Научни обзори: Том 9, 2015 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

arrow Том 9, 3/2015

Епидемиология

Историческо развитие и съвременни аспекти на идеята за колективния имунитет - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 7-13.

В. Дойчева 1, И. Попиванов 2, Ц. Дойчинова 3 и Д. Шаламанов 3
1-Катедра „Епидемиология“, Медицински университет – София,
2-Военномедицинска академия – София,
3-Секция „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, ФОЗ, Медицински университет – Плевен
Резюме. В статията са разгледани произходът и смисълът на понятието „колективен имунитет“, основните етапи, през които е преминала идеята за колективната защитеност от инфекции и съвременното значение на масовата имуноп рофилактика. Представени са основните теоретични аргументи, обясняващи концепцията за имунната пренастройка на населението след заболяване или имунизация. Описани са показателни епидемични ситуации, настъпили след пробив на колективния имунитет в някои държави и общности. Анализирани са причините, затрудняващи постигането на надеждно ниво имунизационен обхват на населението. Мотивирани са идеите за оптимизиране на епидемиологичния контрол в област та на имунопрофилактиката.
Ключови думи: колективен имунитет, инфекции, епидемии
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р В. Дойчева, дм, Катедра „Епидемиология“, Медицински университет, СБАЛАГ „ Май чин дом“ ,ет. 6, ст. 667, ул. “Здраве“ № 2 , 1431 София, тел. 02 9523844, e-mail: v.doycheva@abv.bg

Stenotrophomonas maltophilia: Механизми на резистентност към антибиотици - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 14-20.
М. Божкова, T. Стоева и К. Божкова.

Катедра по микробиология, Медицински университет – Варна
Резюме. Stenotrophomonas maltophilia е сред най-важните и проблемни за лечение вътреболнични патогени. Този бактериален вид може да причини разнообразни инфекции предимно в имунокомпрометирани пациенти. Една от най-важните видови характеристики на S. maltophilia е вродената му резистентност към множество антибактериални препарати. През
последните години, микробиологичният и клиничният интерес към този микроорганизъм се засилват успоредно с тенденцията на увеличаване нивата на придобита резистентност към някои утвърдени в клиничната практика препарати. Инфекциите, причинени от такива изолати S. maltophilia, са едни от най-трудните за лечение. В настоящата обзорна статия са представени специфичните механизми на резистентност в S. maltophilia към различни антибиотични групи. Коментирани са основните проблеми, свързани с изпитване чувствителността на този бактериален вид към антимикробни лекарствени средства, както и препоръките за терапия на S. maltophilia свързани инфекции.
Ключови думи: Stenotrophomonas maltophilia, антибиотици, механизми на резистентност
Адрес за кореспонденция: Д-р Милена Красимирова Божкова, Катедра „Микробиология”, Медицински университет, ул. „Марин Дринов” № 55, 9001 Варна, тел: 052/978566,
e-mail: drbojkovam@abv.bg

 

История на медицината

 

Историческо развитие на концепцията за нарушено кръвообращение на сърцето като причина за ИБС (част 1) - Български медицински журнал, 9, 2015, №3, 21-26.
В. Белчева1, К. Кафеджийски2 и Е. Григоров3
1-Факултет по обществено здраве, МУ – София
2-Медицински колеж, МУ – Плевен
3-Факултет по фармация, МУ – Варна
Резюме. В обзора се проследяват някои от най-важните моменти от историята на развитието на концепцията за исхемичната болест на сърцето. Разкриват се ролята и откритията на множество изтъкнати лекари и бележити учени, дали своя принос в изясняването на патоанатомията и патофизиологията на тази болест.
Ключови думи: история, концепция, исхемична болест на сърцето
Адрес за кореспонденция: Доц. маг.-фарм. Евгени Григоров, дм, Факултет по фармация, Медицински университет, бул. ”Цар Освободител” № 84, 9000 Варна,
е-mail: evgeni.grigorov@mu-varna.bg


arrow Том 9, 2/2015

Епидемиология

Състояние и перспективи за контрола на лайшманиозата - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 7-11.

