Научни обзори: Том 12, 2018 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 12, 1/2018

Том 12, 2/2018

Том 12, 3/2018

arrow Том 12, 1/2018

Нуклеарна медицина

 

Специфична патология, която може да бъде диагностицирана с нуклеарномедицински методи - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 32-35.
А. Павлова1 и С. Динева2

1Отделение по нуклеарна медицина, 2Клиника по образна диагностика, Медицински институт на МВР – София
Резюме. Възпалението
Ключови думи: възпаление, нуклеарна медицина
Адрес за кореспонденция: Д-р Стоянка Динева, Клиника по образна диагностика, Медицински институт на МВР, бул. „Скобелев” 79, 1606 София, e-mail: dineva_g@abv.bg 

Последно обновяване: 23.01.2018

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а