За списанието
| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

Клинични случаи 2/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

 

ПРЕИМУЩЕСТВАТА НА ГЕНОМНОТО СКЕНИРАНЕ ЗА ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАЦИЕНТИ С МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ
Т. Бонева1 и Е. Начева2
1Цитогенетична лаборатория, Военномедицинска академия – София
2Molecular Cytogenetics Laboratory, UCL Medical School, Royal Free Campus – London


Резюме: През последните години се натрупаха достатъчно данни, които показват, че патогенезата и клиничното протичане на мултипления миелом (ММ) са свързани с отделни генетични нарушения. Заболяването се характеризира с комплексни генетични нарушения, които по същество отразяват не само патогенезата му, но и определят прогностичната хетерогенност на установените аберации. В това съобщение ние представяме 2-ма пациенти с ММ. Използвани са техниките: изолиране на CD138+ клетки, FISH и aCGH. Целта е да демонстрираме диагностичните възможности на aCGH, предимствата и недостатъците на всяка от тях при установяване на хромозомни аберации с клинично и терапевтично значение. Дискутираме необходимостта от прилагането му за получаване на максимална информация за хромозомните аберации с клинично и терапевтично значение.

Ключови думи: мултиплен миелом, хромозомни аберации, геномен профил

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека