За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

3/2009

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. д-р Антон Алтъпармаков

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Кардиология
Дилатативна кардиомиопатия в детската възраст

Инфекциозни заболявания
Относно проблема стрептококова инфекция и ревматизъм  на съвременния етап

Генетика
М. Станчева. Вроден дефект на гликозилиране тип Іа

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Генетика
Приложение на метода изоелектрично фокусиране на серумен трансферин в българската педиатрична практика

Инфекциозни заболявания
Перспективи за ерадикация на хепатит В

Хирургия
Приложение на модифицирана трансобтураторна слингова  техника за лечение на инконтиненция след операции 
на простатата – ранни резултати

Офталмология
Клинично изследване на комбинираното влияние  на нискоинтензивната лазерна терапия с апарата Medyray 04, Acyclovir
и йод-дезоксиуридин при keratitis herpetica dendritica

Здравен мениджмънт
Система за управление на качеството в спешно отделение
Националните здравни стратегии 2001-2013 г. – добри намарения, реални промени или политическа демагогия?         

Медико-санитарна защита
Възможни последици за Черноморския регион при вeроятни терористичени действия с обеднен уран

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Спешни хирургични състояния при изолиран локален рецидив  след нефректомия по повод бъбречноклетъчен карцином

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека