бр. 2/2008

ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ПАРОТИТ В СВЕТОВЕН МАЩАБ
Х. Одисеев¹, Т. Димитрова² и П. Георгиев²

1Отдел вирусология , НЦЗПБ – София
2Катедра по епидемиология, Медицински факултет – София
Резюме: Епидемичният паротит е сериозен медико-социален и икономически проблем. Единственото ефикасно средство срещу инфекцията е специфичната профилактика с живи паротитни ваксини. В света са създадени няколко вида. Тяхното приложение се благоприятства при комбинирането им с морбилна и рубеолна ваксина. Комбинираната триваксина се характеризира с добра поносимост, имуногенност и ефективност. При масово и качествено приложение в редица страни заболяемостта от трите инфекции е рязко понижена. Въпреки постигнатите успехи все още съществуват нерешени проблеми. Един от тях са менингеалните реакции, които паротитният компонент на всички ваксини дава. Но поради рядката им поява, лекото протичане и липсата на трайни увреждания СЗО ги приема като минимален риск в сравнение с пораженията, които естествената инфекция причинява. В представения обзор се прави общ преглед на състоянието на ваксинопрофилактиката на паротитната инфекция в световен мащаб.
Ключови думи: епидемичен паротит, паротитни ваксини, реактогенност, имуногенност, ефективност, странични реакции, ваксинална стратегия
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Тодорка Димитрова, Катедра по епидемиология, МУ – София,СБАЛАГ “Майчин дом “, ул. Здраве 2, 1431 – София, тел.: 9520304, е-mail : tod.dimitrova@mail.bg

ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕНДОКРИНОЛОГА
Ж. Бонева1, М. Боянов2, П. Йовчевски3, Я. Асьов4 и К. Станоева4

1Отделение по ендокринология – МИ МВР, София
2Клиника по ендокринология – МБАЛ “Александровска”, София
3Отделение по нефрология – МИ МВР, София
4студент, Медицински университет – София
Резюме: Обструктивната сънна апнея е заболяване, характеризиращо се с хъркане, частично или пълно спиране на дишането по време на сън, намаление на кислородната сатурация на кръвта, изразено фрагментиране на кръвта, подчертана дневна сънливост. Асоциира се с повишен риск от исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, инсулт и захарен диабет тип 2. Липсата и накъсването на съня и хипоксемията вероятно играят роля в нарушаването на глюкозния толеранс. Златен стандарт за лечението на пациентите с умерена до тежка обструктивна сънна апнея е приложението на продължително позитивно въздушно налягане (CPAP). Съвременни проучвания показват, че лечението с CPAP може да подобри гликемичния контрол и артериалното налягане.
Ключови думи: обструктивна сънна апнея, продължително позитивно въздушно налягане, захарен диабет тип 2
Адрес за кореспонденция: д-р Живка Бонева, дм, Медицински институт – МВР, София, Отделение по ендокринология, бул. “Ген. Скобелев” № 79, 1606 София, тел.: 9821/в. 351, факс: 9814594, e-mail: zhbonevaa@abv.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КЛЕТЪЧНАТА ТЕРАПИЯ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Б. Аврамова1, П. Димова2, Др. Бобев1и В. Божинова2

1Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания – София
2Детска неврологична клиника, УСБАЛНП „Св. Наум” - София
Резюме: Едно от най-модерните направления в съвременната медицинска практика с голям потенциал за развитие и усъвършенстване е клетъчната терапия. През последните години все повече се разширява диапазонът на нейното приложение при лечението на различни заболявания. Особено атрактивно е използването на различни типове стволови клетки за терапевтично повлияване на редица тежки малигнени и бенигнени заболявания, в това число и неврологични, след изчерпване на възможностите на конвенционалното им лечение. За успеха на такова лечение е важно да се проучи добре биологията на стволовите клетки, техните типове, потентност и възможности за трансдиференциация в различни от оригиналните им клетъчни линии. През последните 10 години в световен мащаб се извършват експериментални проучвания за ефекта от трансплантациите на ембрионални и адултни стволови клетки върху тежки неврологични заболявания при деца и при възрастни пациенти. Резултатите от тези проучвания все по-убедително показват, че най-добри резултати могат да се очакват при трансплантация на ембрионални стволови клекти или адултни предшественици на клетките, изграждащи мозъчните тъкани.
Ключови думи: трансплантация, стволови клетки, хемопоетични, неврологични заболявания
Адрес за кореспонденция: Д-р Петя Ст. Димова, дм, Детска неврологична клиника, УСБАЛНП “Св. Наум” – ІV км., ул. “Д-р Л. Русев” № 1, 1113 София, тел: 9702-232, e-mail: pdimova@cablebg.net

ЙОНИЗИРАЩАТА РАДИАЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО Й ВЪРХУ ЧОВЕКА (I част)
Е. Караславова

Катедра „Социална медицина”, Медицински университет – Пловдив
Резюме: Животът на съвременния човек е свързан с йонизиращата радиация по различни начини. В статията се прави преглед на радиационните инциденти през последните 50 години. Анализират се ефектите от действието на йонизиращата радиация – психични и биологични. Проследяват се клиничните прояви на облъчването.
Ключови думи: йонизираща радиация, биологични ефекти, остър радиационен синдром, инциденти
Адрес за кореспонденция: Д-р Емилия Георгиева Караславова, дм, Катедра Социална медицина, Секция „Медицина на бедствените ситуации”, Медицински университет, бул. “В. Априлов” № 15А, 4000 Пловдив, моб. тел: 0896/651-274,
e-mail: e_karaslavova@yahoo.com

Брой 3/2008

EКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЖИВОТИНСКИ МОДЕЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХИДРОЦЕФАЛИЯТА И НОВ ПОГЛЕД
ВЪРХУ ДИНАМИКАТА
НА ЛИКВОРНАТА ДИСФУНКЦИЯ

Т. Попов, Л. Сурчев и Л. Желев

Катедра по анатомия, хистология и ембриология,
Медицински университет – София

Резюме: Хидроцефалията e многообразен и сравнително често срещан в клиничната практика патологичен процес. Изучаването на патогенетичните му механизми е необходимо условие за дефиниране на бъдещите насоки за подобряване на неговата терапия. Целта на настоящия преглед е да се представят и обобщят публикуваните в литературата резултати от най-разпространения модел за симулация на хидроцефалията – каолиновия модел върху плъхове. Той се базира на прекъсване на връзката между стомахчевата система и субарахноидалното пространство в областта на foramina Magendie et Lushka чрез инжектиране на каолинов разтвор в Cisterna cerebellomedullaris. Разгледани са промените в параметрите на ликворната динамика, мозъчния кръвоток, нивата на метаболитите, както и морфологичните изменения в мозъчния паренхим и стомахчевата система. На различни етапи от протичането му моделът последователно развива картината на остра некомуникираща хидроцефалия и впоследствие – на хидроцефалия с нормално вътречерепно налягане.

Ключови думи: хидроцефалия, каолин, животински модел

Адрес за кореспонденция: Доц. Л. Сурчев, дмн, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински университет – София, сл. тел.: +359 2 9172605, GSM: +359 899599654, e-mail: surchev@medfac.acad.bg

АЛЕРГИЧЕН РИНИТ
М. Гълъбова и И. Гълъбов

Първа детска клиника по пулмология, алергология и неврология, УМБАЛ “Св. Марина” – Варна

Резюме: В обзора се разглежда темата за значението и честотата на алергичните ринити. Прави се преглед на заболяемостта от алергичен ринит в отделните райони на света – в частност във високоразвитите индустриални държави. Описани са най-честите прояви на алергичния ринит и важността на заболяването по отношение на разстройството на съня на пациентите, а оттам и по отношение на техния социален статус, работоспособност и успеваемост в училище. Прави се връзка между алергичния ринит и бронхиалната астма като част от теорията за единния дихателен път. В обзора са набелязани най-важните лабораторни тестове за диагностика и са представени най-приемливите терапевтични схеми, свързани с тежестта на проявите на алергичния ринит.

Ключови думи: алергичен ринит, диагностика, лаборатория, терапия

Адрес за кореспонденция:
Д-р Мартина Гълъбова, Първа детска клиника по пулмология, алергология и неврология, УМБАЛ “Св. Марина”,
бул. “Христо Смирненски” № 1, 9010 Варна

Брой 4/2008

АОРТНА КЛАПНА БОЛЕСТ (АОРТНА СТЕНОЗА): ОТ РЪКОВОДСТВАТА КЪМ КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
В. Минчева


Клиника „Кардиология и липидология”
НМТБ – София

Резюме: Калцифициращата аортна стеноза е най-честото сърдечно заболяване в развитите страни след артериалната хипертония и исхемичната болест на сърцето. Заболяването е с хроничен прогресиращ ход при латентен период на асимптомно протичане. Оценката на тази клапна лезия включва клинични и инструментални методи, които определят индикациите за терапевтично поведение – аортно клапно протезиране или балонна валвулопластика.

Ключови думи: аортна клапна стеноза, ехокардиографска оценка, индикации за интервенция

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р В. Минчева, Клиника „Кардиология и липидология”, НМТБ,
бул. “Мария-Луиза” 104, 1233 София, тел.: 932 39 01, e-mail: vmmincheva@yahoo.co.uk

 

MORE JOURNALS: Medical Reveiw | General medicine | Cardiovascular diseases | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
©2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека