Научни обзори: Том 11, 2017 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 1/2017

Том 11, 2/2017

Том 11, 3/2017


arrow Том 11, 3/2017


Фтизиатрия

Сравнителна стойност на Т-СПОТ.ТВ в периферна кръв и бронхоалвеоларен лаваж при деца с различни форми на туберкулозно заболяване - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 7-13.
Н. Габровска

Детска клиника, Клиничен център по белодробни болести,
МБАЛББ “Света София”, Медицински университет – София
Резюме. Туберкулозата е сред водещите причини за болестност и смъртност в световен мащаб. Независимо от постоянното подобряване на диагностиката, бързото уточняване остава трудно в значителна част от случаите. Идентификацията на M. tuberculosis с културелно изследване остава златният диагностичен стандарт. Това обаче отнема повече от две седмици и диагностичната му сензитивност не надхвърля 80%. В детска възраст от съществено значение е бързото поставяне на диагнозата туберкулоза и своевременното започване на специфично лечение. По литературни данни обаче много малък процент от децата (8-15%), болни от туберкулоза, са директни бацилоотделители, т.е. сред детската популация не е възможно изцяло да се разчита на културелното изследване за диагностично уточняване на туберкулозното заболяване. Бързата диагностика на туберкулозната инфекция е трудна и когато киселинноустойчивите туберкулозни бактерии не могат да бъдат установени в натривки от храчка (стомашнопромивни води) на директна микроскопия. В имунологичната диагностика на инфектирането на макроорганизма с M. tuberculosis вече повече от 10 години успешно се прилагат т.нар. IGRA (IFN-gamma Release Assays) тестове – квантиферонов тест и T-SPOT.TB, чието основно предимство е висока им специфичност (специфичността на T-SPOT.TB e 97.1% [95% CI: 86.8-99.9%], а чувствителността на теста, установена при пациенти с активна туберкулоза, е 95.6%). Обичайно те се прилагат, като се използва венозна кръв от пациента. Други телесни течности, като бронхоалвеоларен лаваж, плеврални изливи или ликвор, също са успешно изследвани (макар и не толкова рутинно в клиничната практика) с Т-SPOT.TB теста с цел бърза локална идентификация на туберкулозна инфекция и болест. Ето защо, езависимо от инвазивния характер на диагностичния метод, локалната имунодиагностика (имунологичен тест, приложен върху бронхоалвеоларна лаважна течност) е обещаващ и бърз метод за диагностика на туберкулозно заболяване при суспектно болни деца, които са БК отрицателни на директна микроскопия от храчка или стомашнопромивни води.
Ключови думи: туберкулоза в детска възраст, имунологична диагностика, Т-SPOT.TB тест в кръв, Т-SPOT.TB в бронхо-алвеоларна течност, бронхоалвеоларен лаваж
Адрес за кореспонденция:
д-р Наталия Габровска, Детска клиника, МБАЛББ „Св. София“, бул. Акад. Иван Гешов № 17, 1431 София, e-mail: natalski@abv.bg

 

Епидемиология и инфектология

Молекулярна епидемиология на вирусен хепатит С
К. Терзиева1, Д. Шаламанов1, М. Кунчев2, В. Дойчева3, Ц. Дойчинова1, К. Мекушинов2

1Катедра “Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Мeдицински университет – Плевен
Катедра „Военна епидемиология и хигиена“, ВМА – София
3Катедра „Епидемиология“, Мeдицински университет – София
Резюме. В обзора е направено обобщение на натрупаните към момента данни от молекулярно-генетичните изследвания върху хепатитен вирус С. Резултатите са интерпретирани от гледна точка на инфекциозната епидемиология. По епидемиологични критерии са разгледани биологичните особености и конкретно генетичните варианти на вируса. Проследени са историческите аспекти на трансфера на този биопатоген в различните географски региони. Представено е съвременното глобално разпространение на основните генетични типове, субтипове и квазитипове. На тази база е обоснована актуалната ендемичност на заболяването вирусен хепатит С. Обсъдени са перспективите за оптимизиране на епидемиологичната теория и превенция на HCV чрез използване на молекулярно-генетични методи. Утвърждаването и разширеното приложение на този вид диагностика ще доведе до максимална конкретност на епидемиологичните проучвания с научноизследователска или практическа насоченост.
Ключови думи: вирусен хепатит С, молекулярна епидемиология, еволюция, разпространение
Адрес за кореспонденция:
д-р К. Терзиева, Катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, Мeдицински университет, ул. „Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен, тел. 064 884 225, e-mail: kali7@abv.bg

 

 

Епидемиология на HIV инфекцията и СПИН в Европа и България през 2016 година - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 20-24.
В. Дойчева, Й. Митова, Ц. Минчева и Ж. Донков
Катедра „Епидемиология“, МУ – София
Резюме. HIV инфекцията е сериозен проблем за Европа, особено за Източната част на Европейския регион на СЗО. През 2016 г. са регистрирани повече от 160 000 нови случаи на инфекцията, което е най-високият показател от началото на регистрацията на тази инфекция в Европа в рамките на една година. От тях 80% са в Източната част на региона и 18% – в страните от ЕС/ЕИЗ. Данните, представени в настоящия обзор, показват тревожните показатели за увеличаване през последните 10 години на броя новодиагностицирани случаи на HIV инфекцията в части от Източна и Централна Европа и тенденцията на стабилизиране и дори снижаване на заболяемостта през последните години в някои Източноевропейски страни и страни от ЕС/ЕИЗ. В България през 2016 г. са регистрирани 202 случая на НIV инфекция, с което общият брой на носителите на НIV у нас официално е 2505 в края на 2016 г.
Ключови думи: HIV инфекция, СПИН, епидемиологични характеристики, Европейски регион на СЗО
Адрес за кореспонденция: Проф. д-р Виктория Дойчева, дм, Kатедра „Епидемиология“, Медицински университет – София, СБАЛАГ „Майчин дом“, ул. „Здраве“ 2, ет. 6, стая 667, e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

 

Редки боллести

Синдром на Juberg-MarsidI- Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 25-28.
Кр. Коев

Катедра по спешна медицина, Медицински университет – София
Резюме. Обзорът представя рядкото генетично заболяване синдром на Juberg-Marsidi. Той засяга мъжкия пол. Заболяването се установява още при раждането или по време на ранната детска възраст. В материала са представени наблюдаваните физически аномалии и нарушения, въз основа на които чрез задълбочената им клинична оценка може да се установи наличие на този рядък синдром. Лечението изисква координирани усилия от мултидисциплинарен екип и третира специфичните симптоми, видими при всеки отделен индивид, засегнат от заболяването.
Ключови думи: синдром на Juberg-Marsidi, увреждания на черепа, очни аномалии, страбизъм, телекантус, епикантус, глухота
Адрес за кореспонденция: Доц. Д-р Красимир Коев дм, Катедра по спешна медицина, Медицински университет – София, тел: 0896291020, e-mail: k00007@abv.bg

 


Болест на Niemann-Pick - Български медицински журнал, 11, 2017, №3,. 29-32.
Кр Коев

Катедра по спешна медицина, Медицински университет – София
Резюме. Обзорът разглежда рядко генетично заболяване с прогресиращ характер – болест на Niemann-Pick (NPC). Характерно за него е липсата на ензима киселинна сфингомиелиназа (ASM), разграждащ сфингомиелина, поради което абнормно се натрупват липиди в клетките на различни телесни тъкани. Лицата с NPC имат мутации в един от двата гена, NPC1 или NPC2. Тип А на болестта протича тежко и е с лоша прогноза и висок леталитет. Очна аномалия, наречена черешово червено петно, се среща при засегнатите от тип А на болестта на Niemann-Pick. При засегнатите от тип B често се наблюдават: хепатоспленомегалия, повтарящи се белодробни инфекции и тромбоцитопения, а при около 1/3 – и очни аномалии (черешово червени петна) или неврологични увреждания. Лечението е насочено към специфичните симптоми при всеки отделен индивид. Трудностите при преглъщане трябва редовно да се наблюдават и да се оценява рискът от аспирация.
Ключови думи: черешово червено петно, хепатоспленомегалия, вертикална очна парализа, киселинна сфингомиелиназа, глухота
Адрес за кореспонденция:
Доц. д-р Красимир Коев, дм, Катедра по спешна медицина, Медицински университет – София, тел.: 0896291020, e-mail: k00007@abv.bgАлергология

Л. Терзиев и В. Цветкова-Вичева. Омализумаб при тежка алергична астма - Български медицински журнал, 11, 2017, №3, 33-41.
Л. Терзиев1 и В. Цветкова-Вичева2

1Катедра "Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология,
2Катедра "Дерматология, венерология и алергология" МУ – Плевен
Резюме. В обзора е представен механизмът на действие на омализумаб (рекомбинантно хуманизирано моноклонално антитяло) при алергична бронхиална астма. Дадени са метаболизмът и фармакокинетиката на медикамента, дозировката и приготвянето на препарата. Разгледан е ефектът на омализумаб при тежка бронхиална астма, при други заболявания на дихателната система (алергични ринити и носна полипоза, алергична бронхобелодробна аспергилоза), при кожни заболявания (хронична уртикария), при анафилаксия, свързана с храна. Обсъждани са безопасността и толерантността на препарата, като се акцентира върху анафилаксията, артериалните тромбози, злокачествените заболявания и чревните инфекции. Засегнати са въпросите, свързани с продължителността на лечението и неговата цена. Прави се заключението, че омализумаб е един от успешно прилаганите в последно време медикаменти, свързващ циркулиращите IgE антитела не само при тежка резистентна на лечение астма, но и при други IgE-медиирани заболявания.
Ключови думи: омализумаб, бронхиална астма, носна полипоза, бронхобелодробна аспергилоза, алергични ринити
Адрес за кореспонденция: e-mail: l.terziev@abv.bg

 


arrow Том 11, 2/2017


Токсикология


Свещени растения и гъби с психоактивни свойства и тяхната употреба през вековете - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 7-14.
Ю. Раденкова-Саева.
Клиника по токсикология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София
Резюме. Някои психоактивни вещества са били използвани в религиозни церемонии, шамански и духовни ритуали от праисторическо време. Има археологически доказателства за използването на психоактивни вещества, датиращи най- малко отпреди 10 000 години. Най-често това са билки, растения и гъби, които са представители на халюциногенни и други вещества с психоактивни свойства. В статията се представят някои от традиционните „свещени растения“ и активни вещества с психоактивни свойства: канабис, кока, кикеон, ибога, сома, пейот, айахуаска, ергин, „магическите“ гъби псилоцибе, опиум и тяхната употреба през вековете. Въпреки че някои психоактивни вещества са табу и повечето от тях са заб ранени в християнските и ислямските общества, тяхното присъствие и значение от гледна точка на духовните традиции на различните култури са безспорни.
Ключови думи: психоактивни вещества, свещени растения, гъби, халюциногени
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Ю. Раденкова-Саева, дм, Клиника по токсикология, УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, бул. “Тотлебен” № 21, 1606 София, e-mail: jrsaeva2@yahoo.co.uk

 

Фармакоикономика

Социална тежест на ХОББ – литературен преглед - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 15-21.
К. Ташков, К. Митов и А. Савова.

Фармацевтичен факултет, Медицински университет – София

Резюме. Представеният литературен преглед проследява наличните публикации за социалната тежест на ХОББ, като втората водеща хронична диагноза в Европа. Проведен е систематичен преглед на международната медицинска литература с ключови думи ХОББ, епидемиология, социална тежест. Обхванати са 63 публикации на водещи международни организации и научни колективи, които са обсъдени в работата. Данните от научната литература показват, че ХОББ е широко разпространено заболяване, с висока честота. Социалната тежест довежда до загуба на здрав живот и до нетрудоспособност, което се отразява негативно върху качеството на живот на болните.
Ключови думи: ХОББ, епидемиология, социална тежест
Адрес за кореспонденция: К. Ташков, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, ул. "Дунав" № 2, 1000 София, e-mail: tachkov@outlook.com

 

 

arrow Том 11, 1/2017


Клинична лаборатория и клинична имунология

Клинично значение на серумния хепсидин при възпалителни и туморни заболявания на червата - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 7-10.

В. Манолов1, О. Георгиев2, Д. Стефанова-Петрова3, В. Василев1, Р. Црънчева3, К. Цачев1 и В. Митев4
1Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ – София
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ – София
3Клиника по вътрешна медицина и гастроентерология, УМБАЛ „Александровска” – София
4Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ – София
Резюме. Възпалителната болест на червата (IBD) включва различни чревни патологии, най-чести от които са улцерозен колит (UC) и болест на Crohn (CD). UC и CD се изявяват клинично със сходни симптоми, които могат да включват диария, ректално кървене, коремна болка и загуба на тегло. Анемията е един от най-честите симптоми на възпалителните заболявания на червата. Патофизиологията на анемия при IBD е сложна и може да е свързана с възпаление, чревни кръвоизливи или нарушения в усвояването на желязо. Други, по-редки причини са дефицит на витамин В12/фолат или лекарствено индуцирана анемия. Новите данни показват, че хепсидин е основен медиатор на анемията и играе централна роля в хомеостазата на желязо и обмяната на веществата. Той регулира абсорбцията на желязото и освобождаването на елемента от клетките, като блокира действието на феропортина, който е експортер на желязо от макрофагите, хепатоцитите и дуоденалните ентероцити. Оценката на серумните нива на хепсидин при пациенти с IBD може да се превърне в ключов елемент в диагностицирането и лечението на анемията в близко бъдеще. Изследването на хепсидина има потенциално полезно значение в диагностичните алгоритми за разграничаването на желязодефицитна анемия (ЖДА) от анемия при хронични заболявания (АХЗ) и от комбинираното състояние ЖДА/АХЗ.
Ключови думи: анемия, хепсидин, възпалителни заболявания на тънките черва, тумори на тънките черва, улцерозен колит, болест на Крон
Адрес за кореспонденция: Д-р В. Манолов, дм, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, МУ, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. 02 9230 928, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Молекулна медицина


Малките рибонуклеинови киселини като потенциални биомаркери при ларингеален карцином. - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 11-19.

С. Гирагосян, Ив. Попов, Г. Станчева, В. Митев и Р. Кънева
Център по молекулна медицина, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, Медицински факултет,
Медицински университет – София
Резюме. Ларингеалният плоскоклетъчен карцином (ЛПКК) е един от най-често срещаните карциноми на главата и шията. ЛПКК се характеризира с висока честота в България и Европа, съответно 8,9/100 000 и 3,2/100 000. Не се наблюдава промяна в преживяемостта през последните години въпреки съвременните подходи на лечение. Затова е необходимо да се установят биомаркери, които успешно да се прилагат в клиничната и медико-биологичната практика при диагностициране и терапия на пациенти с ЛПКК. Микро-РНК са малки некодиращи последователности, които активно участват в регулацията на клетъчните процеси. Променени нива на експресия често се наблюдават при карциноми на глава и шия, включително и при ЛПКК, както в тъканни проби, така и в проби от плазма, серум и слюнка. Установено е, че микро-РНК могат да имат онкогенна или тумор-супресорна функция в канцерогенезата на ЛПКК, което ги прави атрактивни като молекулни биомаркери. В обзора синтезираме познанията за променените нива на експресия на микро-РНК при пациенти с ЛПКК и при злокачествени клетъчни линии и техния потенциал като неинвазивни биомаркери в клиничната практика, както и ролята им в процесите на резистентност към лечение.
Ключови думи: рак на ларинкса, микро-РНК, експресия, неинвазивни маркери, резистентност
Адрес за кореспонденция: С. Гирагосян, sggiragosyan@abv.bg

 

 

 

Инфектология и имунология

 

Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 20-26.
К. Плочев, М. Баймакова, Г. Попов и Р. Михайлова-Гарнизова

Катедра по инфекциозни болести, ВМА – София
Резюме. Разработеният материал цели да обобщи познанията, а оттам и да обоснове необходимостта от въвеждането в клиничната практика на съвременни имунологични методи с цел откриване на промени в макроорганизма на пациенти, боледуващи от циркулиращите в нашия географски регион заразни инфекциозни заболявания. Необходимо е да подчертаем,
че не се касае за прилагане на тестове за етиологично уточняване на диагнозата. Втората ни цел е чрез механизмите на здравното осигуряване да приложим в клиничната практика информативни, възпроизводими и съвременни имунологични лабораторни тестове, които да подпомогнат не само диагнозата, но и компетентното включване на имунотерапевтични средства в хода на лечението. В материала са описани на основата на литературни данни кои изследвания под формата на панел (алгоритъм) биха били полезни за оценка на настъпилите промени в имунната хомеостаза на макроорганизма в хода на острата фаза на заболяването. Авторите обсъждат оптималния обем имунологични изследвания, които биха задоволили изискването за синхрон между полза и цена.
Ключови думи: инфекциозни болести, имунология, диагностика
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, дм, Катедра по инфекциозни болести, ВМА, ул. „Св. Г. Софийски” № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 

 

 

Лазерна терапия


Нискоинтензивно лазерно лъчение при терапия на розацея и акне (преглед на литературата) - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 27-31.
К. Крахтова1, К. Настев2 и А. Златарева3

1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология, ФМ, МУ – Варна
2МБАЛ „Скинсистемс”
3Катедра по икономика и управление на здравеопазването, ФОЗ, МУ – Варна
Резюме. Цел на настоящата работа е да се анализират предимствата и ефектите на нискоинтензивното лазерно лъчение при лечението на розацея и акне. Проведено е литературно търсене в базите данни PubMed, Scopus, Google Scholar за публикации в областта на нискоинтензивното лазерно лъчение като приложение в лечението на розацея и акне, а по-важните публикации са обсъдени. Анализът на литературата налага мнението, че като самостоятелен метод или в комбинация с други, нискоинтензивното лазерно лъчение стимулира оздравителните процеси в организма и допринася за повлияването им.
Ключови думи: нискоинтензивно лазерно лъчение, лазертерапия, лазерни лъчи, розацея, акне
Адрес за кореспонденция: Катрин Крахтова, МФ, МУ – Варна, e-mail: dockrahtova@yahoo.com

 

 

 

Нуклеарна медицина

 

Специфична патология, която може да бъде диагностицирана с нуклеарномедицински методи - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 32-35.
А. Павлова1 и С. Динева2

1Отделение по нуклеарна медицина, 2Клиника по образна диагностика, Медицински институт на МВР – София
Резюме. Възпалението е специфична патология, която може да засегне цялото тяло – гастроинтестиналната, дихателната, ендокринната, костната, отделителната, сърдечно-съдовата, централната нервна и други системи. За диагностицирането се използват различни методи, но в случай на отрицателни резултати се прилагат специфични нуклеарномедицински методи, които са високо чувствителни, специфични и точни. Нуклеарната медицина предлага идеални техники за визуализиране на възпалителен процес, използвайки неинвазивни методи за целотелесно сканиране, позволяващи определянето както на локализацията, така и на броя на възпалителните огнища.
Ключови думи: възпаление, нуклеарна медицина
Адрес за кореспонденция: Д-р Стоянка Динева, Клиника по образна диагностика, Медицински институт на МВР, бул. „Скобелев” 79, 1606 София, e-mail: dineva_g@abv.bg 

Последно обновяване: 05.02.2018 г.

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а