Клинична практика: Том 11, 2017 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 11, 1/2017

Том 11, 2/2017

Том 11, 3/2017

arrow Том 11, 2/2017

Фтизиатрия

Еволюция на туберкулозния процес при близнаци в ранна детска възраст в условията на масивен битов контакт - Български медицински журнал, 11, 2017, №2, 45-50.
Е. Георгиева.

Университетска детска клиника по белодробни болести, МБАЛББ „Св. София”, Медицински университет - София

Резюме. България и Хонконг първи в света въвеждат през 1951 г. специфична имунопрофилактика с перорална BCG ваксина и създават обективни условия за ограничаване на разпространението на туберкулозата. След десетилетия успешна борба това специфично по много свои характеристики заболяване, то отново се превръща в проблем за обществото. Наличието на скрита болестност сред възрастните с късно поставена диагноза и непоследователно провеждано лечение създава условия за засягане на все повече деца в ранна детска възраст. Това е възрастта на снижен естествен и все още неизграден специфичен имунитет и в същото време на плътен контакт с членовете на семейството. Тези обстоятелства позволяват бързо предаване на налична в най-близкото обкръжение туберкулозна инфекция и сенсибилизиране на организма с последващо лимфо-хематогенно разсейване. Представят се случаите на близнаци с развиващи се по едно и също време
различни форми на туберкулоза: тежък туморозен бронхаденит и бронхаденит с подостра хематогенно дисеминирана туберкулоза. Рентгеноморфологичните промени създават основа за широка диференциална диагноза, а възрастта и степента на засягане на децата са трудности в осъществяването на лечебния процес.
Ключови думи: туберкулоза, кърмаческа възраст, хематогенно дисеминирана туберкулоза, туморозен бронхаденит
Адрес за кореспонденция: Д-р Елена Георгиева, Университетска детска клиника по белодробни болести, МБАЛББ ”Св. София”, бул. "Акад. Ив. Е. Гешов" № 19, 1606 София, e-mail: goell@abv.bg

 

 

 

arrow Том 11, 1/2017

Гастроентерология


Синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон при случай
на дребноклетъчен белодробен карцином - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 61-64.

Б. Тенева

Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести,
МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ – София

Резюме. Синдромът на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон (СНСАДХ) е най-честата причина за еуволемична хипонатриемия. Белодробният дребноклетъчен карцином се смята за най-честото малигнено заболяване, предизвикващо изявата му. Представяме клиничен случай на 70-годишен пациент, приет в Гастроентерологичното отделение по повод дисфагия, гадене, слабост в крайниците, астения, редукция на тегло през последния месец. Два дни след хоспитализацията му се изявяват обърканост, дезориентираност и дизартрия. От лабораторните изследвания се установиха данни за тежка хипонатриемия, хипохлоремия при нормален уринен и плазмен осмолалитет в рамките на СНСАДХ. След редица изследвания се установи дребноклетъчен карцином на белия дроб, което е и причината за този синдром. Наложените водни рестрикции и повишеният прием на натриев хлорид постепенно подобриха хипонатриемията и пациентът се насочи за терапия на основното заболяване. Случаят е показателен за това, че хипонатриемията, като част от СНСАДХ, предхожда клиничните изяви на белодробен карцином и трябва да се менажира адекватно предвид риска от тежки неврологични усложнения и смърт.
Ключови думи: синдром на неадекватна секреция на антидиуретичен хормон, хипонатриемия, белодробен карцином
Адрес за кореспонденция: д-р Б. Тенева, Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б, 1407 София

 

 


Атипичен случай на фамилна средиземноморска треска с първоначална клинична суспекция за болест на Крон - Български медицински журнал, 11, 2017, №1, 65-67.
Б. Тенева и Р. Цонев

Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести
МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ – София
Резюмe. Фамилната средиземноморска треска (ФСТ) е наследствено автоинфламаторно заболяване, което се характеризира с рекурентни пристъпи на треска, придружавани от болки в корема, гръдния кош или в ставите. Представяме клиничен случай на 20-годишна пациентка от български произход с анамнеза за самоограничаващи се кризи през последните две години, протичащи с коремни болки и гадене, понякога съчетани с фебрилитет. От осъществените образни (абдоминална ехография и компютър-томография) и ендоскопски изследвания в гастроентерологично отделение не се потвърдиха първоначалните съмнения за болестта на Крон. Предвид клиничния ход на заболяването при пациентката се осъществи молекулярногенетично изследване, което установи наличие на хетерозиготен генетичен вариант на MEFV гена. Започнатата терапия с колхицин намали броя на кризите, което е в подкрепа на диагнозата ФСТ. Заключение: В диференциалнодиагностичния спектър на коремната болка с фебрилитет при млади пациенти трябва да се има предвид не само болестта на Крон, но и ФСТ.
Ключови думи: фамилна средиземноморска треска, коремна болка, болест на Крон
Адрес за кореспонденция: д-р Б. Тенева, Гастроентерологично отделение, Втора клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51Б, 1407 София

 

 

 

 


Последно обновяване: 20.11.2017

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а