В. Дойчева1, И. Ангелов2, И. Попиванов3, Ц. Дойчинова2 и Д. Шаламанов2
1-Медицински университет – София,
2-Медицински университет – Плевен,
3
-Военномедицинска академия – София
Резюме. Лайшманиозата е паразитоза, при която рисковете за активиране на заболяемостта нарастват. Без да се омаловажава значението на някои ангажиращи общественото и медицинското внимание инфекции (грип, хеморагична треска ебола), може да се твърди, че лайшманиозата е пренебрегвана. В настоящия обзор се анализира проявата на заболяването в природноогнищните зони в страната, в Средиземноморието и в Близкия изток. Разгледани са съвременните диагностично-клинични и терапевтични възможности, от една страна, и от друга – постиженията и перспективите за повишаване ефикасността на химичния контрол на векторите. Направен е кратък преглед на прилаганите неотдавна и разработваните в момента ваксини и е прогнозирано въвеждането на тези средства за профилактика на заболяването.
Ключови думи: лайшманиоза, епидемиология, диагностика, терапия, инсект-контрол, имунопрофилактика
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виктория Дойчева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет, УСБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, ст. 667, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София, тел.: 02 9523844, e-mail: v.doycheva@abv.bg

Епидемиологични характеристики на вирусен хепатит А в Европа и в България 2008-2013 г - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 12-15.
В. Дойчева, Й. Митова, С. Ангелова и Ж. Донков

Катедра по епидемиология, Медицински университет – София
Резюме. Вирусният хепатит А (ВХА) е антропонозна инфекция, разпространена във всички страни на ЕС/ЕИЗ (страни те от Европейската икономическа зона  ЕИЗ, са Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Причинява се от хепатотропен пикорнавирус. Основните фактори на предаване на инфекцията са водата и хранителните продукти. През 2012 г. в страните от ЕС/ЕИЗ са регистрирани общо 13 038 случая на ВХА и заболяемост 2,60 на 100 000. Най-засегнатите региони са Източна Европа и Балканският регион. Най-голям брой случаи и най-висока заболяемост през 2012 г. са регистрирани в България – 4896 (66,82 на 100 000 души от населението). Най-висока заболяемост през 2012 г. се регистрира във възрастовата група 5-14 г. – 5,45 на 100 000. През 2013 г. в страните от ЕС/ЕИЗ са регистрирани три големи епидемични взрива с основни фактори на предаване замразени и пресни плодове.
Ключови думи: вирусен хепатит А, епидемиологична ситуация, епидемични взривове, епидемиологични проучвания
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р Виктория Дойчева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет, УСБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, ст. 667, ул. „Здраве“ № 2, 1431 София, тел.: 02 9523844, e-mail: v.doycheva@abv.bg


Инфектология

Основни етиологични причини за неясно фебрилно състояние - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 16-26.

М. Баймакова.

Клиника по инфекциозни болести, ВМА – София

Резюме. Неясното фебрилно състояние (НФС) е предизвикателство пред цялата медицинска общност. Известно е, че над 200 нозологични единици са причината за персистиращия фебрилитет. За систематизирането на диагностичния процес е прието разпределянето на причините в пет основни категории: инфекции, неоплазми, неинфекциозни възпалителни заболявания, разнородни причини и недиагностицирани състояния. Туберкулоза, ендокардит и абсцеси са сред водещите инфекциозни причини. От неоплазмите се съобщават лимфомите, чернодробният карцином и хипернефромът като най-чести причини. Болест на Still и ревматична полимиалгия са сред основните причини за НФС от групата на неинфекциозните възпалителни заболявания. Категорията на разнородните причини обхваща широк кръг от ендокринологични заболявания, редки и екзотични състояния, генетични и автоимунни нарушения. Всеки един клиничен случай, за който въпреки активния диагностичен процес не е установена причина, се класифицира като недиагностицирано състояние.
Ключови думи: причини, персистиращ фебрилитет, нозологична единица
Адрес за кореспонденция: Д-р Магдалена Баймакова, Клиника по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, 1606 София, e-mail: dr.baymakova@gmail.com

 


Епидемиология


Биотероризъм и биологично оръжие - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 27-39.

Д. Димитров
.
Военно формирование 26 400 – Благоевград

Резюме. През последното десетилетие опасността от използването на микроорганизми като биологично оръжие се е увеличила значително. Хаосът, който може да бъде генериран от подобна атака, беше демонстриран през 2001 г. в САЩ, когато чрез пощенските и куриерски служби в страната бяха разпространени малък брой писма, заразени с Bacillus anthracis. Въпреки че този акт засяга само пет географски области и 22-ма души се разболяват, то страхът и опасенията, които поражда в цялата страна и в света, са много по-големи. Сред специалистите по биотероризъм и биотехнологии битува мнението, че рано или късно изпускането на един или повече биологични агенти е почти неизбежно. Пускането и последващото разпространение на
заразен агент (напр. вариола) може да се окажат катастрофални, ако не са приложени своевременно и ефективно съответните мерки за контрол. Също толкова сериозно може да се окаже освобождаването на високосмъртоносни (макар и нетрансмисивни) агенти като антракс и ботулинов токсин. Друго потенциално измерение на една биологична атака би било използването на генномодифицирани агенти. Независимо от източника на потенциална зараза светът е сравнително слабо подготвен за подобен тип въздействие. Самодоволството, че лесно бихме могли да се справим с подобен тип заплаха, е опасно и контрапродуктивно.
Ключови думи: биотероризъм, биологично оръжие, история
Адрес за кореспонденция: Димитър Ат. Димитров, в.ф. 26 400 – Благоевград, GSM: 0898 773559, e-mail: dimitrov2610@abv.bgДентална медицина

Възможности за оценка на увредите на нервус алвеоларис инфериор, възникнали при оперативно отстраняване на ретинирани и полуретинирани трети мандибуларни молари - Български медицински журнал, 9, 2015, №2, 40-42.

Н. Павлов.

Амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина –
орална хирургия – Пловдив

Резюме. Увредите на нервус алвеоларис инфериор са сериозни усложнения, свързани с оперативното отстраняване на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари. В статията се прави анализ на тестовете за субективна и обективна оценка на променената сетивност по хода на нерва, асоциирана с ятрогенна травма.
Ключови думи: нервус алвеоларис инфериор, увреда, мъдрец
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай В. Павлов, орален хирург , ул. „Лозарска” 15А, 4000 Пловдив, тел.: 0888254906

 

 

arrow Том 9, 1/2015

Епидемиология

Ваксини срещу човешкия имунодефицитен вирус – настояще и перспективи - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 7-16.
В. Дойчева и Й. Митова-Минева.
Катедра „Епидемиология”, МУ – София

Резюме. Разработването на ваксина срещу HIV-1 представлява огромно предизвикателство. Една ефикасна профилак тична ваксина трябва да може да създаде дълготраен имунитет, който да предпазва от хронифициране на инфекцията с HIV след възможно заразяване.
Ключови думи: човешки имунодефицитен вирус, СПИН, преекспозиционна имунопрофилактика, терапевтични ваксини
Адрес за кореспонденция: Доц. д-р В. Дойчева, дм, Катедра по епидемиология, Медицински университет, СБАЛАГ “Май чин дом“, ул. “Здраве“ № 2, 1431 София, e-mail: v.doycheva@abv.bg

 

 

Клинична лаборатория

 

Анемия при ревматоиден артрит - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 17-21.
В. Манолов1, С. Хаджидекова2, М. Велизарова1, В. Паскалева-Пейчева3, В. Василев4 и К. Цачев4
1-Катедра по медицинска генетика, Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
2-Катедра по медицинска генетика, МУ – София
3-Отделение по дегенеративни и обемни ставни заболявания, Клиника по ревматология, Катедра по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, МУ – София
4Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София
Резюме. Определянето на серумен хепсидин е все още новост в клиниколабораторната практика в България. Неговото рутинно определяне би улеснило правилния избор на терапевтичен подход при лечение на нарушен метаболизъм на желязо при пациенти с ревматоиден артрит. Нивото на хепсидина може да диференцира пациенти с функционален дефицит на желязо от такива с ретикулоендотелна блокада. В тези случаи количественото определяне на хепсидина може да послужи за проследяване степента на натрупване на желязо в организма, да предостави информация на лекарите за ефикасността на терапията и да алармира в случай на токсично свръхнатрупване. Ниските нива на хормона може да идентифицират тези пациенти, при които има най-голяма вероятност да е подходящо пероралното въвеждане на желязо.
Ключови думи: анемия, ревматоиден артрит, хепсидин, възпаление
Адрес за кореспонденция: Д-р Виктор Манолов, Катедра по медицинска генетика, Медицински университет, ул. „Св. Г. Софийски” № 1, 1431 София, тел. +359 2 9230 928; GSM +359 887 222 069, e-mail: victhedoc2@yahoo.com

 

 

Ендокринология

 

Метаболитни промени при менопауза - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 22 -27.
Д. Гавраилова, А. Димитрова и Д. Хаджиделева.
Факултет "Обществено здраве", Медицински университет – София

Резюме. Менопаузата е период на ускорено физическо и невроендокринно стареене при жените. В отговор на промене ната хормонална среда и особено на резкия спад на естрогените, характеризиращ менопаузата, се развиват редица небла гоприятни промени в метаболизма, което води до покачване на риска от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
Ключови думи: менопауза, метаболитен синдром, сърдечно-съдови заболявания
Адрес за кореспонденция: Д-р Даниела Гавраилова, Факултет „Обществено здраве”, МУ, ул. „Бяло море” 8, 1527 София, тел.: 02 9432-219, e-mail: ditcheli@abv.bg

 

 

Неврология

 

Роля на имунитета и невровъзпалението в патогенезата на епилепсията - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 28-33.
Е. Харитов, Е. Ангелеска и Н. Бояджиева.
Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет – София

Резюме. Епилепсията е едно от най-честите хронични мозъчни заболявания, засягащо около 1% от хората в световен мащаб. Експериментални и клинични данни доказват позитивна обратна връзка между невровъзпалението и епилептогенезата. Епилептичната активност води до повишаване на ключови инфламаторни медиатори и активира имунните отговори в мозъка. Това от своя страна увеличава невроналната възбудимост и вероятността от поява на рекурентни спонтанни гърчове. В обзора се описват данни от предклинични и клинични изследвания, които показват ролята на невровъзпалението в патогенезата на епилепсията. Разгледани са различни проинфламаторни молекулярни пътища, включително IL-1R/TLR, които са въвлечени в имунния отгвор на мозъка вследствие на гърчове. Описани са имунните механизми на епилептогене зата. Инфламаторни медиатори, като цитокини и простагландини, са терапевтични таргети за разработване на нови антиепилептични лекарства, които повлияват патогенетичния ход на епилепсията.
Ключови думи: епилепсия, епилептогенеза, имунен отговор, невровъзпаление, проинфламаторни цитокини
Адрес за кореспонденция: Д-р Е. Харитов, Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицин ски университет, ул. ”Здраве 2”, 1431 София, e-mail: evgeniharitov@gmail.com

 

 

Дентална медицина

 

Ефекти на ER:YAG лазерите (λ = 2940 nm) върху живите тъкани - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 34-37.
Б. Благова.
Катедра „Орална хирургия”, Факултет „Дентална медицина”, Медицински университет – Пловдив

Резюме. Er:YAG лазерите намират все по-широко приложение в медицината. През последните години са проведени мно го in vitro и in vivo проучвания с основна цел точно да се определят и изяснят непосредствените ефекти на лазерите върху живите тъкани, върху тяхната структура и функции. Въз основа на публикациите в много научни списания и възникналите въпроси, се взе решение да се направи обзор на тези ефекти. Основни източници на информация са статии, публикувани до настоящия момент. Резултатите на авторите са ретроспективо анализирани.
Ключови думи: Er:YAG лазери, орална хирургия
Адрес за кореспонденция: Д-р Бистра Благова, асистент, катедра „Орална хирургия“, Факултет „Дентална медицина“, бул. „Христо Ботев” № 3, 4000 Пловдив, тел.: + 359 87 88 43 408, e-mail: bistra_blagova@abv.bg

 

 

Коронектомия – метод за лечение на ретинирани и полуретинирани долночелюстни трети молари - Български медицински журнал, 7, 2015, №1, 38-40.
Н. Павлов.
Амбулатория за индивидуална практика за специализирана помощ по дентална медицина – орална хирургия, Пловдив
Резюме. Коронектомията е метод за лечение, който намалява увредите на n. alveolaris inferior при екстракция на долночелюстни трети молари, разположени в близост с мандибуларния канал. В статията се описва техниката на метода и се дискутират критично силните и слабите му страни.
Ключови думи: коронектомия, мъдрец, мандибула
Адрес за кореспонденция: Д-р Николай В. Павлов, орален хирург, ул. „Лозарска” 15А, 4000 Пловдив, тел.: 0888254906

 

Последно обновяване: 11.02.2016

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар: С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а