За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2012

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Доц. Георги Славов – един от основоположниците на фтизиопедиатрията в България

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Ендокринология
Д. Гавраилова.
Хипертиреоидизъм (Болест на Grave) при бременни

Молекулярна Генетика
М. Велизарова, Л. Митев, Т. Бонева и Е. Хаджиев.
Молекулярно-цитогенетични промени в еволюцията на хроничната миелогенна левкемия         

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Епидемиология
А. Гладилова и Н. Рибарова.
Динамика на разпространение и епидемиологична характеристика на нозокомиалните инфекции при новородени деца
през периода 2010-2011 г.    

Т. Петкова, С. Пачкова и А. Дечева.
Сравнително епидемиологично типизиране на щамове Streptococcus pyogenes, изолирани от деца с остри тонзилофарингити           

Н. Корсун, Р. Коцева, А. Теодосиева, А. Курчатова, П. Генова-Калу и М. Кожухарова.
Особености на грипните епидемии в България през първите два сезона от постпандемичния период

А. Гладилова и Н. Рибарова.
Проучване върху динамиката на разпространение и епидемиологичната
характеристика на нозокомиалните инфекции в детските отделения в България през периода 2000-2011 г.

Хематология
Р. Попов, Н. Петров и В. Васева.
Разпространение на кръвните групи от системата АВО при имунохематологичната диагностика във ВМА      

Медицинска химия
В. Христова-Багдасарян, Ж. Тишкова и И. Топалова.
Определяне на ултравиолетови (UV) филтри в слънцезащитни козметични продукти       

Професионални заболявания
Св. Дерменджиев, Зл. Стойнева и Т. Кунева.
Проучване и оценка на токсичните увреждания при професионално експонирани на олово и кадмий лица      
     
Хирургия
С. Бонев, П. Токов, Е. Арабаджиева и В. Димитрова.
Прогностични фактори, влияещи върху преживяемостта след хирургично лечение на рака на панкреаса      
    
Медицинско образование

К. Митов и А. Савова. Методика за подаване на данни към регистъра на МОМН за завършилите
студенти на МУ – София с web приложението “Adminrhe”           

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА  ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА

В. Тасев, Д. Буланов, А. Тасева, К. Димитров, И. Танева, П. Токов, А. Йонков и В. Димитрова.
Първичен ехинокок на панкреаса        

 

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека