Клинична практика: Том 10, 2016 г.

bmj-logo_smal

Именити лекари

Научни обзори

Оригинални статии

Клинична практика

Том 10, 1/2016

Том 10, 2/2016

Том 10, 3/2016

arrow Том 10, 2/2016

Бързорастящ букален невром – клиничен случай - Български медицински журнал, 10, 2016, № 2, 75-78.
Б. Благова1, М. Колева2, П. Печалова1 и Б. Анави2

1Катедра „Орална хирургия”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет – Пловдив
2Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина”, Медицински факултет, МУ – Пловдив
Резюме. Цел на настоящата статия е да се представи рядка находка на интраорален невром на букалната лигавица при 90-годишна жена. Поради нетипичната локализация и клинична картина диагнозата е поставена след ексцизионна биопсия с помощта на имунохистологично потвърждаване. Невромът е доброкачествено капсулирано образувание с предимно екстраорална локализация и произход от швановите клетки. От съобщените случаи на интраорално развитие като основна предилекционна зона се посочва езикът. Литературният обзор се извърши чрез метаанализ на статиите, документиращи хистологично верифицирани находки, съответстващи на тази при представения клиничен случай. Резултатите от търсенето потвърдиха редкостта на тази нозологична единица особено с представената клинична картина. Този вид формации не могат да се диференцират макроскопски от типично срещаните интраорални образувания и трябва да се имат предвид в диференциалнодиагностичния протокол при оралните тумори. Единственият сигурен метод за поставяне на окончателна диагноза на новообразувание на меките тъкани в устната кухина е хистологичното верифициране, тъй като клиничните изследвания, дори в комбинация със съвременните средства на образната диагностика, не са достатъчно информативни, обективни и еднозначни.
Ключови думи: buccal mucosa, neurilemmoma, neurinoma, neuroma, schwannoma, S-100 protein
Адрес за кореспонденция: Д-р Бистра Благова, Катедра „Орална хирургия“, Факултет по дентална медицина, бул. „Христо Ботев” № 3, 4000 Пловдив, тел.: 0878843408, e-mail: bistra_blagova@abv.bg

 

arrow Том 10, 1/2016

Онкология

Гигантски ретроперитонеален липосарком – описание на случай и обзор на литературата - Български медицински журнал, 10, 2016, №1, 50-53.

К. Киров и Е. Кънчев.
СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – Варна
Резюме. Гигантският ретроперитонеален липосарком е сравнително рядко злокачествено новообразувание, което се характеризира с бавен и безсимптомен растеж. Диагностицира се с помощта на компютърна томография (КТ) и магнитнорезонансно изобразяване. Хирургичното лечение е методът на избор. Представя се клиничен случай на недиференциран ретроперитонеален липосарком при болен на 69-годишна възраст, с размери 35/24/16 сm и тегло от 9,5 kg. Диагнозата е
поставена посредством КТ, а следоперативно е потвърдена хистологично и имунохистохимично. Оперативното лечение включва резекция на тумора и дясна хемиколектомия. Обсъждат се българските и чуждестранните публикации през последните години, посветени на това заболяване.
Ключови думи: гигантски ретроперитонеален липосарком, клиничен случай, диагноза, оперативно лечение
Адрес за кореспонденция: Д-р Кирил Киров, дм, Отделение по онкохирургия, СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“, бул. „Цар Освободител“ № 100, 9002 Варна, тел.: 0889652084, e-mail: kirovkg@yahoo.com

Последно обновяване: 27.09.2016

 

Централна медицинска библиотека, Медицински университет - София, ул. "Св. Г. Софийски" 1, 1431 София; тел./факс 02/952-23-93 І ©БМЖ: Български медицински журнал

Организационен секретар, стилова редакция и корекция С в. Ц в е т а н о в а, тел. 02-952-16-45, e-mail: svetlacim@abv.bg І Поддръжка на Web-страницата: Д-р Ж. С у р ч е в а