За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Клинична практика -- трудности в диагностиката 2011

АРХИВ

1/2011

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕСНОСТРАННА БЕЛОДРОБНА ХИПОПЛАЗИЯ ПРИ 10-ГОДИШНО ДЕТЕ
А. Спасова, С. Велизарова и П. Минчев

Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ „Света София”


Резюме: Представя се случай на 10-годишно момче с десностранна хипоплазия. Заболяването е открито случайно при заболяване от пневмония. Направени са всички необходими изследвания за доказване на заболяването. Дискутира се честотата на това състояние и поведението при изолирана десностранна хипоплазия.
Ключови думи: детски белодробни болести, хипоплазия на белия дроб, вродени заболявания на бронхобелодробната система
Адрес за кореспонденция: А. Спасова, Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ „Света София”, бул. Акад. Иван Гешов № 17, 1431 София, e-mail: sv_velizarova@abv.bg

2/2011
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕСНОСТРАННА БЕЛОДРОБНА ХИПОПЛАЗИЯ ПРИ 10-ГОДИШНО ДЕТЕ
А.
Спасова, С. Велизарова и П. Минчев
Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ „Света София”


Резюме: Представя се случай на 10-годишно момче с десностранна хипоплазия. Заболяването е открито случайно при заболяване от пневмония. Направени са всички необходими изследвания за доказване на заболяването. Дискутира се честотата на това състояние и поведението при изолирана десностранна хипоплазия.
Ключови думи: детски белодробни болести, хипоплазия на белия дроб, вродени заболявания на бронхобелодробната система
Адрес за кореспонденция: А. Спасова, Университетска детска клиника по белодробни болести,
СБАЛББ „Света София”, бул. Акад. Иван Гешов № 17, 1431 София, e-mail: sv_velizarova@abv.bg
3/2011
SYSTEMIC NECROTIZING GRANULOMATOUS ARTERITIS – A CASE OF A CHILD
D. Kostadinov1, P. Minchev2, Kr. Marinkova1, Ya. Slavova1, P. Drebov2, N. Gavrilova2 and Hr. Psederski2
1University Children’s Clinic of Pulmonary Disease, SHATPD “Sv. Sofia” – Sofia
2Section of Pediatric Surgery, UMHATEM “N. I. Pirogov” – Sofia

Summary: The term "vasculitis" or "arteritis" refers to diseases with diverse localization and clinico-pathological features, including destruction of blood vessels. The respiratory system is affected by many primary systemic vasculitis such as necrotizing granulomatous arteritis, also known as Wegener's granulomatosis. This is a rare disease with nonspecific clinical picture, which often creates differential-diagnostic difficulties, particularly in children. The purpose of this presentation is to discuss difficulties in the diagnosis of systemic necrotizing granulomatous arteritis (SNGrAr) in a 14-year-old boy.

Key words: systemic necrotic granulomatous vasculitis/arteritis, Wegener’s granulomatosis

Address for correspondence: Assoc. Prof. Dimitar Kostadinov, University Children’s Clinic of Pulmonary Disease “Sv. Sofia”, Bronchology Department, 19 Akad. Ivan Geshov, blvd., GSM: +359 898-416-664, sl. tel.: +359 2/80-54-215, e-mail: dimko@mail.bg
ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека