За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Научни обзори 2/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

 

СТВОЛОВИ КЛЕТКИ И РЕГЕНЕРАТИВНА МЕДИЦИНА
Е. Стоянова1, М. Мурджева1 и С. Кюркчиев2, 3
1Секция „Молекулярна имунология”, Институт по биология и имунология на размножаването, БАН – София
2Институт по репродуктивно здраве
3СГБАЛ „Д-р Щерев“, ТБ БулГен – София


Резюме: Регенеративната медицина е насочена към създаването на подходящи условия, при които липсващи или увредени тъкани и клетки да бъдат частично или напълно възстановени. Стволовите клетки със своите значителни способности за самообновяване и диференциация вече са намерили място в медицинската практика. Големите надежди за лечение с ембрионални стволови клетки изглеждат нереални поради възникналите морални и етични ограничения. Появилите се неотдавна в научната литература съобщения за конструиране на индуцирани плурипотентни стволови клетки, които притежават съществени характеристики на ембрионалните, възвръща увереността, че стволовите клетки ще намират все по-широко приложение в бъдеще. Нарастващият брой публикации за стволови клетки и тяхното участие в процеса на възстановяване на увредени клетки или тъкани е доказателство, че използването им за лечение ще промени коренно съществуващата медицинска практика.

Ключови думи: стволови клетки, ембрионални стволови клетки, индуцирани плурипотентни стволови клетки, мезенхимни стволови клетки, унипотентни стволови клетки, регенеративна медицина, клинично приложение

СЪВРЕМЕННИ МИКРОЧИПОВИ ДНК ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНАТА
С. П. Хаджидекова
Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме: ДНК микрочиповите методи са високопроизводителни технологии, които намират все по-голямо приложение в медицината и молекулната биология. Новите микрочипови ДНК платформи позволяват изследване на хиляди гени едновременно или сравнение на генната експресия от две различни тъканни проби. С напредъка в развитието на технологиите се разработват различни технически платформи с нарастваща резолюция, даваща възможност за анализ на промени в единични гени. Принципът на микрочиповата сравнителна геномна хибридизация (СГХ) се базира на конкурентната хибридизация на белязани с различни флуоресцентни багрила тествана и контролна ДНК върху картирани и секвенирани геномни клонове, фиксирани върху твърд носител под формата на микрочипове. В зависимост от целите на анализа микрочиповете се класифицират като експресионни, генотипизиращи, метилационни, CNVs чипове, ChIP-on-chip. Тази техника все още е в начален стадий и обещава да направи революция в идентифицирането на гени, участващи в развитието на различни заболявания.

Ключови думи: микрочипови технологии, генетична диагноза

ЗНАЧЕНИЕ НА АНТИОКСИДАНТИТЕ ГЛУТАТИОН И L-2-OXOTHIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID ПРИ АСТМА
И ДРУГИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОКСИДАТИВЕН СТРЕС

Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева
Сектор “Клинична имунология и алергология”, МУ - Плевен

Резюме: Направена е характеристика на един естествен неензимен антиоксидант, глутатион. Изчерпването на глутатион в организма е свързано с редица заболявания, невродегенеративни, белодробни, вирусни и др. Описани са неговият синтез, разпространението му в организма и неговите функции, свързани с детоксикация на ксенобиотици, чистене на свободни радикали и модулиране на клетъчни процеси. Представени са някои от прекурсорите на цистеина (скорост-лимитиращ фактор за синтеза на глутатион) с акцент върху L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid (ОТС). Показано е приложението му в in vitro и in vivo изследвания с цел възстановяване на намалените запаси от глутатион при заболявания като интоксикация с етанол, цисплатин-предизвикани бъбречни уреждания и особено – при бронхиална астма. Авторите цитират свои резултати, получени върху експериментален модел на животинска астма, които потвърждават благоприятния ефект на ОТС върху маркери на възпаление, липидна пероксидация и антиоксидантна защитна система в белите дробове.

Ключови думи: астма, глутатион, L-2-oxothiazolidine-4-carboxylic acid

ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЯ НА МАНГАН ПОРФИРИНИТЕ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ПРОВОКИРАНИ ОТ ОКСИДАТИВЕН СТРЕС
Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева
Сектор “Клинична имунология и алергология”, Катедра „Клинична лаборатория,
клинична имунология и алергология”, МУ – Плевен


Резюме: В обзора са разгледани манган мезопорфирините, представители на една от групите антиоксиданти. Дадени са характеристиките на някои от най-типичните представители на тази група – MnTBAP, MnTE-2-PyP и MnTnHex-2-PyP, тяхното разпределение в организма, токсичност, полуживот и свойства. Докладвани са положителните им ефекти при различни заболявания, провокирани от оксидативен стрес, в т.ч. бронхиална астма, белодробна фиброза, невродегенеративни заболявания, инсулт, диабет, карцином, състояние след лъчетерапия. Показан е и ползотворният ефект на два от препаратите (MnTE-2-PyP и MnTnHех-2-PyР) върху възпалението, липидната пероксидация и някои от основните звена на антиоксидантната защитна система в белите дробове на мишки в животински модел на астма, наблюдаван от авторите в техни експерименти.

Ключови думи: антиоксиданти, манган мезопорфирини, MnTE-2-PyP, MnTnHех-2-PyР

МЯСТО НА СЕЛЕНА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ТИРЕОИДНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д. Гавраилова
Факултет “Обществено здраве”, Медицински университет – София

Резюме: Селенът (Se) е минерал от основно значение за човешкото здраве. Много от неговите физиологични роли са свързани с присъствието му в селенопротеините, известни със своите антиоксидантни свойства. Няколко проучвания изследват потенциалните положителни ефекти от добавката на Se при заболявания на щитовидната жлеза, характеризиращи се с повишени нива на водороден прекис и свободни радикали (автоимунен хроничен тиреоидит, болест на Грейв). Тези проучвания предоставят доказателства, че добавката на Se води до увеличаване на антиоксидантната ензимна дейност и може да намали възпалителния процес на щитовидната жлеза. С оглед на това се предполага, че Se би могъл да има терапевтична роля при автоимунните заболявания на щитовидната жлеза.

Ключови думи: селен, селеноензими, щитовидна жлеза, автоимунни тиреоидни заболявания

AСОЦИИРАНА С БРЕМЕННОСТТА ТРОМБОТИЧНА МИКРОАНГИОПАТИЯ И ОСТРА БЪБРЕЧНА УВРЕДА
М. Любомирова
Клиника по нефрология, УМБАЛ ”Александровска” – София

Резюме: Острата бъбречна увреда (ОБУ) е рядко, но сериозно усложнение по време на бременността. Бъбречната недостатъчност може да усложни няколко други специфични за бременността състояния – тежката прееклампсия/HELLP синдром, острата чернодробна стеатоза на бременността (AFLP) и тромботичната тромбоцитопенична пурпура (TTP) най-често се усложняват с ОБУ. Тези заболявания са диагностични предизвикателства пред клинициста. В статията се обсъждат клиничните и лабораторните характеристики, патофизиологията и лечението на тези три условия, с особено внимание към бъбречните прояви. Наложително е заболяванията да се разграничат, за да се предприемат съответните терапевтични решения, които могат да бъдат животоспасяващи за майката и плода. Обикновено AFLP и HELLP се подобряват след родоразрешението, а за ТТП плазмафереза ​​е първа линия на лечение, като бъбречното възстановяване е проблемно и майчината смъртност остава все още висока.

Ключови думи: бременност, остра бъбречна увреда, тромботична тромбоцитопенична пурпура

ОБЗОР НА ХИРУРГИЧНИТЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ КОЛЕКТОМИЯ И ПРОКТОКОЛЕКТОМИЯ
Е. Живков, П. Токов, Р. Тодоров, В. Попов, Л. Симонова и В. Солункин
Клиника по обща, жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска“ – София

Резюме: От много години пред хирурзите стои проблемът с разрешаването на чревния пасаж в операциите при отстраняване на голяма част или на цялото дебело черво заедно с ректума. От една страна, стои необходимостта от определен обем на резекцията, а от друга – качеството на живот на пациентите, претърпели такава операция. В статията се опитваме да направим обзор на техниките, еволюцията им, както и на предимствата и недостатъците при прилагането им. Направен е анализ на усложненията.

Ключови думи: проктоколектомия, илеоанална анастомоза, резервоарна стома

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
©2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека