За списанието| Настоящо издание| Архив | Изисквания към авторите | Редакционна колегия | ЦМБ | Контакти

1/2009

АРХИВ


ИМЕНИТИ ЛЕКАРИ
Д-р Александър Попсавов – основоположник на клиничната  рентгенология, обаятелен лекар и преподавател

НАУЧНИ ОБЗОРИ
Гастроентерология
Болест на Crohn – исторически преглед на класификациите

Радиационна медицина
Някои съвременни аспекти на приложението на гама-лъчи  в медицината

ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ
Инфекциозни заболявания
Варицела – настоящи и бъдещи проблеми
Взрив от асептичен менингит в Западна България (2004 г.)
Клинико-епидемиологично проучване при паротитна инфекция
Клинико-епидемиологична характеристика на скарлатината на съвременния етап

Генетика
Множествени остеохондроми – с принос от изследването на 19 български семейства

Белодробни болести
Диференциална диагноза на белодробната туберкулоза с други инфекциозни заболявания

Неврология
Kогнитивни нарушения и качество на живот при болни  със супратенториални мозъчни неоплазми

Урология, нефрология
Ретроперитонеоскопски бъбречни операции

Офталмология
Retinitis pigmentosa – синдром на Usher при два фамилни случaя  с автозомно-рецесивно унаследяване

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА – ТРУДНОСТИ В ДИАГНОСТИКАТА
Ретроперитонеален кистичен хамартом – клиничен случай и обзор на литературата
Случай на пореден рецидив от хипертиреоидизъм  и хиперкортицизъм при МЕН синдром –
успешно повлияване  от соматостатин
Случай на панцитопения с неясна етиология

ЮБИЛЕЙНИ ДАТИ

ПРЕДСТОЯЩИ НАУЧНИ ПРОЯВИ

ОЩЕ СПИСАНИЯ: Медицински преглед | Обща медицина | Сърдечно-съдови заболявания | Сестринско дело
Copyright © 2007-2009 Медицински университет -- София/Централна медицинска библиотека