За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Клинична практика -- трудности в диагностиката 2007

АРХИВ

ВАРИАБИЛЕН ТИП ИМУНЕН ДЕФИЦИТ ("ШВЕЙЦАРСКИ ТИП") ПРИ МОМИЧЕ НА 17 ГОД.
М. Желева

Клиника по детска пневмология и фтизиатрия, СБАЛББ „Св. София”, МУ -- София

Резюме: Клиничен случай на 17-годишно момиче с анамнестични данни за чести респираторни инфекциии на горните и долни дихателни пътища, рецидивиращ шиен лимфаденит и хроничен мезентериален лимфаденит, остеоартрит на тазобедрена става. Лабораторните изследвания установиха липсващи или ниски нива на серумните имуноглобулини. Съществуват три типа на първична агамаглобулинемия: Х-свързана агамаглобулинемия (XLA); рано проявена non-Bruton агамаглобулинемия – хетерогенна група, включваща и хипер-IgM синдрома; късно проявена агамаглобулинемия, описвана и като обикновен вариабилен имунен дефицит (CVID), към който се причислява и т. нар. “швейцарски тип”. Лечението включва: интравенозно въвеждане на имуноглобулини (IVIG) за поддържане на серумни нива на IgG над 500 mg/dl, дълги курсове с широкоспектърни антибиотици в по-високи дози, физиотерапевтични процедури, хирургично лечение и др. Прогнозата е добра при пациенти, получаващи IVIG терапия, като се изисква внимание към появата на възможни хронични инфекции на горните и долните дихателни пътища.

Ключови думи: агамаглобулинемия, хипогамаглобулинемия, първичен имунен дефицит, серумни имуноглобулини, обикновен вариабилен имунен дефицит

Адрес за кореспонденция:
Д-р Мая Желева, Университетска клиника по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София”,
бул. “Акад. И. Гешов“ № 17, 1431 София, тел. 80-54-299, e-mail: maya_jeleva@yahoo.com

ВАРИАБИЛЕН ТИП ИМУНЕН ДЕФИЦИТ ("ШВЕЙЦАРСКИ ТИП") ПРИ МОМИЧЕ НА 17 ГОД.
М. Желева

Клиника по детска пневмология и фтизиатрия, СБАЛББ „Св. София”, МУ -- София

Резюме: Клиничен случай на 17-годишно момиче с анамнестични данни за чести респираторни инфекциии на горните и долни дихателни пътища, рецидивиращ шиен лимфаденит и хроничен мезентериален лимфаденит, остеоартрит на тазобедрена става. Лабораторните изследвания установиха липсващи или ниски нива на серумните имуноглобулини. Съществуват три типа на първична агамаглобулинемия: Х-свързана агамаглобулинемия (XLA); рано проявена non-Bruton агамаглобулинемия – хетерогенна група, включваща и хипер-IgM синдрома; късно проявена агамаглобулинемия, описвана и като обикновен вариабилен имунен дефицит (CVID), към който се причислява и т. нар. “швейцарски тип”. Лечението включва: интравенозно въвеждане на имуноглобулини (IVIG) за поддържане на серумни нива на IgG над 500 mg/dl, дълги курсове с широкоспектърни антибиотици в по-високи дози, физиотерапевтични процедури, хирургично лечение и др. Прогнозата е добра при пациенти, получаващи IVIG терапия, като се изисква внимание към появата на възможни хронични инфекции на горните и долните дихателни пътища.

Ключови думи: агамаглобулинемия, хипогамаглобулинемия, първичен имунен дефицит, серумни имуноглобулини, обикновен вариабилен имунен дефицит

Адрес за кореспонденция:
Д-р Мая Желева, Университетска клиника по детска пневмология и фтизиатрия при СБАЛББ „Св. София”,
бул. “Акад. И. Гешов“ № 17, 1431 София, тел. 80-54-299, e-mail: maya_jeleva@yahoo.com

ТУБЕРКУЛОЗА НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
 Ц. Дойчинова(1), П. Йорданова-Лалева(2) и П. Илиева(1)

(1)Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ -- Плевен
(2)МДКЛ, УМБАЛ -- Плевен

Резюме: Най-съвременният метод за диагноза на туберкулозен менингит (ТБМ) е изследването на Interferon-gama. Отговорът на IFN- gamma предизвиква силно вторично регулиране на някои цитокинови и химиокинови гени и използването му с голяма вероятност потвърждава или отхвърля диагнозата ТБМ. Целта на настоящото изследване е подкрепа на становището, че INF- gamma тестът е надежден диагностичен тест за ТБК инфекция. Представят се 3 случая на деца с ТБК менингит, лекувани в Инфекциозна клиника, УМБАЛ -- Плевен, за периода 2006-2007 г. За ранна диагноза е използван квантиферонов тест. Децата с ТБК менингит са се повлияли добре от комбинираната туберкулостатична терапия. IFN- gamma тестът подпомага диагнозата на тубелкулозната инфекция.

Ключови думи: туберкулоза, ЦНС, квантиферонов тест

Адрес за кореспонденция:
Д-р Цеца Дойчинова, Инфекциозна клиника, УМБАЛ, бул. ” Г. Кочев ” № 8а, 5800 Плевен, тел. 0888-72-95-32,
e - mail : doichinova_ceca@abv.bg

 

MORE JOURNALS: Medical Reveiw | General medicine | Cardiovascular diseases | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека