За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Клинични случаи 3/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

 

УСПЕШНО ОСЪЩЕСТВЕНА В ЕДИН АКТ ДВУСТРАННА ПОЛИЛОБАРНА
РЕЗЕКЦИЯ НА БЕЛИЯ ДРОБ ПРИ ВРОДЕНИ ДВУСТРАННО АБСЦЕДИРАЩИ БРОНХИЕКТАЗИИ ЧРЕЗ ЛОГИТУДИНАЛНА СТЕРНОТОМИЯ

П. М. Червеняков, П. А. Червеняков и А. М. Червеняков
Хирургично отделение, МБАЛ „Сердика“

Резюме: Представяме клиничен случай на 36-годишен пациент с диагноза: двустранни абсцедиращи бронхиектазии, локализирани в двата долни десни дяла и долния дял – в ляво. Снета е анамнеза и са извършени биохимични изследвания. След десетдневна антибиотична и медикаментозна подготовка болният е опериран. Представена е използваната оперативна техника. Решението за едноактно двустранно саниране на белите дробове е продиктувано от тежките абсцедиращи бронхиектазии, които според нас ни задължават за по-активно оперативно лечение. В противен случай само при саниране на единия бял дроб от другата страна възпалителния процес ще се задълбочи още повече и може да доведе до ателектаза от аспириране или не ефективно отделяне на храчките, които са гнойни и гъсти, или до повторно инфектиране на бронхиалния чукан, инсуфициенцията му и развитие на емпием. Общото следоперативно състояние на болния напълно потвърждава правилността на нашето поведение за оперативно лечение и обем на операцията. Болният се наблюдава вече повече от 10 години и се намира в отлично състояние и успешно изпълнява служебните си задължения. Биохимичните кръвни показатели са нормални, а функционалните показатели също са в границата на нормата.

Ключови думи: вродени абсцедиращи бронхиектазии/двустранно, оперативно лечение, двустранна полилобарна резекция, лонгитуденална стернотомия
Адрес за кореспонденция: П. Червеняков, Хирургично отделение, МБАЛ „Сердика“, ул. „Дамян Груев" № 6, 1303 София

СЛУЧАЙ НА ТУБЕРКУЛОЗЕН МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТ ПРИ ДЕТЕ СЛЕД ОПЕРАЦИЯ ОТ „ТУМОР” НА БЕЛИЯ ДРОБ
Св. Велизарова и А. Спасова
Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ ”Света София“ ― София


Резюме: Представяме случай на дете, оперирано за “тумор” – с хистологичен резултат с данни за туберкулоза. Клиничните признаци на менингорадикуларно дразнене започват 10 дни след оперативната интервенция. Преглед на литературата не намери друг случай на туберкулозен менингоенцефалит като усложнение след операция за образуването на “тумор” в белия дроб, който по-късно се оказва туберкулоза. Случаят се демонстрира като пример за липсата на диагностично уточняване и мислене в посока специфичен процес.

Ключови думи: туберкулоза, менингит, белодробни болести
Адрес за кореспонденция: Д-р Светлозара Велизарова, Университетска детска клиника по белодробни болести, СБАЛББ „Св. София“, бул. ”Акад. Иван Гешов” № 17, тел.: 02 8054299, e-mail: velizarovasv@gmail.com

БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС В СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРОТИТНА ВАКСИНА
Хр. Одисеев

Резюме: Менингиалните реакции при болните от епидемичен паротит са често явление. Този факт се обяснява със засягане на менингите от паротитния вирус. Със създаването на паротитни ваксини това становище се пренесе и върху редките менингеални реакции при ваксинираните. В настоящата статия се излага становището, че тези реакции, патогенетично обусловени и неизбежни, се дължат на възпаление на плексус хориоидеус от паротитния вирус, вирулентни или ваксинални щамове, увеличаващо ликворната секреция и интракраниалното налягане, в резултат на което се явяват менингеалните симптоми. При ваксинираните деца морфологичните промени в плексус хориоидеус са много по-слаби, поради което изявата на клинични симптоми е изключение (1 на 5000-10 000 ваксиирани). Те са леки, бързопреходни и без остатъчни явления. Въз основа на това авторът е на мнение, че ваксиналните менингеални реакции не представляват контраиндикация за паротитна ваксинация и започна приложението ù в практиката от самото начало (1968 г.). Впоследствие това становище бе прието и от другите страни, и накрая ― и от СЗО (2007 г.).

Ключови думи: епидемичен паротит, паротитни вируси и ваксини, плексус хориоидеус, менингеални реакции
Адрес за кореспонденция: д-р Христо Одисеев, дмн, ул. „Цветна градина“ 52, 1421 София, тел.: 02/865 55 32

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека