За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Клинична практика -- трудности в диагностиката 2012

АРХИВ

1/2012

ДВОЕН ЖЛЪЧЕН МЕХУР, ОПЕРИРАН УСПЕШНО ЛАПАРОСКОПСКИ − ДИСКУСИЯ ВЪРХУ АНОМАЛИЯТА
В. Тасев, Д. Буланов, А. Тасева и В. Солункин
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ „Александровска” – София
Медицински университет – София

Резюме: Двойният жлъчен мехур е рядка анатомична малформация. Тя може да бъде идентифицирана предоперативно с образни методи, но от друга страна, невинаги това се случва. Практиката показва, че в такива случаи се очаква да има и други аномалии в развитието на хепатобилиарната система, най-вече що се отнася до екстрахепаталните жлъчни пътища и разположението на хепаталните артерии и артерия цистика. Поради това една такава находка може да постави оперативния екип на изпитание. Описваните ятрогенни лезии при миниинвазивна холецистектомия не намаляват във времето, което ни даде основание да представим такъв клиничен случай. Целта на това съобщение е да изясним възможните варианти при аномалията и да поставим на обсъждане въпроса − докъде с лапароскопска техника. Представяме случай на млада жена, страдаща от няколко години от жлъчни кризи. Ехографски се установяват калкули в жлъчния мехур. Двойният жлъчен мехур се идентифицира интраоперативно. Операцията е завършена успешно лапароскопски. В заключение считаме, че всеки хирургичен екип трябва да намери адекватния баланс между клиничния опит с лапароскопските операции, техническата оборудваност и възможности, от една страна, и стремежа за успешно завършване на оперативната интервенция – от друга страна, дори и това да налага конверсия, в интерес на здравето на болния.
Ключови думи: лапароскопска холецистектомия, аномалия, жлъчен мехур
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Владимир Тасев, дм, Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ ”Александровска”, 1431 София, бул. ”Св. Г. Софийски” 1, тел.: 02 9230262, e-mail: vntasev@abv.bg

2/2012
ПЪРВИЧЕН ЕХИНОКОК НА ПАНКРЕАСА
В. Тасев, Д. Буланов, А. Тасева, К. Димитров, И. Танева, П. Токов, А. Йонков и В. Димитрова
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия,
УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет – София

Резюме: Първичният ехинокок на панкреаса е рядка локализация. Ние представяме четири случая, които се демонстрираха с различна клинична симптоматика. С образните методи на изследване не се установи етиологията на патологичните процеси в панкреаса. Ехинококовите кисти се идентифицираха интраоперативно. Диагнозата беше потвърдена във всички случаи с хистологично и паразитологично изследване.
Ключови думи: ехинокок, хирургия, панкреас
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Владимир Тасев, дм, Клиника по обща и  чернодробно-панкреатична хирургия, УМБАЛ ”Александровска” , ул. ”Г. Софийски” 1, 1431 София, тел.: 02 9230262, e-mail: vntasev@abv. Bg
ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека