За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

2/2010

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Проф. Радан Раданов – основоположник на съвременната пневмология в България (1916-2002)

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Инфекциозни болести
Антиретровирусна терапия – историческо раз­ви­тие и групи антиретровирусни медикаменти

Алергология. Белодробни болести
Оксидативен стрес и възпаление при астма и хронична обструктивна белодробна болест (І част)

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Фармакология
Валидиране на спектрофотометричeн метод за определяне  на 2-phenylbenzimidazole-5-sulfonic acid в слънцезащитни  козметични продукти при самостоятел­но и при съвместно  присъствие с други химични ултравиолетови (UV) филтри и  с физични UV филтри Zinc Oxide и Titanium Dioxide

Генетика
Дистрогликанопатии

Онкология
Рак на млечната жлеза и първична онкологична инвалидност при жените в България

Ендокринология
Лечение на неалкохолната стеатозна болест на черния дроб

Инфекциозни болести
Завръщане на бруцелозата в България

Медицински мениджмънт
Развитие на доброволното здравно осигуряване в България през 2009 г. и анализ на удовлетворението
на осигурените граждани
Идеи за оптимизиране на лабораторната дейност в  университетските болници
Специфика на търсенето и предлагането на пазара на болнични услуги

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Случай на тироксин-дейодиназен дефицит при болен  с пост­оперативен хипотиреоидизъм. Резистентност към лечението с препарати на тироксина
Варицелна пневмония и бременност – клиничен случай

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека