За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

3/2013

НАУЧНИ ОБЗОРИ

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
130 години от рождението на академик Владимир Марков

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Имунология
А. Спасова.
Патогенетични фактори на еозинофилното възпаление при бронхиална астма      

Онкогинекология
Е. Исмаил, Я. Корновски и Ст. Славчев.
Хистопатологичният вид и лимфоваскуларната съдова инвазия на тумора като прогностични фактори за преживяемост при рак на маточната шийка  

Е. Исмаил и Я. Корновски.
Биопсията на сентинелните лимфни възли като хирургичен метод за доказване на лимфни метастази    

Хирургия
Е. Тошева, А. Йонков, Д. Буланов, С. Бонев, В. Стоянов, Н. Кандиларов, П. Токов и В. Димитрова.
Съвременни тенденции в ендоскопското лечение на колоректални невроендокринни тумори    

Професионални болести
А. Въткова.
Кратка история за възникването и изучаването на професионалната заболяемост            

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Алергология
Л. Терзиев, В. Цветкова-Вичева, М. Ненова и Хр. Дарданова.
Тестване и премедикация на подбрани пациенти с алергии при провеждане на изследване с йодни контрастни вещества      

Образна диагностика
Е. Павлова, П. Троянова и Е. Борисова.
Флуоресцентна спектроскопия при диагностика на спиноцелуларни карциноми на кожата          

Клинична лаборатория
А. Спасова.
Диагностична стойност на серумния ЕСР като маркер за алергично възпаление
при деца с респираторни алергози     

Хирургия
А. Тасева и В. Тасев.
Класификация на чернодробните хемангиоми        

Патология
К. Тумангелова-Юзеир, Е. Найденов, Е. Иванова-Тодорова, Ц. Младенова, С. Начев, М. Мурджева и Д. Кюркчиев.
Kлетки, изолирани и култивирани от глиобластома мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Хирургия
П. М. Червеняков, П. А. Червеняков и А. М. Червеняков.
Успешно осъществена в един акт двустранна полилобарна резекция на белия дроб при вродени двустранно абсцедиращи бронхиектазии чрез логитудинална стернотомия  

Св. Велизарова и А. Спасова.
Случай на туберкулозен менингоенцефалит при дете след операция от „тумор” на белия дроб  

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Хр. Одисеев.
Българският принос в създаването на паротитна ваксина         

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека