За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

1/2010

АРХИВ

ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Академик Алекси Романов Пухлев – ярък представител на голямата плеяда (1905-1979)

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Нуклеарна медицина
Професионалното облъчване – канцерогенен риск за работници от световната ядрена индустрия

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Патофизиология
Ролята на нискомолекулния антиоксидант N-ACETYL-L-CYSTEINE върху фосфолипидния състав на алвеоларния сърфактант при септичен респираторен дистрес-синдром, предизвикан от експериментален фекален перитонит

Гастроентерология
Нарушения в интестиналния пермеабилитет при пациенти с чернодробна цироза и портална хипертензивна гастропатия

Онкология
Имуномодулаторен и антитуморен ефект на пробиотиците и рекомбинантния човешки еритропоетин

Урология
Разпределение на простатния карцином в СТ1-СТ2 стадий в периферната зона на простатната жлеза и оптимизиране на протокола за трансректална биопсия

Хирургия
Първичен спонтанен пневмоторакс – за или против алфа-1  антитрипсинов дефицит

Инфекциозни болести
Вирусни менингити и менингоенцефалити при деца, лекувани в Инфекциозна болница – София (1996-2008)

Белодробни болести
Диагностична стойност на T SPOT TB при деца с латентна туберкулозна инфекция

Психиатрия
Мениджмънт на синдрома на алкохолна зависимост в токсикологичната практика

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Три фамилни случая от три различни поколения  с автозомно-доминантно унаследяване на retinitis pigmentosa, доказани с дигитално ERG
Късно появил се семином в тестиса, 16 години  след първичния тумор

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело | Scripta periodica | Acta Medica Bulgarica
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека