За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 2007

АРХИВ

ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ПНЕВМОНИИ -- ЧЕСТОТА, КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Р. Атанасова (1) и В. Захариев (2)

(1)Катедра “Пропедевтика на вътрешните болести”, МУ -- София
(2)Катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт”, МУ -- София

Резюме: Вътреболничните пневмонии са втората по честота нозокомиална инфекция. В статията се разглеждат най-честите етиологични причинители, основните рискови фактори за възникването им и проблемите, свързани с поставянето на точната клинична и микробиологична диагноза. Обсъждат се различните терапевтични схеми и целенасоченото използване на подходящи антибактериални препарати. Набляга се върху необходимостта от съобразяване на антибактериалната терапия с микробиологичните резултати, чиято цел е ограничаване развитието на резистентни щамове микроорганизми и на оскъпяването на лечението. Представени са и профилактичните мероприятия, които могат да ограничат възникването на вътреболничните пневмонии.

Ключови думи: вътреболнична пневмония, честота, диагноза, полирезистентни микроорганизми, лечение

Адрес за кореспонденция: Д-р Ралица Анастасова, КПВБ – Клиника по пулмология, УМБАЛ ”Александровска”,
ул. ”Св. Г. Софиийски” № 1, 1431 София, тел. 92-30-470; 92-30-604, e-mail: ralitza1@yahoo.com

ИНФЕКЦИОЗНИТЕ БОЛЕСТИ -- СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И БЪДЕЩЕ
Т. Червенякова (1) и К. Плочев (2)

(1)УМБАЛ “Св. Ив. Рилски”, МУ -- София
(2)ВМА -- София

Резюме: Анализите на СЗО показват, че общественото здравеопазване продължава да има сериозни проблеми, свързани с инфекциозната заболяемост. Епидемичното разпространение на много инфекциозни болести в различни части на света води до висок леталитет и огромни загуби за овладяването им. Те остават водещ проблем в развиващите се страни. Ваксиналните програми оказаха неоценима помощ на хората, но има заболявания, при които медицината е безсилна да предложи ваксина (СПИН, хепатит С). Нови инфекциозни агенти се регистрират непрекъснато. През 2004 г. случаите на птичи грип сред хора изправиха света пред заплахата от пандемия. Сериозни проблеми създава и нарастващата антимикробна резистентност. В България се забелязва тенденция за намаляване броя на регистрираните инфекциозни заболявания, което едва ли отговаря на реалността. През последните години предизвикателство са внесени отвън инфекциозни болести. Познаването на инфекциозните болести и тяхната профилактика са механизмите за бързата им ерадикация.

Ключови думи: инфекциозни болести, нови инфекциозни агенти, ваксинални програми, епидемиология на инфекциозните болести

Адрес за кореспонденция:
Доц. Д-р Татяна Червенякова, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”,
бул. Акад. Ив. Гешов 17, 1431 София, тел. 9520101; e-mail: taniacher@abv.bg   taniacher@abv.bg

РАДОН В ЖИЛИЩАТА -- ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО?
Ат. Ягова

Национален център по радиобиология и радиационна защита -- София

Резюме: Радонът е естествен радиоактивен благороден газ. Намира се в околната среда. Прониква в жилищата. Неговите солидни, късоживеещи разпадни продукти са алфа-лъчители. Ако бъдат вдишани, те могат да се отложат върху бронхиалния епител. Облъчването с радон и производните му продукти може да доведе до стохастични ефекти. Рискови фактори за облъчване с радон са: високо съдържание на радий в почвата; неуплътнени основи на къщите; недостатъчно проветряване на помещенията; тютюнопушене; вид строителни материали.

Ключови думи: радон, жилище, здраве

Адрес за кореспонденция:
Д-р Атанаска Ягова, Национален център по радиобиология и радиационна защита,
бул. Климент Охридски № 132, 1756 София, тeл. (+359 2) 862 6036 (232), e-mail: a.yagova@ncrrp.org

СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА ПРИ БОЛНИ ОТ РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ
Т. Троев и Е. Конакчиева

Клиника по физиотерапия и рехабилитация, ВМА -- София

Резюме: В последните десетилетия броят на страдащите от ревматоиден артрит нараства, като се наблюдава тенденция към “подмладяване“ на увреденото насeлeние. Това налага да се обърне особено внимание лечението да се провежда и със средства, различаващи се от базисната терапия. В статията се разглеждат новите тенденции при рехабилитацията на пациенти, страдащи от ревматоиден артрит. Съобщава се за постиженията при лечението на тази социалнозначима болест. Приложението на рехабилитация е част от лечебния комплекс. Препоръчва се участие в програма с упражнения с интензивно натоварване (включващи подобрение на аеробната форма). Подчертава се, че медикаментозната терапия осигурява спокойното ежедневие на болните, а физикалната терапия (и в частност рехабилитацията) – тяхната автономност, което е и с пряк икономически и социален ефект.

Ключови думи: ревматоиден артрит, рехабилитация, упражнения с интензивно натоварване

Адрес за кореспонденция:
доц. Тройчо Троев, д.м., Клиника по физиотерапия и рехабилитация, Военномедицинска академия,
ул. “Св. Г. Софийски” № 3, 1431 София, тел. 952-13-36

T-SPOT-TB – МЕТОД ЗА ПО-ПРЕЦИЗНА ДИАГНОСТИКА НА ТУБЕРКУЛОЗНОТО ЗАБОЛЯВАНЕ И ЛАТЕНТНАТА ТУБЕРКУЛОЗНА ИНФЕКЦИЯ
С. Велизаровa

Детска клиника, СБАЛББ “Св. София” – София

Резюме: В обзора се разглежда темата за историята на туберкулино­диаг­ностиката и нейното значение за откриване на туберкулозното заболяване. Прави се преглед на заболяемостта от туберкулоза в различните части на света. Разглеждат се имунитетът при туберкулоза и клетъчните елементи и техните субстанции, които вземат участие в него. Разглеждат се новооткритите антигени, характерни само за вирулентния тип туберкулозни бактерии, и значимостта на открития от д-р Лалвани T-SPOT-TB. Цитират се част от изследванията, които сравняват туберкулиновия тест с новия Т-SPOT тест. Изтъква се значимостта на теста при латентна туберкулозна инфекция, както и за откриване на извънбелодробните форми на туберкулоза. Показани са сравнителните проучвания на различни автори и предимството на Т-SPOT пред квантифероновия тест. В заключение се изтъква необходимостта за използването му, особено при деца със съмнение или доказано туберкулозно заболяване и като критерий за ефекта от приложеното лечение.

Ключови думи: туберкулоза, имунология, диагноза, туберкулинов тест, T-SPOT-ТВ

Адрес за кореспонденция:
Д-р С. Велизарова, Детска клиника, СБАЛББ „Св. София”, бул. „Акад. Ив. Гешов” 17, 1606 София

ТИРЕОИДНИ АВТОАНТИТЕЛА И РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ
К. Тодорова-Ананиева

СБАЛАГ ”Майчин дом” – София

Резюме: През последните десет години се доказа влиянието на тиреоидните антитела върху нормалното възникване, развитие и протичане на бременността. Промените в тиреоидния автоимунитет, дори и при отсъствие на нарушения в тиреоидната функция, се съчетават с нарушения във фертилитета и сигнификантно висок риск от хабитуални аборти. Въпреки че точният патогенетичен механизъм е неизвестен, се предполага, че тиреоидните автоантитела отключват абнормен имунен отговор и последващи нарушения в майчино-феталната тиреоидна функция. Автоимунните увреждания могат да бъдат предотвратени посредством целеви скрининг за доказване на тиреоидна дисфункция и нарушения в тиреоидния автоимунитет на всички жени в ранна бременност и при необходимост – лечение с левотироксин.

Ключови думи: тиреоидни автоантитела, репродуктивни нарушения, имунен отговор, хабитуални аборти

Aдрес за кореспонденция:
Д-р Катя Тодорова-Ананиева, СБАЛАГ „Майчин дом”, ул. „Здраве” № 2, 1431 София

 ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 – АКТУАЛНИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ
Е. Кожухарова и В. Иванов

Клиника по ендокринология, ВМА – София

Резюме: Захарен диабет (ЗД) тип 2 е широко разпространено заболяване, чието развитие е свързано с два основни патофизиологични механизъма – инсулинова резистентност и ?-клетъчна дисфункция. Овладяването на хипергликемията и постигането на определени гликемични цели е водещото в лечението на заболяването. В терапията на ЗД тип 2 се използват осем вида медикаменти, които по механизъм на действие се разделят най-общо на две големи групи. При неуспех на монотерапията се прилага комбинация от препарати.

Ключови думи: захарен диабет тип 2, гликемични цели, медикаменти, монотерапия, комбинирана терапия

Адрес за кореспонденция:
Д-р Е. Кожухарова, Клиника по ендокринология, Военномедицинска академия,
ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1431 София, тел. 92-26-091, e-mail: med@abv.bg

ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ИМПЛАНТИРА МЕДИКАМЕНТ-ИЗЛЪЧВАЩ СТЕНТ ПРИ ВСЕКИ ПАЦИЕНТ
Д. Трендафилова1, Ю. Джоргова1 и Н. Рунев2

1УМБАЛ “Св. Екатерина” – София
2УМБАЛ “Александровска” – София

Резюме: В обзора са представени основните характеристики, механизмът на действие, предимствата и недостатъците на медикамент-излъчващите стентове (DES) в сравнение с металните стентове (BMS). Обсъдени са резултатите от проучвания за ефективността и безопасността на стентовете Cypher и Таxus, както и за факторите, предсказващи повишен риск от късна стент-тромбоза при DES (наличие на интракоронарен тромб, захарен диабет, бифуркационни лезии, недостатъчно разгъване на стента, ранно прекратяване на терапията с клопидогрел и аспирин). Анализирани са препоръките за имплантиране на DES, като авторите споделят и лично мнение по разглежданите проблеми.

Ключови думи: медикамент-излъчващ стент, рестеноза, стент-тромбоза, Cypher, Таxus

Адрес за кореспонденция:
Д-р Николай Рунев, МБАЛ “Александровска”, КПВБ, ул. “Св. Г. Софийски” 1, 1431 София, тел. 92 30 461, 0899 92 95 40

ПРЕВЕНЦИЯ НА ВИРУСНИЯ ХЕПАТИТ А СЪС СПЕЦИФИЧНИ СРЕДСТВА -- ИМУНОГЛОБУЛИН И ВАКСИНА
Н. Ватев(1), М. Стойчева(1), И. Баташки(2) и К. Кръстев(1)

(1)Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, клинична паразитология и тропическа
медицина”, Медицински университет -- Пловдив,
(2)УМБАЛ “Св. Георги” -- Пловдив

Резюме: С разработването и лицензирането на ваксини против вирусен хепатит А (ВХА) -- 1995 г., настъпва нова ера в превенцията на заболяването. Използването на ваксините води и до промяна в епидемиологията на ВХА, която трябва да се отчита при разработването на по-нататъшните стратегически програми. В статията са разгледани наличните съвременни средства за превенция на заболяването (ваксините -- за активна профилактика, и имуноглобулинът -- за пасивна профилактика) и тяхната ефективност. Извършен е обзор на приложението на имуноглобулина и ваксините в различни страни по света -- САЩ, Франция, Холандия, Испания, Израел и др. Разгледани са провежданите мерки за превенция и контрол на ВХА в България според действащите нормативни документи на МЗ. Дават се препоръки за по-оптималното използване на имуноглобулина и ваксината при заболяване от хепатит А както при спорадично възникващите случаи, така и при епидемични взривове.

Ключови думи: вирусен хепатит А, антитела към хепатитния А вирус, ранни антитела към хепатитния А вирус, Световна здравна организация, Център за контрол на болестите в САЩ, хепатитен А вирус

Адрес за кореспонденция :
Д-р Николай Тодоров Ватев, ул. „Даме Груев” № 29, 4004 Пловдив, сл. тел. 032/602-931, GSM: 0889 25-75-13, e-mail: nikolai_vatev@abv.bg

ИСТОРИЯ НА СПИН ПАНДЕМИЯТА -- ЕПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОГНОЗИ
К. Плочев

Военномедицинска академия -- София

Резюме: Разглеждат се последните научни данни и хипотези относно произхода на пандемията, социалната значимост на болестта и последиците -- медицински, икономически и социални. Дадени са подробни данни за актуалното разпространение на HIV инфекцията в световен мащаб и в района на Югоизточна Европа. Описана е историята на възникването и разпро ­ странението на болестта СПИН в България. Представят се епидемиологични данни както по отношение на броя на заразените по години, така и по отношение на механизмите на разпространение на болестта в нашата страна. За първи път у нас се публикува организацията на дейностите по недопускане на масово разпространение на заболяването. Специално вни ­ ма ­ ние е обърнато на поуките, които учените извеждат от разпространението на СПИН в епицентъра на пандемията --Африка.

Ключови думи: СПИН пандемия, епидемиология, прогнози

Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р К. Плочев, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1431 София, тел. 92-253-36, e-mail: plochev@mail.bg

ФУНКЦИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА БАРОРЕФЛЕКСНАТА СЕНЗИТИВНОСТ
И МОНИТОРИНГ НА АРТЕРИАЛНОТО НАЛЯГАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА, ПОДЛОЖЕНИ НА СТРЕС
Р. Николова

Национален център по опазване на общественото здраве

Резюме: За изследване на функционалните механизми на сърдечно-съдовата регулация при експозиция на стрес и въздействие на факторите на околната среда, които биха могли да предизвикат развитие на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), се прилагат функционалнодиагностични методи за анализ на барорефлексната сензитивност, сърдечния ритъм, систолното и диастолното артериално налягане. Нова неинвазивна методика за изследване функционалните механизми на сърдечно-съ­до­вата регулация е детерминирането на барорефлексната сензитивност чрез метода за тригонометричния регресионен спектрален анализ на вариативността на сърдечния ритъм и артериалното налягане. Барорефлексната регулация е намалена при въздействия, свързани с промяна на реактивността, при експозиция на стресорни фактори и при ССЗ. Лица, при които е установена намалена барорефлексна сензитивност, показват увеличена лабилност в стойностите на артериалното налягане.

Ключови думи: стрес, барорефлексна сензитивност, мониторинг на кръвното налягане,
сърдечно-съдови заболявания

Адрес за кореспонденция:
Д-р Ружа Николова, Национален център по опазване на общественото здраве,
Лаборатория “Физиология, психология и ергономия”, бул. “Акад. Иван Гешов” № 15, тел: 8056 207

МЕДИКАМЕНТОЗНА КАРДИОТОКСИЧНОСТ. МЕХАНИЗМИ И РИСКОВИ ФАКТОРИ (ЧАСТ I)
Б. Кръстев и А. Гудев

Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна” -- София

Резюме: Химиотерапевтиците като доксорубицин, херцептин и др. са ефективни антинеопластични медикаменти, които често се използват при лечението на солидни тумори и хематологични малигнени заболявания. Най-честият сериозен страничен ефект на тези медикаменти е дозозависимата кардиотоксичност, която обикновено е необратима. Тежестта на тази токсичност зависи от много фактори, като молекулното място на действие, бързото въвеждане и кумулативната доза, начина на апликация, наличието на подлежащо сърдечно заболяване и възрастта на пациента. Кардиотоксичният ефект може да се прояви бързо, още по време на въвеждането на лекарственото средство, или месеци и години след терапията. Към главните причини за сърдечно-съдовата токсичност се отнасят: образуването на свободни радикали, апоптозата, инхибирането на експресията на кардиомиоцит-специфични гени, увредените сигнални пътища, но все още точният механизъм остава неясен. В представената статия се прави обзор на съвременните представи за механизма, диагностиката и лечението на сърдечно-съдовата токсичност, предизвикана от химиотерапевтиците.

Ключови думи: химиотерапевтици, сърдечно-съдова токсичност, рискови фактори

Адрес за кореспонденция:
Д-р Божидар Кръстев, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна”, ул. „Бяло море” № 8, 1527 София,
e-mail: krustev80@abv.bg

МЕДИКАМЕНТОЗНО ПОВЛИЯВАНЕ НА АБДОМИНАЛНОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ. КАРДИО-МЕТАБОЛИТЕН РИСК И РОЛЯ НА ЕНДОКАНАБИНОИДНАТА СИСТЕМА И БЛОКАДАТА НА СВ1 РЕЦЕПТОРИТЕ
Н. Рунев(1), Н. Дончева(2) и Ч. Панайотов(3)

(1)Кардиологично отделение, КПВБ, УМБАЛ “Александровска” -- София
(2)Отделение “Лаборатория по клинична липидология ”, Медицински институт на МВР
(3)Клиника по кардиология, УМБАЛ “Александровска” -- София

Резюме: Налице са убедителни данни, че наднорменото телесно тегло и обезитетът повишават риска от сърдечно-съдова смърт, като при мъжете този риск нараства пропорционално на степента на затлъстяване. През последните години се обсъжда възможността за лечение на абдоминалното затлъстяване и за понижаване на кардио-метаболитния риск чрез блокиране на СВ1 рецепторите на ендоканабиноидната система. Клиничните ефекти на СВ1 блокадата са: редуциране на телесното тегло, намаляване на инсулиновата резистентност и благоприятно повлияване на атерогенните дислипидемии. Rimonabant e първият селективен СВ1 рецепторен блокер, създаден за лечение на високорисково абдоминално затлъстяване, който показва обещаващи резултати в началните проучвания (включени в програмата RIO).

Ключови думи: кардио-метаболитен риск, абдоминално затлъстяване, ендоканабиноидна система, Rimonabant

Адрес за кореспонденция:
Д-р Николай Рунев, Кардиологично отделение, КПВБ, УМБАЛ „Александровска”,
ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел: 92-30/461, gsm: 0899 92-95-40

 

MORE JOURNALS: Medical Reveiw | General medicine | Cardiovascular diseases | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека