За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

4/2011

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. Никола Шипковенски – един от създателите на съвременната психиатрия в България

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Ендокринология
Ж. Чернева.
Дисгликемия и остър коронарен синдром

Д. Гавраилова.
Кардиоцеребрални рискове при хипогликемия

Фармакология
И. Николова и Н. Данчев.
Експекторанти и потискащи кашлицата лекарства

Офталмология
Х. Благоева.
Нови хирургични подходи при лечение на глаукома

Гастроентерология
Б. Владимиров.
Гастроезофагеална рефлуксна болест и кашличен синдром  при възрастни болни

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Онкология
В. Молов, И. Трайков, Б. Хаджиев, И. Дойчинов и П. Тимонов.
Някои аспекти от приемането от здрави жени на онкопластична хирургия чрез пластики с локални ламба

В. Узунова, А. Учиков, К. Муржев, Г. Присадов, Е. Порязова и М. Казакова.
Тъканна експресия и серумно ниво на YKL-40 при доброкачествени заболявания на гърдата

Урология
Цв. Генадиев.
Лапароскопската радикална простатектомия – първи 60 случая  в нашата практика

Професионални болести
М. Ляпина и Е. Воденичаров.
Оценка на здравното състояние на работещи в тютюневата  и цигарена промишленост на базата на резултати 
от периодичните медицински прегледи

Дентална медицина
Ц. Цветанов, Н. Петрова, Р. Чолакова, Т. Сбиркова и А. Бакърджиев.
Полово-възрастова структура и разпределение на зъбите,  засегнати от ретенция

Здравен мениджмънт
Д. Шопов.
Ролята на клиничната лаборатория в лечебната и финансовата  дейност на болничните заведения

Фармакология
И. Караманчева, В. Петкова и К. Андреевска.
Проучване на количествения състав на някои хранителни добавки, съдържащи глюкозамин

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
В. Грозева, Р. Иванова, Г. Тодоров, К. Атанасова, М. Боянов и З. Каменов.
Случай на бързорастящ недиференциран инвазивен карцином  на щитовидната жлеза

П. Токов, И. Танева, Е. Тошева, В. Димитрова, К. Великова, Т. Диков, М. Генадиева и Ал. Влахова.
Дермоидна киста и зрял тератом – случаи от практиката

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека