За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

4/2009

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Академик Ташо Ташев – основател на българската гастроентерология и науката за хранене

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Фармакология
Ескулин – синтез и биологично действие

Белодробни болести
Съвременна диагностика на туберкулозата при децата – T SPOT TB – другата алтернатива

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Фармакология
Разработване и валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне на Octyl Methoxycinnamate в слънцезащитни козметични продукти при самостоятелно и при съвместно присъствие с физични ултравиолетови филтри Zinc oxide и Titanium dioxide

Инфекциозни болести
Относно ролята на социалните фактори при масовите заболявания
Отново за нозокомиалните инфекции
Бактериални инфекции на централната нервна система при новородени и деца до 1 година

Гастроентерология
Интестинален пермеабилитет при пациенти с улцерозен колит и връзката му с характеристиките на заболяването


Приложение на оптичната кохерентна томография при заболявания на предния очен сегмент
Chromagen контактна леща – нов метод за корекция на цветните разтройства

Хирургия
Интраоперативно използване на високочестотен линеен трансдюсер при интрамиокардно разположени коронарни съдове
Ендоскопска резекция на бъбречни кисти – трансперитонеален и екстраперитонеален достъп  

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Синдром на Fahr при постоперативен хипопаратиреоидизъм – описание на случай
Малигнен карциноиден синдром – наблюдение върху един случай и обзор на литературата  

ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ
Проф. Коста Заимов на 90 години

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека